Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Cuoi ma(.n

Expand Messages
 • BBT Lang Van
  T�i kh�n c#7911;a lo�i ng#432;#7901;i T�m T�ng th#7845;y th#7857;ng ch�u n#7897;i l�i con giun t#7915; trong l#7895; ra, b�n #273;#7889;: -
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2005

   T�i kh�n của lo�i người

    

   T�m T�ng thấy thằng ch�u nội l�i con giun từ trong lỗ ra, b�n đố:

   - Nội đố con l�m sao nh�t được con giun v�o c�i lỗ đ�. Con l�m được, Nội cho con 5$.

   Cầm con giun mềm nhũn tr�n tay, thằng b� suy-nghĩ một l�c rồi chạy v�o nh� l�i b�nh keo xịt t�c của mẹ ra. Một tay n� giữ cho con giun nằm cho thẳng, một tay n� xịt mấy lớp keo thật đẫm.

            

   Chờ keo kh�, con giun cứng đơ như que gỗ, n� nh�t con giun trở lại chỗ cũ một c�ch dễ-d�ng v� sung-sướng l�nh 5$ tiền thưởng...

   S�ng h�m sau, hai �ng ch�u đi dạo ngo�i c�ng-vi�n. T�m T�ng r�t ra tờ giấy 5$ d�i cho thằng ch�u. Thằng ch�u ngạc-nhi�n:

            

   - H�m qua Nội thưởng cho con rồi m�?

            

   T�m T�ng xoa đầu ch�u, cười tủm-tỉm:

            

   - Biết rồi! C�i n�y l� phần thưởng của b� Nội...

    

    

   Mỗi ng�y một truyện cười

    

   K�nh mời qu� vị thưởng thức "Mỗi ng�y một truyện cười" tr�n Website n�y. C�c truyện cười n�y đều được lưu trử tr�n egroups <VanHuu@yahoogroups.com> để gi�p qu� vị giải sầu khi đọc lại.

   Muốn g�p truyện cười, xin gửi về địa chỉ: <langvan@...>

   Cười chưa "đ�", muốn cười th�m, xin mua bộ truyện Cả Cười (12 cuốn), gồm: Cười cho đời l�n hương, Cười l� thang thuốc bổ, Cười vui cho đời tươi, Cười mặn, Cười chay, Cười tủm, Cười toe, Cười kh�, Cười đỏ, Cười mệt nghỉ, Cười chết bỏ, v� Cười lăn. L�ng Văn xuất bản (đ� ph�t h�nh khắp nơi).

    

   Tu'i kho^n cu?a loa`i ngu+o+`i

    

   Ta'm Ta`ng tha^'y tha(`ng cha'u no^.i lo^i con giun tu+` trong lo^~ ra, be`n ddo^':

    

   - No^.i ddo^' con la`m sao nhe't ddu+o+.c con giun va`o ca'i lo^~ ddo'. Con la`m ddu+o+.c, No^.i cho con 5$.

    

   Ca^`m con giun me^`m nhu~n tre^n tay, tha(`ng be' suy-nghi~ mo^.t lu'c ro^`i cha.y va`o nha` lo^i bi`nh keo xi.t to'c cu?a me. ra\. Mo^.t tay no' giu+~ cho con giun na(`m cho tha(?ng, mo^.t tay no' xi.t ma^'y lo+'p keo tha^.t dda^~m.

              

   Cho+` keo kho^, con giun cu+'ng ddo+ nhu+ que go^~, no' nhe't con giun tro+? la.i cho^~ cu~ mo^.t ca'ch de^~-da`ng va` sung-su+o+'ng la~nh 5$ tie^`n thu+o+?ng...

    

   Sa'ng ho^m sau, hai o^ng cha'u ddi da.o ngoa`i co^ng-vie^n. Ta'm Ta`ng ru't ra to+` gia^'y 5$ du'i cho tha(`ng cha'u\. Tha(`ng cha'u nga.c-nhie^n:

              

   - Ho^m qua No^.i thu+o+?ng cho con ro^`i ma`?

              

   Ta'm Ta`ng xoa dda^`u cha'u, cu+o+`i tu?m-ti?m:

              

   - Bie^'t ro^`i! Ca'i na`y la` pha^`n thu+o+?ng cu?a ba` No^.i\...

    

    

   Mo^~i nga`y mo^.t truye^.n cu+o+`i

    

   Ki'nh mo+`i qui' vi. thu+o+?ng thu+'c "Mo^~i nga`y mo^.t truye^.n cu+o+`i" tre^n Website na`y\. Ca'c truye^.n cu+o+`i na`y dde^`u ddu+o+.c lu+u tru+? tre^n egroups <VanHuu@yahoogroups.com> dde^? giu'p qui' vi. gia?i sa^`u khi ddo.c la.i\.

    

   Muo^'n go'p truye^.n cu+o+`i, xin gu+?i ve^` ddi.a chi?: <langvan@...>

    

   Cu+o+`i chu+a "dda~", muo^'n cu+o+`i the^m, xin mua bo^. truye^.n Ca? Cu+o+`i (12 cuo^'n), go^`m: Cu+o+`i cho ddo+`i le^n hu+o+ng, Cu+o+`i la` thang thuo^'c bo^?, Cu+o+`i vui cho ddo+`i tu+o+i, Cu+o+`i ma(.n, Cu+o+`i chay, Cu+o+`i tu?m, Cu+o+`i toe, Cu+o+`i khi`, Cu+o+`i ddo?, Cu+o+`i me^.t nghi?, Cu+o+`i che^'t bo?, va` Cu+o+`i la(n. La`ng Va(n xua^'t ba?n (dda~ pha't ha`nh kha('p no+i).

    

    

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.