Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

1000YTL Hindistan Sevgi Festivali Tatili

Expand Messages
 • Indian Cultural Center
  1000YTL Hindistan Sevgi Festivali Tatili Namaste sevgili mutlu ruhlar, sizi Mart ayı ruhsal tatilimizle ilgili bildilendirmekten mutluluk duyuyoruz. Günler
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2008
   1000YTL Hindistan Sevgi Festivali Tatili

   Namaste sevgili mutlu ruhlar, sizi Mart ayý ruhsal tatilimizle ilgili
   bildilendirmekten mutluluk duyuyoruz. Günler iki grup için
   belirlenmiþtir; iki haftalýk bir grup ve dört haftalýk bir
   grup. Siz istediðiniz gruba katýlabilir ya da kendi günlerinizi
   belirleyerek yolculukta bizimle buluþabilirsiniz. Ayrýntýlar
   aþaðýda listelenmiþtir.

   1. Birinci Grup 2 Mart Pazar günü saat 22:00 de
   Taksim,Ýstanbul'dan ayrýlýyor; uçuþ 3 Mart saat 00:20
   de Sabiha Gökçen Havaalanýndan yapýlacak.

   2. Yerel saate göre 7:20 Dubai'ye varýþ. Burada 12 saatlik bir
   bekleme süremiz var ve alýþveriþe gitmekte serbestiz (kimse
   için vize gerekmiyor).

   3. Dubai'den yerel saate göre 22:00 de ayrýlýp 4 Mart saat
   2:45 te Jaipur,Hindistan havaalanýna varýyoruz.

   4. Ardýndan 4 Mart Salý günü saat 7:45 te iç hatlar
   uçaðýna biniyoruz. Saat 10:00 da Kalküta'ya vardýktan
   sonra burada bizi 3 saat içerisinde Mayapur ruhsal retreat (inziva)
   kompleksimize götürmek üzere bekleyen jipler olacak.

   5. Sonunda teknolojiden uzaktayýz! "Mayapur uluslarasý
   SEVGÝ festivaline hoþgeldiniz." Þimdi rahatlayýn, huzuru
   ve sükuneti hissedin, ruhsal sesleri dinleyin, özgürlüðü
   hissedin! Burada asla dünyanýn baþka hiçbir yerinde
   görülmeyecek olan bir çok harika þeyle dolu yalnýz 18
   gün boyunca kalacaðýz. Bir çok küçük festival group
   yaþayacaðýz, Hindistan'ýn zengin ruhsal tarihinden bir
   sürü hikaye betimleyen dünyaca ünlü "Bhaktivedanta
   oyuncularý"ndan tiyatro eserleri izleyeceðiz. Daha bir çok
   müzik performansý, bir çok kadim tören ve dans
   performanslarý da olacak. Civarda 7 günlük bir kamp turuna
   gidip, oradaki Hint köy insanlarýnýn "basit yaþa,
   yüksek düþün" super ruhsal sloganlarýný ile
   hayatlarýný nasýl yaþadýklarýný görme
   þansýnýz olacak. Burada hiç stresli ya da üzgün ruh
   görmeyeceksiniz, hepsi fakir ama çok çok mutlu ve çok
   ardakaþ canlýsý. Ve tabi ki, en deðerli þey:
   fazlasýyla vakit, alan ve önce kendinizle sonra da tüm
   dünyadan diðer ruhlarla ruhsal arkadaþlýklar kurma
   fýrsatý. Maddi problemlerinize ruhsal çözümler almak için
   daha ileri ruhlarla vakit geçirme þansý, tüm konuþmalar
   eþ zamanlý olarak türkçeye çevrilecektir. Size ruhsal
   öneriler ve anlayýþ veren bir kimse sizing gurunuzdur,
   dolayýsýyla bir çok Guru ile tanýþacaksýnýz,
   bazýlarý diðerlerinden daha ileri olacak. Uluslararasý
   üne sahip ve Gurularýn Gurusu olarak alkýþlanan, ruhlarýn
   gelip, dinlenip Asyalý, Amerikalý,Rus, Afrikalý,
   Avrupalý,her çeþit bedenden ruhun bu beden diye
   adlandýrdýðýmýz örtü ile tüm
   tanýmlandýrmalarýmýzdan kurtularak ruhsal özgürlük
   içerisinde hepbirlikte dans edip mutlu olmasý için bir ruhsal
   þehir yaratýlmasý için bir çok önceki acarya ve
   bilgelerce arzulanan bu ruhsal hayali gerçekleþtiren Acarya A.C.
   Bhaktivedanta Swami Prabhupada ile buluþma ve onun hakkýnda duyma
   þansýnýz olacak. Burasý yorgun dünyevi insanlarýn
   maddi beenin tüm etiketlendirmelerini geride býrakýp
   týpký özgürce uçan bir kelebeðe dönüþen
   týrtýl misali özgür bir ruha dönüþtükleri yer.
   Maddi egýdan kurtulmuþ haldesahiden de kendi gerçek
   benliðinizi ve diðer herkesi sevmeye baþlayacaksýnýz,
   sonsuza kadar kalbinizde saklayacaðýnýz bundan daha güzel bir
   deneyim olabilir mi?

   6. Bu festival 22 Mart'ta sona eriyor ve hepimiz ayýn
   22'sinde Kalküta'dan Jaipur'a geri uçuyoruz ve hemen
   bir sonraki ruhsal varýþ yerimiz olan, bir çok yogi ve azizlerin
   Hindistan'da ki ruhsal olarak en güçlü yer olduðunu
   söylediði Vrindavan'a geliyoruz. Orada bir çok eski
   tapýnak gezeceðiz ve özellikle kitap ve giysilerden çok
   ucuza bazý ruhsal alýþveriþler yapma þansýmýz olacak.
   Burada yalnýzca 4 günümüz var ve Vrindavan'ýn en iyi
   misafir evi olan dünyaca ünlü MVT misafir evinde kalacaðýz.

   7. Ayon 28'inde Vrindavan'dan ayrýlarak bir sonraki
   duraðýmýz (Jaipur yolumuz üzerinde) olan Taj Mahal'in
   vataný Agra.

   8. Ayýn 28'inde Jaipur'a varýyoruz ve tam 2 gün boyunca
   burada kalýyoruz. Krallarýn baþ þehri olmakla ünlü
   Jaipur'un görülecek bir çok güzel eski
   tapýnaklarý, kaleleri & tapýnaklarý; binilecek develeri ve
   alýþveriþ yapmak için el iþleri var.

   9. 30 Mart Jaipur'dan havalanýp saat 06:00 da Dubai'ye
   varýyoruz. 16 saatlik bir bekleme, saat 10:00 da Ýstanbul için
   havalanmadan ve 31 Mart 00:35 te Ýstanbul'a varmadan önce
   özellikle elektronik eþya alýþveriþi yapma zamaný.

   1. Ýkinci Grup 9 Mart Pazar günü 22:00 de Taksim,
   Ýstanbul'dan ayrýlýyor; uçuþ 10 Mart saat 01:20 de
   Sabiha Gökçen Havaalanýndan gerçekleþecek.

   2. Yerel saatle 7:20 Dubai'ye varýþ. Burada 12 saatlik bir
   bekleme süremiz var ve alýþveriþe gitmekte serbestiz (kimse
   için vize gerekmiyor).

   3. Dubai'den yerel saate göre 22:00 de ayrýlýp 11 Mart saat
   2:45 te Jaipur,Hindistan havaalanýna varýyoruz.

   4. Ardýndan 11 Mart Salý günü saat 7:45 te iç hatlar
   uçaðýna biniyoruz. Saat 10:00 da Kalküta'ya vardýktan
   sonra burada bizi 3 saat içerisinde Mayapur ruhsal retreat (inziva)
   kompleksimize götürmek üzere bekleyen jipler olacak. Çoktan
   Mayapur'da olan diðer grupla buluþup gruba
   katýlacaksýnýz.

   5. Festival ayýn 22'sinde sona erdiðinde hep beraber
   Mayapur'dan Kalküta havaalanýna yola çýkacaðýz sonra
   ikinci grubun ayýn 23'ünde saat 3:30 da doðrudan Dubai'ye
   uçaçaðý Jaipur'a gideceðiz.

   *** Tabi ki, sizin daha az ya daha çok vaktiniz varsa kendi
   planýnýzý yapýp zaten bu rota üzerinde olacak gruplara
   katýlabilirsiniz. ***

   HER ÝKÝ GRUP ÝÇÝN de; fiyat fikri   1. Istanbul Jaipur gidiþ dönüþ uçak bileti = 330 Avro (600
   YTL)

   2. Jaipur Kalküta gidiþ dönüþ uçak bileti = 6000rps
   (200YTL)

   3. Kalküta'dan Mayapur'a taksi ya da jip = 1800rps ( 55YTL
   yolcularca bölüþülecek)

   4. Mayapur Festival ücreti = 60 dollar (70YTL)

   5. Mayapur Festival Konaklama tutarý = Kiþi baþý yaklaþýk
   100 dolar (120YTL)

   6. Mayapur'da satýn almanýz gereken þeyler, sineklik, kova,
   kilit vs… (10ytl)

   7. Mayapur'dan Kalküta'ya taksi ya da jip = 1800rps (55YTL
   yolcularca bölüþülecek)   SADECE BÝRÝNCÝ GRUP ÝÇÝN:   8. Jaipur'dan Vrindavan'a taksi ya da jip = 2000rps ( 60 YTL
   yolcularca bölüþülecek)

   9. Vrindavan'ýn en iyi, çok hoþ huzur dolu ve super temiz
   misafir evinde konaklama için þimdiden her biri 4 ün 5
   geceliðine 4500 rps / 110 dollars (130YTL grup arasýnda
   bölüþülecek) tutan 2 daire reserve ettik.

   10. Vrindavanda ki diðer tüm harcamalar size kalmýþ. Benim size
   tavsiyem burada en temel düzeyde kalmak için yaklaþýk kiþi
   baþý minimum 60YTL ihtiyacýnýz olacaktýr.

   11. Vrindavan'dan Jaipur'a Taksi, Taj Mahal'de
   alýþveriþ = 2500rps (75YTL yolcularca bölüþülecek)

   12. Ayýn 28'inden 30'una kadar Jaipur'da 3 gece 2 gün
   konaklama için þimdiden 2 güzel oda reserve ettik = Her bir oda
   kalýþýmýz için 1500rps (60YTL aramýzda bölüþülecek)

   13. Otelimizden havaalanýna taksi = her araba için 200 rps ( 6YTL)

   Dolayýsýyla tüm yolculuðun temel toplam tutarý
   hakkýnda açýk bir fakir vermek üzere sonra siz yiyecek,
   alýþveriþ için ekstra alýþveriþiniz için harcamak
   istdiðinizi üzerine ekleyebilirsiniz,   BÝRÝNCÝ GRUP (Mayapur-Vrindavan-Jaipur 4 hafta) = Kiþi
   baþý 1200 YTL

   ÝKÝNCÝ GRUP (Sadece Mayapur'da 2 hafta) = Kiþi baþý
   1000 YTL

   MAYAPUR ULUSLARASI SEVGÝ FESTÝVALÝ PROGRAMI:

   5 MART Heryerden ruhlarýn varýþý   6 MART Sevgi Festivali Açýlýþ Töreni   6 MART–9 MART Kültürel programlarýn baþlangýcý:

   Kampüs çevresinde farklý yerlerde
   verilen deðiþik ruhsal çeþitlilikte
   konular üzerine bir çok konferans, dans, tiyatro, müzik vs.

   10 MART 6 günlük Ruhsal Kamp gezisi
   baþlangýcý:

   (Eðer kamp yapmaya gitmek
   istemiyorsanýz, kampüste kalýp kültür
   programlarý ve konuþmalara katýlmaya devam ederek burada ruhsal
   vaktinizin tadýný çýkabilirsiniz)

   16 MART Ruhsal Kamp gezisi dönüþü

   Salýncak Festivali

   17 MART Tekne Festivali

   18 MART Shantipur Festivali   19 MART Ganga Puja Festivali

   20 MART Mayapur Ratha Yatra Festivali   21 MART Gaura Purnima Festivali   22 MART Jagannath Mishra'nýn Ziyafeti Festivali
   – ziyafetten sonra ayrýlýyoruz!   Sizi Hint Kültür Merkezi yahoo grubumuza içten dileklerimizle
   davet ediyoruz. Taksim'deki yeni yerimizde olacak aktiviteler ve
   festivallerden sizleri haberdar edeceðiz. Yakýnda buluþmak ya
   da görüþmek dileðiyle.   Eðer grubumuza üye olursanýz size Ýndian Cultural Center ile
   ilgili bilgi göndermemiz daha kolay olacaktýr

   http://groups.yahoo.com/group/indianculturalcenter/
   <http://groups.yahoo.com/group/indianculturalcenter/>

   www.indianculturalcenter.org <http://www.indianculturalcenter.org/>   Namaste dear happy souls, we are very happy to inform you about our
   March spiritual holiday. The dates are given for two group; a two week
   group and a 4 week group. You can join any group or make your own dates
   and meet us along the way. The details are listed below:

   1. Group 1 leaves Istanbul, Taksim, Sunday 2nd of March at 10pm, flight
   is on 3rd March at 1.20am from Sebia gokcen airport.

   2. Arrive in Dubia at 7.20am local time. We have a 12 hour wait here and
   we are free to go shopping (visa is not needed for anyone).

   3. We depart from Dubia at 10.00pm local time and arrive in Jaipur,
   India on 4th March at 2.45am

   4. Then we catch our internal flight Tuesday 04 Mar 7.45am. Arrive in
   Kolkata at 10.00am then jeeps will be waiting to take us to
   Mayapur's spiritual retreat complex in 3 hours.

   5. Finally away from technology! "Welcome to the Mayapur
   international LOVE festival". Now relax, feel the peace, the
   tranquility, spiritual sounds, feel the freedom! We will stay here only
   18 days which will be filled with many wonderful things never to be seen
   anywhere else in the world. We will see and experience many mini
   festivals, theatre productions from the world famous "Bhaktivedanta
   players" depicting many stories from India's rich spiritual
   history. Many Musical performances, many ancient ceremonies and dance
   performances. You will have a chance to go on a 7 day camping tour of
   the surrounding area, see how Indian village people live life with their
   super spiritual slogan "simple living, high thinking". You wont
   find any stressed or depressed souls here, poor but very happy, very
   friendly. And of course, the most valuable thing: lots of time, space
   and opportunity to make spiritual friends, first with yourself then with
   other spiritual souls from all over the world. A chance to spend time
   with more advanced souls and get spiritual answers for your material
   problems. Anyone who gives you spiritual advice and insight is your guru
   so you will meet lots of Gurus, some more advanced than others. You will
   have a chance to meet and hear about the Internationally famous and
   aclaimed Guru of Gurus, the Acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
   who fulfilled this spiritual dream desired by many previous great
   acaryas and saints, to create a spiritual city for souls to come, rest,
   become happy and dance together in bliss with souls in everykind of
   body,Asian, American, Russian, African, European, all dancing together
   in spiritual freedom, losing all identification with this covering we
   call the body!! This is where the tired earthly human leaves behind all
   his limiting labels of the matarial body and changes into a free soul
   like a catapiler changes into a beautiful free flying butterfly. Free
   from material ego you will begin to truelly love your real self and all
   others, what could be a better experience to keep in your heart
   forever!!

   6. This festival ends on the 22nd of March, we will all fly on the 22nd
   from Kolkatta back to Jaipur and immediately go to our next spiritual
   place Vrindavan which many yogis and saints say is the most spiritually
   powerful place in India. We will visit many ancient temples here and
   have the chance to do some spiritual shopping, very cheap, specially
   books & clothes. We only have 4 days here and we will stay in the best
   guest house in vrindavan, the world famous MVT guest house .

   7. Leaving Vrindavan on the 28th of march, Our next stop is Agra (on our
   way to Jaipur) the home of the Taj Mahal.

   8. We arrive in Jaipur on the 28th and stay here for two full days.
   Jaipur, famous as the capital of the kings has many beautiful ancient
   palaces, forts & Temples to see, camals to ride and shopping for
   handcrafts

   9. We fly out of Jaipur on the 30th of March, arrive in Dubia at 6am.
   With a 16 hour wait, this is the time to get any shopping done specially
   electronics before leaving for Istanbul at 10.00pm and arriving in
   Istanbul at 0.35am Monday 31st. Finally get home sleep and dream about
   your spiritual time in India :):)

   *****************************************************

   1. Group 2 leaves Istanbul, Taksim, Sunday 9th of March at 10pm, flight
   is on 10th March at 1.20am from Sebia gokcen airport.

   2. Arrive in Dubia at 7.20am local time. We have a 12 hour wait here and
   we are free to go shopping (visa is not needed for anyone).

   3. We depart from Dubia at 10.00pm local time and arrive in Jaipur,
   India on 11th March at 2.45am

   4. Then we catch our internal flight Tuesday 11 Mar 7.45am. Arrive in
   Kolkata at 10.00am then jeeps will be waiting to take us to
   Mayapur's spiritual retreat complex in 3 hours. You will meet and
   join the other group already in Mayapur.

   5. When the festival finishes on the 22nd we will all leave together
   from Mayapur to Kolkatta airport > then to Jaipur where this group 2
   will fly directly back to Dubia 23rdth at 3.30am from Jaipur. Arrive
   in Dubia at: 5.35am (17 hours wait) departing at 10.00pm. Arrive in
   Istanbul at 0.35am Monday 24th .

   ***Ofcourse, if you have less time or more time, you can make your own
   plan and join these groups anywhere along the way****   An idea of the cost: FOR BOTH GROUPS:   1. Return Flight from Istanbul to Jaipur = 330 Euros (600 YTL)

   2. Return Flight from Jaipur to Kolkatta = 6000rps (200YTL)   3. Taxi or Jeep from Kolkata to Mayapur = 1800rps ( 55YTL shared by
   passengers)   4. Mayapur Festival fees = 60 dollars (70YTL)   5. Mayapur Festival Accomodation = About 100 dollars each (120YTL)   6. Things you need to buy in Mayapur Moskito net, buckets,lock etc…
   (10ytl)   7. . Taxi or Jeep from Mayapur to Kolkata = 1800rps ( 55YTL shared by
   passengers)

   For group 1 only:   8. Taxi's or Jeeps from Jaipur to Vrindavan = 2000rps ( 60YTL
   shared by passengers)   9. Accomodation in Vrindavan's best guest house, very nice peaceful
   and super clean. we have booked 2 flats, each flat will cost 4500 rps /
   110 dollars (130YTL shared by us) for 4 days and 5 nights.   10. In Vrindavan all other expenses is up to you. As a minimum I suggest
   you need about 60YTL each for basics for your stay here.   11. Taxi or Jeep from Vrindavan to Jaipur stopping at Taj Mahal =
   2500rps ( 75YTL shared by passengers)   12. Accomodation in Jaipur from the 28th till the 30th, 3 nights and 2
   days, we have booked 2 nice rooms = Each room is 1500rps for our stay. (
   60YTL shared by us)   13. Taxi to airport from our hotel = 200rps each car ( 6YTL)   So to give you a clear idea of the total basic cost of this whole trip
   then you can add what you want to spend on extra food, shopping etc   GROUP 1 (4 weeks in Mayapur, vrindavan and Jaipur = 1200YTL each person

   GROUP 2 = (2 weeks in Mayapur only) = 1000YTL each person   MAYAPUR INTERNATIONAL LOVE FESTIVAL OUTLINE :

   5 MAR Souls arrive from everywhere


   6 MAR Love Festival Inauguration


   6 MAR – 9. MAR Cultural programs start:

   with many lectures on various different
   spiritual topics given

   in different places around the campus,
   dance, theatre, music, etc
   10 MAR 6 day Spiritual Camping trip starts:

   (If you don't want to go camping, you
   can also stay at the campus, cultural
   programs and talks continue to enjoy your spiritual time here)


   16 MAR Spiritual Camping trip returns

   Swing Festival


   17 MAR Boat Festival


   18 MAR Shantipur Festival


   19 MAR Ganga Puja festival

   20 MAR Mayapur Ratha Yatra festival


   21 MAR Gaura Purnima festival


   22 MAR Jagannath Mishra's feast festival --we
   leave after the feast!   We wish to warmly invite you to join our Indian cultural center yahoo
   group. we will let you know about all activities & festivals going on
   here at our new place in Taksim. Hope to meet you or hear from you soon   If you join our group its is much easier for us to send you information
   about http://groups.yahoo.com/group/indianculturalcenter/
   <http://groups.yahoo.com/group/indianculturalcenter/>

   www.indianculturalcenter.org
   <http://www.indianculturalcenter.org/>   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.