Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

FW: English and foreign words in Turkish

Expand Messages
 • Tim Davies
  ... From: Tim Davies [mailto:Biker@timdavies.freeserve.co.uk] Sent: 1. mars 2006 10:51 To: Turkishlearner@Yahoogroups. Com Subject: English and foreign words
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2006
   -----Original Message-----
   From: Tim Davies [mailto:Biker@...]
   Sent: 1. mars 2006 10:51
   To: Turkishlearner@Yahoogroups. Com
   Subject: English and foreign words in Turkish


   This is a response to an old query from the person who was interested in
   researching into English words in Turkish.
   I think it might be useful if you joined this other list and received daily
   information about new and difficult words in Turkish, since many of them are
   foreign.
   The list is part of the www.zargan.com website, I think.
   Tim


   -----Original Message-----
   From: bilgi [mailto:bilgi@...]
   Sent: 1. mars 2006 09:12
   Subject: Da�arc���n�za Her G�n �ki S�z -543-


   T�RK D�L KURUMU

   T�rk�e S�zl�k'ten S�zler ve Yabanc� Kelimelere Kar��l�klar

   Elektronik Posta Hizmeti

   Tarih: 01.03.2006

   G�nderim Nu.: 543   T�rk�e S�zl�k'ten

   jeopolitik -�i isim, sosyoloji Frans�zca g�opolitique 1. Co�rafya,
   ekonomi, n�fus vb.nin bir devletin politikas� �zerindeki etkisi. 2. Bir
   devlette bir b�lgede uygulanan politikayla o yerin co�rafyas� aras�ndaki
   ili�ki. 3. Bir devletin sald�rgan nitelikteki geni�lemesini, ekonomik ve
   siyasi co�rafya a��s�ndan hakl� k�lmaya y�nelik siyasi ��reti.

   Yabanc� Kelimelere Kar��l�klar

   antet : Frans�zca antet (en-t�te) s�z� "K���t veya zarf �zerine
   bas�lm�� ad, adres, ba�l�k." anlamlar�na gelmektedir. Bu s�z yerine
   dilimizde kullan�lmakta olan ba�l�k kar��l��� Kurumumuzca da
   benimsenmektedir. S�z�n antetli ve antetsiz bi�imleri i�in de ba�l�kl� ve
   ba�l�ks�z kar��l�klar� kullan�lmal�d�r.

   T�rk Dil Kurumu Elektronik Posta Hizmeti

   T�rk�e S�zl�k'ten anlam�n� ��renmek istedi�iniz s�zleri ve T�rk�e
   kar��l���n� ��renmek istedi�iniz yabanc� s�zleri Bilgi Edinme Hakk�
   b�l�m�ndeki etkile�imli belgeyi kullanarak bildirebilirsiniz.

   Ad�, soyad�, adres ve telefon numaras� a��k olarak belirtilmeyen ve
   "�stenilen Bilgiler ve Belgeler" b�l�m� anla��l�r olmayan ba�vurular, Bilgi
   Edinme Hakk� Yasas� gere�ince de�erlendirilemeyecektir.   T�rk Dil Kurumu:

   Atat�rk Bulvar�, 217 Kavakl�dere/ANKARA

   Tel: 0 312 428 61 00 (5 hat)

   Belgege�er (Faks) : 0 312 428 52 88

   Genel A� (�nternet) http://tdk.org.tr

   Haz�rlayanlar:

   Uzm. �dem Terzi

   Uzm. Beyza G�ltekin   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.