Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Makber ve Notasý

Expand Messages
 • FAZIL OZEN
  Değerli Müzik Dostları, Makber’in orijinal notasının elde edebilmek için gruba yazdığım mail sonrasında sadece birkaç üyemizden mail aldım,
  Message 1 of 1 , Feb 8, 2006
  • 0 Attachment
   Deðerli Müzik Dostlarý,
   Makber’in orijinal notasýnýn elde edebilmek için gruba yazdýðým mail sonrasýnda sadece birkaç üyemizden mail aldým, ilgileri için teþekkür ederim. Açýkçasý bu kadar geniþ üye portföyüne sahip bir gruptan bu kadar az ilgi ve bilgi gelmesine þaþýrdým ve Makber’le ilgili bir araþtýrma yapmaya yöneldim. Bu araþtýrma sýrasýnda ulaþtýðým bilgileri ve bazý düþüncelerimi sizlerle paylaþmak ihtiyacý hissettim.
   Öncelikle bu eserin orijinal notasýna maalesef halen ulaþamadýðýmý söylemek isterim. Belki de gerçekten orijinal notasýnýn bir nüshasý hiç kimsede yoktur. Halen üyesi olduðum Balýkesir Belediye Konservatuarý’ndaki TRT Repertuarý kitapçýðýnda da Makber’in notasýnýn bulunmadýðýný gördüm. Türk Dili ve Edebiyatý Bölümündeki Öðretim Üyesi arkadaþlarla yaptýðým sohbet ve kýsa bir kütüphane araþtýrmasý sonrasýnda þu sonuca ulaþtým. Makber þiirinin tamamýný elimde bulunmaktadýr. Aðýt tarzýndaki þiir, Abdülhak Hamit Tarhan'a ait olup þair eþinin ölümünün  verdiði acýyla bu þiiri yazmýþ. Þiirde, diðer birçok aðýtta rastlanmayacak þekilde, bir anlamda tanrýya isyan temasý iþlenmiþ. Türk Edebiyatýnda çok sýk rastlanmayan aykýrý bir þiir tarzý olarak kabul ediliyor.
   Ancak hepimizin makber olarak bildiði rast makamýndaki eser, þairin makber þiiri ile uzaktan yakýndan alakalý deðil. Makber þiiri 295 satýrlýk uzunca bir þiir (74 kýta). Makber isimli müzik parçasýnýn sözleri yine Abdülhak Hamit Tarhan’ýn “Tarýk” isimli tiyatro oyunundan alýnmýþ. Bu tiyatro eserindeki tema yine makberdekine benzer, vefat eden eþ için yazýlmýþ.
   Buradan þu yorumu yapmak mümkün mü bilemiyorum; bir çoðumuz makber þarkýsýnýn sözlerinin makber þiirinden alýndýðýný düþünüyoruz.  Abdülhak Hamit hakkýnda çok fazla bilgi sahibi olmayanlarýmýz yüzünden midir bilinmez, þarký da güftekarýndan dolayý bir anlamda yasaklý konuma gelmiþ ve uzun yýllardýr göz ardý edilmiþ. Bu kadar tanýnmýþ bir eserinin doðru düzgün bir notasýný bulamamak beni gerçekten hayretler içinde býraktý!  Dikkatimi çeken bir baþka konu da, 45’li yaþlardaki çoðumuzun taþ ve diðer plaklardan dinleyerek kulaklarýnda yer etmiþ olan bu müzik eserinin radyolarda, televizyonlarda çok fazla icra edilmemesi oldu.
   Gelen az sayýdaki mailden anladýðým kadarýyla, bu eserin orijinal notasý, ya bestekarý Mehmet Baha Pars tarafýndan gerçekten yazýlmamýþ veya yazýldý ise kaybolmuþtur. Sonuç olarak Makber’in orijinal notasýna ulaþmanýn mümkün olmadýðý kanaatini edindim. Bu gibi durumlarda, plak, kaset v.b ses kayýtlarýndaki, ya da geçmiþten günümüze kulaktan kulaða icracýlarýn yorumlarýyla taþýnan müziði dinledikten sonra eserin notasýnýn yazýlmasý mümkün olabilmektedir.
   Bu düþünce ile, Hafýz Burhan ve Hamiyet Yüceses de dahil olmak üzere  farklý yorumculardan Makber icrasýný dinledim ve notaya almaya karar verdim. Serbest  tarzda bestelenmiþ bir eser olduðu için farklý notistlerin notalarýnda farklýlýklar olmasý doðaldýr. Ayrýca bir notist kendince en doðru bildiði müziðin notalarýný aktarmaktadýr. Bu nedenle sizler bir eksiklik veya hata buluyor iseniz, deðerli müzik dostu Ömer Tulgan beyefendinin hazýrladýðý Nota programýndan yararlanarak kolaylýkla üzerinde düzeltme yapabilirsiniz. Ýhtiyaç duyan üyelerimizin yararlanmasý amacýyla yazdýðým notayý dosya eki halinde sunarak sizlerle paylaþmak istedim. Ümit ederim faydalý olur.
    
   Saðlýk ve huzur içinde kalmanýz dileði ile sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.
    
   Prof. Dr. Fazýl ÖZEN
   Balýkesir Üniv. Fen-Ed.
   Fakültesi Biyoloji Böl.
   10100 BALIKESÝR


   Brings words and photos together (easily) with
   PhotoMail - it's free and works with Yahoo! Mail.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.