Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Tolerantiškas savaitgalis Vilniuje

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Romualdai, Rasa, Kelintą valandą debatai? Džiaugiuos, kad rengiate ir pasistengsiu dalyvauti. Andrius Kulikauskas MinĨių sodas
  Message 1 of 1 , May 21, 2009
   Romualdai, Rasa,

   Kelintą valandą debatai?
   Džiaugiuos, kad rengiate ir pasistengsiu dalyvauti.

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...

   >
   >
   > 2009/5/20 Rasa Kuodyt? - Kazielien? <kuodyte@...>
   >
   >> Toleranti?kas savaitgalis Vilniuje
   >>
   >> Sritys: Kiti prane?imai
   >> 2009-05-20 11:18
   >>
   >> ?? savaitgal? Toleranti?ko jaunimo asociacija Lietuvoje pamin?s
   >> Tarptautin? dien? prie? homofobij? ir transfobij? (IDAHO).
   >>
   >> ?e?tadien?, gegu??s 23 d., Vilniaus universiteto bibliotekos B3
   >> auditorijoje rengiama diskusija "Ar homoseksual?s asmenys Lietuvoje
   >> diskriminuojami?". Debatuose dalyvaus ne tik ?inomi mokslo ir
   >> visuomeni? organizacij? atstovai - kandidat? ? Europos Parlament?
   >> prof. Marija Au?rin? Pavilionien?, lygi? galimybi? ekspertas Algis
   >> Davidavi?ius ("Naujoji kair? 95"), ?mogaus teisi? ekspert? Jolanta
   >> Samuolyt?, Toleranti?ko jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas
   >> Art?ras Rudomanskis, ta?iau ir ?inomi homoseksuali? santyki? kritikai
   >> Seimo nario Kazimiero Uokos pad?j?jas, Pilie?i? s??aukos "U? dor? ir
   >> taut?" administratorius Romualdas Rep?ys, operos solistas,
   >> Kri??ioni?kos bendruomen?s "Naujoji karta" pastorius Vaidas
   >> Vy?niauskas bei Paulius Peciulevi?ius, kuris kaip ?ada atstovaus
   >> Patriotinio jaunimo skin? subkult?r?.
   >>
   >> Gegu??s 23 - 24 d. Toleranti?ko jaunimo asociacija vilnie?ius ir
   >> Vilniaus sve?ius kvie?ia ? nemokam? film? per?i?r?. ?e?tadien? 17 val.
   >> kino centre "Skalvija" visi norintys gal?s pamatyti film? "Ji -
   >> vaikinas, kur? pa?inojau", o sekmadienio popiet? (16 val.) skiriama
   >> filmui "Konradai".
   >>
   >> Abu kino filmai nagrin?ja problemas su kuriomis susiduria
   >> homoseksual?s ir transseksual?s ?mon?s.
   >>
   >> Dokumentinis filmas "Ji - vaikinas, kur? pa?inojau", kur? renginyje
   >> pristatys profesor? Marija Au?rin? Pavilionien?, pasakoja filmo
   >> re?isier?s Gwen Haworth biografijos faktais paremt? istorij?.
   >> Dr?siame, atvirame autobiografiniame filme Gwen pasakoja savo istorij?
   >> apie lyties pakeitim? ir paslapting? ?mogaus seksualumo prigimt?.
   >> Filme panaudoti pokalbi? su artimaisiais, asmeninio archyvo ir
   >> ?maik??ios animacijos intarpai.
   >>
   >> Dramoje "Konradai" devyniolikmetis jaunuolis ?arlis po mamos mirties
   >> nutaria pats r?pintis savo broliu Benu ir atid?ti studijas koled?e.
   >> Atsiriboj?s nuo bendraam?i?, ?arlis prisiima atsakomyb? u? savo brol?,
   >> ta?iau paslap?ia vis tiek ilgisi laisv?s bei meil?s nuotyki?. Naujos
   >> galimyb?s atsiveria sutikus charizmati?k? klaj?n? D?ordan? Rivers?.
   >> Jiedu greitai susidraugauja, o v?liau tarp j? u?simezga ir meil?.
   >> Pri?i?r?damas Ben? ir siekdamas i?saugoti mylim?j?, galiausiai ?arlis
   >> yra priverstas padaryti svarbius sprendimus d?l savo brolio ir ?eimos
   >> ateities.
   >>
   >> Prie? ketverius metus universiteto profesoriaus, ra?ytojo ir
   >> homoseksuali? ?moni? teisi? aktyvisto pranc?zo Louis-Georges Tin
   >> iniciatyva gegu??s 17 diena buvo paskelbta Tarptautine diena prie?
   >> homofobij? ir transfobij? (IDAHO). Nuo tada ?imtai LGBT (lesbie?i?,
   >> g?j?, biseksual? ir transseksual?) asociacij? pus?imtyje ?ali? IDAHO
   >> dienos proga ie?ko galimybi? paskatinti visuomen? kovoti u? LGBT
   >> ?moni? teises.
   >>
   >> ?i ?vent? tapo sava ne tik ?mogaus teisi? aktyvistams - dien? prie?
   >> homofobij? ir transfobij? oficialiai pripa??sta vis daugiau valstybi?,
   >> provincij?, region? ir miest?.
   >>
   >> ?iais metais dien? prie? homofobij? ir transfobij? Vilniuje pamin?ti
   >> nuspr?sta ne gegu??s 17 d., bet savaite v?liau d?l Rygoje ?vykusio
   >> renginio "Baltic Pride", kur? organizavo TJA ir LGL (Lietuva), Mozaika
   >> (Latvija) ir EGN (Estija).
   >>
   >> Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
   >> Vytautas Valentinavi?ius
   >> pirmininkas
   >> Toleranti?ko jaunimo asociacija
   >> Tel.: +370 600 64 711
   >> vytautas@...
   >>
   >> --
   >> S?km?s, meil?s ir kantryb?s :)
   >> Visada J?s? ir su Jumis
   >> Rasa Kuodyt? - Kazielien?
   >>
   >>
   >> ------------------------------------
   >>
   >> Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen?s nuosavyb?,
   >> tai
   >> yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent tame lai?ke
   >> pabr??tinai j? neaatsisakome.
   >> http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame dalintis m?s?
   >> lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
   >>
   >> Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >>
   >> Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto adresu:
   >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   >>
   >>
   >>
   >>
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen?s nuosavyb?, tai
   > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent tame lai?ke
   > pabr??tinai j? neaatsisakome.
   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame dalintis m?s?
   > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
   >
   > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.