Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [turkishlearner] etymology of müslüman?

Expand Messages
 • Tim Davies
  Does anyone know the historical origin of the word müslüman? I don t know Arabic, but was told that the s-l-m stem produced Muslim, Musulman and Islam etc.,
  Message 1 of 20 , May 1, 2006
   Does anyone know the historical origin of the word müslüman?
   I don't know Arabic, but was told that the s-l-m stem produced Muslim,
   Musulman and Islam etc., so that much I understand.
   But the Turkish looks as if it consists of a noun müs + the suffix -lú + the
   personal noun-maker 'man'.
   Or has it just been assimilated from Arabic? does müs mean anything on its
   own?
   Tim
  • Esen Gur
   Hi Tim, According to Sevan Niþanyan s Etimoloji Sözlüðü, Müslüman originates from the word selam which in Arabic means be in good health/ safe .
   Message 2 of 20 , May 1, 2006
    Hi Tim,

    According to Sevan Niþanyan's Etimoloji Sözlüðü, "Müslüman" originates from the word "selam" which in Arabic means ""be in good health/ safe". Thus "selam" originates "Ýslam" which means "to trust/to surrender to be safe". And "müslüman" is simply "one who surrenders". You're right about the -man suffix. This suffix is a personal noun maker such as in "tercüman" (translator, one who translates: tercüme eden)

    By the way "Teslim olma" for "surrender" also points out the same origin in Arabic.

    And "müs" on its own does not mean anything, it's actually "mü/mu" that means something: it's a prefix in Arabic, a personal noun maker just like "-man". Here are some examples to it:

    müdavim: devam eden (frequenter, one who frequently (devamlý) visits some place)
    mütercim: another word for "translator" again, one who translates, "tercüme eden". One of them should be farsi, I'm not sure, bot both are used.
    müsebbip: sebep olan, causer, one who causes stg.

    Hope I made it clear, it's difficult when you try to trace the arabic/farsi origins. Niþanyan's dictionary helps a lot. http://www.nisanyan.com/sozluk/

    Kolay gelsin :)
    Esen Gür

    Tim Davies <timadavies@...> wrote:
    Does anyone know the historical origin of the word müslüman?
    I don't know Arabic, but was told that the s-l-m stem produced Muslim,
    Musulman and Islam etc., so that much I understand.
    But the Turkish looks as if it consists of a noun müs + the suffix -lú + the
    personal noun-maker 'man'.
    Or has it just been assimilated from Arabic? does müs mean anything on its
    own?
    Tim
    Yahoo! Groups Links

    ---------------------------------
    Blab-away for as little as 1¢/min. Make PC-to-Phone Calls using Yahoo! Messenger with Voice.

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • burak
    To my knowledge, one of the meanings of the word selam is peace..so, origin of the word musluman is also peace. ... Hi Tim, According to Sevan Niþanyan s
    Message 3 of 20 , May 1, 2006
     To my knowledge, one of the meanings of the word selam
     is peace..so, origin of the word musluman is also
     peace.


     --- Esen Gur <kuskurza@...> wrote:


     ---------------------------------
     Hi Tim,

     According to Sevan Niþanyan's Etimoloji Sözlüðü,
     "Müslüman" originates from the word "selam" which in
     Arabic means ""be in good health/ safe". Thus "selam"
     originates "Ýslam" which means "to trust/to surrender
     to be safe". And "müslüman" is simply "one who
     surrenders". You're right about the -man suffix. This
     suffix is a personal noun maker such as in "tercüman"
     (translator, one who translates: tercüme eden)

     By the way "Teslim olma" for "surrender" also points
     out the same origin in Arabic.

     And "müs" on its own does not mean anything, it's
     actually "mü/mu" that means something: it's a prefix
     in Arabic, a personal noun maker just like "-man".
     Here are some examples to it:

     müdavim: devam eden (frequenter, one who frequently
     (devamlý) visits some place)
     mütercim: another word for "translator" again, one
     who translates, "tercüme eden". One of them should be
     farsi, I'm not sure, bot both are used.
     müsebbip: sebep olan, causer, one who causes stg.

     Hope I made it clear, it's difficult when you try to
     trace the arabic/farsi origins. Niþanyan's dictionary
     helps a lot. http://www.nisanyan.com/sozluk/

     Kolay gelsin :)
     Esen Gür

     Tim Davies <timadavies@...> wrote:
     Does anyone know the historical origin of the word
     müslüman?
     I don't know Arabic, but was told that the s-l-m stem
     produced Muslim,
     Musulman and Islam etc., so that much I understand.
     But the Turkish looks as if it consists of a noun müs
     + the suffix -lú + the
     personal noun-maker 'man'.
     Or has it just been assimilated from Arabic? does müs
     mean anything on its
     own?
     Tim
     Yahoo! Groups Links

     ---------------------------------
     Blab-away for as little as 1¢/min. Make PC-to-Phone
     Calls using Yahoo! Messenger with Voice.

     [Non-text portions of this message have been removed]     SPONSORED LINKS

     Graduate school education
     High school education
     Home school education
     Middle school
     education School
     education in california
     Secondary school education


     ---------------------------------
     YAHOO! GROUPS LINKS


     Visit your group "turkishlearner" on the web.

     To unsubscribe from this group, send an email to:
     turkishlearner-unsubscribe@yahoogroups.com

     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
     Terms of Service.


     ---------------------------------


     ____________________________________________________
     On Yahoo!7
     Dating: It's free to join and check out our great singles!
     http://www.yahoo7.com.au/personals
    • Erol Tunali
     ... From: gunesdilkurami@yahoogroups.com [mailto:gunesdilkurami@yahoogroups.com]On Behalf Of Av.Murat Bülent Hattatoglu Sent: Tuesday, May 02, 2006 12:42 PM
     Message 4 of 20 , May 2, 2006
      Below you'll find what a friend has learnt from another list, for me:      -----Original Message-----
      From: gunesdilkurami@yahoogroups.com [mailto:gunesdilkurami@yahoogroups.com]On Behalf Of Av.Murat Bülent Hattatoglu
      Sent: Tuesday, May 02, 2006 12:42 PM
      To: gunesdilkurami@yahoogroups.com
      Subject: [GXneX Dil KuramX] Re: [Güneþ Dil Kuramý] FW: RE: [turkishlearner] etymology of mXslXman?


      Merhabalar,
      Esen Gür öbekdeþimizin açýklamalarý esas itibarýyla doðrudur. Bir-iki husus eklenebilir :
      1) Müselmân sözcüðü Müslim'in deðiþik söyleniþidir, belki de Farsça telâffuzdur, bilemiyorum. Arapça aslýnýn, daha doðrusu, biz Türk'lerin Arapça aslýndan kaynaklanarak telâffuz þeklinin Müslim idiðini biliyoruz. "Müslüman" diye biz diyoruz, sin ile lam arasýnda vav veya baþka birþey yoktur çünkü. Þurasý da vurgulanasýdýr ki, sondaki -mân kýsmý, Türkçe'deki gibi baðýmsýz ek deðildir. Çünkü -m harfi ek olmayýp doðrudan doðruya köke dâhildir. Tercümân örneði de aynýdýr, gerçek telâffuzu "tercemân"dýr ve "terceme"den gelir, te-re-cim-mim-he yazýlýr. Arapça bilmiyorum, o kýsmýný sayýn Turhan Tisinli'ye danýþmalýdýr, ama Osmanlýca bilgime dayanarak söyleyebilirim ki, bu sözcük eðer fiil çekimlerinin tef'il bâbýndan ise o halde kökünün de
      re-cim-mim olmasý gerekir. Böyle 2 sözcük biliyoruz : a) Recm=Taþlama, taþa tutma; çoðulu rücûm. b) Rücüm=Akan yýldýz, kuyrukluyýldýz; bunun da çoðulu rücûm. Eðer kök bu ikincisi ise, "yýldýzýn bir yerden diðerine akýp kaydýðý gibi, birþeyi bir dilden diðerine aktarmak" þeklinde kavram anlamý kazandýrýlmýþ olabilir.
      Eðer terceme sözcüðü isim ise, çekimli bir fiil deðil ise, o zaman tef'il bâbýndan da olmaz , o halde bu yorumum yanlýþ demektir.
      2) Müslim-selam-sâlim-selamet hep silm=sin-lam-mim kökünden gelir. Selm deðil de silm okunmasý, esireli olmasýndan ileri geliyor. Teslîm sözcüðünün ise seleme kökünden geldiði yazýlýdýr Ferit Devellioðlu'da ve diðerlerinde. Ancak, seleme de silm'den geliyor olabilir, bu nokta da yine Osmanlýca bilgisi ile deðil ancak Arapça filolojiyle çözülebilir. Silm'in de, selâmetin de anlamýnýn ise, "barýþýklýk hali, barýþ ortamý" idiði tartýþmasýzdýr, arkadaþýmýz burada da isabet buyurmuþtur.
      3) Þalom sözcüðünün selam ile ayný idiði de bilinmektedir, zaten Ýbranca ile Arapça ayný Sami dilinin kollarýdýr. Beyt-ül Lahim'in Ýbranca'da Bethlehem, Yevm-i Kebîr'in Yom Kippur vs. olmasý gibi. Muhtemelen kökü de aynýdýr.
      4) Mu-, mü- kýsmýna gelince: Bunlarýn kendi baþýna birþey ifade etmediði tabiî ki doðrudur; bu mim, fiilden özne ve nesne yapar. Müþeddîd=Þiddet kökünden, þiddetlendiren demek olur; müþedded dersek o zaman da "þiddetlendirilmiþ" olur. Sonda -y varsa özne olur, yoksa -e'li okunup nesne olur. Bunlar tamam. Bir tek þunu eklemek istiyorum ki, o çekim eki zaten mu- veya mü- deðildir, yalnýzca m-'dir, fiillerin çekim kuralý böyledir. M-'den sonraki sessizle arasýnda kalýn mý ince mi okunacaðý, sessizlerin ince mi kalýn mý idiðine baðlýdýr, bunlarla karar verilemeyecek sözcüklerde (örneðin re'nin kalýný incesi yoktur, buna raðmen mürur deriz) telâffuz ise, harekesine göredir (konmuþsa tabiî, çoðu kez konmaz biliyorsunuz!)
      Saygýlarýmla sevgili öbekdeþlerim,
      Av.Murat
      ----- Original Message -----
      From: Ugur Murat Leloglu
      To: Gunesdilkurami (E-mail)
      Sent: Monday, May 01, 2006 5:51 PM
      Subject: [Güneþ Dil Kuramý] FW: RE: [turkishlearner] etymology of mXslXman?      Aþaðýdaki konuda yorum yapabilecek olan var mý? Þimdiden teþekkürler.

      Uður Murat


      Esen Gur <kuskurza@...> wrote: To: turkishlearner@yahoogroups.com
      From: Esen Gur <kuskurza@...>
      Date: Mon, 1 May 2006 04:03:00 -0700 (PDT)
      Subject: RE: [turkishlearner] etymology of müslüman?

      Hi Tim,

      According to Sevan Niþanyan's Etimoloji Sözlüðü, "Müslüman" originates from the word "selam" which in Arabic means ""be in good health/ safe". Thus "selam" originates "Ýslam" which means "to trust/to surrender to be safe". And "müslüman" is simply "one who surrenders". You're right about the -man suffix. This suffix is a personal noun maker such as in "tercüman" (translator, one who translates: tercüme eden)

      By the way "Teslim olma" for "surrender" also points out the same origin in Arabic.

      And "müs" on its own does not mean anything, it's actually "mü/mu" that means something: it's a prefix in Arabic, a personal noun maker just like "-man". Here are some examples to it:

      müdavim: devam eden (frequenter, one who frequently (devamlý) visits some place)
      mütercim: another word for "translator" again, one who translates, "tercüme eden". One of them should be farsi, I'm not sure, bot both are used.
      müsebbip: sebep olan, causer, one who causes stg.

      Hope I made it clear, it's difficult when you try to trace the arabic/farsi origins. Niþanyan's dictionary helps a lot. http://www.nisanyan.com/sozluk/

      Kolay gelsin :)
      Esen Gür

      Tim Davies <timadavies@...> wrote:
      Does anyone know the historical origin of the word müslüman?
      I don't know Arabic, but was told that the s-l-m stem produced Muslim,
      Musulman and Islam etc., so that much I understand.
      But the Turkish looks as if it consists of a noun müs + the suffix -lú + the
      personal noun-maker 'man'.
      Or has it just been assimilated from Arabic? does müs mean anything on its
      own?
      Tim
      Yahoo! Groups Links

      ---------------------------------
      Blab-away for as little as 1¢/min. Make PC-to-Phone Calls using Yahoo! Messenger with Voice.

      [Non-text portions of this message have been removed]      ---------------------------------
      How low will we go? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.

      Topluluða üye olmak isterseniz,

      gunesdilkurami-subscribe@yahoogroups.com

      adresine boþ bir ileti gönderiniz.
      Topluluktan ayrýlmak isterseniz,

      gunesdilkurami-unsubscribe@yahoogroups.com

      adresine boþ bir ileti atýnýz.

      SPONSORED LINKS
      Spanish language and culture Language learn turkish Learn turkish language Turkish language Learning turkish language Turkish language course

      ---------------------------------
      YAHOO! GROUPS LINKS


      Visit your group "gunesdilkurami" on the web.

      To unsubscribe from this group, send an email to:
      gunesdilkurami-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


      ---------------------------------
      ---------------------------------
      Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates starting at 1¢/min.

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • can_bekaroglu
      Hello, Even though Esen Gür and Uğur already told a good deal about the issue, here is what I know about the word müslüman . The word muslim is Arabic
      Message 5 of 20 , May 29, 2006
       Hello,


       Even though Esen Gür and Uður already told a good deal about the
       issue, here is what I know about the word "müslüman".

       The word "muslim" is Arabic as already known, and the Turkish way
       of pronunciation (with vowal harmony and sutitable orthography)
       is "müslüm".
       The suffix "an" is Persian origin, which usually transforms
       adjectives into nouns, so the Persian Muslim+an usage,
       meaning "Muslim person" is spelled and pronunced like Müslüman. The
       same word is usually used like "Muselman" as borrowed from the
       Turks, rather than the Arabs, and used according to their
       orthography.

       Best Regards,
       Can Bekaroðlu
       > -----Original Message-----
       > From: gunesdilkurami@yahoogroups.com
       [mailto:gunesdilkurami@yahoogroups.com]On Behalf Of Av.Murat Bülent
       Hattatoglu
       > Sent: Tuesday, May 02, 2006 12:42 PM
       > To: gunesdilkurami@yahoogroups.com
       > Subject: [GXneX Dil KuramX] Re: [Güneþ Dil Kuramý] FW: RE:
       [turkishlearner] etymology of mXslXman?
       >
       >
       > Merhabalar,
       > Esen Gür öbekdeþimizin açýklamalarý esas itibarýyla
       doðrudur. Bir-iki husus eklenebilir :
       > 1) Müselmân sözcüðü Müslim'in deðiþik söyleniþidir, belki de
       Farsça telâffuzdur, bilemiyorum. Arapça aslýnýn, daha doðrusu, biz
       Türk'lerin Arapça aslýndan kaynaklanarak telâffuz þeklinin Müslim
       idiðini biliyoruz. "Müslüman" diye biz diyoruz, sin ile lam arasýnda
       vav veya baþka birþey yoktur çünkü. Þurasý da vurgulanasýdýr ki,
       sondaki -mân kýsmý, Türkçe'deki gibi baðýmsýz ek deðildir. Çünkü -m
       harfi ek olmayýp doðrudan doðruya köke dâhildir. Tercümân örneði de
       aynýdýr, gerçek telâffuzu "tercemân"dýr ve "terceme"den gelir, te-re-
       cim-mim-he yazýlýr. Arapça bilmiyorum, o kýsmýný sayýn Turhan
       Tisinli'ye danýþmalýdýr, ama Osmanlýca bilgime dayanarak
       söyleyebilirim ki, bu sözcük eðer fiil çekimlerinin tef'il bâbýndan
       ise o halde kökünün de
       > re-cim-mim olmasý gerekir. Böyle 2 sözcük biliyoruz : a)
       Recm=Taþlama, taþa tutma; çoðulu rücûm. b) Rücüm=Akan yýldýz,
       kuyrukluyýldýz; bunun da çoðulu rücûm. Eðer kök bu ikincisi
       ise, "yýldýzýn bir yerden diðerine akýp kaydýðý gibi, birþeyi bir
       dilden diðerine aktarmak" þeklinde kavram anlamý kazandýrýlmýþ
       olabilir.
       > Eðer terceme sözcüðü isim ise, çekimli bir fiil deðil ise, o
       zaman tef'il bâbýndan da olmaz , o halde bu yorumum yanlýþ demektir.
       > 2) Müslim-selam-sâlim-selamet hep silm=sin-lam-mim kökünden
       gelir. Selm deðil de silm okunmasý, esireli olmasýndan ileri
       geliyor. Teslîm sözcüðünün ise seleme kökünden geldiði yazýlýdýr
       Ferit Devellioðlu'da ve diðerlerinde. Ancak, seleme de silm'den
       geliyor olabilir, bu nokta da yine Osmanlýca bilgisi ile deðil ancak
       Arapça filolojiyle çözülebilir. Silm'in de, selâmetin de anlamýnýn
       ise, "barýþýklýk hali, barýþ ortamý" idiði tartýþmasýzdýr,
       arkadaþýmýz burada da isabet buyurmuþtur.
       > 3) Þalom sözcüðünün selam ile ayný idiði de bilinmektedir,
       zaten Ýbranca ile Arapça ayný Sami dilinin kollarýdýr. Beyt-ül
       Lahim'in Ýbranca'da Bethlehem, Yevm-i Kebîr'in Yom Kippur vs. olmasý
       gibi. Muhtemelen kökü de aynýdýr.
       > 4) Mu-, mü- kýsmýna gelince: Bunlarýn kendi baþýna birþey
       ifade etmediði tabiî ki doðrudur; bu mim, fiilden özne ve nesne
       yapar. Müþeddîd=Þiddet kökünden, þiddetlendiren demek olur; müþedded
       dersek o zaman da "þiddetlendirilmiþ" olur. Sonda -y varsa özne
       olur, yoksa -e'li okunup nesne olur. Bunlar tamam. Bir tek þunu
       eklemek istiyorum ki, o çekim eki zaten mu- veya mü- deðildir,
       yalnýzca m-'dir, fiillerin çekim kuralý böyledir. M-'den sonraki
       sessizle arasýnda kalýn mý ince mi okunacaðý, sessizlerin ince mi
       kalýn mý idiðine baðlýdýr, bunlarla karar verilemeyecek sözcüklerde
       (örneðin re'nin kalýný incesi yoktur, buna raðmen mürur deriz)
       telâffuz ise, harekesine göredir (konmuþsa tabiî, çoðu kez konmaz
       biliyorsunuz!)
       > Saygýlarýmla sevgili öbekdeþlerim,
       > Av.Murat
       > ----- Original Message -----
       > From: Ugur Murat Leloglu
       > To: Gunesdilkurami (E-mail)
       > Sent: Monday, May 01, 2006 5:51 PM
       > Subject: [Güneþ Dil Kuramý] FW: RE:
       [turkishlearner] etymology of mXslXman?
       >
       >
       >
       > Aþaðýdaki konuda yorum yapabilecek olan var mý? Þimdiden
       teþekkürler.
       >
       > Uður Murat
       >
       >
       > Esen Gur <kuskurza@...> wrote: To: turkishlearner@yahoogroups.com
       > From: Esen Gur <kuskurza@...>
       > Date: Mon, 1 May 2006 04:03:00 -0700 (PDT)
       > Subject: RE: [turkishlearner] etymology of müslüman?
       >
       > Hi Tim,
       >
       > According to Sevan Niþanyan's Etimoloji
       Sözlüðü, "Müslüman" originates from the word "selam" which in
       Arabic means ""be in good health/ safe". Thus "selam"
       originates "Ýslam" which means "to trust/to surrender to be
       safe". And "müslüman" is simply "one who surrenders". You're right
       about the -man suffix. This suffix is a personal noun maker such as
       in "tercüman" (translator, one who translates: tercüme eden)
       >
       > By the way "Teslim olma" for "surrender" also points out the
       same origin in Arabic.
       >
       > And "müs" on its own does not mean anything, it's
       actually "mü/mu" that means something: it's a prefix in Arabic, a
       personal noun maker just like "-man". Here are some examples to it:
       >
       > müdavim: devam eden (frequenter, one who frequently
       (devamlý) visits some place)
       > mütercim: another word for "translator" again, one who
       translates, "tercüme eden". One of them should be farsi, I'm not
       sure, bot both are used.
       > müsebbip: sebep olan, causer, one who causes stg.
       >
       > Hope I made it clear, it's difficult when you try to trace the
       arabic/farsi origins. Niþanyan's dictionary helps a lot.
       http://www.nisanyan.com/sozluk/
       >
       > Kolay gelsin :)
       > Esen Gür
       >
       > Tim Davies <timadavies@...> wrote:
       > Does anyone know the historical origin of the word müslüman?
       > I don't know Arabic, but was told that the s-l-m stem produced
       Muslim,
       > Musulman and Islam etc., so that much I understand.
       > But the Turkish looks as if it consists of a noun müs + the
       suffix -lú + the
       > personal noun-maker 'man'.
       > Or has it just been assimilated from Arabic? does müs mean
       anything on its
       > own?
       > Tim
       >
       >
       >
       >
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > ---------------------------------
       > Blab-away for as little as 1¢/min. Make PC-to-Phone Calls using
       Yahoo! Messenger with Voice.
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > ---------------------------------
       > How low will we go? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone
       call rates.
       >
       > Topluluða üye olmak isterseniz,
       >
       > gunesdilkurami-subscribe@yahoogroups.com
       >
       > adresine boþ bir ileti gönderiniz.
       > Topluluktan ayrýlmak isterseniz,
       >
       > gunesdilkurami-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       > adresine boþ bir ileti atýnýz.
       >
       >
       >
       >
       >
       > SPONSORED LINKS
       > Spanish language and culture Language learn turkish
       Learn turkish language Turkish language Learning turkish
       language Turkish language course
       >
       > ---------------------------------
       > YAHOO! GROUPS LINKS
       >
       >
       > Visit your group "gunesdilkurami" on the web.
       >
       > To unsubscribe from this group, send an email to:
       > gunesdilkurami-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       Service.
       >
       >
       > ---------------------------------
       >
       >
       >
       >
       > ---------------------------------
       > Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls.
       Great rates starting at 1¢/min.
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.