Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

20419Re: [Sightings] 1977 Deadly UFO Interception Over Soesterberg Air Base in Netherland. Dutch - English translation!

Expand Messages
 • Bert ( A W RvB )
  Jan 5 7:03 PM
   From: Bert ( A W RvB )
   Sent: Saturday, January 01, 2011 12:01 AM
   To: Sightings@yahoogroups.com ; ufonet@yahoogroups.com ;
   IUFO@yahoogroups.com
   Subject: [Sightings] 1977 Deadly UFO Interception Over Soesterberg Air Base
   in Netherland.   1977 Deadly UFO Interception Over Soesterberg Air Base in Netherland.

   1977-08-29: Deadly UFO interception over Soesterberg Air Base. A
   lot of UFO activities during 1977-1980. The 1979-02-03 and
   1979-03-02 cases researched by Prof. Dr. de Graaff.

   On 1977-08-29 there was a UFO above the air base Soesterberg
   which was reported by a Dutch newspaper.

   The Base:

   http://slobberinwolfhounds.com/site/5/23/soesterberg+air+base.html

   http://slobberinwolfhounds.com/site/5/91/camp+new+amsterdam.html

   The incident(s):

   http://whynotnews.eu/untoldmysteries/xmenu/68.html   ************************************
   Dutch - English translation:
   ************************************


   Dodelijke UFO-interceptie boven Vliegbasis Soesterberg

   TT-REPORT (12 juli) - Gary Stedman van het Britse luchtvaartblad Air-Scene
   UK schrijft in zijn artikel 'Defence Significance?' over enkele goed
   gedocumenteerde UFO-interceptie cases, zoals de poging tot interceptie van
   een UFO in Tehran door twee F-4 Phantoms van de Iraanse luchtmacht in 1976.
   Eén van de piloten, generaal Parviz Jafari, besprak recent zijn ervaringen
   in een interview met UFO-onderzoekers Whitley Strieber en Roger Leir.

   Deze case is zo interessant omdat a. er meerdere getuigen waren vanaf
   verschillende locaties (zowel vanaf de grond als vanuit de lucht) b. de
   geloofwaardigheid van de getuigen zeer hoog was (luchtmacht-generaal,
   gekwalificeerde piloten en ervaren ATC'ers) c. de visuele waarnemingen door
   radar werden bevestigd d. bij 3 vliegtuigen elektromagnetische effecten
   optraden e. bij bemanningsleden fysiologische effecten werden vastgesteld e.
   de manoeuvreerbaarheid van de UFO's ongekend was.

   FUFOR, het Fund for UFO Research, had in 1977 een interview met
   luitenant-generaal Azarbarzin, één van de betrokkenen. Een andere
   betrokkene, generaal Yousefi, verscheen in 1994 in de documentaire-serie
   Sightings. In het militaire tijdschrijft MIJI Quarterly schreef kapitein
   Shields van de United States Air Force Security Service (USAFE) een artikel
   over de case. Er werd zelfs een Defense Intelligence evaluatie-rapport (DIA)
   opgesteld.

   TRANSLATION:

   Deadly UFO interception over Soesterberg Air Base

   TT-Report (July 12) - Gary Stedman of the British aviation magazine
   Air-Scene UK writes in his article "Defence Significance?" several
   well-documented UFO cases interception, as the attempted interception of a
   UFO in Tehran by two F-4 Phantoms of the Iranian Air Force in 1976. One of
   the pilots, General Parviz Jafari, recently discussed his experiences in an
   interview with UFO researchers Roger Leir and Whitley Strieber.

   This case is so interesting because a. there are multiple witnesses from
   different locations (both from ground and airborne) b. the credibility of
   the witnesses were very high (Air Force General, qualified pilots and
   experienced ATC'ers) c. The visual observations were confirmed by radar d.
   electromagnetic effects occurred in 3 planes e. physiological effects were
   identified by crew e. the maneuverability of UFOs was unprecedented.

   FUFOR, the Fund for UFO Research, had a 1977 interview with Lieutenant
   General Azarbarzin, one of those involved. Another person, General Yousefi,
   appeared in 1994 in the documentary series Sightings. In the military
   magazine Miji Quarterly Captain Shields of the United States Air Force
   Security Service (USAFE) wrote an article about the case. There was even an
   evaluation report Defense Intelligence (DIA) established.

   ***********************************************************************

   Na het aankaarten van deze case vertelt Stedman over een andere F-4
   UFO-interceptie case dat zelfde jaar op Vliegbasis Soesterberg. Een
   betrouwbare bron had hem recentelijk gewezen op dit voorval.

   Een schotelvormig object werd boven de vliegbasis waargenomen, waarna een
   F-4 Phantom van de Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron, die
   gestationeerd is in Soesterberg, werd ingezet om de UFO te onderscheppen.
   Het vliegtuig was uitgerust met complete wapenuitrusting, wat wijst op een
   'scramble' in plaats van een routinevlucht. Tijdens een daaropvolgende 1 v 1
   Air Combat Manoeuvring (ACM) crashte de F-4 in de Noordzee.

   TRANSLATION:

   After the raise of this case Stedman tells about another F-4 intercept UFO
   case that same year at Soesterberg Airbase. A reliable source had it
   recently pointed to this incident.

   A saucer-shaped object was observed over the airbase, after which an F-4
   Phantom of the U.S. 32nd Tactical Fighter Squadron, stationed in
   Soesterberg, was deployed to intercept the UFO. The aircraft was equipped
   with complete armor, indicating a "scramble" instead of a routine flight.
   During a subsequent 1 v 1 maneuvering Air Combat (ACM) F-4 crashed into the
   North Sea.

   ***********************************************************************

   De UFO-interceptie boven Soesterberg

   Ik mailde Gary Stedman; een luchtvaartfotograaf, die zelf vrij weinig
   interesse heeft voor het UFO-fenomeen, maar wel speciale interesse heeft
   voor UFO-encounters van militaire vliegtuigen. Hij schrijft regelmatig
   artikelen voor Air-Scene UK en kreeg een aantal jaar geleden belangsteling
   voor een UFO-case waarbij een RAF Lighting met Amerikaanse piloot William
   Schaffner verongelukte. Hij deed wat onderzoek en vertelde hier en daar dat
   hij een stuk voor een site wou schrijven, die gericht is op
   luchtvaartenthousiastelingen die niet bekend zijn met het UFO-fenomeen.

   Als voorbereiding plaatste hij diverse oproepen op luchtvaartnieuwsgroepen-
   en fora, waar hij informatie over de Schaffner case vraagt. Hij kreeg een
   reactie van een Amerikaan over het verlies van zijn broer, die midden jaren
   '70 als F-4 Phantom piloot bij het 32nd Tactical Fighter Squadron in
   Soesterberg was gestationeerd.

   TRANSLATION:

   UFO interception over Soesterberg

   I emailed Gary Stedman, an aviation photographer, who has relatively little
   interest in the UFO phenomenon, but special interest in UFO encounters of
   military aircraft. He regularly writes articles for Air-Scene UK and years
   ago got some interest in a UFO case in which an American pilot William
   Schaffner with a RAF Lighting crashed. He did some research and told here
   and there that he wanted a piece of writing for a site, aimed at aviation
   enthusiasts who are not familiar with the UFO phenomenon.

   In preparation, he placed several calls to aviation newsgroups and forums,
   where he asks about the case Schaffner. He got a response from an American
   about losing his brother in mid-70s as F-4 Phantom pilot with the 32nd
   Tactical Fighter Squadron was stationed at Soesterberg.

   **********************************

   Deze broer vertelde dat zijn broer's Phantom in de Noordzee was gecrasht en
   dat beide bemanningsleden om het leven waren gekomen. De officiële
   mededeling van de Amerikaanse luchtmacht aan de familie was dat het
   vliegtuig was neergestort tijdens een 1v1 ACM exercitie en het werd
   beschouwd als een ongeluk. De broer werd op de hoogte gebracht van enkele
   complicaties die niet in het scenario pasten.

   Bij de recovery van het vliegtuigcasco, droeg het een 'live warload'.
   Gedurende die tijd beschikte de 32nd over een Quick Reaction Alert (QRA).
   Gary, die zelf meer dan 20 jaar vliegervaring heeft, vindt het raar dat een
   'alert' vliegtuig met 'live' raketten mee zou doen aan ACM exercities.

   TRANSLATION:

   This brother said his brother's Phantom was crashed into the North Sea and
   both crew members were killed. The official communication from the U.S. Air
   Force to the family was that the plane crashed during an exercise ACM 1v1
   and it was considered an accident. The brother was informed of some
   complications that do not fit into the scenario.

   With the recovery of the airframe it carried a live warload. During that
   time the 32nd disposed of a Quick Reaction Alert (QRA). Gary, who own more
   than 20 years flying experience, finds it strange that an 'alert' plane
   carrying live missiles would take part in ACM exercises.

   **************************************

   De broer vertelde dat in een Nederlandse krant stond vermeld dat diezelfde
   dag een schotelvormig object boven Vliegbasis Soesterberg had gevlogen, en
   er werd verondersteld dat F-4's waren ingezet om het te onderscheppen. Gary
   verloor het correspondentieadres van de broer bij een harde schijf crash.
   Hij slaagde er niet in om uit te vinden of er in dat tijdsbestek F-4's
   crashten en hoopte dat ik betere bronnen zou hebben.

   Dit was niet zo moeilijk uit te vinden, aangezien er in de ruim 40 jaar dat
   het 32nd TFS in Soesterberg was gestationeerd, er maar één dodelijk crash
   met 'n F-4 plaatsvond.

   TRANSLATION:

   The brother told that in a Dutch newspaper it was recorded that same day a
   saucer-shaped object had flown over Soesterberg Air Base and it was assumed
   that F-4s were deployed to intercept. Gary lost the correspondence address
   of the brother with a hard drive crash. He failed to find out whether that
   time F-4 crashed, and hoped I would have better sources.

   It was not hard to find, as in the more than 40 years that the 32nd TFS at
   Soesterberg was stationed, only one fatal crash 'n F-4 took place.

   *************************************

   Op Slobberin' Wolfhounds, de site over het 32nd TFS, staat dat er op 29
   augustus 1977 een dodelijke crash plaats vond met een F-4 Phantom, die
   tijdens een interceptie in de Noordzee crashte bij Terschelling. Beide
   eerste luitenanten kwamen hierbij om het leven.

   "While flying a low-level intercept, the aircraft crashed in the North Sea
   near the Dutch island of Terschelling. Both the pilot, first lieutenant
   Mickey Johnson, and weapons systems officer, first lieutenant Patrick H.
   Pondrom, were killed."

   In de basiskrant "The Soesterberg Interceptor" van 2 september 1977 staat
   een in memoriam.

   TRANSLATION:

   On Slobberin' Wolfhounds the website about the 32nd TFS, is a statement that
   on August 29, 1977 a fatal crash occurred in an F-4 Phantom, during an
   interception in the North Sea crashed in Terschelling. Both first
   lieutenants lost their lives.

   "While flying a low-level intercept, the aircraft crashed into the North Sea
   near the Dutch island of Terschelling. Both the pilot, first lieutenant
   Mickey Johnson, and weapons systems officer, First Lieutenant Patrick H.
   Pondrôme, Were Killed."

   In the base newspaper "The Soesterberg Interceptor" from September 2, 1977
   is an obituary.

   ***************************************

   Over de toedracht van de crash staat weinig vermeld. Wel valt te lezen dat
   de Nederlandse luchtmacht en marine volop betrokken was bij de zoekactie
   naar de vliegers.

   "From the time we first learned that something was amiss, our friends in the
   RNLAF and the Dutch Navy sourced the waters of the North Sea day and night
   searching for our downed flyers. And they continue to selflessly assist us
   with all phases of the recovery operation."

   In de media werd er ook over de crash gerapporteerd, zoals in de Interceptor
   te lezen staat. Ook moet er rond die tijd een krantenartikel zijn verschenen
   over een UFO boven Soesterberg diezelfde dag.

   In februari 1979 deed zich weer boven vliegbasis Soesterberg een waarneming
   voor, waarbij meerdere bewakingsposten op het vliegveld betrokken waren.
   Deze gebeurtenis, onderzocht door wijlen Prof. Dr. de Graaff, behoort nog
   steeds tot één van de beste en interessantste Nederlandse UFO-cases aller
   tijden. Hieronder het rapport van NOBOVO, ingescand uit het boek 'UFO's:
   waarnemingen boven Nederland en België'.

   Translation:

   Regarding the circumstances of the crash is little mentioned. However, it is
   stated that the Dutch air force and navy was fully involved in the search
   for the pilots.

   "From the time we first learned something was amis That, our friends in the
   Dutch Navy and the RNLAF sourced the waters of the North Sea day and night
   searching for our downed flyers. And They continued to selflessly assisting
   us with all Phases of the recovery operation.

   The media also reported about the crash, as the interceptor be read. There
   should also be around that time a newspaper article appeared about a UFO
   over Soesterberg, the same day.

   In February 1979 occurred again over Soesterberg an observation for which
   several security posts at the airport were involved. This event, considered
   by the late Professor. Dr. de Graaff, is still one of the best and most
   interesting Dutch UFO cases ever. Below the report NOBOVO, scanned from the
   book "UFOs: observations over the Netherlands and Belgium.

   *************************************************

   Soesterberg, 3 februari 1979

   De melding van de UFO-waarneming boven de vliegbasis Soesterberg in de
   ochtend van zaterdag 3 februari 1979 is nader onderzocht door drie leden van
   de Werkgroep NOBOVO, waaronder Dr. W. de Graaff, werkzaam op het
   Sterrenkundig Instituut te Utrecht, en adviseur van het NOBOVO. Hierbij is
   gebleken, dat er sprake is van twee verschillende vluchten van lichten boven
   de basis, welke vluchten zijn waargenomen door in totaal vijf verschillende,
   over het terrein van de basis verspreide posten, ieder bemand door twee of
   meer militairen. Het verschijnsel werd voor het eerst gezien om kwart voor
   zes en heeft in totaal vijf a zes minuten geduurd. Het werd achtereenvolgens
   gezien door post A in het westen, post B in het noordoosten, post C in het
   noorden, post D in het noordwesten en post E in het zuidwesten van de basis.
   De onderlinge afstand tussen de posten bedroeg 1 tot 3 kilometer.

   TRANSLATION:

   Soesterberg, February 3, 1979

   The announcement of the UFO sighting over Soesterberg in the morning of
   Saturday, February 3, 1979 was examined by three members of the Working
   Group NOBOVO including Dr. W. de Graaff, who works at the Astronomical
   Institute in Utrecht, and advisor to the NOBOVO. It is found that there are
   two different flights of lights above the base, which flights have been seen
   by a total of five different areas on the basis of the scattered posts, each
   manned by two or more soldiers. The phenomenon was first seen at a quarter
   to six and a total of five to six minutes duration. It was subsequently seen
   in the west by post A, post B in the northeast, post C in the north, post D
   in the northwest and post E in the southwest of the base. The distance
   between the posts is about 1 to 3 kilometers.

   *****************************************

   Eerste overkomst

   Post A meldde om 5.45 uur precies, dat zij in het oosten boven een open
   strook grond een drietal felle, witte lichten zag schijnen. De twee
   buitenste lichten bevonden zich ongeveer even hoog boven de grond; het derde
   licht, midden tussen de twee andere, was iets hoger. De van de lichten
   afkomstige, naar beneden gerichte, felle bundels, kwamen op de grond samen.
   De lichten naderden langzaam en kwamen na enkele minuten recht boven de
   post, waarbij de waarnemers enkele ogenblikken in de lichtbundels terecht
   kwamen. Bij de overkomst bleek zich in het midden achter de witte lichten
   nog een vierde, rood licht te bevinden, groter dan de witte lichten, dat een
   recht naar beneden gerichte bundel uitstraalde. Direct na de overkomst
   verdwenen de lichten achter de bomen uit het gezicht.

   Post B zag vrijwel direct na de eerste melding-over-de-radio van post A de
   lichten in het zuiden, ter hoogte van de open strook passeren. De geschatte
   hoogte van de horizon bedroeg 10 a 15 graden. Duidelijk was te zien dat de
   schuin naar omlaag gerichte bundels de grond verlichtten. Daar het
   gezichtsveld maar klein was, waren de lichten slechts enkele ogenblikken te
   zien. Combinatie van beide waarnemingen, die kennelijk op hetzelfde
   verschijnsel betrekking hadden, levert een vlieghoogte van 150 a 200 meter
   en een gemiddelde snelheid van 50 a 100 km per uur. De overkomst is alleen
   door de posten A en B waargenomen.

   TRANSLATION:

   Post A reported at 5.45 am exactly that in the east over an open strip of
   land three bright white lights did shine. The two outer lights were at same
   height above the ground, the third light, surrounded by the two others, was
   slightly higher. The from the origin of the lights, downwards, bright beams,
   came together on the ground. The lights slowly approached and came after a
   few minutes directly over the post, the observers where a few moments
   (seconds) in the beams. During that fly over of the object(s) appeared in
   the middle behind the white lights a fourth light, red, greater than the
   white lights, that a right radiated beam downwarded. Immediately after the
   fly over the lights disappeared from sight behind the trees.

   Post B saw almost immediately after the first message-on-the-line from post
   A the lights in the south, near the open lane passing. The estimated height
   of the horizon was 10 to 15 degrees. It was clear to see that the downward
   sloping beams illuminated the ground. Since the field of view was small, the
   lights were only a few moments to see. Combining both observations,
   apparently related to the same phenomenon, provides an altitude of 150 to
   200 meters and an average speed of 50 to 100 km per hour. The flew over was
   obeserved only through points A and B.

   *******************************

   Tweede overkomst

   Post C zag op een gegeven ogenblik van zeer dichtbij de lichten gedurende
   enkele tellen tussen de bomen passeren. De tijd was te kort voor een
   duidelijke waarneming en vooral deze mensen zijn erg onder de indruk geraakt
   van hetgeen zij zagen.

   TRANSLATION:

   Second coming over

   Post C saw at some point from very close by the lights for a few seconds
   pass between the trees. The time was too short for a clear perception and
   especially these people are very impressed by what they saw.

   ************************************************************

   Post D heeft na de eerste meldingen van post A aanvankelijk niets kunnen
   zien (achteraf bleek dat zij in verband met de aanwezige bebossing de
   overkomst ook niet hadden kunnen zien). Na de latere meldingen van de posten
   A en B zijn zij opnieuw gaan kijken en zagen toen de lichten uit de richting
   post C in het noordoosten naderen. Ook post D zag eerst drie grote bollen,
   de middelste wat hoger dan de andere, die een fel, wit licht uitstraalden.
   De bollen waren omgeven door een duidelijk zichtbare, zwarte rand en
   straalden aanvankelijk recht in de richting van de waarnemers. Hoewel de
   bundels fel waren, was het mogelijk er zonder verblindingsverschijnselen
   tegen in te kijken, anders dan het geval is met koplampen van auto's of
   vliegtuigen. De lichten maakten een flauwe bocht en passeerden de waarnemers
   aan de rechterkant op een afstand van ca. 100 meter en een hoogte van ca. 50
   meter (schattingen uit nadere baananalyse).

   TRANSLATION:

   Post D after the first reports of post A could not see anything at first
   (afterwards was found out that related to the present afforestation they
   could not have seen the fly over). After the subsequent reports of the posts
   A and B, they again went to see what was going on and saw the lights from
   the direction of post C in the northeast approach. Also post D first saw
   three large balls, the middle bit higher than the others, a bright, white
   light radiated. The spheres were surrounded by a clearly visible, shining
   black border and radiated initially right in the direction of the observers.
   Although the bundles were bright, it was possible without glare symptoms to
   look at, unlike the case with headlights of cars or airplanes. The lights
   made a slight bend and passed the observers on the right at a distance of
   about 100 meters and a height of about 50 meters (estimated from detailed
   path/orbit analysis).

   *************************************************

   Daarbij werd ook het 'roodachtige achterlicht' zichtbaar, met de recht naar
   beneden gerichte bundel, waarvan de rand de waarnemers op enkele tientallen
   meters passeerde. Daarna verdwenen de lichten in zuidelijke richting achter
   een smalle bosrand. Na deze te zijn doorgelopen zagen de waarnemers de
   lichten in zuidelijke richting laag boven de grond, waarbij de bundels bij
   het passeren de grond duidelijk verlichtten. Op een gegeven moment waren de
   lichten zelfs lager te zien dan lantaarns aan de achterzijde van het veld,
   zodat zij vlak boven de grond moeten zijn geweest. Nadat de lichten in de
   buurt van post E waren gekomen werd een lichtflits gezien; de witte lichten
   floepten uit en het rode licht verdween met toenemende snelheid via een
   bocht naar rechts boven in de wolken. Alles bijeen heeft post D de lichten
   over een afstand van 2 tot 2 km kunnen volgen.

   TRANSLATION:

   Thereby became also the 'reddish backlight' , visible, with the beam
   directed straight down, which border the observers passed a tens of meters.
   Then the lights disappeared south behind a small forest. After walked
   through that small forest the observers saw the lights south fly low over
   the ground, by which the beams by flying over the land clearly illuminated.
   At one point the lights were even lower than lanterns at the rear of the
   field, so they must have been just above the ground. After the lights did
   came in the vicinity of post E a flash was seen; the white lights flickered
   off and the red light disappeared with increasing speed through a right turn
   up into the clouds. All in all, post D was able to follow the light over a
   distance of 2 to 2 km.

   ****************************************

   Post E tenslotte zag de lichten boven de boomtoppen uit het noorden recht op
   zich afkomen. Ook zij zagen de lichtflits. Nadat de witte lichten waren
   uitgegaan verdween het rode licht met grote snelheid in westelijke richting.

   Post B heeft, gezien zijn positie, de tweede overkomst niet kunnen
   waarnemen. Post A zou dat van de oorspronkelijke positie uit wel hebben
   gekund, maar de betrokken waarnemers waren na het verdwijnen van de lichten
   bij de eerste overkomst het bos ingegaan om te kijken of ze ze verderop nog
   konden zien.

   TRANSLATION:

   Post E finally saw the lights above the tree tops from the North coming
   straight to them. They also saw the flash of light. After the white lights
   turned of disappeared the red light at high speed in a westerly direction.

   Post B, in his position, could not perceive the second fly over. Post A from
   the original position would have been capable of it, but the observers had
   walked into the woods after the disappearance of the lights to see if they
   could still see them from there.

   ********************************************

   Verdere bijzonderheden

   Vorm: alle waarnemingen, rekening houdende met de richting, waaruit de
   lichten zijn gezien, lijken overeen te stemmen met een opstelling van drie
   witte lichten en één rood licht in de vorm van een wat stompe vlieger. De
   witte lichten bevonden zich aan de uiteinden van de 'dwarslat' en aan de
   bovenpunt van de 'vlieger', terwijl het rode licht zich aan de onderpunt
   bevond. Door sommige waarnemers zijn donkere contouren gezien die de witte
   lichten verbonden, terwijl achter de zo gevormde driehoek sprake is van een
   donkere rechthoek, waarvan het rode licht zich aan de achterkant bevond.

   TRANSLATION:

   Further details

   Shape: all observations, taking into account the direction from which the
   lights are seen, seem to correspond to an arrangement of three white lights
   and a red light in the shape of a blunt kite. The (3) white lights were
   located at the ends of the "crossbar" and the top point of the 'kite', while
   the red light was located on the point below. Some observers have seen the
   dark outlines which the white lights attached together, while behind the so
   formed rear triangle there was a dark rectangle with the red light at the
   back.

   ****************************************

   De lichten zelf moeten een middellijn hebben gehad van enkele meters,
   waarbij het rode licht groter was dan de witte lichten. De afstand tussen de
   twee buitenste witte lichten was geschat op ruim 50 meter.

   De witte lichten leken gevat in of omgeven door een duidelijk zichtbare,
   donkere rand en hun schuin naar voren gerichte bundels kwamen in de lucht of
   op de grond samen. Het rode 'achterlicht' straalde recht naar beneden.

   TRANSLATION:

   The lights themselves have had a diameter of several meters, while the red
   light was greater than the white lights. The distance between the two
   outermost white lights was estimated at over 50 meters.

   White lights seemed encased in or surrounded by a clearly visible, dark
   border and their bundles were forwards oriented diagonally in the air or on
   the ground together. The red 'tail light' beamed straight down.

   ***********************************************

   Beweging: bij de eerste overkomst moeten de lichten van oost naar west over
   een afstand van ca. 3 km boven de basis hebben bewogen met een gemiddelde
   snelheid van 50 tot 100 km per uur. Bij de tweede overkomst naderen de
   lichten uit het noordoosten, maakten al spoedig een flauwe bocht, meer naar
   het zuiden, waarna na het uitgaan van de witte lichten bij het bereiken van
   de zuidwestelijke rand van de basis het rode licht met een steile bocht in
   westelijke richting verdween.

   TRANLATION:

   Movement: By the first fly over the lights must have been moved over from
   east to west over a distance of about 3 km above the base with an average
   speed of 50 to 100 km per hour. By the second fly over the lights approached
   from the northeast, soon made a slight turn, more to the south, after which
   when the white lights were turned off while reaching the southwestern edge
   of the base, the red light with a steep curve in western direction
   disappeared.

   ***********************************************

   Hoewel de lichten met wisselende snelheid moeten hebben gevlogen (soms leken
   ze stil te staan), moet ook deze afstand van ca. 3 km met een vergelijkbare
   gemiddelde snelheid als de eerste keer zijn afgelegd. Geluid: geen van de
   posten heeft tijdens het naderen en passeren van de lichten enig geluid
   gehoord, althans geen geluid van betekenis. Na het passeren hebben alle
   posten behalve C (overstemming door het motorgeluid van het eigen voertuig)
   een heel zacht zoemend geluid gehoord. De waarnemers van post D zijn kort na
   het passeren en verdwijnen van de lichten naar binnen gegaan; de overige
   posten hebben dit geluid nog ca. een uur na de waarneming gehoord.

   TRANSLATION:

   Although the lights should have flown with varying speed (sometimes they
   seemed to stand still) it should also the distance of about 3 km made with a
   similar average speed as the first time they have passed. Sound: none of the
   posts heard during the approaching and passing over of the lights any sound,
   at least not significant a sound. After passing all posts except C
   (overpowered by the engine sound of their own vehicle) heard a very low
   buzzing sound. The observers of post-D shortly after passing and
   disappearance of the lights went inside, the other posts still have the
   sound heard for about one hour after the sighting.

   **************************************

   Radar: tijdens geen van beide overkomsten is enig ongewoon verschijnsel op
   de radar van de basis geregistreerd. Ook radarposten in de omgeving hebben
   niets bijzonders waargenomen. Weersgesteldheid: de grondtemperatuur was ten
   tijde van de waarnemingen ca. - 1 °C. De vochtigheidsgraad bedroeg 77% en er
   waaide een wind met een snelheid van ca. 16 km per uur uit het noordwesten.
   Het was geheel bewolkt (geen sterren, geen maan) met een zicht van ca. 25
   km. De basis van de bewolking lag op ca. 1500 meter en er kwamen
   temperatuurinversies voor op hoogten van ca. 250 en ca. 2000 meter.

   TRANSLATION:

   Radar: During both fly overs of the lights the radar of the base didn't
   register any unusual phenomenon.
   Also radar stations in the area have seen nothing special. Weather, the
   soil temperature at the time of the observations about - 1 ° C. The humidity
   was 77% and there was a wind with a speed of about 16 km per hour from the
   northwest. It was overcast (no stars, no moon) with a visibility of about 25
   km. The base of the cloud was at about 1500 meters and there were
   temperature inversions at altitudes of about 250 and about 2000 meters.

   **************************************

   Analyse van de meldingen

   Uit een vergelijking van alle meldingen blijkt dat die bewuste ochtend het
   gebied van de vliegbasis Soesterberg tot tweemaal toe moet zijn bezocht door
   een systeem van lichten. Uit de gemelde overeenkomsten tussen de beide
   lichtsystemen en uit het feit dat beide overkomsten kort na elkaar
   plaatsvonden krijgt men de indruk dat het in beide gevallen om hetzelfde
   systeem van lichten ging, hoewel dat niet met volstrekte zekerheid is te
   zeggen (in dit verband wordt er aan herinnerd dat geen der vijf posten beide
   overkomsten heeft gezien).

   TRANSLATION:

   Analysis of the reports

   A comparison of all reports indicate that that particular morning the
   Soesterberg air base twice to be visited by a system of lights. The reported
   similarities between the two light systems and the fact that both entries in
   rapid succession succession took place, one gets the impression that in both
   cases the same system of lights was involved, although that not with
   absolute certainty is to say (in this context is recalled that none of the
   five posts have seen both fly overs).

   *******************************

   In een eerste reactie van de Luchtmacht werd gesproken over de mogelijkheid
   dat de waarnemers EEN WEERKAATSING VAN AUTOKOPLAMPEN tegen de bij de
   inversies optredende spiegelende luchtlagen hebben gezien. Deze verklaring
   lijkt echter in strijd met de melding van de verschillende posten dat zij de
   lichten vrijwel recht over zich hebben heen zien gaan en zich daarbij in de
   lichtbundels hebben bevonden. In het begin van de vluchtperiode hebben post
   A en post B de lichten gelijktijdig in onderling vrijwel loodrechte
   richtingen (resp. oostelijk en zuidelijk) gezien, hetgeen bij spiegelingen
   moeilijk verklaarbaar lijkt. Ook de melding van post D dat de lichten zich
   op een gegeven moment lager bevonden dan achter hen zichtbare objecten aan
   de overkant van het veld waarover zij bewogen, lijkt met deze verklaring in
   tegenspraak te zijn.

   TRANSLATION:

   In an initial response from the Air Force they said there was the
   possibility that the observers have seen a reflection of car headlights
   against the reflective layers of air occurring inversions. This statement
   seems contrary to the reports of the various posts that they saw those
   lights almost right above them flying over and that they were in the beams.
   At the beginning of the flight period, post A and post B simultaneously saw
   those lights in perpendicular directions (east and south respectively),
   which seems hard to explain if it were reflections. The statement of post D
   that the lights at a certain time were lower than the visible objects behind
   those lights which were across the field above which those lights moved,
   seems to contradict the Air Force statement.

   ********************************

   De betrokken waarnemers zijn zeer stellig in hun uitspraak dat het niet een
   bekend of normaal type VLIEGTUIG OF HELIKOPTER kan zijn geweest dat de
   verschijnselen heeft veroorzaakt. De lichten zagen er heel anders uit dan
   men van zulke toestellen gewend is en ook met de donkere contouren was dat
   het geval. Het ontbreken van geluid tijdens het overvliegen en van
   radarwaarnemingen (terwijl volgens woordvoerders van de basis de radar een
   normaal vliegtuig dat deze banen zou hebben gevolgd, stellig zou hebben
   geregistreerd) lijkt deze uitspraak van de waarnemers te ondersteunen.

   TRANSLATION:

   Those observers are very certain in their statement that it is not a known
   or a normal type of aircraft or helicopter that could have caused the
   phenomenons. The lights looked very different than of those flying craft
   they know of and with the dark outlines that was the case too. The lack of
   noise during overflight and radar observations (whereas according to
   spokesmen of the air base the radar would certainly have recorded a normal
   airplane that these flight paths would have followed) seems to support the
   verdict of the observers.

   **************************************

   De algemene omstandigheden waaronder de waarnemingen moeten hebben
   plaatsgevonden en de wijze waarop de waarnemers erop hebben gereageerd (in
   sommige gevallen angstig, in andere gevallen weerstand tegen gesprekken
   erover uit angst te worden belachelijk gemaakt) lijken de mogelijkheid, dat
   het om een IN SCÈNE GEZETTE GRAP zou gaan uit te sluiten. Ook de kans op een
   COLLECTIEVE ZINSBEGOOCHELING lijkt te verwaarlozen omdat de waarnemers zich
   op verschillende posten bevonden en hun meldingen niettemin een verrassend
   samenhangend beeld opleverden, hoewel er tijdens de tweede overkomst geen
   onderlinge contacten waren.

   TRANSLATION:

   The general conditions under which the observations must have taken place
   and the way the observers have responded (in some cases frightened, in other
   cases resistance to discussions about it for fear of being ridiculed) seem
   the possibility that this was a staged joke would be excluded. The chance of
   a Collective delusion seems to be negligible because the observers at
   different positions and their reports were nevertheless yielded a
   surprisingly coherent picture, although during the second fly over of that
   craft there was no contact between those posts.

   ********************************************

   Gezien de aard van de beschrijvingen lijkt er hier eerder sprake te zijn van
   een TECHNISCH VERSCHIJNSEL dan van een natuurlijk of psychisch verschijnsel.
   Vooralsnog blijft onduidelijk om wat voor een technisch verschijnsel het
   hier dan zou kunnen gaan. Nota wordt genomen door het officiële standpunt
   van de vliegbasis, dat de zaak als afgedaan wordt beschouwd en dat verdere
   reacties erop zullen worden verwezen naar de NOBOVO-Werkgroep.

   TRANSLATION:

   Given the nature of the descriptions it rather seems to be more a technical
   phenomena than a natural or psychological phenomenon. Yet it remains unclear
   to what a phenomenon it technically could go here. Was noted by the official
   position of the airbase that the case is regarded as settled and that
   further comments should be made to the Working Group NOBOVO.

   ****************************************

   Conclusie

   'Op grond van de op dit moment beschikbare gegevens moet worden vastgesteld
   dat de basis Soesterberg op 3 februari 1979 bezocht is door een onbekend,
   door de lucht bewegend systeem van lichten, en dat hier dus sprake is van
   een duidelijke UFO-melding.'

   TRANSLATION:

   Conclusion

   "Based on the currently available data should be noted that the base
   Soesterberg on February 3, 1979 (was) visited by an unknown, air moving
   system of lights, and that, this is an unmistakable UFO-event."

   *****************************

   Tot zover het zeer uitvoerige rapport van de Werkgroep NOBOVO, dat naar
   aanleiding van de waarneming werd opgesteld. De leden van deze werkgroep
   kregen van de autoriteiten toestemming om met de getuigen te praten en de
   zaak op het vliegveld zelf te onderzoeken. Het NOBOVO is dus van mening dat
   de waarneming momenteel niet valt te verklaren.

   Een maand later, op 2 maart 1979, werden er wederom een UFO waargenomen op
   Vliegbasis Soesterberg, dit maal door onbekende waarnemers op het
   Amerikaanse deel van de basis.

   TRANSLATION:

   So much for the very detailed report of the Working Group NOBOVO, that
   following the observation was made. The members of this group received from
   the authorities permission to talk with witnesses and the case at the
   airport to examine itself. NOBOVO therefore considers that the present
   observation is not explained.

   A month later, on March 2, 1979, were again observed a UFO at Soesterberg
   Air Base, this time by unknown observers on the U.S. part of the base.

   *******************************

   Soesterberg en opslag nucleaire wapens

   Trekken nucleaire (opslag)bases UFO's aan? Dat onderzocht Dr. Donald Johnson
   van CUFOS, het Center for UFO Studies. Hij concludeerde na uitgebreid
   onderzoek dat UFO's vaker worden waargenomen nabij dergelijke installaties.
   Opvallend is dat ten tijde van de verhoogde UFO-activiteit boven vliegbasis
   Soesterberg (1977-1980) ook bij andere militaire bases rond de wereld hier
   sprake van was.

   TRANSLATION:

   Soesterberg and nuclear weapons storage

   Attracting nuclear (storage) bases UFOs? That investigated Dr. Donald
   Johnson of CUFOS, the Center for UFO Studies. He concluded after extensive
   research that UFOs are frequently observed near such installations. It is
   striking that at the time of increased UFO activity above Soesterberg
   (1977-1980) also at other military bases around the world there was an
   increased UFO activity.

   **************************************

   In november 1975 werden vele noordelijke Amerikaanse bases bezocht door
   UFO's. Nachtelijke lichten en niet-geïdentificeerde 'mystery helicopters'
   werden waargenomen. December 1980 vond de beroemde encounter bij de
   Bentwaters RAF-basis plaats. In elk geval ging het om nucleaire
   (opslag)bases. Het is publiekelijk bekend dat ook op Soesterberg nucleaire
   wapens waren opgeslagen. Eind jaren '70 vonden er vele vredesdemonstraties
   plaats. Gezien het statistisch bewijs voor een verband tussen
   UFO-waarnemingen en nucleaire bases, ligt het voor de hand dat UFO's de
   vliegbasis bezochten vanwege de aanwezigheid van kernwapens.

   TRANSLATION:

   In November 1975, many North American bases were visited by UFOs. Nightly
   lights and unidentified "mystery helicopters" were observed. In December
   1980 the famous (UFO) encounter with the RAF Bentwaters basis took place. In
   any case it was a nuclear (storage) bases. It is publicly known that nuclear
   weapons were stored at Soesterberg. Late 70s there were many peace
   demonstrations. Given the statistical evidence for a link between UFO
   sightings and nuclear bases, it is obvious that UFOs visited the air base
   because of the presence of nuclear weapons.


   ***********************

   Sources:

   Air-Scene UK, art. Defence Significance?, april 2000
   Defense Intelligence Agency (DIA) rapport Tehran 1976 UFO
   32nd TFS site "Slobberin' Wolfhounds'
   Soesterberg Interceptor, 2 september 1977
   mailcorrespondentie Toine Trust met Gary Stedman
   UFO's: waarnemingen boven Nederland en België (vierde druk, 1984)
   TvU, Jaargang 5 (nr. 27), 1979, mei-juni, Nr. 3, p. 3.


   *************************************


   © Toine Trust - Overnemen zonder toestemming niet toegestaan
   TRANSLATION:
   © Taking over without prior permission not allowed!   ******************************
   ******************************
   Bert ( A W RvB )
   bert@...
   http://www.rjrsnvbrn.nl

   ***
   US spaceships maximum velocity:
   One light-year a minute.
   ***
   AWN http://www.awn-archeologie.nl
   GEA http://www.gea-geologie.nl
   NVR http://www.ruimtevaart-nvr.nl
   Sterrenkunde http://www.dekoepel.nl
   UFOwijzer http://ufowijzer.nl
  • Show all 2 messages in this topic