Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Antisemitizmas Lietuvoje

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Rašau straipsnius Vikipedijoje Holokausto ir litvakų klausimais. Radau Emanuelio Zingerio ir Ronaldo Račinsko pasirašytas jų vadovaujamos komisijos
  Message 1 of 1 , Aug 15, 2012
   Rašau straipsnius Vikipedijoje Holokausto ir litvakų klausimais. Radau
   Emanuelio Zingerio ir Ronaldo Račinsko pasirašytas jų vadovaujamos
   komisijos išvadas, "Holokausto Lietuvoje prielaidos".
   http://www.komisija.lt/lt/dokumentas.php?id=1173805650

   Jas panaudojau kaip pagrindą skyreliui "Antisemitizmas Lietuvoje"
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Antisemitizmas

   Stebiu, ar kas ištrins.

   Įdomu, ar yra straipsnių ar šaltinių apžvelgiančių antisemitizmą po antro
   pasaulinio karo ir mūsų laikų nepriklausomoje Lietuvoje?

   Andrius Kulikauskas, ms@..., (773) 306-3807


   ---------------
   XIX a. lietuvių tautinio sąjūdžio rėmuose žydams buvo taikomi stereotipai,
   kaip „krikščionių priešai“, „lietuvių išnaudotojai“.

   Modernusis antisemitizmas pradėjo reikštis XIX a. pabaigoje. Jis
   daugiausia sąlygotas ekonominio pobūdžio priežasčių. Jis visgi neįgavo
   išbaigto pavidalo kaip Lenkijos, Vokietijos, Rusijos antisemitų
   rašiniuose.

   Žydų partijos politiškai rėmė Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos
   vyriausybė suteikė žydų bendruomenei plačią autonomiją. Iki 1924 metų
   santykiai tarp žydų ir lietuvių buvo pakankamai pakantūs ir draugiški.
   Egzistavo Žydų reikalų ministerija ir kitos žydų savivaldos struktūros.
   Įtampa pastebima 1924-1926 metais, stiprėjant lietuviškajam nacionalizmui,
   praradus Vilnių, radikalėjant reikalavimams vartoti lietuvių kalbą.

   Antisemitizmas Lietuvoje sustiprėjo ypač antrojo 4-ojo dešimtmečio pusėje.
   Jį salygojo pasaulinė ekonominė krizė, valstybės vykdomos lietuviškos
   pramoninės ir prekybinės buržuazijos protegavimas, konkurencinė kova tarp
   žydų ir lietuvių pramonės, amatų ir prekybos sferose, antisemitinė
   propaganda spaudoje ir propagandinių lapelių pavidalu, ir iš Vokietijos
   sklidusi antisemitinė-rasistinė propaganda.

   Antižydiški kraštutinumai buvo slopinami Antano Smetonos valdymo metais
   (1927-1940). Nebuvo išleistas nė vienas antižydiškas įstatymas. Žydai
   išsaugojo valstybės finansiškai išlaikomas arba remiamas mokyklas,
   socialinės rūpybos įstaigas, valstybės nevaržomą religinį gyvenimą.
   Džiaugėsi de facto kultūrine autonomija. Tačiau vyriausybė protegavo
   lietuvių verslininkus. Ekonominėmis priemonėmis siekė išstumti žydus iš
   prekybos ir pramonės. Pagal nerašytą įstatymą, su išimtimis, žydai nebuvo
   įsileidžiami į valstybės bei savivaldybių, netgi kultūrines, įstaigas,
   karo mokyklas ir diplomatinę tarnybą, aukštųjų mokyklų katedras. Visgi
   tarpukario Lietuvoje nebuvo nė vieno pogromo, kur būtų nužudytas žmogus.

   Lietuvių-žydų santykiai labai paaštrėjo sovietinės okupacijos metais
   (1940-1941). Antisemitizmas Lietuvoje tapo žydams grėsmingu. Daugelio
   lietuvių sąmonėje iškilo naujas, politiniais motyvais grįstas žydų
   įvaizdis, kaip „Lietuvos išdavikų“, „okupantų talkininkų“. Žydų kilmės
   narių skaičius komunistų partijoje buvo labai nežymus, palyginus su bendru
   žydų bendruomenių narių skaičiumi. Žydų kilmės komunistai ir komjaunuoliai
   virto žydo-komunisto stereotipu, taip kad žodis „žydas“ dažnai tapdavo
   komunisto sinonimu.

   Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
   Lietuvoje įvertinti, ištyrusi faktinę medžiagą, nustatė jog 1940-1941 m.
   žydai nevaidino ypatingo vaidmens sovietinės valdžios, nė jos represinių
   institucijų, struktūrose. Žydai nukentėjo nuo sovietų okupacijos. Beveik
   perpus sumažėjo žydiškų vidurinių mokyklų. Hebrajų kalba buvo
   netoleruojama. Šeštadieniai neteko švenčių dienos statuso. Turto
   nacionalizacija skaudžiausiai palietė žydus. Beveik 500 žydų buvo
   areštuota, o iš viso represuota 2,600 žydų. Žydai sudarė 7 procentus
   Lietuvos gyventojų, tačiau tarp 1941 m. birželio tremtinių jų buvo 13,5
   proc.

   Nepaisant šių faktų, lietuvių aktyvistų fronto vadovybė, surengusi 1941
   metų sukilimą, subūrusi veikėjų iš visų lietuvių politinių jėgų, atšaukė
   „Vytauto Didžiojo suteiktą svetingumo teisę žydams“. Grasindama („kad
   nebūtų nereikalingų aukų“), ji reikalavo, kad žydai apleistų kraštą, bėgtų
   į Rusiją. LAF centro Berlyne antižydiški atsišaukimai pasiekdavo Lietuvą
   ir darė nemažą poveikį lietuvių sąmonei.

   Dvi priežastys ypač sąlygojo nebūdingai sustiprėjusį lietuvių priešiškumą
   žydams pirmuoju sovietmečiu: 1) žydams, iš esmės, sovietai buvo „mažesnis
   blogis“ už hitlerinę Vokietiją, tuo tarpu dauguma lietuvių iš Vokietijos
   pusės laukė išsigelbėjimo nuo sovietinio teroro; 2) 4–ojo dešimtmečio
   pabaigoje Lietuva patyrė skaudžius pralaimėjimus (1938 m. Lenkijos
   ultimatumo priėmimas, 1939 m. Klaipėdos krašto atidavimas Vokietijai,
   žygio į Vilnių 1939 m. rugsėjį atsisakymas, Raudonosios armijos įgulų 1939
   m. spalį įsileidimas, kapituliacija prieš SSSR reikalavimus 1940 m.
   birželį, kolaboravimas su okupacinėmis jėgomis 1940 m. vasarą) pakirtusius
   lietuvių tautos dvasią. Lietuviai puoselėjo nuostatą, kad dėl šalies
   nelaimių yra daugiausiai kalti Lietuvos žydai.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.