Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Doğayı kor uyacaksanı z, bu yol da var:

Expand Messages
 • Yıldız Aylin
  Doğayı koruyacaksanız, bu yol da var: Değerli Dostlar, Yeryüzünün aldığı yağmur oranı 10 yıllık aralıklarda artar. bu sene (2010) dünyanın
  Message 1 of 1 , Apr 2 2:12 PM
   Do�ay�
   koruyacaksan�z, bu yol da var:

   De�erli
   Dostlar, Yery�z�n�n ald��� ya�mur oran� 10 y�ll�k aral�klarda artar. bu sene
   (2010) d�nyan�n periyodik olarak en �ok ya�mur alan y�llar�ndan biri olacak,
   yani topra��n bereketinin y�ksek olaca�� bir y�l. .   Bu nedenle yedi�iniz kay�s�, �eftali, kiraz, vi�ne, karpuz, kavun, erik vb.
   meyvelerin �ekirdeklerini l�tfen ��pe atmay�n, hele ��p po�etlerine ASLA
   hapsetmeyin. M�mk�nse herhangi bir yerde topra��n 10 cm alt�na g�m�n. �zerine
   de bir bardak su d�k�n.   G�mme imkan�n�z yoksa bir po�ette bu �ekirdekleri biriktirip yan�n�za al�n (
   yada araban�za koyun) arsa, tarla, toprak yol kenar�, yama� gibi topra��
   g�rd���n�z alanlara bu �ekirdeklerinizi savurun, korkmay�n bu �evre kirlili�i
   de�ildir, aksine �evre i�in yeni hayatt�r. Do�a hemen o yeni �ekirdekleri
   kucaklar ve besler�   Yapaca��n�z en k�t� hareket �ekirdekleri po�etlere hapsetmektir ! Bunu yapmay�n
   ve yapt�rmay�n.   Yap�lan �al��malarda do�aya ba��bo� at�lan yada dikilen bu �ekirdeklerin en az
   yar�s�n�n ye�erip a�a� veya bitki oldu�u kan�tlanm��.   En b�y�k israflardan birisi meyve �ekirdeklerinin ��pe at�lmas�, �lkemiz ad�na
   k���msenemeyecek b�y�k bir servet...   Daha
   ye�il bir �lke i�in, daha temiz hava i�in, toprak kaymas�n� �nlemek ve yeni
   nesillerimize ye�il bir d�nya b�rakmak i�in hep birlikte elimizden geldi�ince
   meyve �ekirde�i g�melim, savural�m, f�rlatal�m�   Bu uygulama TEMA taraf�ndan ba�lat�ld� ve bilin�li toplum olarak bizlerin
   desteklerini bekliyor, Do�aya yard�m etmek, gelecekte etraf�m�z� saracak beton
   ve g�kdelenlerden alamayaca��m�z oksijeni kar��lamak i�in bile bu
   �ekirdeklerden ��kacak a�a�lara ihtiyac�m�z olacakt�r.   Po�ete koymad���n�z her �ekirdek i�in �imiden te�ekk�rler,

   Do�a G�n�ll�leri Derne�i   L�TFEN BU YAZIYI
   T�M DOSTLARIMIZLA PAYLA�ALIM...   --
   Windows 7: G�ndelik i�lerinizi basitle�tirin. Size en uygun bilgisayar� bulun.
   Windows 7: Size en uygun bilgisayar� bulun. Daha fazla bilgi edinin.
   _________________________________________________________________
   Yeni Windows 7: Size en uygun bilgisayar� bulun. Daha fazla bilgi edinin.
   http://windows.microsoft.com/shop

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.