Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Išsiaiškinimų raida

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Kaip gyvename? Ką gvildename? Rašau iš Čikagos. Čia gyvenu nuo gegužės mėnesio 29 dienos. Spalio mėnesį persikėliau į kitus namus Grand Crossing
  Message 1 of 1 , Nov 15 12:16 PM
   Kaip gyvename? Ką gvildename?

   Rašau iš Čikagos. Čia gyvenu nuo gegužės mėnesio 29 dienos. Spalio
   mėnesį persikėliau į kitus namus Grand Crossing kvartale. Čia gyvename
   penkiese su šeimininke, kiekvienas turime savo kambarį.

   Visą tą laiką gvildenu, kaip ką esu išsiaiškinęs? Beveik kas savaitę
   įkalbu savo išgyvenimus ir pamąstymus. Tikiu šią savaitę sukurpti rodą,
   filmuką. Ją rodysiu Zenono internetinėje televizijoje,
   http://www.internetinetv.lt, kuri naujai veikia.

   Penktadienį man pavyko plačiau suvokti savo išsiaiškinimų brėžinį, kurį
   buvau nubrėžęs birželio mėnesį. Tada buvau išdėstęs keliasdešimts
   išsiaiškinimo būdų ir nurodęs, kaip viena pratęsia kitą. Paskui
   surinkau netgi 200 būdų, kaip ką esu išsiaiškinęs. Norėjau atrinkti
   svarbiausius, kad galėčiau suvokti jų visumos sandarą, bet tai sunkiai
   sekėsi. Štai mano tyrimai:
   http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Išsiaiškinimai
   http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Tikėjimas

   Pastebėjau, kad kiekvieną išsiaiškinimą galiu suvokti kaip bendravimą su
   pašnekovu, ar tai savimi, ar kitu, Dievu, tiesa, nežinomybe, gėriu ir
   t.t. Taip pat suvokiau, kad kiekvienu išsiaiškinimu kažką įtikime. O
   mano tikslas yra išryškinti "tikėjimo algebrą". Manau, kad nebūtina,
   netgi nežmoniška tikėti visa širdimi, visu gyvenimu, kaip kad
   kankiniai. Tegul tai įmanoma, bet tai lyg ir per daug reikalauti.
   Jėzus Kristus kalbėjo, "Palaiminti skurdžiadvasiai (angliškai verčia
   "poor in spirit", lietuviškai verčia "dvasingieji vargdieniai"), nes jų
   yra dangaus karalystė". Man atrodo, gyventi "skurdžiadvasiu" tai
   reiškia, savarankiškai mąstyti, norėti pačiam susigaudyti, rinktis,
   spręsti, kiek ir kur tikėti. Aš kaip tik ir noriu, kad visa tiesa būtų
   apčiuopiama, kad galėtumėme tikėti žingsniais, o ne vienu šuoliu.

   Savo pirminį brėžinį naujai permąsčiau. Sekiau pašnekovo raidą. Taip
   ir aiškiau viską supratau. Kiekvienu išsiaiškinimu vis kažką daugiau
   prileidžiame. Yra dvi ištakos: gelmės ir begalybė. Prileidžiame
   begalybę pripažindami visą minčių įvairovę, o prileidžiame savo gelmes
   atmesdami visa kas tik nereikalinga. Toliau, apmąstydami savo
   aplinkybes, po truputį prileidžiame vis labiau apibrėžtą pašnekovą, tiek
   save, tiek kitą asmenį, kuris tampa visai žmoniškas, išbaigtas, tikras.
   Įvyksta lūžis kada prileidžiame gryną pašnekovą, tokį kuris mus pilnai
   atstoja, pakeičia, kaip kad kada išgryniname esmę ar lyginame
   požiūrius. Įsivaizduoju, mums gali rūpėti esmė tik tada, kada
   nesiribojame savo pasauliu, savo patirtimi, o atsiremiame į Dievą už
   mūsų, taip kad gali būti atsakymas, ne vien tik prielaidos. Toliau jau
   prileidžiame ir kalbiname ne patį pašnekovą, o jo aplinkybes, tą vidinę
   kalbą kuri mums visiems bendra, tikra. Galiausiai, ta sandarų kalba
   taip esmingai susiveda, kad ji pati save apibrėžia, taip kad aš ir kiti
   esame patys nereikalingi. Ja esame viena. Jos bendru suvokimu
   susikalbame.

   Tad suvokiau išsiaiškinimų brėžinio širdį, vidurinį sluoksnį, kuriame
   kalbiname grynąjį pašnekovą. Panašu, kad išsiaiškinimai prieš tai ir po
   to susiporuoja. Pavyzdžiui, pradžioje Dievą kalbinu kaip pašnekovą, o
   pabaigoje suvokiu Dievo požiūrį kaip raktą į sandarų kalbą. O ką
   reiškia Dievo požiūris? Dievas mums užleidžia savo išeities tašką, kad
   galėtumėme jo vietoje atsistoti, jo akimis matyti, jo mintimis
   pamąstyti. Savo požiūriu jisai ir nėra (pasitraukia) ir yra (esame
   viena su juo). Panašiai, pradžioje vis prileidžiame, kad pašnekovas
   "yra", o po to lūžio, kada pripažįstame Dievą ar tiesiog besąlygiškumą,
   vadinas, tobulumą, toliau prileidžiame aplinkybes to kas tiek "yra",
   tiek "nėra".

   Šios įžvalgos padės man išsiaiškinimus išsakyti menais. Galėsiu
   vaizduoti, kaip palaipsniui iš miglų išryškėja pašnekovas, kaip
   atsiremiame į Dievo besąlygiškumą ir kaip isitvirtina mūsų vidinė
   kalba. Tikiu išsiaiškinimais išsakyti šviesuolių bendrystę, dangaus
   karalystę.

   Po truputį rinksiu pavyzdžius iš visų, kaip ką esame išsiaiškinę.
   Pavyzdžiui, Darius Šlapakauskas prieš keletą mėnesių minėjo, kaip jisai
   vertina Vydūną. Dariau, kaip ir kada suvokei, kad Vydūnas iš tiesų
   išmintingas?

   Sekmadienį buvau Šv.Kolumbano katalikų bažnyčioje ne per toli savo
   namų. Kunigas ir parapijiečiai džiaugiasi mano sumanymais, kaip telkti
   dangaus karalystę. Tikiu ten įsijungti. O ne per toliese, 75-oje
   gatvėje, yra visas telkinys šiam miesto kraštui nebūdingų krautuvėlių.
   Susipažinau su kepyklėlės "Brown Sugar" savininke Stephanie Hart. Ji
   širdingai palaiko mano sumanymus, pirmiausia kurti mokymosi priemones
   matematikos savišvietai. Rašau knygutę:
   http://www.helproom.org/Value/DeepIdeas
   Ji papasakojo, kaip darbuotojai nemoka paprasčiausios matematikos ir
   sunku juos išmokyti. Tarėmės, kad galėčiau jos kepykloje rengti
   seminarus. Bendrai, manau galėčiau palaikyti to kvartalo verslą ir
   visuomenę. Ieškau papildomų pajamų iš ko pragyventi, kad galėčiau
   atmokėti savo skolas ir su laiku dirbti iš Lietuvos. Manau, matematikos
   savišvieta yra dėkingas baras. Galiu ją palaikyti menais, taip pat ja
   sieti su išsiaiškinimais.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   ms@...
   +1 (773) 306-3807
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.