Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: [e-Uthavi] Tamil Unicode Works with win98 - Open Office

Expand Messages
 • Sinnathurai Srivas
  sisrivas wrote: To: e-Uthavi@yahoogroups.com Mugunth, Thanks for that information. Tamil Unicode will now work (including input) with
  Message 1 of 1 , Sep 8, 2003
  • 0 Attachment
   sisrivas <sisrivas@...> wrote:
   To: e-Uthavi@yahoogroups.com

   Mugunth,

   Thanks for that information.
   Tamil Unicode will now work (including input) with Windows 98 using Open Office.

   This means if one down loads (from http://openoffice.org ) and installs the free open office application , then they can input and do everything that needed for word processing.

   For Keyboard Input and other info we can use ekalappai or Anjal or other
   methods. (rmember we can also use Suratha's Puthuvai for inputing Unicode
   in win 98 and above)

   It is indeed good news. Thanks for this info (below one can read Mugunth's original message in tamil)

   Srivas


   --- In e-Uthavi@yahoogroups.com, Mugunth <mugunth@t...> wrote:
   > «ýÒ¨¼Â£÷,
   > ´Õ «Õ¨ÁÂ¡É ¦ºö¾¢¨Â ¯í¸Ù¼ý À¸¢÷óЦ¸¡ûž¢ø Á¸¢ú¨¼¸¢§Èý :)
   >
   > ¾ü§À¡Ð ¦ÅÇ¢ÅóÐûÇ ´ôÀý µ·À£Š1.1 ¦¾¡ÌôÀ¢ø äÉ¢§¸¡ð ¾Á¢¨Æ º¢ÈôÀ¡¸
   > ¯À§Â¡¸¢ì¸Óʸ¢ÈÐ.
   > µôÀý µ·À£Š 1.1 ¦¾¡Ìô¨À http://openoffice.org ±ýÈ ÍðÊ¢ø þÕóÐ **þÄźÁ¡¸**
   > ¦ÀüÚ즸¡ûÇÄ¡õ.
   > ¬îºÃ¢ÂÁ¡¸ þÕ츢Ⱦ¡ :)... þýÛõ Å¢ºÂõ þÕ츢ÈÐ §¸Ùí¸û.
   >
   > þó¾ µôÀý µ·À£Š 1.1 ³ ¦¸¡ñÎ ** Å¢ñ§¼¡Š 98 ** þÖõ äÉ¢§¸¡ð ±Ø¾Ä¡õ!!!
   >
   > ¯í¸ÙìÌ §¾¨Å ±øÄ¡õ ±-¸Äô¨ÀÔõ( http://tamil.net/newtamil/ekalappai_1.html
   > ) + ±¸Äô¨Àì¸¡É äÉ¢§¸¡ð ð¨ÃÅÕõ¾¡ý.
   > ±¸Äô¨ÀìÌ §¾¨ÅÂ¡É äɢ째¡ð ð¨ÃŨà þ-¯¾Å¢ ¡ÜÌØÅ¢ý §¸¡ôÒ¸û À̾¢Â¢ø þÕóÐ
   > þÈ츢즸¡ûÇÄ¡õ. «øÄÐ
   > http://thamizha.com/downloads/unicodetamil.zip ±ýÈ þ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐõ
   > þÈ츢즸¡ûÇÄ¡õ.
   >
   > ±¸Äô¨À + µôÀý µ·À£Š 1.1 ¦¸¡ñΠŢñ§¼¡Š 98 þÂí̾Çí¸Ç¢ø ±Ç¢¨Á¡¸
   > ¾Á¢úäÉ¢§¸¡ð ³ À¡Å¢òÐ ¦º¡ø «Å½í¸û (word), Ţ⾡û¸û (spreasheet),
   > presentation material , html §¸¡ôÒ¸û «¨Éò¨¾ÔõäÉ¢§¸¡ð ¾Á¢Æ¢ø ±Ø¾Ä¡õ.
   >
   > þ§¾ §À¡ø ÓÃÍ + µôÀý µ·À£Š 1.1 ¦¸¡ñÎõ Å¢ñ§¼¡Š 98 þÂí̾Çí¸Ç¢ø ¾Á¢úÔÉ¢§¸¡ð
   > ±Ø¾ÓÊÔõ ±ýÚ ¾¢Õ ÓòÐ «Å÷¸û ¦¾Ã¢Å¢ò¾¡÷.
   >
   > «ôÀÃõ ±ýÉí¸ þýÛõ §Â¡º¢ì¸È£í¸.... þôÀ§Å äÉ¢§¸¡ÎìÌ Á¡È¢Îí¸.. þø¨Ä...
   > þø¨Ä... Á¡È¢¼Ä¡õ.... ;)
   >
   > «ýÒ¼ý,
   > ÓÌó¾Ã¡ˆ
   >
   >
   > [À¢ý ÌÈ¢ôÒ:
   > þó¾ ¿ü¦ºö¾¢¨Â ¿¡ý þøÄ¡¾/Å¢ðÎô§À¡É ¾Á¢ú ÌØì¸ÙìÌõ «ÛôÀ¢ ¦¾Ã¢ÂÀÎòÐÁ¡Ú
   > §¸ðÎ즸¡û¸¢§Èý. ]

   Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT

   ===========================================================
   tamil computing help pages for e-kalappai and murasu anjal
   http://groups.yahoo.com/group/e-Uthavi/files/tchp.html
   ===========================================================


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   ---------------------------------
   Want to chat instantly with your online friends? Get the FREE Yahoo!Messenger

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.