Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

POPRAWKI do projektów ustaw

Expand Messages
 • Aleksander Keller
  Przedstawiam zbiór poprawek do projektow ustawy o samorządzie terytorialnym i ordynacji wyborczej do GRN. NIE SA to wszystkie poprawki. Na początek
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2005
   Przedstawiam zbi�r poprawek do projektow ustawy o samorz�dzie terytorialnym i ordynacji wyborczej do GRN.

   NIE SA to wszystkie poprawki. Na pocz�tek zag�osujemy nad poprawk� numer 7 jako najdalej id�c� w swoich zmianach (likwiadacja artyku�u). Nast�pnie przystapimy do g�osowania nad dwiema propozycjami zmian tego zapisu w kolejnym g�osowaniu, o ile oczywiscie go nie wykre�limy. Te dwie poprawki s� wymienione na ko�cu tekstu.

   Je�eli s� jakie� uwagi Kwiaton�w do zaprezentowanego zbioru to prosz� o uwagi do godz. 16.00 dnia dzisiejszego.

   pozdrawia

   tow. Keller

   ===============================================================================================

   POPRAWKA NR 1

   1. Spolszczenie pierwotnej nazwy zast�pcy Buduara "Vice Buduar" jej w�a�ciwym odpowiednikiem "Wicebuduar".

   2. zmiana s��w "Vice Buduar" na "Wicebuduar" w nast�pujacych miejscach:

   Art. 2 ust. 1 i 2
   Art. 3 ust. 3, 4, 6
   Art. 5 ust. 1

   3. Proponowana pisownia jest pisowni� polsk� i najprostsz� w u�yciu.

   ===============================================================================================

   POPRAWKA 2

   I. INFORMACJE
   Przedmiot : Poprawki Mandragora Jutrzenki do ustawy o samorzadzie
   terytorialnym.

   Chodzi o wykasowanie czesci artykulow odnoszacych sie do wicebuduara -
   w dalszej czesci projektu - z wyjatkiem artykulu statuujacego ten
   urzad.

   II. ZMIANY

   1. Wnosze o wykreslenie z art 3. ustep 3 slow :
   "lub Vice Buduar podczas nieobecno�ci lub na pro�b� Buduara Miasta"

   2. Wnosze o wykreslenie z art 3. ustep 4 slow :
   " oraz ew. Vice Buduar podczas nieobecno�ci lub na pro�b� Buduara
   Miasta."

   3. Wnosze o wykreslenie z art 3. ustep 6 slow
   "Vice Buduar�w"

   4. Wnosze o wykreslenie z art 5. ustep 1 slow
   "a tak�e z ew. Vice Buduara powo�anego na wniosek Buduara Miasta"

   III. UZASADNIENIE
   Wystarczy jeden artykyl ktory mowi o wicebuduarze - jezeli mowi on ze
   wicebuduar - jest urzedem ktory zastepuje buduara nie ma sensu
   powtarzac tego w nastepnym przepisow. Pozatym - budzi to czasami
   watpliwosci czy chodzi o samego buduara lub wicebuduara - czy tez o
   ich oby. Pozatym brzydko jest to sformulowane.

   Ogolnie stoje na stanowisku, ze jak ustawa moze miec mniej slow
   zamiast wiececej to lepiej by akt normatywny byl krotszy

   ===============================================================================================

   POPRAWKA 3

   I. INFORMACJA
   Zmiana tresci artykulu drugiego o charakterze redakcyjnym

   II. ZMIANA

   Artykul drugi stanowi :
   1. Buduar Miasta mo�e wnie�� do Komisarza Ludowego w�a�ciwego do spraw
   administracji publicznej wniosek, o powo�anie Vice Buduara, kt�remu
   mo�e przekaza� cz��� swoich uprawnie�, oraz kt�ry b�dzie zarz�dza�
   miastem podczas nieobecno�ci Buduara lub na jego pro�b�.
   2. Buduar Miasta ma mo�liwo�� odwo�ania Vice Buduara, powo�anego na
   jego wniosek.

   Wnosze o zmiane na
   1. Buduar Miasta moze za zgoda Komisarza Ludowego w�asciwego do spraw
   administracji publicznej ustanowic urzad wicebuduara.
   2. Buduar Miasta powoluje i odwoluje wicebuduara.
   3. Wicebuduar miasta zastepuje buduara podczas jego nieobecnosci.
   4. Wicebuduar wykonuje zadania zlecone przez wicebuduara.

   III. UZASADNIENIE
   To jest TO SAMO ale :
   1. Za zgoda - jest jasniejsze - ze slow "wniesc wniosek" nie wynika
   czy wymagana jest zgoda czy same tylko wniesienie wniosku.
   2. Chodzi o ustanowienie URZEDU - natomiast personalne decyzje
   podejmuje juz Buduar ktory POWOLUJE / ODWOLUJE konkretna osobe
   3. Kompetencje podalem w zgodzie z zamiarem poprzedniego artykulu -
   ale wydaje mi sie ze sformulowalem jasniej

   ===============================================================================================

   POPRAWKA 4


   I. INFORMACJA
   Zmiana s�ow Gminna Rada Ludowa na Gminna Rada Narodowa w ustawie
   ordynacja wyborcza do Gminnych Rad Narodowych

   II. ZMIANA
   1. Art. 5. ust 2.
   "2. Wybory we wszystkich gminach posiadaj�cych Gminne Rady Ludowe
   przeprowadza si� jednocze�nie (wybory zwyczajne)"
   NA
   "2. Wybory we wszystkich gminach posiadaj�cych Gminne Rady Narodowe
   przeprowadza si� jednocze�nie (wybory zwyczajne)"

   2. Art. 5. ust. 3. pt. a)
   "a) przeprowadzenia wybor�w do nowopowsta�ej Gminnej Rady Ludowej "
   NA
   "a) przeprowadzenia wybor�w do nowopowsta�ej Gminnej Rady Narodowej "

   3. Art. 5. ust. 3. pt. b)
   "b) przeprowadzenia wybor�w do Gminnej Rady Ludowej w skutek skr�cenia
   kadencji istniej�cej Gminnej Rady Ludowej."
   NA
   "b) przeprowadzenia wybor�w do Gminnej Rady Narodowej w skutek
   skr�cenia
   kadencji istniej�cej Gminnej Rady Narodowej."

   4. Art. 5. ust. 4.
   "4. Kadencja Gminnych Rad Ludowych pochodz�cych z wybor�w nadzwyczajny
   ko�czy si� z up�ywam trzymiesi�cznej kadencji Gminnych Rad Ludowych
   pochodz�cych z wybor�w zwyczajnych."
   NA
   "4. Kadencja Gminnych Rad Narodowych pochodz�cych z wybor�w
   nadzwyczajny ko�czy si� z up�ywam trzymiesi�cznej kadencji Gminnych
   Rad Narodowych pochodz�cych z wybor�w zwyczajnych."

   III. UZASADNIENIE
   Wysoki Churale - CA�Y PROJEKT MOWI O GRN a nie o GRL - moja poprzednia
   poprawka - byla nieprecyzyjna. TO JEST CZYSTY BLAD PISARSKI! Prosze o
   jego skorygowanie.

   ===============================================================================================

   POPRAWKA 5

   I. INFORMACJA
   Usuniecie art. 10 ustawy o samorzadzie terytorialnym

   II.
   Art. stanowi
   "Art. 10.
   Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si� do osoby posiadaj�cej
   inicjatyw� ustawodawcz�, aby ta wyst�pi�a do Chura�u z wnioskiem o
   nowelizacj� ustawy o samorz�dzie terytorialnym. Chura� ludowy
   przyjmuje lub odrzuca wniosek zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w."

   Wnosze o UCHYLENIE tego przepisu

   III.
   Powyzszy przepis jest sprzeczny z konstytucja. Prawo incicjatywy
   ustawodawczej - jest prawem ktore wykonywane jest samodzielnie nie
   mozna nikogo zmusic by - ktos wystapil z wnioskiem ustawodawczym do
   Churalu.
   Nie oznacza sie, ze NIEFORMALNIE - nie mozna sie zglaszac

   Niekonstytucyjny jest rowniez przepis mowiacy o zwyklej wiekszosci -
   KAZDA UCHWALA - wymaga spelnienia miniumum ustawowego jakim - jest
   zwykla wiekszosc kwiatonow + podpis obojga mandragorow

   Ponadto - juz na marginesie - jezeli jest zwykla wiekszosc - to nie
   trzeba pisac ze chodzi o wiekszosc zwykla.

   ===============================================================================================

   POPRAWKA 6

   I. Wykre�lenie instytucji zmuszaj�cej osob� posiadaj�c� prawo inicjatywy ustawodawczej do wniesienia takiej inicjatywy.

   > Art. 10
   > Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si� do osoby posiadaj�cej
   > inicjatyw� ustawodawcz�, aby ta wyst�pi�a do Chura�u z wnioskiem o
   > nowelizacj� ustawy o samorz�dzie terytorialnym. Chura� ludowy
   > przyjmuje lub odrzuca wniosek zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w.

   II. Wnosz� o wykre�lenie tego artyku�u

   III. Nie mo�na zmusza� nikogo, �eby wzi�� na siebie polityczn� odpowiedzialno�� wyst�pienia z inicjatyw� ustawodawcz�. Je�li natomiast [co nie jest tu wyszczeg�lnione] nie jest to zmuszenie, a jedynie wyst�pienie z uprzejm� pro�b�, kt�r� mo�na odrzuci� i, za przeproszeniem, ola�, to bez sensu jest w og�le zawieranie w ustawie dodatkowych 34 s��w, kt�re nic nowego nie wnosz�. Z taka uprzejm� pro�b� mo�e Buduar [tak jak i ka�dy obywatel, mieszkaniec i nawet Prezydent Wirtualnej Bananowej Republiki Biurokracji] wystapi� cho�by w tej chwili. Bez ustawy. Ale poprosi� nie zmusi�.

   ===============================================================================================

   POPRAWKA 7

   I. Usuni�cie zapisu artyku�u[?]

   "Na wniosek Buduara Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji bada
   zgodno�� uchwa�y z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodno�ci
   uchwa�y z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy w�a�ciwy do spraw administracji uchyla uchwa��."

   II. Wnosz� o wykre�lenie tego artyku�u [?]
   III. Do uchylania niezgodnych z aktami wy�szego rz�du uchwa� nie powinno si� miesza� w�adzy wykonawczej. Od tego jest s�d. Nie mamy a� tak wielkiej ilo�ci jednostek samorz�du terytorialnego i tak du�ego obci��enia s�d�w [a raczej s�du], kt�re uniemo�liwi�oby sprawne rozpatrywanie wnisok�w o uchylenie uchwa� z trzech gmin. Oczywi�cie, s�dze, �e gmin b�dzie wi�cej, ale chyba nie b�dzie a� tylu gmin i a� tylu wadliwych uchwa�, �eby trzeba by�o zapobiec nadmiernemu obci��eniu Trybuna�u Ludowego.

   W nied�ugim zapewne czasie skieruj� do Chura�u projekt ustawy reguluj�cej m.in. w�a�ciwo�� s�d�w, w zwi�zku z czym, uwa�am, �e taki zapis jest zb�dny.

   ===============================================================================================

   POPRAWKA 8

   Niech b�dzie forma przedstawiona przez Prezydenta

   ART. 5 UST.1

   Gminna Rada Nardowa sk�ada si� z dw�ch radnych oraz budara miasta, alboso�tysa wsi. Statut gminy mo�e zwi�kszy� ilo�� radnych do maksymalnie pi�ciu.

   Uzasadnienie :

   Dla wi�kszej grupy miszka�c�w wi�cej g��w z inicjatyw� uchwa�odawcz� .
   --------------------------------------------------------------------------------
   G�osowanie w przypadku niewykre�lenia artyku�u w sprzeciwie z poprawk� 7.

   ===============================================================================================

   POPRAWKA 9

   Wnosze o wykreslenie "Komisarz Ludowy w�a�ciwy do spraw administracji" i zmiane na "Trybuna� Ludowy"

   Uzasadnienie :

   Chodzi o to by Buduar mia� mo�liwo�� zareagowania gdy jego zdaniem uchwa�a jest b��dna .
   ===============================================================================================

   POPRAWKA 10

   Na wniosek Buduara Komisarz Trybuna� Ludowy bada zgodno�� uchwa�y z prawem Wandsytanu. W razie stwierdzenia niezgodno�ci uchwa�y z prawem Wandystanu, uchwa�a nie mo�e wej�� w �ycie .

   ===============================================================================================


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.