Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6 - Mart -. TURK TOPLULUKLARINDAN HABERLER ..

Expand Messages
 • Dunya Turkleri Konseyi ( WTC)
  MiLLi DEGERLERiNi YiTiRMiS ULUSLAR, BASKA MiLLETLERiN AVIDIR
  Message 1 of 1 , Mar 8, 2008
  • 0 Attachment
   <http://www.turkishnews.com/Ataturk> "MiLLi DEGERLERiNi YiTiRMiS ULUSLAR,
   BASKA MiLLETLERiN AVIDIR"

   <http://www.turkishnews.com/Ataturk>

   <http://www.turkishnews.com/Ataturk>   Turkce Karakterler Kullanilmisdir Okumak Icin Turkish ISO Veya UTF-8
   Tarayici Dil Kodlamasini Seciniz.   Please Set Your Browzers To UTF-8 Or Turkish ISO

   TURKISH <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.html> FORUM GRUBUNUZA
   BA�ARILARININ DEVAMI ���N DESTEK OLUNUZ !


   <http://www.turkishnews.com/Ataturk> "MiLLi DEGERLERiNi YiTiRMiS ULUSLAR,
   BASKA MiLLETLERiN AVIDIR"   Turkish Forum is a Network, PR and a <http://www.turkishforum.com/>
   Lobbying Foundation

   <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.tml> T�RK�YE
   <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.tml>
   <http://www.turkishforum.com/> <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.tml>
   <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.tml> T�RK�YE   Turk <http://www.turkishforum.com/> Forum Dayanisma, Halkla Iliskiler &
   Lobi kurulusudur   TURKISH FORUM * WORLD TURKISH ALLIANCE <http://www.turkishforum.com/>
   United We Stand - United We Are Stronger
   BIRLIKTEN KUVVET DOGAR
   Informing and Activating Turks and Friends World Wide
   www.TurkishForum.com   <http://www.turkishnews.com/Ataturk>

   <http://www.turkishnews.com/Ataturk> iCiNDEKiLER/Index:

   From: jale.bakova@...

   ALMAN POL�S�N�N D�VD��� �LER� S�R�LEN T�RK GENC� �LD�   LUDW�GSHAFEN KURBANLARINA SEDA   ALMANYA'DA T�RK �N�VERS�TES�   KAG�DER BR�KSEL OF�S� A�ILDI   UYUM �LE SA�LIK B�R ARAYA GEL�YOR

   ITG TELEFON HATLARINI KULLANINIZ.

   TURKISH <http://turkishforum.itgcards.com/turkce> FORUM UN ANLASMA YAPTIGI
   ITG SIRKETI , EN UCUZ VE TEMIZ ULUSLARARASI TELEFON HATLARI OLAN SIRKETTIR.

   <http://turkishforum.itgcards.com/turkce> BU SIRKET VASITASI ILE
   YAPACAGINIZ KONUSMALARIN NET GELIRI TURKISH FORUMA BAGIS OLARAK DONMEKTEDIR.


   IHTIYACIMIZ OLAN FONLARI SIZE <http://turkishforum.itgcards.com/turkce> HIC
   BIR ILAVE VEYA EK HARCAMA OLMADAN BIZE NASIL ULASTIRABILECENIZI GORMENIZ
   ICIN

   LUTFEN ASAGIDAKI WEB SITESINI <http://turkishforum.itgcards.com/turkce>
   TIKLAYINIZ , ABONE OLUNUZ ..HIZMETE DEVAM ICIN BIZE IMKAN TANIYINIZ ..

   <http://turkishforum.itgcards.com/turkce> TURKISH FORUM ..

   <http://turkishforum.itgcards.com/turkce/>

   Tasarruf icin diz ustu veya masa ustu bilgisayarinizi her gittiginiz yere
   cebinizde tasimayiniz   Nerede Olursaniz Olun Ceb Veya <http://turkishforum.itgcards.com/turkce/>
   Ev Telefonunuzdan

   En Ucuz Telefon Fiatlari, En <http://turkishforum.itgcards.com/turkce/>
   Temiz Hatlar ve

   En Suratli Baglantilar <http://turkishforum.itgcards.com/turkce/> icin
   http://turkishforum.itgcards.com/turkce/

   -ALMAN POL�S�N�N D�VD��� �LER� S�R�LEN T�RK GENC� �LD�   HAGEN (A.A) - 05.03.2008 - Cevdet Albay Bildiriyor - Almanya'n�n Hagen
   kentinde polisin d�vmesi sonucu komaya girdi�i iddia edilen T�rk genci Adem
   �zdamar'�n �ld��� bildirildi.

   Dortmund kenti yak�nlar�ndaki Hagen'de 20 �ubat sabah�, izlendi�i korkusuyla
   polis �a��ran ve daha sonra karakola g�t�r�len, burada da fenala�arak komaya
   giren �zdamar, yo�un bak�m �nitesinde ya�am�n� yitirdi.

   �zdamar'�n a�abeyi Salih �zdamar, AA muhabirine yapt��� a��klamada,
   karde�inin bu ak�am saatlerinde kalbinin durdu�unu ve vefat etti�ini
   s�yledi.

   �zdamar, annesine ''Korkuyorum, beni �ld�recekler, eni�temin yan�na gitmek
   istiyorum'' diyerek evine polis �a��rm��, evden al�narak karakola g�t�r�len
   gen�, burada ya�anan olaylar sonucunda komaya girerek hastaneye kald�r�lm��,
   beyin ameliyat�na al�nd�ktan sonra da bitkisel ya�ama girmi�ti.

   Polis, bu konuda yapt��� a��klamada, Adem'in uyu�turucu ald���n�n
   belirlendi�ini ve karakolda bir anda �evreye sald�rd��� i�in zorla bir
   sedyeye ba�land���n�, bu arada fenala�arak hastaneye kald�r�ld���n�
   a��klam��t�.

   �zdamar'�n ailesi ise, T�rk gencinin feci bi�imde d�v�lm�� oldu�unu ve
   vucudunda darp izleri oldu�unu �ne s�rerek, olay�n pe�ini b�rakmayaca��n�
   belirtmi�ti.

   (CA-EA-EMR-�N)   ***

   <http://www.hurriyet.de/?navi=article&grp=Politika&an=1139>
   http://www.hurriyet.de/?navi=article&grp=Politika&an=1139   LUDW�GSHAFEN KURBANLARINA SEDA   BR�KSEL | 05.03.2008   Almanya Cumhurba�kan� Horst K�hler, Ludwigshafen kentinde meydana gelen ve 9
   T�rk'�n ya�am�n� yitirdi�i yang�ndan dolay� kurbanlar�n yak�nlar�n�n
   ac�lar�n� payla�t��� konusunda hi�bir ku�ku olmamas� gerekti�ini s�yledi.

   Horst K�hler, Almanya Cumhurba�kanl��� Konutu Bellevue Saray�'nda Yabanc�
   Gazeteciler Cemiyeti �yeleriyle biraraya gelerek, t�rl� konulara ili�kin
   sorular� yan�tlad�.

   K�hler, bir T�rk gazetecinin, Ludwigshafen kentindeki yang�nla ilgili
   olarak hi�bir a��klama yapmamakla ele�tirilmesi konusunda ne d���nd���n�
   sormas� �zerine, yang�n�n bir kundaklama olay� olmad���n�n tahmin edildi�i
   y�n�nde bug�n bir a��klama yap�ld���n� hat�rlatarak, '�ncelikle ben, yang�n
   s�ras�nda Ruanda'dayd�m ve orada ileti�im sorunu oldu. Ludwigshafen
   kentindeki yang�nda ya�amlar�n� yitirenlerin yak�nlar�n�n ac�lar�n�
   payla�t���m�z konusunda hi�bir ku�ku olamaz. T�rk cemaatinden bu konuda
   kimi ele�tiriler geldi. Bu t�r a��klamalarda daha dikkatli olunmal�' diye
   konu�tu.

   Bu bi�imde kimi konular�n siyasalla�t�r�lmamas� gerekti�ini de ifade eden
   K�hler, bu ba�lamda uyum konusuna da de�inerek, Almanya'n�n uyum konusunda
   bug�ne dek ihmalleri oldu�unu ve bu eksikli�in giderilmesi ve bu yolda
   ilerleme sa�lan�lmas� gerekti�ini bildirdi.

   Almanya'da T�rkler'in kendilerini rahat hissetmelerini istedi�ini ifade
   eden K�hler, ancak �lkede ya�ayan insanlar�n kurallara ve yasalara da
   uymalar� gerekti�ini kaydetti.

   Bir S�rp gazetecinin, Kosova'n�n ba��ms�zl���n�n tan�nmas� konusunda
   Almanya'n�n aceleci davran�p davranmad��� bi�imindeki bir sorusuna kar��l�k
   K�hler, Almanya'n�n, bu konuda karar almadan �nce uzun s�ren g�r��meler
   yapt���n� ve ortak bir karar al�nmas� konusunda yo�un �aba harcad���n�
   belirterek, bu g�r��melerden bir sonu� al�namay�nca, Alman h�k�metinin,
   b�lgede �iddetin artmas�ndan da endi�e duyuldu�u i�in bu y�nde bir karar
   ald���n� anlatt�. K�hler, 'Ben bu konuda farkl� bir karar al�nmas�n�
   beklerdim, ancak art�k karar� geri alamay�z' dedi.

   Ba�bakan Angela Merkel'in hafta sonunda Rusya'ya yapaca�� ziyarete de
   i�aret edilmesi �zerine K�hler, Merkel'in, Rusya'n�n yeni devlet ba�kan�
   Dimitri Medvedev ile yapaca�� g�r��mede de Kosova konusunu ele alaca��na
   emin oldu�unu belirterek, so�uk sava� d�neminin sona ermesinden sonra
   Rusya'n�n ne denli b�y�k, g��l�, zengin ve gururlu bir �lke oldu�unun
   unutuldu�unu, bu �lkeyle ili�kilerin iyi d�zeyde tutulmas� durumunda
   Balkanlar'da olas� krizlerin ortaya ��kmas�n�n �nlenmesi konusunda �nemli
   bir orta��n kazan�lm�� olaca��n� dile getirdi.

   Almanya'n�n Afganistan'da daha fazla �aba harcanmas�n�n istendi�i bi�iminde
   g�r�� belirtilmesi �zerine de K�hler, Almanya'n�n Afganistan'daki
   �abalar�n�n k���msenmesine kar�� oldu�unu belirterek, bu �lkeye en fazla
   asker g�nderen 3. �lke olduklar�n� hat�rlatt�.

   Afganistan'daki Alman askerlerinin say�s�n�n art�r�l�p art�r�lmamas�
   gerekti�i konusunda ise Almanya Federal Meclisi'nin karar verece�ine i�aret
   eden K�hler, Almanya'n�n Afganistan, Afrika ya da Ortado�u �lkelerinde daha
   fazla �aba harcamas�n�n istenmesinin, ayn� zamanda Almanya'ya duyulan
   g�venin bir i�areti oldu�unu vurgulad�.

   K�hler ayr�ca, k�reselle�en d�nyada t�m �lkelerin birbirine muhta�
   olduklar�n�, d�nyadaki en g��l� �lkenin bile d�nyadaki krizlerin ��z�m�nde
   tek ba��na ba�ar�l� olamayaca��n� belirterek, d�nyada sefalet ve
   yoksullu�un azalt�lmas� ve insan haklar�na uyulmas� gerekti�ini, bunlar�n
   sa�lanamamas� durumunda gelecekte hi�bir �lkenin refah�n�n kalmayaca��n�
   savundu.

   Almanya'n�n, istikrarl� bir demokrasiye ve sa�lam bir konjonkt�re sahip
   oldu�unu ifade eden K�hler, son 10 y�lda yap�lan reformlar sayesinde
   ekonomide olumlu geli�melerin ya�and���n�, ancak i�sizli�in hala y�ksek
   oldu�unu, en b�y�k sorunlardan birinin de niteli�i eleman eksikli�i
   oldu�unu kaydetti.

   Almanya'da yeni bir toplumsal sorunun ortaya ��kt���n�, orta s�n�fta bir
   g�vensizli�in olu�tu�unu da belirten K�hler, t�m bu geli�melere kar��n
   Almanlar'�n gelece�e umutla bakabileceklerini s�zlerine ekledi.

   ***

   <http://www.hurriyet.de/?navi=manset&grp=SoloManset&an=953&banner=0>
   http://www.hurriyet.de/?navi=manset&grp=SoloManset&an=953&banner=0   ALMANYA'DA T�RK �N�VERS�TES�   T�rkiye ile Almanya aras�nda k�kleri tarihe dayanan �niversiteler aras�
   i�birli�i geli�iyor. Ba�bakan Tayyip Erdo�an'�n bir s�re �nce K�ln'de
   s�yledi�i Almanya'da T�rk �niversiteleri kurulmas� fikri tepkilere neden
   olmu�tu.   DAAD k�sa ad�yla bilinen Alman Akademik De�i�im Servisi getto �niversitesi
   olmamas� kayd�yla projeye destek verebileceklerini belirtiyor. Almanya ile
   T�rkiye aras�nda 1950'li y�llardan bu yana �niversiteler aras� de�i�im
   programlar� var. Alman Akademik De�i�im Servisi DAAD'�n T�rkiye B�l�m�
   y�neticisi Beate Schindler -Kovats, iki �lke aras�nda imzalanan K�lt�r
   Anla�mas� sayesinde bu i�birli�inin g��lenerek geli�ti�ini s�yledi. DAAD'�n
   Ankara ve �stanbul'da on dan��man� ve iki bilgi merkezi mevcut. DAAD'�n
   ayr�ca T�rk �niversiteleriyle ortakl�klar� var. Marmara bu �niversitelerden
   biri. Almanya'n�n sa�lad��� 9 milyon euroluk destek sayesinde Marmara
   �niversitesi'nde Almanca ��letme ve ��letme Enformati�i B�l�mleri kuruldu.
   DAAD ayr�ca Berlin Humboldt �niversitesi ile Ortado�u Teknik
   �niversitesi'nin sosyal bilimler alan�ndaki ilk T�rk-Alman mast�r program�na
   500 bin euro destek sa�lad�.

   D�NAM�ZM KAZANDI

   Alman Deutsche Welle'den Antje Allrogen'in haberine g�re, DAAD Genel
   Sekreteri Christian Bode DAAD'�n T�rkiye Sorumlusu, bu mast�r program�n�n 10
   ��renciyle Ankara'da ba�lad���n� ve ��rencilerin �n�m�zdeki y�l Humboldt'a
   gelerek ikinci y�llar�n� Almanca s�rd�receklerini aktard�. Beate Schindler
   -Kovats, "Dolays�yla bu program�n dil ��renimine de odakland���n�
   s�yleyebiliriz" dedi.�stanbul'da ilk Alman �niversitesi Bir di�er proje de
   �stanbul'da bir Alman �niversitesinin kurulmas�n� �ng�r�yor. DAAD Genel
   Sekreteri Christian Bode, projenin 15 y�ld�r g�ndemde olmas�na kar��n �nemli
   geli�meler ya�and���na dikkat �ekti. Bode, "Proje, iki tarafta da olu�an
   g��l� siyasi irade sayesinde yeni bir dinamizm kazand�" diye konu�tu.

   Berlin'deki Otto-Suhr Enstitis�'nde Siyaset Bilimi b�l�m�nde g�revli do�ent
   G�listan G�rbey T�rkiye'nin bu projeye destek verdi�ini aktard�. G�rbey, bu
   projeye olumlu bak�ld���n� ve �niversitenin, Alman m�fredat� ve ��retim
   �yeleriyle e�itim veren bir devlet �niversitesi olmas�n�n �ng�r�ld���n�
   kaydetti.

   �LK �ZEL �N�VERS�TE

   DAAD Genel Sekreteri Bode, Almanya'n�n T�rkiye'de yapt���n� T�rkiye'nin de
   Almanya'da yapabilmesi gerekti�ini s�yleyerek �u g�r��� savundu: "Almanya'da
   a��lacak bir T�rk �niversitesinin bizim T�rkiye'de yapmay� hedefledi�imizi
   yapmas�n� beklerim. ��nk� biz T�rkiye'de Almanya diasporas� i�in de�il
   T�rkler i�in bir �niversite kurulmas�n� istiyoruz. Yani T�rkler buraya
   geldiklerinde �niversiteyi Almanlar i�in �ng�rmeli. T�rkler i�in bir getto
   �niversitesi kurulmas� katk� sa�lamaz." Almanya'da kurulacak ilk �zel T�rk
   �niversitesine ili�kin planlamalarda yol al�nd��� belirtiliyor. �ktisadi
   bilimlere odaklanacak �niversitenin Goslar kentinde in�aa edilebilece�i
   belirtiliyor. Ancak �zel �niversitenin finansman�na ili�kin g�r��
   ayr�l�klar�n s�rd��� kaydedildi.   ***

   <http://www.hurriyet.de/?navi=article&grp=Gundem&an=2307>
   http://www.hurriyet.de/?navi=article&grp=Gundem&an=2307   KAG�DER BR�KSEL OF�S� A�ILDI   BR�KSEL | 05.03.2008   T�rkiye Kad�n Giri�imciler Derne�i'nin (KAG�DER) Br�ksel ofisi, Devlet
   Bakan� Nimet �ubuk�u'nun da kat�l�m�yla a��ld�.

   Nimet �ubuk�u, a��l��ta yapt��� konu�mada, KAG�DER'in temel amac�n�n kad�n
   giri�imcili�ini geli�tirmek ve desteklemek olmakla birlikte toplumsal
   ya�am�n her boyutunda kad�nlar�n kar��la�t��� sorunlara ��z�m �retme
   aray���nda oldu�unu s�yledi.

   KAG�DER'in ayn� zamanda T�rkiye'nin AB �yelik s�recine yo�un kampanyalarla
   destek oldu�unu kaydeden �ubuk�u, 'Bu alanda �nemli bir bilgi ve deneyim
   birikimine sahip olan bu de�erli sivil toplum kurulu�umuzun Br�ksel'de bir
   ofis a�mas�, inan�yorum ki T�rkiye'nin AB m�zakere s�recine ve Avrupa'da
   daha iyi tan�t�lmas�na �nemli katk�lar sa�layacakt�r' dedi.

   �ubuk�u, 'T�rkiye'nin her alanda kalk�nmas�n�n yolu AB'ye dahil olmaktan
   ge�ti�i gibi, kad�nlar�n bu kalk�nma s�recine etkin ve e�it toplumsal
   akt�rler olarak kat�lmalar�n�n yolu da AB'den ge�mektedir' diye konu�tu.
   Kad�n haklar� ve toplumsal cinsiyet e�itli�iyle ilgili konular�n AB
   m�ktesebat�n�n �ok �nemli bir par�as�n� olu�turmas�ndan T�rkiye'deki
   kad�nlar ad�na b�y�k bir mutluluk duydu�unu anlatan �ubuk�u, 'AB normlar�na
   uymak hem �lkemize hem de �lkemiz kad�nlar�na �ok b�y�k kazan�mlar
   sa�layacakt�r' dedi.

   AP T�RK�YE RAPORT�R� OOMEN-RUIJTEN

   Avrupa Parlamentosu (AP) T�rkiye Raport�r� Ria Oomen-Ruijten ise,
   'Hristiyan Demokrat'�m ama �zg�rl�k��y�m. �niversitelerde ba��rt�s�
   yasa��n�n kald�r�lmas�n� istiyorum' diye konu�tu.

   'Konuya bireysel �zg�rl�kler a��s�ndan bakt���n�' anlatan Hollandal� AP
   �yesi Oomen-Ruijten, 'ba��rt�s� yasa��n�n kalkmas�yla e�itime eri�imin
   artaca��n� ve daha fazla k�z�n okuma olana��na kavu�aca��n�' dile getirdi.

   Oomen-Ruijten, 'yasa��n kalkmas�n�n ard�ndan ba��rt�s�z k�z ��rencilere
   bask� yap�lmamas� gerekti�ini' bildirdi.

   KAG�DER Ba�kan� G�lseren Onan� ise Br�sel ofisleriyle T�rkiye'de kad�n
   haklar�n� savunan sivil toplum kurulu�lar� i�in bir pencere olabilmeyi
   hedeflediklerini belirterek, m�zakere s�recini yak�ndan izleyeceklerini
   kaydetti.

   Onan�, 'T�rkiye'nin �yeli�iyle farkl� etnik ve dinsel g�r��lerin bir arada
   olmas� sa�lanacak ve b�ylelikle AB, yaln�zca ekonomik olarak g��l� bir
   birlik olmaktan �teye d�nya bar���na �nemli bir katk� sa�layacakt�r' dedi.
   Bo�azi�i �niversitesi Rekt�r� Prof. Dr. Ay�e Sosyal ve yazar Elif �afak'�n
   da konu�ma yapt��� a��l��a �ok say�da davetli kat�ld�.   ***

   <http://www.hurriyet.de/?navi=article&grp=Politika&an=1140>
   http://www.hurriyet.de/?navi=article&grp=Politika&an=1140   UYUM �LE SA�LIK B�R ARAYA GEL�YOR   BERLIN | 05.03.2008   Alman h�k�metinin g�� ve uyumdan sorumlu Devlet Bakan� Maria B�hmer,
   g��menlerin sa�l�k alan�ndaki imkanlardan Almanlar kadar
   faydalanamad�klar�n� belirterek, bu durumun d�zeltilmesi gerekti�ini
   s�yledi.

   B�hmer, 'G��menler ��in G��menlerle' (MiMi) adl� proje hakk�nda Hannover
   kentinde d�zenlenen toplant�da yapt��� konu�mada, 'Sa�l�k alan�n� daha
   g��l� �ekilde uyum �al��malar�n�n merkezine kayd�rmal�y�z' dedi.

   Toplant�da, g��menlere anadillerinde sa�l�k hakk�nda bilgi veren ki�ileri
   de �d�llendiren B�hmer, 'Sizler olmasan�z, g��men ailelerden insanlar�n
   sa�l�k alan�nda sunulan �ok say�daki imkandan haberleri olmaz' diye
   konu�tu.

   K�lt�rel engeller, dil yetersizli�i ve bilgi eksikli�inin g��menlerin
   sa�l�k sistemine girme imkanlar�n� zorla�t�rd���n� ifade eden B�hmer, s�z
   konusu proje kapsam�nda g�rev yapan uzmanlar�n �al��malar�n�n bu a��dan �ok
   �nemli oldu�unu kaydetti.

   Almanya �ap�nda farkl� 30 dilde bilgi veren yakla��k 700 ki�inin
   bulundu�una i�aret eden B�hmer, bu sayede yakla��k 10 bin g��mene
   ula�t�klar�n� s�zlerine ekledi.

   A�a�� Saksonya, Hessen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde te�vik edilen
   'MiMi' projesinin bu y�l i�inde Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya
   eyaletlerinde de ba�lat�lmas� �ng�r�l�yor.

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   ITG TELEFON HATLARINI KULLANINIZ.

   TURKISH <http://turkishforum.itgcards.com/turkce> FORUM UN ANLASMA YAPTIGI
   ITG SIRKETI , EN UCUZ VE TEMIZ ULUSLARARASI TELEFON HATLARI OLAN SIRKETTIR.

   <http://turkishforum.itgcards.com/turkce> BU SIRKET VASITASI ILE
   YAPACAGINIZ KONUSMALARIN NET GELIRI TURKISH FORUMA BAGIS OLARAK DONMEKTEDIR.


   IHTIYACIMIZ OLAN FONLARI SIZE <http://turkishforum.itgcards.com/turkce> HIC
   BIR ILAVE VEYA EK HARCAMA OLMADAN BIZE NASIL ULASTIRABILECENIZI GORMENIZ
   ICIN

   LUTFEN ASAGIDAKI WEB SITESINI <http://turkishforum.itgcards.com/turkce>
   TIKLAYINIZ , ABONE OLUNUZ ..HIZMETE DEVAM ICIN BIZE IMKAN TANIYINIZ ..

   <http://turkishforum.itgcards.com/turkce> TURKISH FORUM ..

   <http://turkishforum.itgcards.com/turkce/>

   Tasarruf icin diz ustu veya masa ustu bilgisayarinizi her gittiginiz yere
   cebinizde tasimayiniz   Nerede Olursaniz Olun Ceb Veya <http://turkishforum.itgcards.com/turkce/>
   Ev Telefonunuzdan

   En Ucuz Telefon Fiatlari, En <http://turkishforum.itgcards.com/turkce/>
   Temiz Hatlar ve

   En Suratli Baglantilar <http://turkishforum.itgcards.com/turkce/> icin
   http://turkishforum.itgcards.com/turkce/   <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.tml>

   AIDA <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.tml> TLARINIZ VE BAGISLARINIZI
   LUTFEN YARINA BIRAKMAYINIZ,

   TURKISH FORUM <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.tml> 'UN

   SIZE, TURKIYEYE VE DUNYA TURK <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.tml>
   TOPLUMUNA HIZMETINI DESTEKLEYINIZ

   TURKISH FORUM Ana DagItIm Serveri Yeni Emniyet ProgramlarI ve Teknolojinin
   Sundugu En HIzlI Multi DagItIm HatlarI ile 5 KItadan 250 BIN Uyesine Hizmet
   icin yeniden Web Sistemine Yeniden Girdi.

   Turkish Forum'u Ya$atacak Olan

   AIDATLARINIZ VE BAGISLARINIZI LUTFEN YARINA BIRAKMAYINIZ

   http://www.turkishforum.com/tr/bagis.html

   Turkish Forum is an 501-C(3) Tax Exempt, Non Profit & Charitable
   Organization

   ~_~_~_~_~~_~_~_~_~_~_~_~_~_~__~_~_~_~__~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_

   TURKISH FORUM

   Grassroots Makes the Difference

   Join To Turkish Forum And In Turkish Forum Join With Turks And With Friends
   Of Turks Across The Globe . Turkish Forum is Designed To Empower You As An
   Energetic And Effective Ambassador For Turkey, For The Turkish Cause And
   For The Turkish World.

   Grasroots-giris@...

   * Network, with national, regional, and local leaders.
   * Share experiences, with old and new friends from across the Globe
   * Sharpen your ability, at the national, state and local levels.
   * Learn effective ways, build coalitions, and mobilize your local
   grassroots base.
   * Develop effective methods; promote positive coverage of Turkish
   issues.
   * Engage with officials, Relations with Turkey, the growing impact of
   Turks in the political process.
   * Support Turkish Cause by supporting The Turkish Forum,
   www.turkishforum.com/tr/bagis.html

   .Turkish Forum is an 501-C(3) Tax Exempt, Non Profit & Charitable
   Organization. <http://groups.yahoo.com/group/AYT/>

   Turkish Forum is a Network, PR and a Lobbying Foundation

   Turk Forum Dayanisma, Halkla Iliskiler & Lobi kurulusudur

   Gayemiz : Hur Dunya devletleri ve Turkiye arasIndaki askeri, ticari ve
   kulturel ili$kilere zarar veren sorunlarIn giderilmesine destek vermek;
   Turkiye ile Hur Dunya devletleri arasIndaki stratejik ittifakIn oneminin
   kamuoyuna ve ozel sektore anlatmak; Turkiyenin tarih, kultur ve
   geleneklerinin Dunya devletleri tarafindan daha iyi anla$IlmasInI saglamak;
   Turkiyenin di$ Ticari gucunun dI$ politikamIzda kullanilmasi icin ozel
   sektorler arasIndaki diyalogu arttIrmak; Turkiye icin Onemli olan konular
   hakkInda Uyelerimize bilgi iletmek, Dunya Turk Toplumunu Turkiye ve Turk
   toplumlarInIn sorunlarInI cozmek icin gerekli sahalarda topyekun mobilize
   ederek olaylarin akI$InI yonlendirmek.

   Turkiyemize Gerektigi Anda Uzmanl�k SahanIzda Gonullu Veya Ucretli Destek
   Vermek Icin Sizinle Temas KurmamIzI IstiyorsanIz

   Lutfen Veri TabanIna KaydInIzI YapInIz

   www.turkishforum.com/tr/turkdb.html   Turkish Forum'a Uye Olmak i�in:
   Mesaj AldIgInIz E-Posta HesabInIzdan Once
   grassroots-giris@...
   Adresine i�i Bo$ Bir Mesaj Gondermeniz Ve Sonra
   www.turkishforum.com/tr/turkdb.html
   ADRESINDEN VERI TABANINA KAYIT YAPTIRMANIZ YETERLI OLACAKTIR.
   Listeden CIkmak i�in ise Bilgiler En Sonda Verilmi$tir.

   To remove yourself from this list send a blank message to
   grassroots-cikis@... from the email account you are getting
   messages to

   LISTEDEN CIKMAK ICIN:
   Mesaj aldiginiz eposta hesabinizdan grassroots-cikis@...
   adresine ici bos bir mesaj gondermeniz yeterli olacaktir.

   LISTEYE GIRMEK ICIN:
   Mesaj almak istediginiz eposta hesabinizdan
   grassroots-giris@... adresine ici bos bir mesaj gondermeniz
   yeterli olacaktir.

   Yorum, Fikir, Haberlerinizi <http://www.turkishforum.com/tr/kontak.html>
   bize iletebilirsiniz.
   TurkishForum Projelerine Maddi Destek Vermek Cok
   <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.html> Kolay!
   TurkDB ucretsiz kaydinizi <http://www.turkishforum.com/turkdb/kayit.php>
   yaptirdinizmi?

   TURKISH FORUMA CALISMALARI ICIN DESTEK VERINIZ

   * OZEL serverlerini ve internet hatlarini bilgi iletimi icin acik
   tutan
   * Turkiyemize dis politakasinda TOPYEKUN DESTEK VERMEMIZI SAGLIYAN,
   * Turkiye Disindaki Turk Toplumlarina sistemli olarak destek veren,
   * Tum Turk Kuruluslari ile Turkiye ve Turk Halki icin beraber calisan,

   * Dunya Turk Toplumundan gelen bir itmeden dogan TEK KURULUSDUR.


   _____

   LISTEDEN CIKMAK ICIN:
   Mesaj aldiginiz eposta hesabinizdan grassroots-cikis@...
   adresine ici bos bir mesaj gondermeniz yeterli olacaktir.

   LISTEYE GIRMEK ICIN:
   Mesaj almak istediginiz eposta hesabinizdan
   grassroots-giris@... adresine ici bos bir mesaj gondermeniz
   yeterli olacaktir.


   Yorum, Fikir, Haberlerinizi bize iletebilirsiniz
   <http://www.turkishforum.com/tr/kontak.html> .
   TurkishForum Projelerine Maddi Destek Vermek Cok Kolay!
   <http://www.turkishforum.com/tr/bagis.html>
   TurkDB ucretsiz kaydinizi yaptirdinizmi?
   <http://www.turkishforum.com/turkdb/kayit.php>   TURKISH FORUMA CALISMALARI ICIN DESTEK VERINIZ
   * OZEL serverlerini ve internet hatlarini bilgi iletimi icin acik
   tutan

   * Turkiyemize dis politakasinda TOPYEKUN DESTEK VERMEMIZI SAGLIYAN,

   * Turkiye Disindaki Turk Toplumlarina sistemli olarak destek veren,

   * Tum Turk Kuruluslari ile Turkiye ve Turk Halki icin beraber calisan,


   * Dunya Turk Toplumundan gelen bir itmeden dogan TEK KURULUSDUR.


   _____   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.