Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Turk Futbolu] Sinan Engin

Expand Messages
 • Fırat İşbecer
  aşağıdaki maili 1.5 sene evvel (3 Aralık 2002) gruba yolladığımda biraz tepki toplamıştı.. bu konuda bir yere varılamadığı için aynen
  Message 1 of 2 , Jun 1, 2004
  • 0 Attachment
   a�a��daki maili 1.5 sene evvel (3 Aral�k 2002) gruba yollad���mda biraz
   tepki toplam��t�..

   bu konuda bir yere var�lamad��� i�in aynen kopyalad�m tekrar yolluyorum..

   sevgiler,

   F�rat ��becer
   www.verkac.org
   -----Original Message-----
   From: Firat Isbecer [mailto:firatisbecer@...]
   Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:12 PM
   To: turkfutbolu@yahoogroups.com
   Subject: [Turk Futbolu] Sinan Engin


   Be�ikta� son 2-3 senede kaliteli bir profesyonel yap� olu�turmay�
   ba�arm��t�r.

   Ancak kul�p zon zamanlarda takdir edilir derecede kurumsalla�m�� ve
   �a�da�la�m�� olsa da baz� alaturka unsurlar� yap�s�nda bulundurmaya devam
   ediyor.

   Bunlar�n ba��nda Sinan Engin kabaday�s� gelmektedir. Ben kendisini hi�bir
   profesyonel y�netici kal�b� i�ine koyamamaktay�m.

   Zaten kendi stad�n�n koridorlar�nda etraf�ndaki be� ki�iyi s�r�kleyerek
   ana avrat G.birligi soyunma odas�na dalmaya �al��mas� da bunun en g�zel
   �rne�idir.

   Bu olay Be�ikta�'�n utanc�d�r bunu g�z ard� edemezsiniz!

   Herhangi bir Roma olimpiyat stad�vari olaylar�n ya�anmamas� herhalde
   �n�n�'deki Sinan Engin'lerin say�s�n�n az olmas�ndan kaynaklanm��t�r. Tabii
   Lucescu'nun da ge�en sene tekme tokat dayak yenilen o ma�� hat�rlayarak
   kavga ��kmamas� i�in b�y�k �abas� da unutulmamal�.

   Tabii yine bu maile cevap olarak 15 sene evvel al�nan do�an marka arabalar
   hat�rlat�lacaksa bu konuda bir yere varmak m�mk�n de�ildir.

   Firat isbecer


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.