Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

AIS-aranĝo en Bulgarujo en venonta junio

Expand Messages
 • Renato Corsetti
  dato: Sun, 31 Jan 2010 22:08:54 +0200 de: leonov Karaj Gekolegoj, Internacia Universitato Karlovo kune kun ISTK- Bydgoszcz decidis
  Message 1 of 1 , Feb 5, 2010
   dato: Sun, 31 Jan 2010 22:08:54 +0200
   de: leonov <leonov@...>   Karaj Gekolegoj,

   Internacia Universitato Karlovo kune kun ISTK- Bydgoszcz decidis
   organizi komunan bulgar-polan studadsesion/28-.05-26.06.2010/.Dum la
   sama tempo okazos ankau^ en Karlovo Religia Seminario”La rolo de la
   religio por la edukado de la juna genaracio” /29.05-01.06.2010/
   ,Festivalo de religia kanto/01-03.06.2010/ Internaciaj E- solenaj^oj
   kunligitaj kun la Festo de la Rozo/ 05.06-06.06.2010/kaj Internacia
   Scienc-praktika seminario “Apliko de Esperanto en la profesia agado
   “/11-14.06.2010/.

   Nome de la organizantoj ni plej afable invitas Vin kaj Viajn
   studentojn partopreni.

   Ni invitas Vin gvidi kurson au^ prelegi .Se Vi decidos partopreni ni
   rekomendas al Vi planigi Vian tempon tiel,ke partopreni la Sciencan
   Seminarion ,prelegi kaj poste gvidi kurson,c^ar je la komenco de la
   Sesio ni planas por la studentoj kursojn pri baza enkonduko por studado
   de bulgara lingvo kaj ankau^ kursojn gvidotajn de bulgaraj profesoroj
   .*_Ni rekomendas al Vi partopreni la Seminarion c^ar g^in partoprenos
   oficialaj reprezentantoj de Bulgara Akademio de la Sciencoj kaj bulgaraj
   universitatoj,kiuj dezirus kontaktig^i kaj kunlabori kun AIS-
   funkciuloj AIS –Bulgario pagos la alig^kotizojn de AIS- docentoj kaj
   profesoroj,kiuj prelegos dum la Seminario._*

   Karaj gekolegoj de AIS-filioj, ni estos dankemaj al Vi,se Vi
   informos Viajn studentojn partopreni la studadsesion .Por tiuj ,kiuj
   bezonos bulgaran vizon ni sendos oficialajn invitilojn.Ni petas Vin
   informu la studentojn,ke *_studenoj de AIS kun AIS-studenta legitimilo
   ne pagas ian studadkotizon,sed ili pagos nur 250 /ducentkvindek/ eurojn
   La sumo enkluzivas nur la tranoktado/28.05-26.06/ ,lokaj ekskursoj kaj
   kostoj por preparo,s^tata registro kaj sendado de la oficialaj
   invitiloj,necesaj por la bulgara vizo. La studentoj ne pagos
   alig^kotizojn por la Seminarioj kaj Festo de la Rozo. La sumo estas
   pagebla per ISTK Bydgoszcz au^ rekte al nia Konto: _*

   Bulgario

   BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08

   BIC/SWIFT/ kodo de Uni Credit
   BulbankUNCRBGSF

   Prof. Bojidar Stefanov Leonov

   La studentoj povus pagi entute la sumon au^ min.100 eurojn antau^e kaj
   surloke la reston.Ni petas la studentojn alig^I pli frue por ricevi
   siatempe niajn invitleterojn por la vizo.Se iu ne sukcesos veni en
   Karlovo pro rifuzo de vizo , ni repagos al li/s^i/ la summon,deperenante
   nur la kostojn por la preparo,registro kaj sendado de invitilo .*__*

   Aldone mi sendas ankau^ informilon pri la Seminario.

   Kun plej koraj salutoj atendante Vin en Karlovo

   Restas amike Via ;

   Prof. Bojidar Leonov
   //
   AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ/AIS/-SAN MáRINO


   ÷óåíéòîáñ áëáäåíéñ îáõë- óáî íáòéîï/AIS/

   *ó÷åôï÷îá áëáäåíéñ îá îáõëéôå**/ AIS**/-óáî íáòéîï**_ _*

   *æéìéáì- âÿìçáòéñ /AIS-âÿìçáòéñ/*

   *PREZIDANTO DE AIS- BULGARIO*

   *_Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@... _*   *INTERNACIA E-SEMINARIO*

   *“APLIKO DE ESPERANTO EN LA PROFESIA AGADO “*

   *11-14.06.2010*

   *K A R L OV O*


   Inğ.Najden Najdenov

   Urbestro de komunumo Karlovo

   Honora Protektanto de Seminario “AEPA
   Estimataj partoprenontoj la Internacian Seminarion “AEPA”   Mi bonvenigas Vin en Karlovo-la urbo de la Apostolo de la
   bulgara libero! Tie či Ån la Roza valo estas naskitaj kaj agis la
   plej eminentaj reprezentantoj de la bulgara Renesanso,revoluciuloj,kaj
   scienculoj.Pro tio ne estas hazarde la fakto,ke tie či en Karlovo
   okazos ankaû či tiu grava Internacia Seminario.

   Laûdinda estas Via senlaca,senprofitcela ,utila por la socio
   agado.Mi esperas , ke Viaj internaciaj renkontiğoj por interšanğo de
   spertoj inter la fakuloj , kunlaboro inter la scienculoj kaj fakuloj en
   diversaj profesiaj fakoj uzante Esperanton kiel konaktlingvo estos utila
   kaj sukcesa.Ni estas tre dankemaj al Vi, kaj aplaûdas Vin,ke Vi elektis
   nian urbon Karlovo esti centro de tiu faka Seminario kaj agado.Persone
   mi esprimas mian dankon al la organizanto de la Seminario prof.Leonov
   por la invito mi esti Honora Protektanto de tiu ěi gravega aranğo.

   Mi esperas,ke ankaû estonte ni sukcese daûros nian kunlaboron.

   Bonvenigante Vin mi bondeziras ankaû sukcesplenan laboron kaj
   agrablan restadon en nia belega urbo   Inğ.Najden Najdenov

   Urbestro de komunumo Karlovo

   Honora Protektanto de Seminario “AEPA “-Karlovo
   Al   Universitataj profesoroj


   Fakuloj pri interlingvistko

   Membroj
   kaj funkciuloj de A I S

   Fakuloj
   pri diversaj fakoj kaj sciencoj


   Fakdeligitoj de UEA


   Aktivuloj de Internacia E-movado


   Internaciaj fakaj E-organizaj^oj   Estimata Gekolegoj,

   Dum junio2009 j en Karlovo sukcese estis organizita la
   I-a Internacia Seminario "Apliko de Esperanto en la profesia agado
   "/AEPA/kies organizantoj estis AIS- Bulgario,Bulgara E- Asocio,
   Internacia Universitato -Karlovo kaj la Regiona Estraro de la
   neesperantista organizo "Scienc-teknika Asocio" en Bulgario.Ği estis
   E-Seminario,organizita ěefe de la la esperantistoj , sed ğin partoprenis
   ankaû scienculoj kaj fakuloj,kiuj ne estas esperantistoj, kiuj prelegis
   kaj partoprenis la diskutojn ěar estis rekta traduko
   esperante-nacilingve-esperante.

   Honora Protektanto de la Seminario estis inğ. Najden
   Najdenov Urbestro de komunumo Karlovo ,kies persona partopreno la
   Seminarion kontribuis ankaû por ğia sukceso.

   La Seminarion partoprenis famaj bulgaraj kaj
   eksterlandaj fakuloj de 11 landoj.Partoprenis ankaû oficiala
   reprezentanto de la Bulgara Akademio de la sciencoj.Pli ol 150
   esperantistoj el 45 landoj sendis salutmesağojn bondezirante sukcesan
   laboron de la seminario kaj esprimante bedaûron ,ke pro vizaj kaj oficaj
   kialoj ne povus persone partopreni.

   La Seminario ekludis sian rolon por propagando de
   Esperanto kaj ğia apliko en la profesiaj kontaktoj.*_Tiamaniere
   _**_ğ_**_i sukcese plenumis sian bazan celon- prezenti anta_**_û_**_ la
   nesperantistaro,fakuloj tutmonde kaj la oficiuloj,ke la Internacia
   lingvo Esperanto ne estas nur komuna lingvo por babilado ,amuzo kaj
   kontaktoj inter la esperantistoj, sed Esperanto povus esti kaj devas
   esti oficiala lingvo. por kontaktoj kaj kunlaboro en diversaj sciencaj
   kaj profesiaj fakaj seminarioj ._*

   Respondante al la intereso pri la seminario inter
   bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj *_ni decidis denove organizi la
   II-an Seminarion –AEPA-2010 kiu okazos en Karlovo / 11-14.06.2010/_*

   * _Ni estas dankemaj al ing.Najden Najdenov-Urbestro de
   komunumo Karlovo ,ke li akceptis nian peton denove esti Honora
   Protektanto de la Seminario. Ni esperas ,ke lia morala_**_ _**_helpo
   kaj pozitiva rilato al la internacia E-movado sendube kontribuos
   denove por la sukceso anka_**_û_**_ de tiu _**_ě_**_i Seminario_*

   *_Havante anta_**_û_**_vide Vian aktivan fakan agadon kaj
   sperton_* mi,nome de la organiza Komitato plej afable invitas Vin kaj
   Viajn gekolegojn patopreni la Seminarion. Partoprenonte la Seminarion Vi
   ne estos devigota prelegi-Vi povus partopreni nur la diskutojn*__*

   *_Oficiala lingvo denove estos Esperanto, sed laborlingvoj
   anka_**_û_**_ estos bulgara kaj la lingvoj de la scienculoj kaj fakuloj
   el diversaj _*landoj,kiuj ne estas esperantistoj sed partoprenos la
   seminarion kaj dezirus per Esperanto fari kontaktojn kun
   gekolegoj-fakuloj.Jam aliğis famaj bulgaraj fakuloj, scienculoj,
   universitataj profesoroj, reprezentantoj de nesperantistaj
   organizaj^oj,kiuj ne parolas esperante kaj kies prelegoj ni tradukos.
   *_Ili dezirus konati_**_ğ_**_i kaj_* *_kunlabori kun gekolegoj en
   diversaj landoj uzonte Esperanton kiel kontaktlingvo_*.Ni same petas Vin
   ,se eblas informi pri nia Seminario kaj inviti Viajn gekolegojn en Via
   Universitato , firmaoj , institutoj,fakaj organizaj^oj , kiuj dezirus
   partopreni kaj prelegi nacilingve .Vi povus koncize traduki esperante
   iliajn prelegojn kaj ankaû la diskutojn. Tiamaniere ili ankaû povus
   persone konatiği kun bulgaraj kaj ekstelandaj scienculoj kaj samfakuloj.

   *_La _**_č_**_efa celo_* de nia Seminario estas prezenti al la
   fakuloj tutmonde, ke Esperanto estas ne nur lingvo por kontaktoj kaj
   kunlaboro inter la esperantistoj, sed la fakuloj-neesperantistoj
   partoprenonte nian Seminarion povus mem kompreni kiamaniere Esperanto
   povus esti utila por iliaj intertnaciaj fakaj kontaktoj. .

   *_Temoj de la prelegoj_*-diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj
   kunligitaj kun profesia agado de la prelegonto.La prelegonto povos
   prezenti koncize sian prelegon/ğis 30min/ kaj poste estos diskutoj pri
   la temo.La plenan tekston de la prelego ni publikigos post la seminario
   en prelegaro.*_Ni petas la prelegontojn _**_ğ_**_is 25.05 sendi al ni
   resumojn _*de la prelegoj ,čar ni dezirus disdoni ilin al la
   partoprenontoj en la komenco de la Seminario.

   *_Seminariejo_*-Internacia Universitato Karlovo.La solena Inaûguro
   estos en la urbodomo

   * _Situo de Karlovo- _*Karlovo estas situanta en la centro de
   Bulgario kaj estas facile atingebla de Plovdivo/60 km/,Sofio/15o
   km/Burgas , Varna,Ruse.La prezoj de la biletoj estas g^is Sofio- 4
   euroj; Plovdivo-2 euroj ; Burgas, Varna, Ruse -8 euroj. Por la
   aliğontoj ni sendos detalan horaron de la vagonaroj kaj busoj.Ni
   atendos la partoprenontojn en la stacidomo Karlovo kaj busstacio Karlovo.

   *_Anta_**_û_**_- a_**_û_**_ postseminaria ripozo-_* Por la dezirontoj
   ni povus organizi la tranoktadon en Karlovo kaj ëe la maro tre
   malmultekoste- Karlovo/7 euroj/ če la maro/10-15 euroj/Por tiuj kiuj
   dezirus ripozi en Karlovo/čar kiel mi jam menciis ği estas situanta en
   la centro de la lando/ ni povus organizi diversajn ekskursojn- al
   Plovdivo, Bačkova monakejo,Gabrovo,Trojan,Stara Zagora k.a.Por tiuj
   ,kiuj šatas ekskursi al la monto,povus tion fari čiutage, čar Karlovo
   estas situanta en la centro de la famekonata Roza valo kaj če la piedo
   de la monto Stara Planina. En la komenco de junio/05.06-06.06.2010/
   estos la tradicia nacia festo de la Rozo en Karlovo kaj tiuj,kiuj
   deziras povas veni pli frue kaj ni certigos por ili la tranoktadon en
   nia studenta domo.

   *_Tranoktado- _*en studenta domo, privataj domoj kaj hoteloj

   * _Man_**_ğ_**_ado-_* libervole en la universitata bufedo aû
   proksimaj manğejoj kaj restoracioj. La nutrado en Bulgario estas tro
   malmultekosta. Ekzemple en la Universitata bufedo Vi povus trinki kafon
   kaj teon por 0,4 euroj,bieron 0,6-0,8 euroj, manği sandvičon-g^is 1 euro
   k.t.p.En la proksimaj manğejoj kaj familiaj restoracietoj Vi povus pagi
   por tag- kaj vespermanğo entute ğis 10-12 euroj.

   *_Ali_**_ğ_**_o- Ni petas la partoprenontoj sendi al ni la
   ali_**_ğ_**_ilojn siatempe_*.La aliğkotizoj estos pageblaj antaûe uzonte
   nian bankokonton aû surloke kune kun la tranoktado,sed ni deziras havi
   fruan informon kaj tiamaniere ni povus rezervi kaj garantii la
   tranoktadon. La aliğilojn Vi povus sendi rete al nia retadreso
   /tiamanier Vi ricevos pli fruan respondon/
   *_E-mail:leonov@..._*

   aû :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44
   Internacia Seminario

   *_Pli detalajn informojn_* Vi povus ricevi skribante al nia reta aû
   pošta adreso kaj same telefonante al mi : +359 885056469

   Karaj Gekolegoj,

   Mi pardonpertas,ke mi rabis Vian tempon tralegi nian leteron,
   sed mi deziris prezenti bazajn informojn pri la Seminario.Pli detalajn
   informojn ni sendos al Vi respondonte an Viaj demandoj.Per Via
   partopreno kaj partopreno de Viaj geamikoj Vi kontribuos sendube por la
   sukceso de la Seminario

   Kun estimo, plej koraj salutoj,antaûdanko por Via helpo ,atendante
   Vian pozitivan respondon kaj kun espero renkonti Vin en Karlovo

   Restas nome de la Organiza komirtato


   amike Via


   Prof. Bojidar Leonov *_ _*

   PREZIDANTO de
   AIS-Bulgario

   REKTORO de IUK

   VICPREZIDANTO
   de BEA

   INTERNACIA SEMINARIO

   “ Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado “

   11-14.06.2009

   Karlovo

   *_Organizantoj- _*B E A, AIS- Bulgario,Internacia Universitato Karlovo
   kune kun la neespertantista organizo “Scienc-teknika Asocio en Bulgario “

   *_Oficiala lingvo_*- Esperanto

   *_Laborlingvoj_*- naciaj lingvoj de la partoprenontoj neesperantistoj

   *_Temoj de la prelegoj_*-diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj
   kun la profesia agado de la partoprenonto..

   *_Ali_**_ğ_**_o-Ali_**_ğ_**_kotizo_*- ğis 15.04.2010- 15/dekkvin/
   euroj;16.04- 25.05-25/dudekkvin/ euroj

   *_La ali_**_ğ_**_kotizo estas pagebla_*

   Per *_nia bankokonto_* : Bulgario

   BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08

   BIC/SWIFT/ kodo de Uni Credit
   BulbankUNCRBGSF

   Prof. Bojidar Stefanov Leonov

   *_ a_**_û_**_ surloke_*.La aliğontoj estas petataj nur sendi la
   aliğilojn ğis la menciitaj limdatoj.

   *_Kotizoj por unu tranokto_*-7 euroj/en studenta domo/ 8-10 euroj /en
   privataj domoj15-30 euroj en hoteloj. La kotizoj por la tranoktado estas
   pageblaj surloke

   *_Man_**_ğ_**_ado_*- libervole en la universitata bufedo kaj proksimaj
   manğejoj.

   *_Limdato por senditaj resumoj_*-25.05

   *_Anta_**_û_**_-a_**_û_**_ postseminaria ripozo_* en Karlovo kaj če la
   Nigra maro-dezirontoj povus ripozi pagonte surloke malmultekostan
   tranoktadon.

   *_Vizoj-_* post la aliğpeto ni sendos al la dezirontoj invitilojn por la
   bulgara vizo.

   *_Adreso por ali_**_ğ_**_o kaj informoj_* : rete leonov@...
   <mailto:leonov@...>

   aû pošte :Bulgario 4300
   Karlovo p.k.44 –IUK

   telefone :+359 885056469 –prof. Leonov   A L I Ğ I L O

   Nomo………………………………………………………………..

   Adreso………………………………………tel……. E-mail…………..

   Mi prelegos JES NE Temo dela prelego……………………………………

   …………………………………………………………………………………

   Mi deziras tranokti en :studenta domo ;privata domo ; hotelo

   Mi dezirus ripozi antaû /post la seminario JES NE

   ………………2010 Subskribo :
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.