Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: Re: [vejetaryen] soya

Expand Messages
 • basaloglu
  ... From: Victor Ananias Date: 01 Mayıs 2002 Çarşamba 13:05:38 To: vejetaryen-owner@yahoogroups.com Subject: Re: [vejetaryen] soya Soya konusunda sorunuzla
  Message 1 of 1 , May 1, 2002
   -------Original Message-------

   From: Victor Ananias
   Date: 01 May�s 2002 �ar�amba 13:05:38
   To: vejetaryen-owner@yahoogroups.com
   Subject: Re: [vejetaryen] soya

   Soya konusunda sorunuzla alakas� yokmu� gibi g�r�nen bir noktaya de�inmeden
   edemiyece�im.
   S�yleyeceklerim sevgili Ahmet Nedim'in verece�i ve vermekte oldu�u bilgilere
   ilave niteli�inde olacak.
   T�m di�er g�da �r�nlerinde oldu�u gibi soyada da genetik m�dahale s�zkonusu
   ve �u an �lkemizde bu �r�nlerin sat���nda ilgili bir yasa yok.
   Genetik modifiye edilmi� organizmalar�n �u an sa�l���m�z ve �evre �zerinde
   nas�l etkileri (olumsuz) olabilece�ini hen�z tam bilmemekle birlikte,
   Avrupada ve di�er bir �ok �lkede �r�nlerin etiketlerinde bu bilgi verilerek
   t�keticiye se�me �ans� veriliyor.

   Bu konu ile ilgili detayl� bir yaz� ve kampanyaya �a�r� var �n�m�zdeki hafta
   ��kacak olan Bu�day dergimizde, ilgilenenlerin mutlaka okumas�n� tavsiye
   ederim. Onun i�in �u an �ok detaya ngirmek istemiyorum lakin bir noktaya
   dikkatinizi �ekmek isterim ki o da �u:

   Yedi�imiz g�dalar�n protein-vitamin-aminoasit,vs d�erleri ne olursa olsun,
   nas�l yeti�tikleri, �retim ko�ullar� ( sadece ticaret ama�l�- severek-
   ihtiya� i�in vs) , sa�lam genlerden mutlu olarak yeti�meleri, yeti�irken
   �evreye, di�er varl�klar�n hayatlar�n� ne �ekilde etkiledikleri �ok �nemli
   bence. Yoksa bir bakar�z ki yedi�imiz, tohumlar� Amerikadaki bir biogenetik
   laboratuar�ndan ��km��, suni ila� ve g�brelerle yeti�mi� bir kilo soya ,
   yemeyi reddetti�imiz bir hayvan�n ya�am�ndan �ok daha fazla zarar veriyor
   t�m canl�lara.

   Bunlar� olumsuzluk ad�na de�il, sevgi ile, sorgulamam�z, daha geni�
   d���nebilmemiz ve inand���m�z y�nde daha aktif olabilmemiz ad�na
   payla��yorum sizlerle.

   Sevgiyle

   VICTOR ANANIAS
   Bu�day Ekolojik Ya�am Hizmetleri
   Tel: 0212-5286303
   Fax: 0212-5286313
   e-mail: victorananias@...
   web: www.bugday.org

   ----- Original Message -----
   From: with love and light <wichasha_wakan_tr@...>
   To: <vejetaryen@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, May 01, 2002 12:09 AM
   Subject: Re: [vejetaryen] soya



   Ahmet bey, aram�za hos geldiniz.
   ben ilk sorumu sorabilirmiyim? fazla soya tuketimi sagl�k uzerinede kotu
   etkilere sahipmidir bir bilginiz varm�? soyan�n icindekiler nelerdir. biz
   sadece proteini biliyor ve tuketiyoruz.bir vegan olarak ben ve esim hemen
   hemen haftada dort gun soya tuketiyoruz. soya sutunude cok sevgili grup
   arkadas�m�z Tijenden ogrendik ve ben yap�p kullan�yorum. gerci henuz tad�na
   al�samad�m ama oda olur biliyorum.

   tesekkur ederim




   .

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.