Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

File - 3_nolu_dosya_vejetaryen_grup_genel_kurallar.txt

Expand Messages
 • vejetaryen@yahoogroups.com
  GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
  Message 1 of 22 , Sep 1, 2007
   GENEL GRUP KURALLARI   1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

   2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

   3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

   4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

   5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

   6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

   7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

   8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
   T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
   Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
   giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
   ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

   9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

   10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

   11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

   12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

   13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

   T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

   Group owner
  • vejetaryen@yahoogroups.com
   GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
   Message 2 of 22 , Oct 1, 2007
    GENEL GRUP KURALLARI    1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

    2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

    3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

    4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

    5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

    6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

    7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

    8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
    T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
    Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
    giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
    ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

    9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

    10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

    11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

    12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

    13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

    T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

    Group owner
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.