Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kaip puoselėti tautos sąžinę, praeitį, a teitį?

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Gintarai Songaila, Kazimierai Uoka, Irena Buinickaite, Ačiū už laiškus ir paskatinimus balsuoti. Jau balsavau paštu pakartotiniuose rinkimuose, skatinu
  Message 1 of 1 , Oct 26, 2012
   Gintarai Songaila, Kazimierai Uoka, Irena Buinickaite,

   Ačiū už laiškus ir paskatinimus balsuoti. Jau balsavau paštu
   pakartotiniuose rinkimuose, skatinu ir visus.

   Prašau jūsų ir visų pagalbos susipažinti su Holokaustu Lietuvoje ir ją
   pristatyti vikpedijoje.
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Holokaustas_Lietuvoje
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Holokaustas_Lietuvoje
   Manau tai geras išeities taškas susigaudyti Lietuvos istorijoje, į ją
   gilintis ir iš jos mokytis.

   Susipažinau truputį su jūsų Tautininkų sąjungos svetaine:
   http://www.tautininkusajunga.lt

   Džiaugiuos, kad aiškiai atsiribojate nuo neonacių ir taip pat atsargiai
   vertinate Lietuvos prezidento Antano Smetonos ir tuometinių tautininkų
   nedemokratinę valdžią. "Šiuolaikiniai tautininkai neromantizuoja
   prieškario epochos, bet ir nedemonizuoja jos, o priima Lietuvos valstybės
   politinę istoriją tokią, kokia ji buvo – stengdamiesi įvertinti istorijos
   pamokas ir mokytis iš jų."

   Pagalvoju, kodėl man toks opus Holokausto Lietuvoje klausimas.
   Pirmiausia, man rūpi geri santykiai su Lietuvos žydais, kuriems tas lieka
   opus, kiek su jais bendrauju. Bet man pačiam nepatiko, kad lietuvių
   vikipedijoje, turinčioje 150,000 straipsnių, neradau nė vieno sakinio apie
   Holokaustą Lietuvoje.

   Dabar suprantu, man tai sąžinės klausimas, būtent tautos sąžinės.
   Kievienas iš mūsų turime sąžinę, ryškesnę ar ne, kaip ją puoselėjame, nors
   iš tiesų, jinai linkusi pati save puoselėti, skaidrinti, ryškinti dorovę,
   jei tik jai netrukdome. Pradedu manyti, kad panašiai, prileidžiame, jog
   šeima, draugija, bendruomenė, tauta, žmonija visos turi sąžinę. Tai gal ir
   vadiname dorove. Jas bendrom jėgom išpuoselėjam ar ne, į jas atsiremiame,
   jos pagrindu vienas kitą gėdijame ar ne. Nu, gėdyti žmogų manau yra
   nuodėmė, juk žmogus privalo gyventi iš vidinių priežasčių, ne išorinių.
   Bet mes galim ir turim puoselėti bendrą sąžinę, bendrus rėmus ar net
   įsakymus padedančius susigaudyti kaip bet kuriam žmogui dera elgtis. Tai
   turbūt ir yra tautos tikslas, nes ji parūpina terpę, kalbą, mąstyseną,
   istoriją ir kitas sąlygas kuriose įmanomas plačiausias dorovės klausimų
   ypatybių bendras aptarimas, jos įgyvendinimą valstybe ir jos įstatymais.
   Juk visa žmonija negali taip susikalbėti, kaip mes galim. Ji susikalbės
   per tautas.

   Tauta be sąžinės yra tauta be tikslo. Tauta su sąžine yra tauta kuri
   gerbia savo praeitį, gilinasi į savo vertybes ir niekšybes nes atsako už
   jų įprasminimą. Tiek kiek sugebame bendrai suvokti savo praeitį, būtent
   tiek sugebėsime bendrai suvokti savo ateitį, ją pasirinkti ir įgyvendinti.

   Nesąmoningi tautiečiai neatsako už savo tautą. Bet mes, sąmoningi
   tautiečiai, renkamės būti lietuviais. Užtat bendrai "kolektyviai"
   atsakome už savo praeitį, kokia ji buvo, nes atsakome, kokia ji bus.

   Man rūpėjo išsiaiškinti, o kas gi norėjo išžudyti Lietuvos žydus? Po
   dviejų mėnesių matau, kad mes lietuviai patys norėjome "Lietuvos be žydų".

   Pradėsiu nuo tautininko ideologo Vytauto Alanto, skelbiusio, "Sava tauta -
   aukščiau kitų". http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Alantas 1939 m.
   rašė:

   "Kodėl mes norime pirmiausia išugdyti gerus žmones, ir tik paskui gerus
   lietuvius? Tuo tarpu kada Valstybės interesas reikalauja priešingo, t. y.
   ugdyti bekompromisinius ir nesuvaržytus nacionalistus. Jeigu mes norime
   sukurti nepalaužiamą Lietuvos tautą, mes neabejotinai turime pasukti
   lietuviško atsiribojimo keliu, t. y. be jokių skrupulų nusisukti nuo
   plačių humanistinių ir tarptautinių kelių ir pasukti ratus į grynai
   lietuvišką kelią."

   O kitur rašė, kaip reikėtų vokiečių pavyzdžiu Gdanske/Danzige
   "mechaniškai" iškeldinti lenkus ir žydus iš Vilniaus.

   Bet tai dar nieko. Kazys Škirpa ir manau visa Lietuvių aktyvistų fronto
   vadovybė (šviesūs žmonės Antanas Maceina, Ernestas Galvanauskas, Rapolas
   Skipitis ir kiti), 1941 m. kovo mėn. (dar prieš trėmimus!) sutarė dėl
   "Lietuvai išlaisvinti nurodymų"

   "Labai svarbu šia proga atsikratyti ir nuo žydų. Todėl reikia krašte
   sudaryti tokią tvankią prieš žydus atmosferą, kad nei vienas žydas
   nedrįstų ir minties prileisti, jog naujoje Lietuvoje jis dar galėtų turėti
   bent minimalinių teisių ir bendrai pragyvenimo galimybių. Tikslas –
   priversti visus žydus bėgti iš Lietuvos drauge su raudonaisiais rusais.
   Juo jų daugiau šia proga iš Lietuvos pasišalins, juo bus vėliau lengviau
   baigti nuo žydų nusikratyti."

   Mūsų laikais toks privertimas bėgti vadinamas "etniniu valymu", o
   nusikratymas tai gali būti suprastas kaip išžudymas, genocidas, juk jo
   nedraudžia, tiesiog pagalvotina, kaip bus lengviau...

   Visa tai mūsų šviesiausių politikų išmąstyta ir sukilėlių vykdyta kaip
   Tautinio darbo apsauga, kviečiu skaityti:
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Tautinio_darbo_apsaugos_batalionas

   Lietuviai savanoriai sugaudė tūkstančius žydų ir antrą karo savaitę
   Lietuvos laikinosios vyriausybės įsteigtas ir iš savanorių sudarytas
   Tautinio darbo apsaugos batalionas liepos 4 ir 6 dienomis sušaudė 3,000
   žydų. Tiesa, SS įsakė, betgi jų iš viso Lietuvoje tebuvo geras šimtas, o
   lietuvių septyni šimtai ir 1907 Hagos konvencija draudė taip elgtis.
   Lietuviai po šaudymo, matosi, atsipeikėjo, po to kai Jurgiui Bobeliui teko
   asmeniškai traukti lauk vaikus, moteris, Lietuvos kariuomenės savanorius.

   Bet buvo lietuvių kurie dar labiau norėjo Lietuvos be žydų. Tai buvo
   Lietuvos šauniausi, kiečiausi žmonės, karo lakūnai, aviacijos karininkai,
   kurie Dariaus ir Girėno laikais buvo vos ne kosmonautai. Karininkai,
   pasiruošę mirti už tėvynę, už idealus, kurių niekas negalėjo priversti
   kažką daryti. Jie buvo tautininko Augustino Voldemaro pasekėjai, norintys
   fašizmo Lietuvoje, ir jų buvo dauguma bataliono ir policijos tarpe. Jie
   liepos 23-24 d. surengė pučą prieš Lietuvos laikinąją vyriausybę ir Karo
   komendantą Jurgį Bobelį ir paėmė jėgas į savo rankas. Jie išgrynino
   bataliono karininkus, taip kad "nepatikimi" ar tiesiog nenorintys
   palaikyti žydų žudymą pasitraukė. O liko... dauguma.

   Ir tada oi kaip paspartėjo žydų išžudymas. Jau buvo žudomi visi - vaikai,
   moterys, senukai - iš viso 60,000 iki rugsėjo 12 d., taip kad Lietuvos
   provincijoje žydų neliko ir visi kiti buvo suvaryti į getus.

   O vokiečiai, naciai? Jie engė žydus nuo 1933 m. kai atėjo į valdžią. Jie
   užpuolę Lenkiją suvarė žydus į getus. Jie išžudė 60,000 Lenkijos
   šviesuolių. Bet kiek skaičiau, dar nemačiau, kad būtų žydus masiškai žudę
   kol kas. Pirmosios nacių valdomose žemėse įvykdytos masinės žydų žudynės
   įvyko Kaune, liepos 4 ir 6 d. Tai iš esmės lietuvių darbas.

   1941 m. kovo mėn. Hitleris savo generolams nurodė, kad karas su Sovietų
   Sąjunga bus naikinamasis karas. Tam buvo sudaryti SS daliniai
   Einsatzgruppen. Hitleris nurodė žudyti komunistų komisarus ir komunistus
   žydus. Tai buvo tarptautinės teisės pažeidimas. Bet kol kas nėjo kalba
   apie vaikų, moterų, senukų išžudymą. Hitleris tokį išžudymą įsakė tiktai
   1941 m. gruodžio mėn. kiek žinoma iš Himmlerio ir Heydricho užrašų.

   Vėlgi, Heydrichui - nuožmiausiam naciui - tiktai liepos 31 d. (jau po
   voldemarinikų pučo) buvo patikėta spręsti žydų likimo klausimą.
   Heydrichas pažinojo voldemarininkus nes jisai svarstė ir atmetė jų
   pasiūlymą dar 1939 m. birželio mėn. Lietuvoje rengti pogromus.

   SS vadai Lietuvoje - Štalekeris, Jėgeris, Hamanas - turėjo savo planus ir
   manyčiau, siekė karjerų ir žudė daugiau negu jiems buvo patikėta. Bet tai
   buvo neįmanoma be lietuvių didelio noro. Po voldemarininkų pučo Lietuvos
   saugumo policijos vadu tapo Vytautas Reivytis. Jisai buvo tas žmogus
   kuris apskambino visą Lietuvą, įsakė kiekvienoje vietovėje sulaikyti tą
   tūkstantėlį žydų, juos laikyti kokioj patalpoj, laužyti, išprievartauti ir
   niekinti, visa tai dokumentuoti ir leisti žinoti kai jie bus paruošti,
   pasyvūs. Ar būtų klausę vokiečio? Jis tai darė Lietuvos vardu. Ir tada
   atvažiuodavo dešimt vokiečių su trisdešimt lietuvių iš bataliono - kiek
   suprantu, savanorių - ir aukas varydavo už miestelio kasti sau duobių ir
   juos sušaudydavo garbingų svečių akivaizdoje. Akivaizdu, šito norėjome.

   Matyt, taip sekėsi Lietuvoje, kad parodėme, kas įmanoma, ir kitur, po
   mūsų, prasidėjo panašūs išžudymai. Ir mūsiškius pradėjo siųsti į
   Baltarusiją ir Latviją šaudyti jų žydus. Bet vokiečiai pasipiktino,
   kariuomenė ir civilinė administracija, kad naikiname darbo jėgą. Tai
   spalio mėn. pradžioje sustabdė.

   Nu, bet matyt Heydrichas mus vertino, tai kai norėjo parodyti Hitleriui
   kaip įmanoma naikinti žydus, vežė 10,000 jų į Kauno IX fortą ir per vieną
   dieną sušaudėme lapkričio 25 d. Kiek suprantu, tai vėlgi buvo pirmas
   atvejis Europoje, kaip žydai vežami žudyti.

   Tada jau voldemarininkai pradėjo piktintis, kad Lietuva tampa Europos žydų
   kapinynu. Ko jūs patys nežudote savo žydų? Nejaugi jums gėda?

   Vokiečiai irgi suprato, kad žudymas blogai veikia jų karių savijautą ir
   drausmę. Reikėjo geresnio sprendimo.

   1942 m. sausį vyko garsioji Vansė konferencija kurioje susitarta dėl žydų
   išžudymo. Tačiau Lietuvoje jau 80% buvo išžudyta.

   Visa tai yra praeitis. Bet ji kol kas nėra bendra praeitis. Aš tik dabar
   ją sužinojau. Mus mokė, kad lietuviai nenorėjome žydų žudyti, mus vertė
   vokiečių daugybė, o šaudė padugnės. Bet iš tiesų, mes norėjome žydus
   žudyti, tai buvo vienas iš dviejų svarbiausių mūsų siekių. Vieniems
   labiau rūpėjo nepriklausomybės atstatymas, kitiems (voldemarininkams)
   labiau rūpėjo žydų išžudymas (pasitikėjo Hitleriumi, kaip spręs po karo
   dėl nepriklausomybės). Bet visi sutarė dėl "Lietuvos be žydų". Štai mūsų
   finansų ministras Matulionis 1941 m. liepos pradžioje draugiškai aiškina
   Kauno žydams kaip yra:

   "Žydų klausimu lietuviai susiskaldę. Pagrindiniai yra trys požiūriai.
   Pagal labiausiai kraštutinį, visus žydus Lietuvoje būtina sunaikinti;
   švelnesnis požiūris reikalauja įsteigti koncentracijos stovyklą, kur žydai
   krauju ir prakaitu išpirks savo nusikaltimus lietuvių tautai. Na, o
   trečioji nuomonė? Aš esu praktikuojantis Romos katalikas. Kaip ir kiti
   tikintieji, manau, kad žmogus negali atimti gyvybės kitam žmogui, tokiam
   kaip jis pats. Tik Dievas turi tokią teisę. Niekada nebuvau nusistatęs
   prieš ką nors, tačiau per sovietų valdžios laiką aš ir mano draugai
   supratome, kad mūsų su žydais keliai skiriasi ir niekada nesutaps. Mums
   atrodo, lietuviai ir žydai turi atsiskirti vieni nuo kitų, ir kuo
   greičiau, tuo geriau. Šiam tikslui getas yra būtinas. Ten jūs būsite
   atskirti ir daugiau nebegalėsite mums pakenkti. Štai krikščionio nuomonė."
   (Avraham Tory dienoraštis "Kauno getas: diena po dienos")

   ir prideda, "Ministras šiame pokalbyje neminėjo kokio nors vokiečių
   spaudimo. Tai reiškia tik vieną dalyką: žydų užpuldinėjimai atspindi
   lietuvių tautos valią."

   Iš tikrųjų, man ir kitiems reikėtų atsiprašyti vokiečių, kad tiek metų
   juos juodiname, tarsi jie mus vertė. Atsiprašau.

   Ir kaip sakiau, žydų išžudymą prastūmė, rengė, vykdė mūsų šauniausi
   žmonės, karininkai, aviacijos lakūnai, inteligentai. Man ir kitiems
   reikėtų atsiprašyti mūsų padugnių. Atsiprašau.

   Manau būtų labai teisinga ir tautos sąžinei reikalinga aprašyti kiekvieną
   dalyvį - lietuvių, vokietį ir žydą - kiekvienas žudynes ir išžudytą žydų
   bendruomenę - kol tikrai įsisąmonysime, kas įvyko. Vikipedija yra labai
   dėkinga terpė tam, nes kiekvienas gali rašyti ar taisyti straipsnius ir
   jie lengvai randami. Mano pradėtas straipsnis dabar pasirodo #1 ieškant
   pagal Google "Holokaustas Lietuvoje".

   Tad kviečiu tautininkus ir visus kaip į atlaidus, rašykime straipsnius.
   Pavyzdžiui, nėra straipsnio apie Vytautą Reivytį, tiesiog galima pasiremti
   žiniomis iš enciklopedijos, galiu atsiųsti. Paskui vis papildysime.
   Kviečiu į talką.

   Ką tas duos? Išvystysime savo sąžinę. Tada viskas kitaip atrodys.
   Pavyzdžiui, daug kam keista, kodėl 2009 m. Lietuvos prezidento rinkimuose
   balsavau už Valdemar Tomaševskij. Nu, iš vienos pusės pagalvojau,
   komunistų laikais Dalia Grybauskaitė studijavo ekonomikos mokslos. Kas
   tokiam režime tam pasišvęstų? Kas tai per būdas žmogaus? Visgi, man
   svetima balsuoti už socialdemokratus (man jie buvę komunistai), Pakso
   partiją (dabar jau primena voldemarininkus, karo lakūnus), Darbo partiją
   (nors Uspachikas moka lietuviškai), Kazimierą Prunskienę... Tai
   pagalvojau, kas tas Tomaševskis buvo sovietų laikais? Inžinierius. Ir
   kaip vertinu jo veiklą? Nu, jis lenkas, palaiko lenkus, betgi per
   demokratiją, juos įtraukia į teisėtą valdžią, kad būtų išgirsti. Ar tai
   nelinkėtina? Jeigu esu "tautininkas", tai ar nenorėčiau palaikyti kitų
   tautų "tautininkus"? Tokiu atveju netgi pirmenybę teikiu, tegu tik būna
   žmoniškų mažumų Lietuvoje, sudarykim jiems galimybę. Jūs geriau žinote, aš
   tik sakau kaip mąstau neįsigilinęs.

   Arba žinodami istoriją galim laisviau pamąstyti. Kas mums maišo leisti
   žmonėms turėti dvigubą pilietybę? Ar bijom savo lenkų ar rusų? Ar dėl
   tos baimės atsiskirsime su savo išeivija? Ar nebūtų geriau atsiskirti su
   Šalčininkais? Nesusigaudau, tiesiog sakau kaip viskas susiję.

   Ką mums reiškia lietuvybė? Ar tai mokėjimas lietuvių kalbos, dalyvavimas
   tautos sąžinėje, pasidžiaugimas lietuvių tautos paveldu, papročiais, meilė
   mūsų gamtai? Ar manome, kad tautos sveikatai būtina turėtų gyvybingų
   mažumų, gyvybingą išeiviją? Tokiu atveju, nusimatant, kad į Lietuvą
   kelsis ateiviai dėl vienų ar kitų priežasčių, ar nereikėtų skatinti būtent
   tuos, kurie norėtų atsiduoti Lietuvai, o ne šiaip čia uždarbiautų. Ar
   nereikėtų parengti lietuvybės egzaminą ir (kaip kad Vytautas Didysis)
   kviesti visus norinčius tapti Lietuvos piliečiais jį išlaikyti - ir tokiu
   būdu lai 30% ar net 70% mūsų būna lietuviai kiniečiai, arabai, afrikiečiai
   ir t.t. Ar taip nebūtų geriau? Ar mes tokį dalyką pamąstom?

   Prašau talkos - istorijos mokinių, mokytojų, studentų, mėgėjų - rašyti
   straipsnius apie Holokaustą Lietuvoje. Man tai mūsų tautos sąžinės
   pradžia, išeities taškas viską naujai vertinti.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   (773) 306-3807
   http://www.selflearners.net
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.