Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

2020: Batý uygarlýðýnýn sonu

Expand Messages
 • SadeYasam
  2020: Batı uygarlığının sonu Özgür ve Bilge dergisine göre Batı uygarlığını bekleyen acı sonu artık Batılı bilim adamları da açık açık
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2002
   2020: Bat� uygarl���n�n sonu

   �zg�r ve Bilge dergisine g�re Bat� uygarl���n� bekleyen ac� sonu art�k Bat�l� bilim adamlar� da a��k a��k dile getiriyorlar. Buna g�re 90�l� y�llardan itibaren ��k�� s�recine giren Bat� uygarl���, k�kl� bir de�i�im veya yok olu�tan birini se�mek zorunda. Bunun i�in de fazla vakti yok.

   Amerikal� sosyal bilimci Duane Elgin�e g�re her uygarl�k do�u�undan tarih sahnesinden ayr�l�ncaya kadar d�rt a�ama ge�iriyor. Bu d�rt a�ama b�t�n �zellikleriyle y�l�n d�rt mevsimini and�r�yor. Duane Elgin�in Bat� uygurl���n�n i�inde bulundu�u mevsimle ilgili tespiti ise �ok �arp�c�: Bat� uygarl��� k�� mevsiminde!Hem de yakla��k 10 y�ldan bu yana. E�er �nlem al�nmazsa en fazla 20 sene sonra tamamen yok olacak.   Amerikal� sosyal bilimci Duane Elgin�e g�re her uygarl�k t�pk� bir y�l i�inde oldu�u gibi ilkbahar, yaz, sonbahar ve k�� mevsimlerini ya��yor. Her mevsimde ya�anan temel �zellikler ve geli�meler ile bir uygarl���n tarih i�indeki seyri aras�nda �ok �arp�c� benzerlikler bulunuyor.

   �rne�in, hen�z �mr�n�n ilkbahar�n� ya�ayan bir uygarl�kta insanlar� madd� ba�lardan �ok manev� ba�lar birle�tiriyor. Dil, k�lt�r, �rf ve �detler insanlar� birarada tutan yap��t�r�c� unsurlar�n ba��nda yer al�yor. �nsanlar gelece�e y�nelik de ortak hedef ve ama�lar� payla��yorlar. Kar��la��lan zorluklar� a�mada, ��z�mler �retmede geni� �apl� bir anlay�� birli�i bulunuyor. Toplumsal yap�lanma insanlardaki yenilik aray���n�n ve giri�imcili�in �n�ne engel ��karmaya de�il, �n�n� a�maya y�nelik �ekilleniyor. K�saca, bu d�nemde y�netim birimlerinde b�rokrasiden eser yok.

   Yaz d�nemini ya�ayan bir uygarl�k, her a��dan olgunlu�un zirvesine ula��yor. Ancak y�netim birimlerinde ba�g�steren kuralc�l�k ve b�rokrasi, insanlardaki yenilik arzusunu k�reltiyor. Uygarl���n sa�lad��� gelir art��� ve zenginlik, insanlar aras�ndaki birlik ve b�t�nl���, yard�mla�ma ve dayan��may� giderek zay�flat�yor. Gelir da��l�m�nda e�itsizlikler belirmeye ba�layor. Bireycilik ruhu geli�iyor ve ki�isel faydac�l�k �ne ��k�yor.

   Yaz d�neminde ba�layan toplumsal �atlamalar, sonbaharda h�z�n� daha da artt�r�yor. �darecilerin ald�klar� �nlemler daha �ok b�rokratik kurallar�n art�r�lmas� �eklinde ger�ekle�iyor. Bu ise azalan giri�imcilik ruhunu iyice �ld�r�yor. �nsanlarda iyice g��lenen faydac�l�k ve mutlulu�u t�ketimde arama anlay��� zirve noktas�na ula��yor. Gelir da��l�m�ndaki u�urumlar ise toplumsal bar��� yok etti�inden, insanlarda can ve mal g�venli�i endi�esi s�rekli art�yor. �nsanlarda hakim olan hava ise alabildi�ine �mitsizlik.

   K�� d�nemindeki bir uygarl�kta ise her�ey kontrolden ��k�yor. Sosyal birlik ve b�t�nl�kten geride hi�bir �ey kalm�yor.

   Duane Elgin uygarl�klar�n d�rt ana geli�im s�recini ve �zelliklerini ayr�nt�l� olarak aktard�ktan sonra Bat� uygarl���n� kastederek �u soruyu y�neltiyor:

   ��imdi biz hangi mevsimdeyiz?�

   Elgin bu soruya cevap verirken, Bat� uygarl���n�n ka��n�lmaz �k�betini de dile getiriyor:

   �Ba�ta ABD olmak �zere pek �ok Bat� �lkesi 1990�l� y�llar�n ba��ndan itibaren d�rd�nc� d�neme girmi� bulunuyor.�

   Duane Elgin�in yakla��k 20 y�ld�r bu konuda Bat� d�nyas�n� ve �zellikle Bat�l� y�neticileri uyar�c� mahiyette ara�t�rmalar ve raporlar haz�rlad���na dikkat �eken �zg�r ve Bilge dergisi Ekim say�s�nda, Elgin taraf�ndan ortaya konulan gerek�elere de ayr�nt�l� olarak yer veriyor. Dergide ayr�ca d�nya �ap�nda yak�ndan tan�nan �bn Haldun�un uygarl�k g�r���yle ilgili bilgiler de aktar�l�yor.

   �zg�r ve Bilge dergisine ula�abilece�iniz adres ve telefonlar:

   �nternet: www.ozgurvebilge.com

   Telefon: 0212 551 32 25

   Adres: Sanayi Cad., Bilge Sk. No: 2 Yenibosna-�stanbul   __________________________________________________

   Mutlulu�u sadelikte arayanlar�n bulu�ma noktas�na sizi de bekliyoruz. Adresimiz: groups.yahoo.com/group/sadeyasam   ---------------------------------
   Do you Yahoo!?
   New DSL Internet Access from SBC & Yahoo!

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.