Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: PHA^`N IV (DL 125): NGA LO NGA.I HA.T NHA^N BAC TRIE^`U TIEN

Expand Messages
 • doiluc
  UNICODE, VNI Nga c?c k? lo ng?i v? chuong trình h?t nh�n c?a B?c Tri?u Ti�n
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2011
  • 0 Attachment
    
    
    
    

   UNICODE, VNI

    

   Nga cực kỳ lo ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên

   http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20101214-nga-cuc-ky-lo-ngai-ve-chuong-trinh-hat-nhan-cua-bac-trieu-tien

   AFP

   Tú Anh

    

   Theo một viên chức tình báo Hàn Quốc được báo chí hôm nay 14/12 trích dẫn, thì

   Bắc Triều Tiên có từ ba đến bốn cơ sở hạt nhân bí mật ngoài trung tâm

   Yongbyon. Ngoại trưởng Kim Sung Hwan cho biết các thông tin này đang được kiểm

   chứng. Trong khi đó tại Matxcơva, sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Bắc Triều

   Tiên Pak Ui Chun, Ngoại trưởng Nga tuyên bố «rất lo ngại» trước công nghệ tinh

   lọc uranium của Bình Nhưỡng.

   Tuần này, thủ đô nước Nga lần lược đón tiếp hai viên chức cao cấp của Bình

   Nhưỡng và Seoul trước khi gởi trưởng đoàn thương thuyết sáu bên sang

   Washington. Đây là nỗ lực ngoại giao đầu tiên của Nga từ khi Bắc Triều Tiên nã

   pháo vào đảo Yeonpyeong ngày 23 tháng 11.

   Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đến Maxcơva từ hôm qua trước Thứ trưởng Ngoại giao

   Hàn Quốc Wi Sung La vài hôm. Sau cuộc hội kiến với đồng sự Bắc Triều Tiên,

   Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov không che giấu mối quan ngại của chính phủ Nga.

   Từ Maxcơva, thông tín viên Madeleine Leroyer tường thuật :

   « Một nước Nga càng ngày càng tỏ lập trường cứng rắn và rõ ràng trong cuộc đối

   thoại với Bắc Triều Tiên.

   Những thông tin liên quan đến khả năng tinh lọc uranium của Bình Nhưỡng là,

   .xin trích: «vấn đề mà Matxcơva quan ngại rất sâu xa». Và một lần nữa Nga lên

   án vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeon của Hàn Quốc hồi tháng 11.

   Trên đây là những thông tin được phổ biến sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga

   Serguei Lavrov và đồng sự Bắc Triều Tiên Pak Ui Chun chiều hôm qua. Cuộc thảo

   luận được tổ chức kín đáo , cũng không có họp báo sau đó. Bộ Ngoại giao Nga chỉ

   công bố một thông cáo báo chí với nội dung kêu gọi mở lại đàm phán 6 bên gồm

   Nam Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nhật và Nga.

   Đó cũng là mục tiêu của nỗ lực ngoại giao Nga trong suốt tuần này qua những

   đợt tiếp xúc tế nhị. Sau Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên, đến lược Thứ trưởng Ngoại

   giao Hàn Quốc ghé Matxcơva. Cũng trong chiều hướng ngoại giao quân bình, Nga sẽ

   gởi trưởng đoàn đàm phán 6 bên sang Washington sau khi đối thoại với đại diện

   của Bình Nhưỡng và Seoul kết thúc."

   (William Phan <phanwilliam@...>: 12/14/10, 8:58:30AM)

    

   VNI

    

   Nga cöïc kyø lo ngaïi veà chöông trình haït nhaân cuûa Baéc Trieàu Tieân

   http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20101214-nga-cuc-ky-lo-ngai-ve-chuong-trinh-hat-nhan-cua-bac-trieu-tien

   AFP

   Tuù Anh

   Theo moät vieân chöùc tình baùo Haøn Quoác ñöôïc baùo chí hoâm nay 14/12 trích daãn, thì

   Baéc Trieàu Tieân coù töø ba ñeán boán cô sôû haït nhaân bí maät ngoaøi trung taâm

   Yongbyon. Ngoaïi tröôûng Kim Sung Hwan cho bieát caùc thoâng tin naøy ñang ñöôïc kieåm

   chöùng. Trong khi ñoù taïi Matxcôva, sau cuoäc thaûo luaän vôùi Ngoaïi tröôûng Baéc Trieàu

   Tieân Pak Ui Chun, Ngoaïi tröôûng Nga tuyeân boá «raát lo ngaïi» tröôùc coâng ngheä tinh

   loïc uranium cuûa Bình Nhöôõng.

   Tuaàn naøy, thuû ñoâ nöôùc Nga laàn löôïc ñoùn tieáp hai vieân chöùc cao caáp cuûa Bình

   Nhöôõng vaø Seoul tröôùc khi gôûi tröôûng ñoaøn thöông thuyeát saùu beân sang

   Washington. Ñaây laø noã löïc ngoaïi giao ñaàu tieân cuûa Nga töø khi Baéc Trieàu Tieân naõ

   phaùo vaøo ñaûo Yeonpyeong ngaøy 23 thaùng 11.

   Ngoaïi tröôûng Baéc Trieàu Tieân ñeán Maxcôva töø hoâm qua tröôùc Thöù tröôûng Ngoaïi giao

   Haøn Quoác Wi Sung La vaøi hoâm. Sau cuoäc hoäi kieán vôùi ñoàng söï Baéc Trieàu Tieân,

   Ngoaïi tröôûng Nga Serguei Lavrov khoâng che giaáu moái quan ngaïi cuûa chính phuû Nga.

   Töø Maxcôva, thoâng tín vieân Madeleine Leroyer töôøng thuaät :

   « Moät nöôùc Nga caøng ngaøy caøng toû laäp tröôøng cöùng raén vaø roõ raøng trong cuoäc ñoái

   thoaïi vôùi Baéc Trieàu Tieân.

   Nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán khaû naêng tinh loïc uranium cuûa Bình Nhöôõng laø,

   .xin trích: «vaán ñeà maø Matxcôva quan ngaïi raát saâu xa». Vaø moät laàn nöõa Nga leân

   aùn vuï Baéc Trieàu Tieân phaùo kích vaøo ñaûo Yeonpyeon cuûa Haøn Quoác hoài thaùng 11.

   Treân ñaây laø nhöõng thoâng tin ñöôïc phoå bieán sau cuoäc hoïp giöõa Ngoaïi tröôûng Nga

   Serguei Lavrov vaø ñoàng söï Baéc Trieàu Tieân Pak Ui Chun chieàu hoâm qua. Cuoäc thaûo

   luaän ñöôïc toå chöùc kín ñaùo , cuõng khoâng coù hoïp baùo sau ñoù. Boä Ngoaïi giao Nga chæ

   coâng boá moät thoâng caùo baùo chí vôùi noäi dung keâu goïi môû laïi ñaøm phaùn 6 beân goàm

   Nam Baéc Trieàu Tieân, Trung Quoác, Myõ, Nhaät vaø Nga.

   Ñoù cuõng laø muïc tieâu cuûa noã löïc ngoaïi giao Nga trong suoát tuaàn naøy qua nhöõng

   ñôït tieáp xuùc teá nhò. Sau Ngoaïi tröôûng Baéc Trieàu Tieân, ñeán löôïc Thöù tröôûng Ngoaïi

   giao Haøn Quoác gheù Matxcôva. Cuõng trong chieàu höôùng ngoaïi giao quaân bình, Nga seõ

   gôûi tröôûng ñoaøn ñaøm phaùn 6 beân sang Washington sau khi ñoái thoaïi vôùi ñaïi dieän

   cuûa Bình Nhöôõng vaø Seoul keát thuùc."

   (William Phan <phanwilliam@...>: 12/14/10, 8:58:30AM)

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.