Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kýzýlyýldýz

Expand Messages
 • Adnan Aslan
  Merhaba, Kızılyıldız ı herkes keni dilinde yazar. Hâlâ da böyle yazmaya devam ediyorlar. France Football her zaman Etoile Rouge der. Burda bir
  Message 1 of 4 , Sep 1, 2002
  • 0 Attachment
   Merhaba,

   K�z�ly�ld�z'� herkes keni dilinde yazar.
   H�l� da b�yle yazmaya devam ediyorlar.
   France Football her zaman Etoile Rouge der.
   Burda bir de�i�iklik yok.

   Ayr�ca �ehir isimlerinin terc�me edilmesi kadar do�al
   bir durum olamaz. ��nk� her dilde �ehirlerin kar��l���
   var.
   Frans�zlar da Napoli yerine Naples, Piacenza yerine
   Plaisance, Perugia yerine P�rouse derler.

   T�rk�e'de de Olympique Marsilya, Bayern M�nih, Skoda
   �ske�e diyoruz.

   Tabii futbolda biraz daha dikkat var.
   Ama baketbolda ve di�er sporlarda durum daha felaket.
   T�m medya Maccabi yaz�p durur.
   Makabi Tel Aviv demek varken

   Adnan


   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
   http://finance.yahoo.com
  • Efkan Bucak
   Sana maalesef katılmıyorum Adnan, Herkes takım ve şehir isimlerini kendi dilinde yazarsa ortaya çok büyük bir karmaşa çıkar. Ya zaten yazım
   Message 2 of 4 , Sep 1, 2002
   • 0 Attachment
    Sana maalesef kat�lm�yorum Adnan,
    Herkes tak�m ve �ehir isimlerini kendi dilinde
    yazarsa ortaya �ok b�y�k bir karma�a ��kar. Ya zaten
    yaz�m kurallar�nda bellidir, �zel ismi
    de�i�tiremezsiniz. Okunma olay� ayr�d�r, Buchuresti'ye
    B�kre� dersin ama tak�m�n ismini Dinamo B�kre� diye
    yazamazs�n. Dinamo Bucharesti'tir o! Bir de Skoda
    Xanti'ye �ske�e diyen ilk seni g�rd�m.

    (Frans�zlar�n isimleri de�i�tirmesini mazur g�receksin
    ��nk� ger�ekten �ok cins bir millet Frans�zlar. Dil
    konusunda �ok milliyet�iler ve bu tutumlar� t�m
    d�nyan�n antipatisini �ekiyor ama bu ayr� konu)


    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
    http://finance.yahoo.com
   • Erdinç Sivritepe
    Bence asıl önemli olan şey hitab edilecek kişi ya da kişiler. Bir gazetenin bu tür yerel isimleri kullanması çok doğal. Bu kuruluşlar belli bir
    Message 3 of 4 , Sep 1, 2002
    • 0 Attachment
     Bence as�l �nemli olan �ey hitab edilecek ki�i ya da ki�iler.

     Bir gazetenin bu t�r yerel isimleri kullanmas� �ok do�al. Bu kurulu�lar
     belli bir topluma, bir ulusa hitab ediyor ve o ulusun en anlayaca�� dilde
     konu�mas� �ok do�al. Viyana denilince herkes biliyor ama Wien dendi�inde ka�
     ki�i biliyor.
     Ama bunu yaparken de baz� �eylerin kar��t� yok iken okundu�u gibi yazmaya
     �al��arak, ya da ba�ka bir mant�k �er�evesinde de�i�tirmeye kalmak �ok
     yaln��. De�il �ehirler, �lkelerin bile kar��t� olmayan bir dilimiz var.
     Liihten�tayn diye yazmak komik olmaz m�?

     Ama bir de �zellikle UEFA gibi uluslararas� kurulu�lar bir �lkeye de�il t�m
     Avrupa �lkelerine yay�n yapan kurulu�lar var. Bu gibi uluslararas� okuru
     olan yay�nlarda, ya da kurulu�larda halen Besiktas, ya da Fenerbache olarak
     yaz�ld���m�z� g�rmek bence onlar�n yetersizliklerini g�steriyor.
     Hitab edilecek ki�inin �nemini belirlemek i�in ayni Viyana �rne�inden
     gidersek, biz T�rk okurlar� i�in de�il de uluslaras� d�zeyde bir d�k�man
     haz�rlarsak bunda da Viyana deseniz kimse anlamaz.
     Burada her kentin yaz�n�n haz�rland��� dilde nas�l yaz�ld���n� yazmak yerine
     ger�ek ad�n� kullanmak daha do�ru gibi geliyor bana.

     Erdin� Sivritepe

     >From: Adnan Aslan <adnanaslan@...>
     >Reply-To: turkfutbolu@yahoogroups.com
     >To: turkfutbolu@yahoogroups.com
     >Subject: [Turk Futbolu] K�z�ly�ld�z
     >Date: Sun, 1 Sep 2002 06:17:18 -0700 (PDT)
     >
     >Merhaba,
     >
     >K�z�ly�ld�z'� herkes keni dilinde yazar.
     >H�l� da b�yle yazmaya devam ediyorlar.
     >France Football her zaman Etoile Rouge der.
     >Burda bir de�i�iklik yok.
     >
     >Ayr�ca �ehir isimlerinin terc�me edilmesi kadar do�al
     >bir durum olamaz. ��nk� her dilde �ehirlerin kar��l���
     >var.
     >Frans�zlar da Napoli yerine Naples, Piacenza yerine
     >Plaisance, Perugia yerine P�rouse derler.
     >
     >T�rk�e'de de Olympique Marsilya, Bayern M�nih, Skoda
     >�ske�e diyoruz.
     >
     >Tabii futbolda biraz daha dikkat var.
     >Ama baketbolda ve di�er sporlarda durum daha felaket.
     >T�m medya Maccabi yaz�p durur.
     >Makabi Tel Aviv demek varken
     >
     >Adnan
     >
     >
     >__________________________________________________
     >Do You Yahoo!?
     >Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
     >http://finance.yahoo.com
     >
     >
     >Listeden cikmak icin turkfutbolu-unsubscribe@yahoogroups.com adresine
     >e-posta atabilirsiniz.
     >http://www.angelfire.com/nj/sivritepe/
     >
     >
     >
     >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     _________________________________________________________________
     MSN Photos is the easiest way to share and print your photos:
     http://photos.msn.com/support/worldwide.aspx
    • Erdinç Sivritepe
     Efkan cığım, Bükreş in Romanyadaki adı Bucureşti. Bir Romanyalı ile yanyana masalarda 5 yıl çalıştım ve tüm Romanya takımlarının nasıl
     Message 4 of 4 , Sep 1, 2002
     • 0 Attachment
      Efkan'c���m,
      B�kre�'in Romanyadaki ad� Bucure�ti.
      Bir Romanyal� ile yanyana masalarda 5 y�l �al��t�m ve t�m Romanya
      tak�mlar�n�n nas�l yaz�ld���n� ondan ayr�nt�l� olarak ��rendim.

      Baz� de�i�ik harfleri de var. En enteresan� da bizim � ve � gibi bir ba�ka
      harfin de �engellisini kullan�yorlar. �engelli t.
      K�stence'nin Romence ad� olan Constanta'daki ikinci t harfi b�yle.
      Ya da bir futbol tak�m� olan National Bucure�ti nin National'in deki t.

      Adnan'�n eski T�rk isimlerini kullanmas� �ok do�al. Ayni �eyi de Almanlar
      eskiden s�n�rlar� i�inde olan kentler (�zellikle Polonya'dakiler) i�in
      kendilerinin eskiden kulland�klar� isimleri kullan�rlar. Gdansk yerine
      Danzig gibi.

      Not: Bu arada ben �ske�e olarak kullan�ld���n� duymu�tum ama ben sana g�re
      biraz ya�l� say�l�r�m tabii. Hatta en son duydu�um zaman Kocaelispor'lu
      Orhan Kaynak'�n bu kentin Skoda tak�m�na transferi s�ras�nda, ge�en y�l,
      idi.

      Erdin� Sivritepe

      >From: Efkan Bucak <torpedoefkan@...>
      >Reply-To: turkfutbolu@yahoogroups.com
      >To: turkfutbolu@yahoogroups.com
      >Subject: Re: [Turk Futbolu] K�z�ly�ld�z
      >Date: Sun, 1 Sep 2002 06:52:43 -0700 (PDT)
      >
      >
      >
      >Sana maalesef kat�lm�yorum Adnan,
      > Herkes tak�m ve �ehir isimlerini kendi dilinde
      >yazarsa ortaya �ok b�y�k bir karma�a ��kar. Ya zaten
      >yaz�m kurallar�nda bellidir, �zel ismi
      >de�i�tiremezsiniz. Okunma olay� ayr�d�r, Buchuresti'ye
      >B�kre� dersin ama tak�m�n ismini Dinamo B�kre� diye
      >yazamazs�n. Dinamo Bucharesti'tir o! Bir de Skoda
      >Xanti'ye �ske�e diyen ilk seni g�rd�m.
      >
      >(Frans�zlar�n isimleri de�i�tirmesini mazur g�receksin
      >��nk� ger�ekten �ok cins bir millet Frans�zlar. Dil
      >konusunda �ok milliyet�iler ve bu tutumlar� t�m
      >d�nyan�n antipatisini �ekiyor ama bu ayr� konu)
      >
      >
      >__________________________________________________
      >Do You Yahoo!?
      >Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
      >http://finance.yahoo.com
      >
      >
      >Listeden cikmak icin turkfutbolu-unsubscribe@yahoogroups.com adresine
      >e-posta atabilirsiniz.
      >http://www.angelfire.com/nj/sivritepe/
      >
      >
      >
      >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
      _________________________________________________________________
      MSN Photos is the easiest way to share and print your photos:
      http://photos.msn.com/support/worldwide.aspx
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.