Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1241Atsakomybės tyrimas (Holokausto atvej is)

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Mar 28, 2014
  • 0 Attachment
   Dariau, Viktorai,

   Perskaičiau jūsų laiškus. Gal mus sieja bendraus klausimas: Kaip tirti
   atsakomybę? O gal netgi bendras tikslas, susitarti dėl Lietuvos
   praeities, kad galėtumėme bendrom jėgom kurti Lietuvos ateitį.

   Darius Šlapakauskas rašė:
   * Žydai paplito po visą pasaulį, įkūrė užsigrobtose žemėse valstybę,
   melžia vokiečius, o per bankinę sistemą ir visą pasaulį.
   * Rusijos revoliuciją padarė žydai prisidengdamis proletariatu, tai
   faktas, kuris visur jau oficialiai skelbiamas.
   * Negalėčiau vadinti lietuvių žydšaudžių tauta, greičiau tai sovietų
   pakalikų naikintojai.
   * Problema ne lietuviuose, o žyduose.

   Man atrodo, atsakomybės tyrimai turi plaukti iš susirūpinimo aukomis.
   Aukas reikia gerbti, atjausti. Gerbiu sovietų laikų kankinius ir
   tremtinius. Taip pat gerbiu Holokausto aukas, beginklius vyrus, moteris
   ir kūdikius. Tai kas įvyko, tai labai blogai. Jeigu visas aukas
   užjaustumėme, tai gal nereikėtų gilintis. Yra skaudu, kad nevisi
   užjaučiame. Užtat lieka nuoskaudos. Aš kai sutinku litvakus pasakau,
   užjaučiu jus dėl žudynių Lietuvoje, ir taip pat gailiuos, kad mano tauta
   prisidėjo.

   Darius išsako labai rimtus kaltinimus žydams. Jis pradeda nuo išvadų.
   Mane įtikintų jeigu pradėtų nuo klausimų: Kas melžia pasaulį? Kas padarė
   Rusijos revoliuciją? Kas naikino sovietų pakalikus?

   Aš susidomėjau Holokaustu, nes prieš pora metų pajutau, kaip litvakai
   pergyvena dėl lietuvių elgesio. Tad galvojau pasitikrinti, kaip ten
   buvo, kas kaltas dėl žydų išžudymo? Juk turbūt visi sutariame (arba
   prašau paprieštarauti) jog Lietuvoje buvo nužudyti apytikriai 200,000
   žydų, kurių dauguma buvo kūdikiai, vaikai, moterys ir nieko dėti žmonės,
   tikrai ne "sovietų pakalikai". Užtat pradedu nuo klausimo: Kas sumanė
   jų išžudymą, kas to labai norėjo?

   Išvysčiau "atsakomybės tyrimo" metodą. Dariau, Viktorai, įdomu, kaip
   jūs jį taikytumėte ar tikslintumėte. Pagrindinė mintis yra, kad stambūs
   "istoriniai" įvykiai, geri ar blogi, neįvyksta savaime. Galima atsekti,
   kas juos suprato, kas pastūmėjo, kas pasinaudojo, kas užsidegęs to labai
   norėjo. Nes kažkas to turėjo labai norėti. Taip galim nagrinėti mūsų
   laikų finansines krizes, taip galim nagrinėti Holokaustą.

   Atsakomybės tyrimu ieškau ne vykdytojų, o sumanytojų. Nagrinėju:
   * ką apie žmones pasako jų biografijos, jų gyvenimai, kas jiems būdinga
   * kas jiems galėjo būti asmeniškai naudinga
   * kas su kuo rinkosi bendrauti ilgesnį laiką
   * kas su kuo buvo, susitiko ar bendravo įvykių eigoje
   * kas buvo jausmais ar požiūriais asmeniškai užsidegęs - tai tikrieji
   sumanytojai; kas tik norėjo pasirodyti, karjerą daryti - tai visgi ne
   patys pagrindiniai; kas dalyvavo iš inercijos, prievartos ar žioplumo -
   tai nesumanytojai.

   Žodžiu, svarbiausi ir sąmoningiausi kaltininkai, tai sumanytojai, kurie
   kažko labai labai norėjo, taip kad įsivaizdavo, kaip turėtų būti. Jiems
   talkininkauja užsidegę prisitaikėliai, kurie širdingai priima ir
   įgyvendina tą sumanymą, kurio jie tačiau patys nebūtų sugalvoję. Visgi,
   vadovauti veiklai gali tik širdingai palaikantis žmogus. O pačią veiklą
   vykdyti galima priversti, samdyti, verbuoti, įpareigoti.

   Besigilindamas supratau, kad mano žinios apie Holokaustą Lietuvoje buvo
   klaidingos. Man aiškino, kad nedaug lietuvių dalyvavo žudynėse, kad tai
   buvo padugnės, kad vokiečiai juos vertė, kad tai vyko per ilgą laiką.
   Tačiau tam prieštarauja faktai:
   * Lietuvos provincijos (miestelių) žydai buvo išžudyti labai greitai.
   Apytikriai 100,000 žydų sušaudyta nuo 1941 m. birželio mėn. iki
   lapkričio mėn, tai yra, karo pradžioje. Į getus buvo suvaryti tik
   miestų žydai.
   * Vokiečių SS operatyviniame būryje buvo tiktai maždaug 150 žmonių,
   įskaitant klerkus, vairuotojus. Visai Lietuvos provincijai užteko 15
   vokiečių žudikų.
   * 1941 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos saugumo policijos vadovas Vytautas
   Reivytis įsakė lietuvių policijai visose nuovadose surinkti tą 100 000
   žydų, juos laikyti, kankinti, prievartauti, žeminti, laužyti, kad jie
   būtų pasyvūs, tai dokumentuoti ir tai įvykdžius pranešti. O tada
   atvažiuodavo du sunkvežimiai su karininkais ir kariais, vienas su
   vokiečiais, kitas su lietuviais. Jie su vietinių pagalba nuvarydavo
   pora kilometrų į duobes, kuriuos dažnai žydai patys išsikasdavo, ir juos
   sušaudydavo. Yra 200 tokių kapų. Dalyvavo tūkstančiai vietinių
   lietuvių. Kiek žinau, nė viena vietovė nesulaukė tokio likimo, nė viena
   vietovė nebandė išgelbėti savo žydų.
   * Tiems lietuviams vadovavo patys šauniausi lietuviai - karo laikūnai,
   tuo pačiu karininkai, patriotai, voldemarininkai. Tais Dariaus ir
   Girėno laikais karo lakūnai buvo tarsi kosmonautai. Jie buvo karininkai
   profesionalai, pasiruošę mirti už tėvynę, vadinas, niekas negalėjo jų
   versti daryti kažką negarbingo.
   * Lietuvos sukilėliai Kaune karo pirmą savaitę sugaudė kelis tūkstančius
   žydų. Liepos 4 ir 6 dienomis Jurgiui Bobeliui pavaldus lietuvių
   policijos batalijonas sušaudė maždaug 3,000. Tai buvo pirmos masinės
   žydų žudynės visoje Europoje. Juos žudė įsakius SS operatyvinio būrio
   vadovui. Tačiau žudė voldemarininkų vadovaujamos kuopos. Jurgis
   Bobelis išgelbėjo žydus veteranus, kovojusius už Lietuvos
   nepriklausomybę. Po šitų žudynių kelias savaites žudymas aprimo.
   * Tačiau po dviejų savaičių voldemarininkai surengė pučą prieš Lietuvos
   laikinąją vyriausybę. Jie pašalino Bobelį ir batalijoną paėmė į savo
   rankas. Po to žydų išžudymas labai padidėjo.
   * Po žudynių ir po pučo geras šimtas karininkų ir karių savanoriškai
   išėjo iš batalijono arba juos voldemarininkai atleido iš pareigų.
   Vadinas, kurie liko nebuvo priversti, o patys rinkosi jame tarnauti.
   * Hitleris 1941 m. kovo mėnesį savo generolams buvo įsakęs išžudyti
   komunistus komisarus ir komunistus žydus. Nieko nesakyta apie moterų ir
   vaikų išžudymą. Tiktai 1941 m. gruodžio mėnesį, JAV įstojus į karą,
   Hitleris nurodė savo vadovybei išžudyti visus žydus. Tada jau Lietuvos
   provincijoje žydų nebuvo. O garsioji Wansee konferencija, kurioje
   spręsta, kaip išžudyti Europos žydus, įvyko tiktai 1942 m. sausio mėnesį.
   * Tuo tarpu 1941 m. kovo mėnesį Lietuvių aktyvistų fronto vadovas Kazys
   Škirpa slaptai nuo vokiečių smulkiai lietuviams išdėstė jog karui
   prasidėjus, ta pačia proga reikia Lietuvoje atsikratyti žydų. O dar
   birželio trėmimai nebuvo įvykę!
   * Voldemarininkai, kurie vadovavo žudymui, visus metus prieš karą
   praleido Vokietijoje, turėjo savo Lietuvių nacionalistų partiją, buvo
   parengę savo įstatus, dirbo Vokietijos karinei žvalgybai (abverui), buvo
   susitarę su Vokietijos kariuomene, turėjo ryšius su SS.
   * Okupuotoje Lenkijoje tuo tarpu žydai nebuvo žudomi, o varomi į getus.
   Baltarusijoje ir Ukrainoje žydai buvo žudomi lėčiau ir vėliau, kaip
   Lietuvoje.

   Tokie faktai vertė mane pripažinti, jog šaunūs lietuviai (ne padugnės)
   savo noru (ne prievarta) dalyvavo žydų išžudyme. Ir iškilo klausimas,
   kas gi sumanė žydų išžudymą? Gal lietuviai įsiūlė šią mintį vokiečiams,
   gal atvirkščiai, o gal kartu? Tad taikiau savo metodą, nagrinėjau, kas
   tai buvo per žmonės, kas su kuo bendravo, kada ir kur?

   Pridedu žemiau, ką sužinojau. Kalbėjau su istorikais Arūnu Bubniu,
   Vygantu Vareikiu, Petru Stankeru ir Liudu Truska. Iš jų supratau, mano
   požiūris naujas, bet esu gerai susipažinęs su medžiaga, ir visai panašu,
   kad buvo taip, kaip išvedžioju. O išvada tokia - Kazys Škirpa įsiūlė
   Užsieno reikalų ministerijos pareigūnas, jog Lietuvių aktyvistų frontas
   gali išbaidyti žydus (tai etninis valymas), tuo tarpu voldemarininkai
   (Lietuvių nacionalistų partija) įsiūlė SS, jog gali išžudyti Lietuvos
   žydus, ir jie įskundinėjo Škirpa ir LAF. Žodžiu, lietuviai konkuravosi.

   Visai taip žydų vyresnysiems 1941 m. liepos 6 d. paaiškino Lietuvos
   laikinosios vyriausybės finansų ministeris Jonas Matulionis:
   "Žydų klausimu lietuviai nesutaria. Egzistuoja trys pažiūros:
   * pagal kraštutiniausią pažiūrą visi Lietuvos žydai turi būti išnaikinti
   [Andrius: Tai voldemarininkai]
   * nuosaikesnieji reikalauja, kad būtų įsteigtos koncentracijos
   stovyklos, kur žydai krauju ir prakaitu turi atsiteisti už lietuviams
   padarytus nusikaltimus [Andrius: Tai Bobelis]
   * Trečioji pažiūra? Aš esu praktikuojantis katalikas. Aš ir kiti panašūs
   į mane įsitikinę, jog negalima žmogui atimti gyvybę. Tik Dievas gali tą
   padaryti. Aš niekada nebuvau prieš ką nors nusistatęs, tačiau valdant
   sovietams, aš ir mano draugai įsitikinom, kad nėra bendro kelio su
   žydais ir niekada nebus. Mūsų požiūriu, lietuviai turi būti atskirti nuo
   žydų ir juo anksčiau – tuo geriau. Dėl tos priežasties yra būtinas
   getas. Ten jūs būsite atskirti nuo mūsų ir negalėsite mums pakenkti. Tai
   yra krikščioniška laikysena.

   Čia vokiečiai visai neminimi. Jie nelabai prie ko.

   Viktorai, reikėtų atskirai atsiliepti į tavo teiginius. Juos galima
   patikrinti. Taip yra daręs istorikas Liudas Truska, kuris vadovavo
   pakomisei išnagrinėti sovietinius nusikaltimus. Siūlau paskaityti čia:
   http://www.genocid.lt/GRTD/Konferencijos/lietuvi.htm
   kaip jis rašo, pradedant, "Nuomonė, kad žydai nusikalto Lietuvai
   pirmuoju sovietmečiu - 1940… metais, yra labai giliai įsišaknijusi ir
   kone visuotinė. Aš net drįsčiau tvirtinti, kad jeigu ne 100, tai 95%
   lietuvių galvoja, kad žydai daugiau ar mažiau nusikalto lietuviams
   pirmuoju sovietmečiu. Aš irgi taip galvojau. Ir kada aš ėmiausi
   specialiai tyrinėti šitą temą, manęs laukė kartus nusivylimas, kaip
   lietuvio nusivylimas, kada aš pamačiau, kad jokio ypatingo žydų vaidmens
   nebuvo."
   Ir taip pat čia:
   http://www.genocid.lt/Leidyba/9/liudas.htm

   Deja, būtent lietuviai - kariuomenė, inteligentija, netgi bažnyčia -
   širdingai priėmė okupantus. Paskui jiems buvo gėda. Lietuvis atleido
   lietuviui. Bet žydams neatleido. Ir kai skaitau žydų dienoraščius,
   matau, kad lietuviai labiausiai neatleido už ėjimą šaligatviais. Mat,
   kai sovietai atėjo į valdžią, jauni žydai nebepasitraukdavo nuo
   šaligatvio, kad lietuviai praeitų. Panašiai, kaip Čikagoje juodieji
   nepasitraukia praleisti baltųjų. O lietuviai įsidėmėjo! Panašiai, kaip
   įsidėmėjo, pamatę žydą tokiuose darbuose ar postuose, kur jų ankščiau
   visai nebūdavo.

   Mano asmeninė nuomonė, tai lietuviai jautėsi skriaudžiami didelių tautų,
   jautė gėda, kad eilinį kartą pasidavė be mūšio, nors buvo labai išpūtę
   savo kariuomenę ir patriotizmą. Užtat pasireiškė ieškodami silpnesnio,
   kurį galėtų primušti. Tokiu būdu lietuviai karininkai kariavo prieš
   beginklius žydus. Taip norėjo parodyti sau ir kitiems, jog jie "ginklo
   verta tauta". Gaila. O dar patys voldemarininkai buvo "peštukai", ne
   vieną kartą sukilę prieš Antaną Smetoną, sukilę ir prieš Lietuvos
   laikinąją vyriausybę, ir atsisakę nepriklausomybės tikslo, nes norėjo
   verčiau tarnauti nacių Vokietijai, netgi tapti jos piliečiais.

   "Folkloras" gali paaiškinti, kaip žmonėms paskui atrodė. Bet "istorija"
   aiškinasi, kaip iš tikrųjų buvo. Reikia nuoširdžiai gilintis, kad
   nesitenkinti folkloru.

   Dariau, Viktorai, tikiu, kad surinktais faktais ir argumentais parodau,
   kokiais būdais galima atskleisti atsakomybę. Man rūpi atjausti aukas,
   žydus. Man taip pat rūpi nesuplakti visų lietuvių, atskirti
   voldemarininkus, aktyvistus (Berlyno ir Kauno), Bobelį, Palčiauską,
   Brazaitį. Jie verti skirtingo įvertinimo.

   Pridedu daugiau duomenų, kaip suprantu Holokausto Lietuvoje ištakas, jų
   eigą.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   +370 607 27 665

   Mane domina lietuvių vaidmuo *sumanant* Lietuvos žydų išžudymą. Juk
   Lietuvoje tai vyko ankščiau kaip Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir
   kitur. Trūksta įrodymų jog pats Hitleris būtų įsakęs tokį visuotinį
   žydų išžudymą prieš 1941 m. gruodžio mėn. Tuo tarpu žinome, kad 1941 m.
   kovo mėn. Kazys Škirpa nurodė "atsikratyti žydų", o 1941 m. birželio
   mėn. ir liepos mėn. voldemarininkai dalyvavo žydų išžudyme, manau,
   sąmoningai, valingai, tam pasiruošę.

   Kiek ištyriau, sprendžiant iš Vokietijos užsienio reikalų ministerijos
   pareigūnų (ir vėliau Okupuotų rytų ministerijos - jiems rūpėjo
   pabaltiečių suvokietinimas ir slavų iškraustymas) Georg Leibbrandt ir
   Peter Kleist biografijų,
   https://lt.wikipedia.org/wiki/Georg_Leibbrandt
   https://lt.wikipedia.org/wiki/Peter_Kleist
   manytina, jog jie pradedant jau 1940 m. liepos mėn. su Kaziu Škirpa
   aptarė Lietuvos žydų likimą. Manau, Kazys Škirpa (kartu su Broniumi
   Raila ir kitais) išvystė žydų išbaidymo, tai yra, "etninio valymo"
   sumanymą (kuris nesikirto su Antano Maceinos "katalikiškos dorovės"
   koncepcija). Tuo tarpu, manau, voldemarininkų 1940 m. rugpjūčio mėn.
   siūlyta įsijungimą į "kovą su komunizmu" buvo jų akyse neatsiejama nuo
   kovos su žydais. Manau, jų netenkino etninis valymas ir jie labiau
   bendravo su SS, su Rytų Prūsijos SS vadovu Heinz Graefe (taip pat jie
   turėjo kažkokių ryšių su SD vadovu Reinhard Heydrich). Tokį ryšį
   palaikė jų buvimas Gleisgarbeno stovykloje ir paskui jų dalyvavimas
   Abvere. Pavyzdžiui, Vytautas Reivytis ir Richard Schweizer abu buvo
   Eitkūnuose. Kada 1941 balandžio mėn. susikūrė Operatyvinės grupės ir
   buvo paskirtas A grupės vadovas Franz Walter Stahlecker, manau, jam buvo
   nurodyta žudyti tiktai komunistus komisarus ir žydus komunistus, kaip
   kad Hitleris savo generolams dėstė 1941 kovo mėn. Tačiau Stahlecker
   suprato, gal iš jo vertėjo Richard Schweizer, jog lietuvių pagrindu
   galima pasiekti kur kas daugiau. Lietuvių nacionalistų partija atvyko į
   Lietuvą gerai pasiruošiusi (jau surašiusi įstatus!) ir manau mintis
   baidyti/išžudyti Lietuvos žydus sklido per LAF/Abvero tinklą ir per
   kalėjimuose esančius voldemarininkus (slaptažodžiu L.N.P. atskirai nuo
   T.D.A.).

   Vadinasi, Holokausto įsibėgėjimui nemažai įtakos galėjo turėti
   keliasdešimts lietuvių patriotų noras įsiteikti keliems vokiečiams
   karjeristams. Numatytas "žydų išbaidymas" vyko pirmomis užpuolimo
   dienomis, kaip liudija žydų dienoraštis, kuriame lietuvis muša žydą ir
   liepia bėgti iš Lietuvos. Voldemarininkų ir nacių karjeristų dėka jis
   išaugo į žydų išžudymą. Iš esmės, tai buvo lietuvių karininkų karas
   prieš beginklę tautą. Tas karas iškilo nes voldemarininkai buvo
   psichiškai pažeisti Lietuvos nelaimių, jos kariuomenės bejėgiškumo,
   norėjo pasirodyti esanti "tauta verta ginklo" ir buvo "veiklos žmonės",
   nenorintys pagalvoti (kaip kad Antanas Smetona) kokios galėtų būti
   pasėkmės (Vokietijai pralaimėjus karą) ir neužjaučiantys kitataučių
   (kurie nuėjo savo keliu). Tačiau iš esmės tai nebuvo antisemitizmas.
   Manau, tai buvo tas atvejis, kada silpnas nepajėgus grumtis su jį
   skriaudžiančiais, tai jis primuša dar silpnesnį, šiuo atveju, beginklę
   patiklią tautą, kas karininkams visiškai negarbinga.

   Galim sakyti, kad tai tik spėlionės. Aš tiesiog bandau susigaudyti, kas
   sumanė tą išžudymą. Nes organizuoti tūkstančių žydų sugaudymą (kaip kad
   Vytautas Reivytis) ar išžudymą gali tiktai labai užsidegęs žmogus.
   Karjeristas gali būti užsidegęs, bet kažkas jį turi pakurstyti. Tiesiog
   neradau, kas iš tikrųjų būtų norėjęs žydus išžudyti. Atrodo, susiklostė
   taip:
   * Hitleris sukūrė sąlygas žydų neapkęsti. Tačiau jam gi buvo visiškai
   nenaudinga juos išžudyti (juk prasminga tyčiotis tik iš gyvų) ir
   nematyt, kad jis būtų tai liepęs. Sprendžiant iš jo vakarinių pokalbių,
   jam labiau rūpėjo slavų iškraustymas, jų žemių valdymas.
   * Branduolys specialistų (Leibbrandt, Kleist) dirbo Užsienio reikalų
   ministerijoje, jų darbas eilę metų buvo išmąstyti slavų iškraustymą ir
   pabaltiečių vokietinimą. Juos sieja rasinis teoristas Alfredas
   Rosenbergas, kuris paskui vadovavo okupuotų Rytų ministerijai kur šiuos
   specialistus subūrė ir kur jie aktyviai skatino žydų išžudymą. Manau,
   iš visų žmonių Rosenbergas buvo tas, kuris norėjo žydus išžudyti, nors
   tai irgi nebuvo jam svarbiausia.
   * Kazys Škirpa, manau, pats sugalvojo pasiūlyti šiems specialistams
   nukreipti lietuvius prieš žydus. Juk šie specialistai neturėjo tikslo
   nė reikalo jo to prašyti. Jiems rūpėjo lietuvių nusiteikimas galimo
   karo metu. Sprendžiant iš Kazio Škirpos tarpukario dienoraščio, jis
   nebuvo didelis antisemitistas, tačiau pajuto nusivylimą žydais, kad
   priėmė sovietų okupaciją. Gali būti, kad specialistai iškėlė karo
   galimybę, slavų iškraustymo tikimybę ir lietuvių likimo klausimą, ar jie
   tauta verta ginklo. O Kazys Škirpa galėjo pasiūlyti, kaip lietuvių
   įnašą, sukilti ir tuo pačiu išvyti žydus ("bolševikus").
   * Manau, Rytų Prūsijos SS vadas Heinz Graefe buvo nuožmus antisemitas.
   Įsivaizduoju, taip pat ir jo aplinkos žmonės buvo.
   * Voldemarininkai irgi nebuvo ypatingi antisemitai. Tačiau jie Rytų
   Prūsijoje jais tapo. Jiems rūpėjo pasižymėti kare. Juos žeidė negarbė
   sovietams okupavus Lietuvą, tačiau pati Lietuvos nepriklausomybė nelabai
   jiems rūpėjo, o jos (Antano Smetonos) valdžia tai jiems visų
   baisiausia. Manau, jie įsiūlė Rytų Prūsijos SS, kad voldemarininkų
   vadovaujami lietuviai galėtų Lietuvos žydus išžudyti. Voldemarininkai
   Berlyno LAF užėmė visus organizacinius postus (Brunius, Michelevičius).
   * Manau, Franz Walter Stahlecker suprato iš Rytų Prūsijos SS ir iš
   Abvero, kad operatyvinės grupės veiklai gali remtis lietuviais
   voldemarininkais ir jų tinklu Lietuvoje, ir gali tą veiklą žymiai
   išplėsti. O jam rūpėjo įspūdingai pasirodyti, jis buvo savo viršininko
   Heydricho galimas konkurentas.
   * Panašu, kad užpuolus Sovietų Sąjungą Lietuvos pasienyje vyko žydų
   išžudymo eksperimentas (?), kuriam vadovavo Einsatzkommando Tilsit
   vadovas Hans-Joachim Boehme. Jame lietuviai mažiau reiškėsi. Jis gal
   turėjo ryšių su Rytų Prūsijos SS. Kiek suprantu, išžudymą liepė Franz
   Walter Stahlecker
   http://motlc.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=gvKVLcMVIuG&b=395173
   * Heydrichas ir Himmleris rūpinosi žydų likimu tačiau man neaišku ką ir
   kada jie nurodinėjo. 1941 m. birželio mėnesį matyt buvo kažkokie
   nurodymai ir kiek prisimenu jie Augustave domėjosi žudynėmis. Visgi,
   išžudymai vyko pirmiau Lietuvoje nė kitur. Reikėtų gilintis. Heydrichas
   buvo baisiai žiaurus. Bet manau jų pirmas rūpestis buvo, kad SS valdytų
   okupuotas Rytų teritorijas, kaip ir susiklostė iš esmės.
  • Show all 3 messages in this topic