Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Vi chi co 15 nguoi tham du, nhom cai thau tai Yanni moi doan bieu tinh vao xem van nghe

Expand Messages
 • kenny2do
  Vì chỉ có 15 người tham dự, nhóm cai thầu tại Yanni mời đoàn biểu tình vào xem văn nghệ và bị cương quyết bác bõ Một lần
  Message 1 of 1 , Nov 23, 2004
   Vi` chi? co' 15 ngu+o+`i tham du+., nho'm cai tha^`u ta.i Yanni mo+`i ddoa`n bie^?u ti`nh va`o xem va(n nghe^. va` bi. cu+o+ng quye^'t ba'c bo~

   Mo^.t la^`n nu+~a, nho'm cai tha^`u va(n nghe^. trong vu`ng thu? ddo^ Hoa Thi.nh DDo^'n la.i co^ng khai tie^'p tay nha` ca^`m quye^`n co^.ng sa?n Vie^.t Nam dde^? thi ha`nh Nghi. Quye^'t 36, ba(ng ca'ch ddu+'ng ra to^? chu+'c mo^.t dde^m ca co^? nha.c ddu+o+.c me^.nh danh la` : DDa.i Nha.c Ho^.i - Da. Vu~ – Ca Ki.ch Ta^n Co^? va`o lu'c 8 gio+` 30 to^'i chu? nha^.t 21-11-2004 ta.i nha` ha`ng Yanni Total Wedding, Annandale, VA. Be^n ca.nh mo^.t so^' nghe^. si~ ha?i ngoa.i, chu+o+ng tri`nh ca co^? nha.c na`y co' su+. go'p ma(.t cu?a nhu+~ng va(n co^ng tu+` trong nu+o+'c nhu+: Kie^`u Oanh, Minh Vu+o+ng va Kim Tu+? Long\. DDie^`u ddu+o+.c ghi nha^.n la` sau hai la^`n to^? chu+'c tru+o+'c dda^y bi. tha^'t ba.i e^ che^` vi` ddo^`ng ba`o Vie^.t Nam trong vu`ng HTD VA & MD ta^?y chay kho^ng tham du+. va` To^? Chu+'c Co^.ng DDo^`ng dda~ to^~ chu+'c bie^~u ti`nh ngan cha(.n, bon cai tha^`u na`y va^~n tie^'p tu.c to^~ chu+'c la^`n thu+' ba nhu+ muo^'n tha'ch thu+'c Co^.ng DDo^`ng va` toa`n the^? DDo^`ng Hu+o+ng vu`ng Hoa Thi.nh DDo^'n.... Mo*`i qui' vi. va`o xem chi tie^'t ba`i tu*o*`ng tri`nh bie^~u ti`nh cho^'ng va(n co^ng o*? ca'i link du*o*'i dda^y

   http://lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=1259&cat=1
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.