Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Sa kasalukuyang istandard ng moralidad, kahit ordinaryong tao sa kanto ay sasabihing mali at masama, makahayop at imoral ang gawing kalakal ang isang tao. Ipagbili upang gawing alipin na libreng patayin sa hagupit at pwersahang paggawa ng nakabiling panginoon. Pero bakit hindi ganito ang naging pananaw ng matatalinong pilosoper na gaya nina Aristotle, Plato at Socrates na nabuhay sa panahong ng aliping-paggawa?
Sina George Washington at Thomas Jefferson ang itinuturing na mga "ama" ng demokrasya sa Amerika. Ang ipinundar nilang "Unyon" ng mga estado sa Amerika ang ginagawang modelo ng demokrasya sa daigdig. Pero bakit hindi nila idineklara ang kalayaan ng mga aliping Itim sa Amerika kasabay ng deklarasyon ng kasarinlan laban sa Britanya, kasabay ng kanilang "deklarasyon ng pagkakapantay-pantay" ng tao sa lipunan?
Sa panahon naman ng pyudalismo, sinimangutan ng mga tagapangalaga ng moralidad ng sistemang ito ang sistemang alipin na ginagawang ordinaryong kalakal ang tao. Pero wala silang makitang masama at mali na ariin, kamkamin at solohin ng mga aristokrat at asendero ang mga lupain, at ipabungkal ito sa pwersahang paggawa sa masang magsasaka.
Sa ganitong simplistikong moralistang eksplinasyon sa kasaysayan, lalabas na kung nangibabaw pala ang "kabutihang-loob" noon, hindi sana nagkaroon ng sistemang alipin at sistemang pyudal sa balat ng lupa. Noon pa sana ay umiral na ang pagkakapatiran ng tao sa mundo. Kulang lang pala sa pangaral ang tao sa kung ano ang "masama" at "mabuti". Kung nasustentuhan sa pangaral, hindi sana nagkaganito ang kasaysayan. Hindi sana dumanas ang napakaraming henerasyon ng tao ng katakut-takot na kaapihan at kahirapan na nagpapatuloy hanggang sa ngayon.

Group Information

 • 35
 • Advice
 • Mar 11, 2008
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History