Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[KLFiG]Budżet na Czerwiec

Expand Messages
 • Jan Zaorski
  Genosse Wanda Stadt, dnia 1 Czerwieca 2006 r. Edykt Komisarza Ludowego do spraw Finansów i Gospodarki z dnia 30 Czerwieca 2006 r. w sprawie okre¶lenia
  Message 1 of 1 , Jun 1 5:42 AM
   Genosse Wanda Stadt, dnia 1 Czerwieca 2006 r.
   Edykt Komisarza Ludowego do spraw Finans�w i Gospodarki z dnia 30 Czerwieca 2006 r.
   w sprawie okre�lenia bud�etu na miesi�c czerwiec roku 2006
   D.P.M.W. 7/2006 poz. 314

   Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 13 wrze�nia 2005 r., o finansach publicznych (DPMW 6/2005 poz. 154)., stanowi�, co nast�puje:
   �1.
   1. Dochody bud�etu ustala si� na kwot� 3063.93 en.
   2. Dochody bud�etu stanowi� �rodki pieni��ne znajduj�ce si� na koncie "dochody" w chwili wydania niniejszego edyktu.
   �2.
   1. Wydatki sta�e bud�etu ustala si� na kwot� 775 en.
   2. Kwota wydatk�w sta�ych stanowi nieprzekraczalny limit.
   �3.
   1. Wydatki w cz��ci funduszu wynagrodze� ustala si� na kwot� 525en, w tym:
   Wynagrodzenie Mandragora Socjogramu: 100 en
   Wynagrodzenie Mandragora Jutrzenki: 100 en
   Wynagrodzenie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu: 100 en
   Wynagrodzenie Prezesa Sadu: 75en
   Wynagrodzenie Komisarzy Ludowych: 150 en, w tym:
   Komisarza Ludowego do spraw wewn�trznych i administracji: 37,5 en
   Komisarza Ludowego stanu: 37,5
   Komisarza Ludowego do spraw Finans�w i Gospodarki: 37,5 en
   Komisarza Ludowego do spraw kultory i edukacji: 37,5 en

   2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 2 pkt. 5 lit a- e zmniejszono si� stosunkowo o 25% w zwi�zku z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 13 wrze�nia 2005 r., o finansach publicznych (DPMW 6/2005 poz. 154) (dalej zwanej �Ustaw� o finansach publicznych�)
   4. W zwi�zku z art. 7 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych nie wyp�aca si� wynagrodzenia przewidzianego w art. 7 ust. 1 lit. d, e, g ustawy o finansach publicznych.
   5. W zwi�zku z art. 7 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych wyp�aca si� wynagrodzenie dla cz��ci uprawnionych do wynagrodzenia przewidzianego w art. 7 ust. 1 lit. f, i, j, k Ustawy o finansach publicznych.
   6. W zwi�zku z art. 7 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych, wynagrodzenia okre�lonego w art. 7 ust. 1 lit. l, nie wyp�aca si�.
   7. W zwi�zku z wakatami na stanowiskach, wynagrodze� okre�lonych w art. 7 ust. 1 lit h, nie wyp�aca si�.
   8. Z uwagi na brak przes�anek, wynagrodzenia okre�lonego w art. 7 ust. 1 lit. o, nie wyp�aca si�.
   �4.
   Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zwi�zku z tym, �e �rodki funduszu infrastrukturalny warto�� �rodk�w zgromadzonych w funduszu infrastrukturalnym przekracza 1000 en., wydatki w cz��ci funduszu infrastrukturalny ustala si� na kwot� 0 en.
   �5.
   Wydatki w cz��ci funduszu kontrwywiadu ustala si� na kwot� 250 en.
   �6.
   Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy o finansach publicznych, w zwi�zku z tym, �e �rodki funduszu socjalnego pozosta�e z poprzednich miesi�cy s� znaczne i wystarczaj� na realizacje wydatk�w socjalnych, wydatki w cz��ci funduszu socjalnego ustala si� na kwot� 0 en.
   �7.
   Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, w zwi�zku z tym, �e �rodki funduszu kredytowego pozosta�e z poprzednich miesi�c s� znaczne i wystarczaj� na realizacje wydatk�w kredytowych, wydatki w cz��ci funduszu kredytowego ustala si� na kwot� 0 en
   �8.
   R��nic� pomi�dzy dochodami i wydatkami sta�ymi w kwocie 2288.93 en przeznacza si� na bie��ce wydatki dokonywane przez Rad� Komisarzy Ludowych, przy czym na dokonanie wydatk�w przewy�szaj�cych 500 engels�w wymagana jest zgoda Chura�u Ludowego udzielona w drodze ustawy.
   �9.
   Edykt wchodzi w �ycie z dniem 1 czerwica 2006 r.
   (�) Jan Zaorski
   Komisarz Ludowy do spraw Finans�w i Gospodarki


   ----------------------------------------------------
   Monica Bellucci w komedii niemoralnej:
   ZA ILE MNIE POKOCHASZ? Ju� w kinach!
   http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fzaile.html&sid=778


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.