Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

informilo

Expand Messages
 • Leonov
  AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ/AIS/-SAN MáRINO ÷óåíéòîáñ áëáäåíéñ îáõë- óáî íáòéîï/AIS/ ó÷åôï÷îá áëáäåíéñ
  Message 1 of 3 , Apr 22, 2012
  • 0 Attachment
   AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ/AIS/-SAN M�RINO
   ��������� �������� ����- ��� ������/AIS/
   �������� �������� �� �������/ AIS/-��� ������

   ������- �������� /AIS-��������/

   Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@...

   D-ro Emil Kabaivanov

   Urbestro de komunumo Karlovo

   Honora Protektanto de Simpozio "AEPA-2012"   Al

   Aktivuloj de Internacia E-movado

   Universitataj profesoroj

   Fakuloj pri interlingvistiko

   Membroj de A I S

   Fakuloj pri diversaj fakoj kaj sciencoj

   Fakdeligitoj de UEA

   LA de UEA

   Internaciaj fakaj E-organizajoj

   Estimata kaj karaj Geamikoj,   Danre de tri jarojn en Karlovo sukcese estis organizitaj Internaciaj Simpozioj "Apliko de Esperanto en la profesia agado "/AEPA/ kies cefaj organizantoj estis AIS- Bulgario, Bulgara E- Asocio, Internacia Universitato -Karlovo kaj la Regiona Estraro de la neesperantista organizo "Scienc-teknika Asocio" en Bulgario. La Simpozioj estis E-Simpozioj, organizitaj cefe de la esperantistoj , sed ilin partoprenis ankau scienculoj kaj fakuloj, kiuj ne estas esperantistoj, kiuj prelegis kaj partoprenis la diskutojn car estis rekta traduko esperante-nacilingve-esperante.

   La Simpoziojn partoprenis famaj bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj .La Simpozioj ekludis sian rolon por propagando de Esperanto kaj gia apliko en la profesiaj kontaktoj. Tiamaniere ili sukcese plenumis sian bazan celon- prezenti antau la nesperantistaro,fakuloj tutmonde kaj la oficialuloj,ke la Internacia lingvo Esperanto ne estas nur komuna lingvo por babilado ,amuzo kaj kontaktoj inter la esperantistoj, sed Esperanto povus esti kaj devas esti oficiala lingvo, por kontaktoj kaj kunlaboro en diversaj sciencaj kaj profesiaj fakaj simpozioj .

   Respondante al la intereso pri la simpozioj inter bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj ni decidis denove organizi la IV-an Simpozion -AEPA-2012 kiu okazos en Karlovo kaj Sopot /15-21.06.2012/ kaj kies Honoraj protektantoj estos d-ro Emil Kabaivanov- Urbestro de komunumo Karlovo kaj Veselin Licev- Urbestro de komunumo Sopot, kiuj havas pozitivan rilaton al la internacia E-movado kaj morale subtenas nian agadon.En la programo de la Simpozio ni antauvidas ankau apartajn fakkunvenojn pri interlingvistiko, eurologio,ekonomio, ekologio, esperantologio, informadiko, komerco , medicino,turismo, kulturo , transporto, juro, agrikulturo, tekniko, jurnalistiko k. a. fakoj kies reprezentantoj partopren�s la simpozion.La Simpozio estas oficiala arango en la Programo de BEA omage al la jubilea jaro"125 jarojn Esperanto >

   Havante antauvide Vian aktivan fakan agadon kaj sperton mi,nome de la organiza Komitato plej afable invitas Vin kaj Viajn gekolegojn patopreni la Simpozion. Partoprenonte la Simpozion Vi ne estos devigota prelegi-Vi povus partopreni nur la diskutojn

   Oficiala lingvo denove estos Esperanto, sed laborlingvoj ankau estos bulgara kaj la lingvoj de la scienculoj kaj fakuloj el diversaj landoj,kiuj ne estas esperantistoj sed partoprenos la seminarion kaj dezirus per Esperanto fari kontaktojn kun gekolegoj-fakuloj. Jam aligis famaj bulgaraj fakuloj, scienculoj, universitataj profesoroj, reprezentantoj de nesperantistaj organizajoj,kiuj ne parolas esperante kaj kies prelegoj ni tradukos. Ili dezirus konatigi kaj kunlabori kun gekolegoj en diversaj landoj uzonte Esperanton kiel kontaktlingvo.Ni same petas Vin ,se eblas informi pri nia Simpoziio kaj inviti Viajn gekolegojn en Via Universitato , firmaoj , institutoj, fakaj organizajoj , kiuj dezirus partopreni kaj prelegi nacilingve .Vi povus koncize traduki esperante iliajn prelegojn kaj ankau la diskutojn. Tiamaniere ili ankau povus persone konatigi kun bulgaraj kaj ekstelandaj scienculoj kaj samfakuloj.

   Temoj de la prelegoj-diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun profesia agado de la prelegonto.La prelegonto povos prezenti koncize sian prelegon/gis 30min/ kaj poste estos diskutoj pri la temo. La plenan tekston de la prelego ni publikigos post la simpozio en prelegaro. Ni petas la prelegontojn gis 31.05 sendi al ni resumojn de la prelegoj ,car ni dezirus disdoni ilin al la partoprenontoj en la komenco de la Simpozio. Post la Simpozio okazos la Seminario "La rolo de la religio por la edukado de la juna generacio"19-25.06.2012-Karlovo/.

   Simpozejo-Internacia Universitato Karlovo.La solena Inauguro estos en la urbodomo

   Situo de Karlovo- Karlovo estas situanta en la centro de Bulgario kaj estas facile atingebla de Plovdivo/60 km/,Sofio/15o km/Burgas , Varna , Ruse

   Tranoktado- en studenta domo kaj hoteloj

   Mangado- libervole en proksimaj mangejoj kaj restoracioj. La nutrado en Bulgario estas tro malmultekosta. En la proksimaj mangejoj kaj familiaj restoracietoj Vi povus pagi por tag- kaj vespermango entute gis 10-12 euroj.

   Antau- au postsimpozia ripozo- Por la dezirontoj ni povus organizi la tranoktadon en Karlovo kaj ce la maro tre malmultekoste.Por tiuj kiuj dezirus ripozi en Karlovo/car kiel mi jam menciis gi estas situanta en la centro de la lando/ ni povus organizi diversajn ekskursojn- al Plovdivo, Backova monakejo, Gabrovo, Trojan, Stara Zagora k.a.Por tiuj ,kiuj satas ekskursi al la monto,povus tion fari ciutage, car Karlovo estas situanta en la centro de la famekonata Roza valo kaj ce la piedo de la monto Stara Planina.

   Adreso por aligo kaj informoj-

   E-mail:leonov@... au :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Internacia Simpozio

   GSM :+359 885056469

   Kun estimo, plej koraj salutoj,atendante Vian pozitivan respondon kaj kun

   espero renkonti Vin en Karlovo

   Restas nome de la Organiza komirtato

   amike Via

   Prof. Bojidar Leonov

   PREZIDANTO de AIS-Bulgario

   REKTORO de IUK

   PREZIDANTO de BEA

   PREZIDANTO de TOLE

   INTERNACIA SIMPOZIO

   " Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado "AEPA-2012

   15-21.06.2012 Karlovo- Sopot

   ORGANIZANTOJ- B E A, AIS- Bulgario,Internacia Universitato Karlovo, kaj la Regiona Estraro de la neespertantista organizo "Scienc-teknika Asocio en Bulgario >

   HONORAJ PROTEKTANTOJ: D-ro Emil Kabaivanov-Urbestro de komunumo Karlovo kaj Veselin Licev- Urbestro de komunumo Sopot

   OFICIALA LINGVO: Esperanto

   LABORLINGVOJ: naciaj lingvoj de la partoprenontoj neesperantistoj

   TEMOJ DE LA PRELEGOJ-diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun la profesia agado de la partoprenonto..

   RIMARKO: Tiuj ,kiuj ne havas eblecon partopreni la tutan Simpozion, povus partopreni nur parte dum preferindaj tagoj

   La partoprenontoj ne estos devigotaj prelegi.Povus partopreni nur la diskutojn

   ALIGO-Aligkotizo-35 euroj

   20 euroj por eksaj socialismaj landoj,Afriko

   AIS-studentoj ne pagas aligkotizojn

   RIMARKO :Aligkotizo por dezirontoj partopreni ambau seminariojn-AEPA kaj la religian dum la tuta tempo de la restado en Karlovo/15.06-25.06.2012/-estas nur 25 euroj

   LIMDATO POR ALIGO - 05.06.2012

   La aligkotizo estas pagebla per nia bankokonto au surloke. La aligontoj estas petataj nur sendi la aligilojn gis la menciita limdato.

   Numero de la bankokonto :

   UNICREDIT BULBANK

   7 Sv. Nedelia Sq.

   1000 Sofia , Bulgaria

   SWIFT BIC CODE INCRBGSF

   IBAN BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08

   Prof. Bojidar Stefanov Leonov

   /por la Seminario/   KOTIZOJ POR UNU TRANOKTO :-7 euroj/en komuna logejo /

   25-40 euroj /en hoteloj/

   RIMARKO :Dezirontoj partopreni ambau seminariojn/AEPA kaj la religian/ uzas rabaton pagonte 50 eurojn por sia restado en Karlovo/15.06-25.06.2012/ , se dezirus tranokti en komuna logejo /10 tranoktoj/

   MANGADO- libervole en la universitata bufedo kaj proksimaj mangejoj.

   LIMDATO POR SENDITAJ RESUMOJ :31.05.2012

   ANTAU KAJ POSTSEMINARIA RIPOZO :en Karlovo kaj ce la Nigra maro-dezirontoj povus ripozi pagonte surloke malmultekostan tranoktadon.

   VIZOJ- post la aligpeto ni sendos al la dezirontoj invitilojn por la bulgara vizo.

   ADRESO POR ALIGO KAJ INFORMOJ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM

   Retadreso : leonov@... /preferinde skribu rete /

   Telefonoj : +359 885056469 /tage kaj nokte/ +359 335 9 3933/nur vespere/

   A E P A- 2 0 1 2

   A L I G I L O

   Nomo::::::::::::::::::::::::..

   Adreso:::::::::::::::tel::.

   E-mail::::..

   Mi prelegos JES NE

   Temo de la prelego::::::::::::::

   :::::::::::::::::::::::::::::::

   Mi deziras tranokti en :studenta domo ; hotelo

   Mi dezirus ripozi antau /post la seminario JES NE

   ::::::2012   INTERNACIA SEMINARIO" LA ROLO DE LA RELIGIO POR LA EDUKADO DE LA JUNA GENERACIO "

   19-25.06.2012 Karlovo

   ORGANIZANTOJ- B E A, AIS- Bulgario,Tutmonda Ortodoksa Ligo Esperantista /TOLE/,Internacia Universitato Karlovo, kaj la Regiona Estraro de la neespertantista organizo "Scienc-teknika Asocio en Bulgario >

   HONORA PROTEKTANTO: D-ro Emil Kabaivanov-Urbestro de komunumo Karlovo

   OFICIALA LINGVO: Esperanto

   LABORLINGVOJ: naciaj lingvoj de la partoprenontoj neesperantistoj

   RIMARKO: Tiuj ,kiuj ne havas eblecon partopreni la tutan Simpozion, povus partopreni nur parte dum preferindaj tagoj

   La partoprenontoj ne estos devigotaj prelegi.Povus partopreni nur la diskutojn

   ALIGO-Aligkotizo-20 euroj

   10 euroj por eksaj socialismaj landoj,Afriko

   AIS-studentoj ne pagas aligkotizojn

   RIMARKO :Aligkotizo por dezirontoj partopreni ambau seminariojn-AEPA kaj la religian dum la tuta tempo de la restado en Karlovo/15.06-25.06.2012/-estas nur 25 euroj

   LIMDATO POR ALIGO - 15.06.2012

   La aligkotizo estas pagebla per nia bankokonto au surloke. La aligontoj estas petataj nur sendi la aligilojn gis la menciita limdato.

   Numero de la bankokonto :

   UNICREDIT BULBANK

   7 Sv. Nedelia Sq.

   1000 Sofia , Bulgaria

   SWIFT BIC CODE INCRBGSF

   IBAN BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08

   Prof. Bojidar Stefanov Leonov

   /por la Seminario/   KOTIZOJ POR UNU TRANOKTO :-7 euroj/en komuna logejo /

   25-40 euroj /en hoteloj/

   RIMARKO :Dezirontoj partopreni ambau seminariojn/AEPA kaj la religian/ uzas rabaton pagonte 50 eurojn por sia restado en Karlovo/15.06-25.06.2012/ , se dezirus tranokti en komuna logejo /10 tranoktoj/

   MANGADO- libervole en la universitata bufedo kaj proksimaj mangejoj.

   LIMDATO POR SENDITAJ RESUMOJ :31.05.2012

   ANTAU KAJ POSTSEMINARIA RIPOZO :en Karlovo kaj ce la Nigra maro-dezirontoj povus ripozi pagonte surloke malmultekostan tranoktadon.

   VIZOJ- post la aligpeto ni sendos al la dezirontoj invitilojn por la bulgara vizo.

   ADRESO POR ALIGO KAJ INFORMOJ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM

   Retadreso : leonov@... /preferinde skribu rete /

   Telefonoj : +359 885056469 /tage kaj nokte/ +359 335 9 3933/nur vespere/   RELIGIA SEMINARIO"La rolo de la religio por la edukado de la juna generacio >

   A L I G I L O

   Nomo::::::::::::::::::::::::..

   Adreso:::::::::::::::tel::.

   E-mail::::..

   Mi prelegos JES NE

   Temo de la prelego::::::::::::::

   :::::::::::::::::::::::::::::::

   Mi deziras tranokti en :studenta domo ; hotelo

   Mi dezirus ripozi antau /post la seminario JES NE

   ::::::2012   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.