Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Yeni Bir Kitap

Expand Messages
 • Ersoy Topuzkanamış
  Merhabalar, Değerli grup üyelerini Türkçe eğitimiyle ilgili yeni çıkan iki kitaptan haberdar etmek istiyorum. Eğitim fakültelerinin Türkçe eğitimi
  Message 1 of 1 , Dec 8, 2009
   Merhabalar,

   De�erli grup �yelerini T�rk�e e�itimiyle ilgili yeni ��kan iki kitaptan
   haberdar etmek istiyorum. E�itim fak�ltelerinin T�rk�e e�itimi
   b�l�mlerindeki "Anlama Teknikleri I: Okuma E�itimi" ve "Anlama Teknikleri
   II: Dinleme E�itimi" derslerine y�nelik olarak Prof. Dr. Murat �ZBAY
   taraf�ndan yaz�lan ayn� isimli kitaplar �nc� Kitap taraf�ndan
   yay�mlanm��t�r. Malumunuz oldu�u �zere �niversitelerin T�rk�e e�itimi
   b�l�mlerinde uygulanan programlar 3 y�l �nce yenilenmi� ve okuma, dinleme,
   konu�ma, yazma gibi dil becerilerinin ��retildi�i dersler birbirinden
   ba��ms�z olarak ihdas edilmi�ti. Bu sebeple okuma ve dinleme e�itimi alan�
   i�in de bir ders kitab� ihtiyac� oldu�u ilgililerin malumuydu. Bu zamana
   kadar yaz�lan kitaplarda okuma ve dinleme becerileri hep bir b�l�m olarak
   kalmaktayd� ve bu kitaplarda uygulama �al��malar�n�n eksikli�i
   hissediliyordu.

   Bu a��lardan hocam�z�n yazd��� bu yeni kitaplar�n hem bu derslerle ilgili
   temel bilgileri vermesi ve uygulama �al��malar�n�n bulunmas� bak�m�ndan
   ��retmen ve ��retmen adaylar�na hem de alanla ilgilenen ara�t�rmac�lara
   faydal� olaca��n� d���nerek kitaplar�n i�eriklerindeki baz� ba�l�klar�
   a�a��ya belirtmek istiyorum.   *Anlama Teknikleri I: Okuma E�itimi, Prof. Dr. Murat �ZBAY, �nc� Kitap,
   Ankara, 260 s. 2009*

   Okuma Kavram�
   Okuman�n �lkeleri
   Okuma Yakla��mlar�
   Okuma S�recinin A�amalar�

   Metin T�rleri ve Okuma

   Okuma E�itimi
   Okuma E�itiminde Etkili Olan Fakt�rler
   Okuma E�itiminde Kelime Hazinesinin �nemi
   Okuma G��l�kleri
   Tutum ve Okumaya Y�nelik Tutumlar
   Okuma �lgi ve Al��kanl���
   �lkemizde Okuma Al��kanl���

   T�rk�e ��retim Programlar�nda Okuma E�itimi

   Okuma E�itiminde T�r, Y�ntem ve Teknikler

   Okuma E�itiminde �l�me ve De�erlendirme

   Uygulama �al��malar�   *Anlama Teknikleri II: Dinleme E�itimi, Prof. Dr. Murat �ZBAY, �nc� Kitap,
   Ankara, 260 s. + CD, 2009*

   Beyin, Dil Becerileri ve Bellek

   Dinleme Becerisi

   Dinleme E�itimi

   Dinleme T�rleri ve E�itimi

   Dinlemeyi Etkileyen Fakt�rler

   Dinleme E�itiminde �l�me ve De�erlendirme

   Uygulama �al��malar�   --
   Ersoy TOPUZKANAMI�


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.