Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: PHA^`N IV (DL 121): GIA?I THI DDA(.C BIE^.T NA(M CANH DA^`N (2010) CU?A PHONG TRA`O HIE^'N CHU+O+NG 2000 ...

Expand Messages
 • doiluc
  Vietnet, UNICODE, VNI GIẢI THI ĐẶC BIỆT NĂM CANH DẦN (2010) CỦA PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 KỶ NIỆM 20 NĂM TỜ KHAI THÁC THỊ
  Message 1 of 1 , Jul 1, 2010
   

   
   
   
  Vietnet, UNICODE, VNI
   
   
   
   
  GIA?I THI DDA(.C BIE^.T NA(M CANH DA^`N (2010) CU?A PHONG TRA`O HIE^'N CHU+O+NG 2000 KY? NIE^.M 20 NA(M TO+` KHAI THA'C THI. TRU+O+`NG VA` 10 NA(M HIE^'N CHU+O+NG 2000 VE^` CHU? DDE^`:
   
  HO^ HA`O NO^?I DA^.Y DDA'NH SA^.P DDA.I HO^.I XI DDA?NG CSVN!
   
  Ke^'t qua? se~ ddu+o+.c tuye^n bo^' va`o cuo^'i tha'ng 11-2010 nha^n DDa.i Le^~ Ky? Nie^.m hai bie^'n co^' tre^n
   
  Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN
   
  Trong na(m Canh Da^`n (2010), Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 se~ ky? nie^.m hai bie^'n co^' lo+'n:
   
  - Ky? Nie^.m 20 Na(m to+` Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng & Phu'c Tri`nh Doanh Thu+o+ng VN (Viet Marketing & Business Report), ro+i va`o qu'y 4, 2010 (tu+'c la` so^' KTTT 80, tha'ng 10-11-12/2010; ddu'ng 20 na(m: 1990 - 2010), dda'nh da^'u mo^.t bu+o+'c tie^'n da`i va` vu+~ng cha('c cu?a ca'c phong tra`o da^n chu? VN dda~ nuo^i du+o+~ng to+` ba'o vo+'i DDa.i Ky` VNCH tre^n ddi?nh dda^`u trang nha^'t, chu+'ng to? mo^.t la^.p tru+o+`ng du+'t khoa't cho^'ng Co^.ng Sa?n, kho^ng suy suye^?n qua tho+`i gian\. 20 na(m qua vo+'i ngo.n co+` nga.o nghe^~ va` ca'c ba`i vie^'t cu?a ca'c ba^.c to^n su+ tho+`i dda.i va` ho.c gia? ha`n la^m sa'ng cho'i, ca'c nha` ly' thuye^'t va` hoa.t ddo^.ng tho+`i danh , ca'c nha` khoa ho.c, ca'c va(n nghe^. si~ te^n tuo^?i, dda~ tu+`ng phen la`m ba.t via' bo.n BA'N NU+O+'C BUO^N DA^N ta.i Ha` No^.i, qua ke^'t qua? ca'c Gia?i Thi cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, ma` ngu+o+`i trong nu+o+'c va` ha?i ngoa.i dda~ nhie^.t tha`nh tham du+.\. Na(m nay Ky? Nie^.m 20 Na(m to+` Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng, cuo^.c thi la.i ca`ng ha`o hu+'ng ho+n nu+~a, va` cho dde^'n ho^m nay (co`n ho+n hai tha'ng tru+o+'c nga`y he^'t ha.n) dda~ co' ha`ng loa.t ca'c te^n tuo^?i vang lu+`ng gu+?i ba`i du+. thi; dde^? tru'ng Gia?i thi` i't ma` dde^? du+. pha^`n va`o cuo^.c vui chung cu?a Da^n To^.c qua cha(.ng ddu+o+`ng 20 na(m cu?a mo^.t co+ quan truye^`n tho^ng va` tranh dda^'u trie^.t dde^? vo+'i CS: Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu?ø VN, vo+'i to+` ba'o dda ngu+~ Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng & Phu'c Tri`nh Doanh Thu+o+ng VN (Viet Marketing & Business Report) dda~ 20 na(m, va` mo^.t to+` ba'o kha'c cu`ng mo^.t die^~n dda`n ddie^.n tu+?: to+` DDo^'i Lu+.c va` Die^~n DDa`n Viet Marketing, tu+`ng nhie^`u phen la`m ba.t via' CS Ha` No^.i vo+'i ca'c ba`i vie^'t dda'nh tri' ma.ng va`o che^' ddo^. ba.o ta`n, khie^'n chu'ng pha?i ø dda'nh pha' Die^~n DDa`n a'c lie^.t kho^ng ngu+`ng\.
   
  - Ky? Nie^.m 20 Na(m to+` Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng tru`ng cu`ng lu'c vo+'i DDa.i Le^~ø Ky? Nie^.m 10 Na(m Hie^'n Chu+o+ng 2000, la` mo^.t cuo^.c le^~ tro.ng dda.i kha'c cu?a ca'c phong tra`o da^n chu? VN ke^'t ho+.p quanh Hie^'n Chu+o+ng 2000, na(m nay se~ die^~n ra va`o nga`y 26-11-2010 (26/11/2000 - 26/11/2010)\. Hai bie^'n co^' dda(.c bie^.t cu?a ca'c phong tra`o da^n chu? VN ke^'t ho+.p quanh Hie^'n Chu+o+ng 2000 la.i dde^'n ga^`n sa't vo+'i mo^.t bie^'n co^' co' ta^`m quan tro.ng quye^'t ddi.nh va`o ba^.c nha^'t cu?a gia(.c Co^.ng la` DDa.i Ho^.i XI DDa?ng CSVN se~ die^~n ra va`o dda^`u na(m 2011\. Do ddo', Ban To^? Chu+'c Gia?i Thi Na(m Canh Da^`n cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 dda~ ra mo^.t chu? dde^` dda(.c bie^.t dda'nh va`o DDa.i Ho^.i DDa?ng CS, cu~ng nha(`m vinh danh Si~ Phu NGUYE^~N CAO HA'CH, mo^.t trong ca'c nha` la~nh dda.o dda^`u tie^n cu?a Phong Tra`o, tu+`ng pha't ddo^.ng "HO^ HA`O NO^?I DA^.Y!" cho VN sau Ca'ch Ma.ng DDo^ng A^u\. Chu? dde^` Gia?i thi cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o3o+ng 2000 na(m Canh Da^`n 2010 nhu+ sau:
   
  "HO^ HA`O NO^?I DA^.Y DDA'NH SA^.P DDA.I HO^.I XI DDA?NG CSVN!"
   
  cu`ng vo+'i mo^.t chu? dde^` kha'c nu+~a nha(`m ta^'n co^ng bo.n QUO^'C DOANH TO^N GIA'O, ddang no^?i le^n lu~ng ddoa.n va` pha' hoa.i Gia'o Ho^.i Co^ng Gia'o VN, nhu+ ddu+o+.c dde^` xua^'t trong pha^`n DDE^` TA`I be^n du+o+'i\.
   

  I\. GIA?I THU+O+?NG CUO^.C THI NA(M CANH DA^`N
   

  - GIA?I NHA^'T: 3000 My~ Kim (go^`m ca? 1000 My~ Kim ddu+o+.c chuye^?n tu+` Gia?i DDa(.c Bie^.t 2009 qua' tho+`i ha.n la~nh sang)
   
  - GIA?I NHI`: 500 My~ Kim (co' the^? co' tre^n mo^.t Gia?i Nhi`, tu`y ddie^`u kie^.n ddie^?m so^' cu?a ba`i du+. thi)
   
  - GIA?I BA: 100 My~ Kim (co' the^? co' nhie^`u Gia?i Ba, kinh nghie^.m ca'c na(m tru+o+'c cho tha^'y thu+o+`ng co' tre^n 10 Gia~i Ba)\.
   
  - GIA?I KHUYE^'N KHI'CH: Mo^.t na(m ba'o Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng & DDo^'i Lu+.c ddu+o+.c gu+?i to+'i ta^.n nha` (tru+o+`ng ho+.p ngu+o+`i tru'ng Gia?i o+? VN, se~ co' chi'nh sa'ch pha't Gia?i dda(.c bie^.t)
   
  - GIA?ÛI DDA(.C BIE^.T: Tu`y ti`nh hi`nh ga^y Qu~y
   
  - GIA?I DO MA.NH THU+O+`NG QUA^N TA(.NG: Tu`y Ma.nh Thu+o+`ng Qua^n chi? ddi.nh va` ra Gia?i\.
   
  GIA?I DO MA.NH THU+O+`NG QUA^N TA(.NG la` mo^.t dde^` xu+o+'ng mo+'i me~ ba('t dda^`u tu+` GIA?I "HO^ HA`O NO^?I DA^.Y DDA'NH SA^.P DDA.I HO^.I XI DDA?NG CSVN" na(m nay, do mo^.t so^' anh em ta^m huye^'t hoa.t ddo^.ng thu+o+ng ma.i dde^` xu+o+'ng, nha(`m trao Gia?i cho mo^.t so^' tru+o+`ng ho+.p dda(.c bie^.t, do Ma.nh Thu+o+`ng Qua^n a'i mo^. va` chi? ddi.nh\. Nhu+ va^.y, mo^.t ca' nha^n, ddoa`n the^? hay to^? chu+'c co' the^? tru'ng hai la^`n Gia?i, mo^.t Gia?i Thi chi'nh thu+'c cu?a Ban To^å Chu+'c va` mo^.t Gia?i do MA.NH THU+O+`NG QUA^N ta(.ng (Gia?i do MA.NH THU+O+`NG QUA^N ta(.ng la` kho^ng gio+'i ha.n ve^` gia' tri., vi` do y' rie^ng cu?a MA.NH THU+O+`NG QUA^N muo^'n ta(.ng GIA?I cho ai vo+'i ta(.ng va(.t hoa(.c hie^.n kim nhu+ the^' na`o)\.
   

  II\. DDE^` TA`I
   

  Hai dde^` ta`i mo+'i cu?a Gia?i na(m nay nhu+ sau (dda^y la` ca'c dde^` ta`i the^m va`o be^n ca.nh ca'c dde^` ta`i dda~ ddu+o+.c dde^` xua^'t qua ca'c la^`n tho^ng ba'o tru+o+'c ma` qu'y vi. du+. thi co' the^? khai trie^~n tie^'p tu.c ca'c dde^` ta`i ddo' va` no^.p ba`i, gia' tri. tu+o+ng ddu+o+ng vo+'i ca'c dde^` ta`i mo+'i o+? dda^y)
   

  * DDE^` TA`I MO+'I I:
   

  "HO^ HA`O NO^?I DA^.Y DDA'NH SA^.P DDA.I HO^.I XI DDA?NG CSVN, nha(`m cha^.n ddu+'ng ke^' hoa.ch na('m DDa.i Ho^.i na`y cu?a ba^`y Tha'i Thu' Ba('c Kinh dde^? BA`N GIAO VIE^.T NAM CHO TA`U!
   

  Xin DDo^`ng Ba`o vie^'t le^n ca'c Blogs va` ca'c Die^~n DDa`n ddie^.n tu+? trong ngoa`i nu+o+'c (va` gu+?i ve^` chu'ng to^i du+. thi) ca'c lo+`i u?ng ho^. va` ddu+o+`ng lo^'i ha`nh ddo^.ng dde^? ta.o ne^n li.ch su+? qua chie^'n di.ch na`y"\.
   

  * DDE^` TA`I MO+'I II:
   

  "So sa'nh giu+~a DDu+'c To^?ng Gia'm Mu.c NGO^ QUANG KIE^.T (*) va` te^n HO^`NG Y Wielgus-Vie^.t Nam VO^ LIE^M SI? , dda~ LA`M GI` CHO GIA'O HO^.I & DA^N TO^.C\. DDa'nh gia' nhu+~ng tha('ng lo+.i va` nhu+~ng thie^.t ha.i dda~ ta.o ra cho Gia'o Ho^.i va` DDa^'t Nu+o+'c Vie^.t Nam bo+?i Vi. Tha'nh Ngo^ Quang Kie^.t va` Con Qu?y Lucifer na`y"\.
   

  (*) Ghi chu': DDu+'c TGM Ngo^ Quang Kie^.t ddu+o+.c trao Gia?i Nha^'t Gia?i "Tho+ Va(n - Ly' Lua^.n & Ha`nh DDo^.ng" Xua^n Ky? Su+?u cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 nga`y 11-1-2009, cu`ng vo+'i la~nh dda.o Gia'o Xu+' Tha'i Ha` va` Nha.c Si~ kie^m Ho.c Gia? lu+`ng danh a'Le^ Hu+~u Mu.c - Montre'al, Canada)
   

  Ca'c dde^` ta`i dda~ ddu+o+.c tho^ng ba'o trong ca'c ky` tru+o+'c va^~n co`n hie^.u lu+.c dde^? go'p ba`i du+. thi\.
   

  III\. Y' NGHIA~ CU?A GIA?I THI NA(M CANH DA^`N 2010
   

  Vo+'i Gia~i Thi Na(m Canh Da^`n 2010, Si~ Phu Vie^.t Nam pha't ddo^.ng mo^.t CHIE^'N DI.CH LI.CH SU+? nha(`m CHA^.N DDU+'NG vie^.c BA`N GIAO VIE^.T NAM CHO TA`U va` GIA?I QUYE^'T VA^'N DDE^` DA^N TO^.C, chuye^~n VN sang da^n chu?; ddo^`ng tho+`i TUYE^N CHIE^'N VO+'I BO.N QUO^'C DOANH, ma` ba phong tra`o ke^'t ho+.p qua DDa.i Ho^.i Mo+? Ro^.ng nga`y 28-29/11/2009 ta.i Toronto dda~ a^'p u? tu+` la^u: PHA?I TU+? CHIE^'N VO+'I BO.N QUO^'C DOANH, TRONG NU+O+'C va` HA?I NGOA.I, Co^ng Gia'o va` Pha^.t Gia'o, dde^? CS kho^ng the^? do+? tro` du`ng TO^N GIA'O dde^? tho^'ng tri. CO^.NG DDO^`NG VN HA?I NGOA.I va` RU NGU~ DDO^`NG BA`O TRONG NU+O+'C cu~ng nhu+ QUO^'C TE^' la` co' Tu+. Do To^n Gia'o ta.i VN\. Chi'nh la` bo.n QUO^'C DOANH VO^ LIE^M SI? - QUO^'C NO^.I va` HA?I NGOA.I, ddang tie^'p tay cho che^' ddo^. man ro+. vi pha.m nha^n quye^`n, dda`n a'p va` bo'c lo^.t ngu+o+`i da^n\. To^~i lo^~i cu?a bo.n na`y kho^ng gi` co' the^? so sa'nh ddu+o+.c, va` ca'c nha` a'i quo^'c VN cu~ng nhu+ Pha^.t Tu+? va` Gia'o Da^n co' y' thu+'c pha?i tu+? chie^'n vo+'i bo.n chu'ng, dde^? phu.c ho^`i ca'c gia'o ho^.i truye^`n tho^'ng va` mo+? ra ky? nguye^n mo+'i cho Da^n To^.c\. Ne^'u bo.n Quo^'c Doanh to^~i lo^~i na`y tha('ng, co' nghia~ la` CS tha('ng, thi`ø li.ch su+? VN se~ ddi va`o tho+`i ky` dden to^'i cu?a mo^.t che^' ddo^. man ro+. nha^'t ha`nh tinh; ma` lu'c ddo' con cha'u chu'ng ta se~ la` nhu+~ng ngu+o+`i la~nh ha^.u qua?\.
   
  Chi? co' NO^?I DA^.Y MO+'I GIA?I QUYE^'T DDU+O+.C VA^'N DDE^` DA^N TO^.C va` CHA^.N DDU+'NG VIE^.C BA`N GIAO VN CHO TA`U\. Te^n Ho^`ng Y Wielgus - Vie^.t Nam dda~ tu+`ng bay sang Ba('c Kinh tie^'p xu'c vo+'i Gia'o Ho^.i Ho`a Tha^n cu?a Trung Hoa CS, ho.c ddu+o+`ng ddi nu+o+'c bu+o+'c ha^`u tie^'n ha`nh CO^.NG SA?N HO'A Gia'o Ho^.i Co^ng Gia'o VN theo mo^ hi`nh cu?a Trung Co^.ng\. Tha`nh ra ddo^`ng ba`o, lu+o+ng cu~ng nhu+ gia'o, pha?i he^'t su+'c chu' y' va` VO^ HIE^.U HO'A te^n Ho^`ng Y nguy hie^?m na`y (chu+a no'i dde^'n ke^' hoa.ch xo'a Co+` Va`ng cu?a y, theo chi? thiï cu?a CS)\.
   
  Gia?i thi Na(m Canh Da^`n 2010 cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 cu~ng se~ dda'nh mo^.t ddo`n chi' tu+? va`o ca'c te^n Gia'm Mu.c, Linh Mu.c Quo^'c Doanh Ha?i Ngoa.i ba'n mi`nh cho qu?y qua DDa.i Ho^.i Lo`ng Thu+o+ng Xo't Chu'a nga`y 11/4/2010 ta.i DDa.i Ho.c Long Beach cu~ng nhu+ ca'c te^n trong "GIA`N DDO^`NG CA A'O TI'M" dda~ thi ha`nh a^m mu+u cu?a CS loa.i DDu+'c TGM NGO^ QUANG KIE^.T va` ddem To^?ng Gia'o Pha^.n Ha` No^.i giao cho mo^.t gia'm mu.c Quo^'c Doanh (NGUYE^~N VA(N NHO+N) \. Ca'c te^n ba'n mi`nh cho CS na`y la` ca'c ddo^'ng pha^n ma` ha`ng si~ phu cu~ng nhu+ ca'c nha` a'i quo^'c VN kho^ng the^? na`o chi.u ddu+.ng ddu+o+.c pha?i ra tay, to^' ca'o tru+o+'c toa`n da^n va` co^ng lua^.n quo^'c te^' dde^? mo.i ngu+o+`i ddu+o+.c bie^'t ma` tham gia tru+` khu+? bo.n qu?y\. Nha` la~nh dda.o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 -- TS NGUYE^~N BA' LONG, cu`ng vo+'i nha` la~nh dda.o Phong Tra`o Vie^.t Tu+. Da^n -- GS TS NGUYE^~N PHU'C LIE^N, trong ba phong tra`o ke^'t ho+.p qua DDa.i Ho^.i Mo+? Ro^.ng Toronto, dda~ ba`n ke^' hoa.ch tuye^n chie^'n vo+'i ba^`y QU?Y QUO^'C DOANH na`y, ca? trong nu+o+'c la^~n ha?i ngoa.i; va` chu'ng to^i se~ tha(?ng tay vo+'i bo.n qu?y na`y, ca? be^n Co^ng Gia'o la^~n Pha^.t Gia'o\. Kho^ng die^.t ddu+o+.c bo.n na`y thi` kho' lo`ng thay ddo^?i ddu+o+.c ti`nh hi`nh VN, vi` CSVN du+.a va`o bo.n qu?y na`y dde^? "MA` MA('T" QUO^'C TE^', va` ngu+o+`i da^n thu+o+`ng chu+a thoa't ddu+o+.c tho'i quen "THA^`Y THA^`Y CHA CHA!", du` la` ddo^'i vo+'i ca'c con qu?y\. Pha?i la`m cho ngu+o+`i da^n ti?nh thu+'c ra(`ng dda^y la` CA'C CON QU?Y, ma(.c A'O CHU`NG THA^M hoa(.c A'O CA` SA, chu+' kho^ng pha?i la` THA^`Y hay CHA cha^n tha^.t\. DDa^y la` nhu+~ng con hu?i ddang go'p ba`n tay to^.i a'c vo+'i DDa?ng CSVN\. Tha`nh ra bo.n QUO^'C DOANH QUO^'C NO^.I va` HA?I NGOA.I to^.i lo^~i nga^.p tro+`i, chu'ng ta pha?i tru+` khu+? chu'ng, kho^ng dde^? cho CS lo+.i du.ng, mo+'i co' the^? tie^'n ha`nh ca'c hoa.t ddo^.ng da^n chu? ho'a VN\. Ne^'u dde^? bo.n na`y tha('ng (tu+'c ca'c te^n nhu+ Ho^`ng Y DDo? PHA.M MINH MA^~N, Gia'm Mu.c DDo? NGUYE^~N VA(N NHO+N, NGUYE^~N THA'I HO+.P, NGUYE^~N VA(N KHA?M, CHA^U NGO.C TRI, NGUYE^~N TRU+O+`NG LUA^N v.v.) tha('ng; thi` chu'ng ta thua, va` VN cha('c cha('n se~ ma^'t va`o tay Ta`u Co^.ng vi` bo.n Tha'i Thu' Ba('c Kinh ta.i Ha` No^.i BA`N GIAO VN CHO TA`U! Pha?i die^.t bo.n na`y mo+'i pha' ddu+o+.c sa'ch lu+o+.c cu?a CSVN du`ng to^n gia'o dde^? THO^'NG TRI. NGU+O+`I DA^N va` THU PHU.C CO^.NG DDO^`NG HA?I NGOA.I\. Ba phong tra`o ke^'t ho+.p qua DDa.i Ho^.i Mo+? Ro^.ng Toronto va` ca'c nha` tri' thu+'c ca'c to^n gia'o se~ dde^` xua^'t y' kie^'n va` ke^' hoa.ch dde^? ca'c to^? chu+'c va` anh chi. em tranh dda^'u ha?i ngoa.i hie^.p ddo^`ng mo^.t ca'ch co' hie^.u qua? ho+n trong nhu+~ng la^`n ddu.ng ddo^. vo+'i QUO^'C DOANH tu+` trong nu+o+'c ra HA?I NGOA.I sau na`y\. DDo^'i vo+'i bo.n ba'n linh ho^`n cho qu?y va` vo^ lie^m si? na`y, pha?i quye^'t lie^.t va` tha(?ng tay vo+'i chu'ng va` pha?i co' to^? chu+'c dde^? cho^'ng Quo^'c Doanh mo^.t ca'ch hie^.u qua?, thay vi` tu+. pha't\.
   

  IV\. HO^.I DDO^`NG CHA^'M GIA?I
   

  Ho^.a^i DDo^`ng Cha^'m Gia?i go^`m co' BAN GIA'M KHA?O va` BAN THA^?M DDI.NH, ta^.p ho+.p ca'c nha` ca'ch ma.ng, ca'c nha` a'i quo^'c, si~ phu, ca'c nha` ly' lua^.n, ca'c nha` ly' thuye^'t, va(n thi si~, nha.c si~, vie^.n si~ ha`n la^m khoa ho.c, gia'o su+, ho.c gia? ha`ng dda^`u cu?a ngu+o+`i Vie^.t tre^n the^' gio+'i\. Na(m nay go^`m ca'c vi. sau:
   

   
   
   
   
   
   
  HINH XEM ATTACHMENT 
   
   
   
   
   
  Si~ Phu NG\. CAO HA'CH - GS VU~ QUO^'C THU'C - Vie^.n Si~ LE^ MO^.NG NGUYE^N - Thi Si~ CUNG TRA^`M TU+O+?NG
   

   
   
   
   
   
   
  HINH XEM ATTACHMENT 
   
   
   
   
   
  TS NGUYE^~N BA' LONG - GS TS NGUYE^~N PHU'C LIE^N -- Lua^.t Su+ TS LA^M LE^~ TRINH
   
  Hi`nh Ban Gia'm Kha?o (4 vi., ha`ng tre^n) & Ban Tha^?m DDi.nh (3 vi., ha`ng du+o+'i) Gia?i "Tho+ Va(n - Ly' Lua^.n - Ha`nh DDo^.ng" Na(m Canh Da^`n (2010)
   
  * BAN GIA'M KHA?O
   
  Go^`m 4 vi.:
   
  - Si~ Phu NGUYE^~N CAO HA'CH: Ta'c gia? lu+`ng danh ve^` Tho+ Ca'ch Ma.ng va` Hi.ch Kho+?i Nghia~, vo+'i ca'c sa'ng ta'c va` di.ch pha^?m vang do^.i, nhu+: "Ho^ Ha`o No^?i Da^.y!" (A Call to Arms!), "Vie^.t Nam Kho+?i Nghia~!", "Quye^`n cu?a Ngu+o+`i Da^n No^?i Da^.y!" (Of the Right to Rebel), The Phu' of Mount Chi' Linh ( ba?n di.ch tie^'ng Anh ba`i "Chi' Linh So+n Phu' " cu?a Nguye^~n Tra~i), Modern Versification (Phong Tra`o Tho+ Mo+'i), va` ra^'t nhie^`u ba?n di.ch tie^'ng Anh ca'c co^ng tri`nh thi ca Vie^.t Nam no^?i tie^'ng, nhu+ ba`i "Qua DDe`o Ngang" cu~a Ba` Huye^.n Thanh Quan\...
   
  - GS VU~ QUO^'C THU'C: Chuye^n nghie^n cu+'u ve^` Ca'ch Ma.ng Ma`u va` Ba^'t Tua^n Da^n Su+. ta.i ca'c nu+o+'c DDo^ng A^u va` ca'c nu+o+'c cu+.u CS So^ Vie^'t\. La~nh dda.o cao ca^'p cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000\. Ta'c gia? quye^?n ho^`i ky' "Tho+`i DDa.i Cu?a To^i" dda~ ddu+o+.c co+ so+? Ba.n Va(n xua^'t ba?n va` pha't ha`nh cuo^'i na(m 2009e^ ta.i Paris\..
   
  - Vie^.n Si~ Ha`n La^m Khoa Ho.c - Gia'o Su+ Tie^'n Si~ LE^ MO^.NG NGUYE^N, ta'c gia? nha.c pha^?m lu+`ng danh "Tra(ng Mo+` Be^n Suo^'i" dda~ ddi va`o li.ch su+? ca nha.c VN hie^.n dda.i, va` nhie^`u thi nha.c pha^?m no^?i tie^'ng kha'c, cu~ng nhu+ sa'ch ve^` ly' lua^.n, bie^n kha?o chi'nh tri. va` hie^'n pha'p, xua^'t ba?n ta.i Paris\.
   
  - Thi Si~ CUNG TRA^`M TU+O+?NG: Thi si~ no^?i tie^'ng tu+` tru+o+'c 1975 cu?a Mie^`n Nam\. Hie^.n dda~ hoa`n ta^'t bo^. sa'ch lo+'n: "Cung Tra^`m Tu+o+?ng - Ha`nh Tri`nh Tho+ 1948-2008", khoa?ng 1000 trang, ddu+o+.c xua^'t ba?n va`o di.p Quo^'c Ha^.n 2010
   
  * BAN THA^?M DDI.NH
   
  Go^`m ba vi. sau:
   
  - TS NGUYE^~N BA' LONG: To^?ng DDa.i Die^.n kie^m Pha't Ngo^n Vie^n Hie^'n Chu+o+ng 2000, dda~ xua^'t ba?n nhie^`u sa'ch dda.i ho.c tru+o+'c 75, la` ngu+o+`i ddie^`u ho+.p ha`ng tra(m ho.c gia? va` chuye^n gia danh tie^'ng ha?i ngoa.i kho+?i tha?o Hie^'n Chu+o+ng 2000 cu?a ca'c phong tra`o da^n chu? VN, ngu+o+`i vie^'t cuo^'n: "Chaos Theory on the Turbulence and Ruin of the Socialist Republic of Vietnam" (Ly' Thuye^'t Loa.n Bie^'n ve^` su+. Su.p DDo^? cu?a Co^.ng Ho`a Xa~ Ho^.i Chu? Nghia~ Vie^.t Nam -- Ly' thuye^'t chi'nh tri. VN vie^'t ba(`ng toa'n va` va^.t ly' hie^.n dda.i - Chaos Theory)\.
   
  - Gia'o Su+ TS NGUYE^~N PHU'C LIE^N: Ngu+o+`i la~nh dda.o Phong Tra`o Vie^.t Tu+. Da^n\. DDa~ ke^'t ho+.p va`o ma(.t tra^.n tranh dda^'u cho^'ng CS cu`ng vo+'i Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 va` Phong Tra`o Phu. Nu+~ VN Ha`nh DDo^.ng Cu+'u Nu+o+'c qua DDa.i Ho^.i Mo+? Ro^.ng nga`y 28-29/11/2009 ta.i Toronto\. Chuye^n nghie^n cu+'u ve^` "NO^?I DA^.Y" tu+` QUYE^`N DA. DA^`Y\. DDa~ vie^'t va` xua^'t ba?n nhie^`u sa'ch ve^` cuo^.c khu?ng hoa?ng ta`i cha'nh va` kinh te^' 2007-2008\.
   
  - TS LA^M LE^~ TRINH: Chuye^n gia ve^` ca'c va^'n dde^` chi'nh tri. VNCH\. DDa~ pho?ng va^'n nhie^`u la~nh dda.o thuo^.c dde^. nha^'t va` dde^. nhi. VNCH va` xua^'t ba?n nhie^`u sa'ch\. Nha^n chu+'ng va` ta'c gia? dda'ng tin ca^.y co`n la.i cu?a ne^`n DDe^. Nha^'t Co^.ng Ho`a\. Chu? Nhie^.m kie^m Chu? Bu't ta^.p san Anh ngu+~ Nha^n Quye^`n (Human Rights) ta.i Nam Cali\.
   
  Ca'c tha`nh vie^n Ban Tha^?m ddi.nh co`n co' the^? ddu+o+.c ta(ng cu+o+`ng the^m nu+~a tu`y nhu ca^`u cuo^.c thi ddo`i ho?i\.
   
  V\. THE^?THU+'C & THO+`I HA.N DU+. THI
   
  * THE^Å THU+'C
   
  Cuo^.c thi ddu+o+.c mo+? ra cho mo.i ngu+o+`i Vie^.t trong ngoa`i nu+o+'c ve^` ba la~nh vu+.c: THO+ VA(N, LY' LUA^.N va` HA`NH DDO^.NG\. Ca'c HA`NH DDO^.NG DDU+'NG LE^N hoa(.c KHAI TRIE^?N CA'C PHU+O+NG THU+'C DDA^'U TRANH co' kha? na(ng dda^?y CSVN va`o con ddu+o+`ng cu`ng pha' sa?n hoa(.c gia?i the^? ddu+o+.c dda'nh gia' cao trong cuo^.c thi va` ddu+o+.c cha^'m gia?i cao\.
   
  Ta'c gia? du+. thi co' the^? go'p ba`i ve^` ddu? the^? loa.i nhu+ tho+, ca^u ddo^'i, ve`, truye^.n nga('n, ki.ch, ba`i ha't, bie^n kha?o, ly' lua^.n\. Rie^ng ca'c Ha`nh DDo^.ng Ca'ch Ma.ng se~ kho^ng ddo`i ho?i dde^. tri`nh ba`i vie^'t ma` se~ ddu+o+.c Ban Tha^?m DDi.nh dda'nh gia' tu`y theo Ha`nh DDo^.ng lie^n he^. ta.o ra ta'c du.ng gi` cho dda.i cuo^.c dda^'u tranh cu?a Da^n To^.c -- ke^? ca? la~nh vu+.c to^n gia'o\.
   
  Ba`i du+. thi kho^ng ddu+o+.c qua' 10 trang dda'nh ma'y tre^n computer chu+~ VNI Times, co+? chu+~ 12\. Pha?i ddu+o+.c chuye^?n ba(`ng email cho : vietmarketing2@... (luo^n luo^n pha?i c/c cho doiluc@... vi` die^~n dda`n Viet Marketing bi. dda'nh pha', ca^`n pha?i du+. pho`ng 2-3 ddi.a chi? email mo^.t lu'c)\.
   
  Ban To^? Chu+'c kho^ng nha^.n ca'c ba?n du+. thi vie^'t tay, tru+` ca'c ba`i tho+ 4-8 gio`ng\. Ne^'u muo^'n gu+?i bu+u ddie^.n, co^ng tri`nh du+. thi pha?i ddu+o+.c thu va`o CD dde^? co' the^? du`ng computer la^'y ba`i ra ddu+o+.c, va` gu+?i ve^`:
   
  Ban To^? Chu+'c Gia?i thi Canh Da^`n 2010
   
  142 - 4975 Southampton Dr\.
   
  Mississauga, ON L5M 8C8 - Canada
   
  Email va` ddie^.n thoa.i lie^n la.c la`: doiluc@..., Cell: 647-296-3133, Fax: 905-997-3169 (tru+o+'c khi fax pha?i go.i Cell phone)
   
  *THO+`I HA.N NO^.P BA`I DU+. THI:
   
  Ba`i du+. thi ddu+o+.c nha^.n cho dde^'n nga`y 31-8-2010, ke^'t qua? se~ ddu+o+.c tuye^n bo^' va`o di.p Ky? Nie^.m 20 Na(m to+` Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng va` 10 Na(m Hie^'n Chu+o+ng 2000 va`o cuo^'i tha'ng 11 hoa(.c dda^`u tha'ng 12-2010\. Rie^ng pha^`n HA`NH DDO^.NG, Ban Tha^?m DDi.nh se~ dda'nh gia' tu`y theo ti`nh hi`nh tranh dda^'u va` su+. ddu+'ng le^n trong nu+o+'c\.
   
  Tho^ng ba'o na`y se~ ddu+o+.c ca^.p nha^.t mo^~i tha'ng va`o di.p xua^'t ba?n ca'c to+` DDo^'i Lu+.c va` Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng va` ddu+o+.c le^n lu+o+'i mo^~i tha'ng\.
   
  Ha?i Ngoa.i nga`y 20 tha'ng 6 na(m 2010
   
  T/M Ban To^? Chu+'c
   
   
   
  TS NGUYE^~N BA' LONG
   
  Tru+o+?ng Ban
   
   
   
   
  UNICODE
   
   
  GIẢI THI ĐẶC BIỆT NĂM CANH DẦN (2010) CỦA PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 KỶ NIỆM 20 NĂM TỜ KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG VÀ 10 NĂM HIẾN CHƯƠNG 2000 VỀ CHỦ ĐỀ:
   
  HÔ HÀO NỔI DẬY ĐÁNH SẬP ĐẠI HỘI XI ĐẢNG CSVN!
   
  Kết quả sẽ được tuyên bố vào cuối tháng 11-2010 nhân Đại Lễ Kỷ Niệm hai biến cố trên
   
  Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN
   
   
  Trong năm Canh Dần (2010), Phong Trào Hiến Chương 2000 sẽ kỷ niệm hai biến cố lớn:
   
  - Kỷ Niệm 20 Năm tờ Khai Thác Thị Trường & Phúc Trình Doanh Thương VN (Viet Marketing & Business Report), rơi vào qúy 4, 2010 (tức là số KTTT 80, tháng 10-11-12/2010; đúng 20 năm: 1990 - 2010), đánh dấu một bước tiến dài và vững chắc của các phong trào dân chủ VN đã nuôi dưỡng tờ báo với Đại Kỳ VNCH trên đỉnh đầu trang nhất, chứng tỏ một lập trường dứt khoát chống Cộng Sản, không suy suyển qua thời gian. 20 năm qua với ngọn cờ ngạo nghễ và các bài viết của các bậc tôn sư thời đại và học giả hàn lâm sáng chói, các nhà lý thuyết và hoạt động thời danh , các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ tên tuổi, đã từng phen làm bạt viá bọn BÁN NƯỚC BUÔN DÂN tại Hà Nội, qua kết quả các Giải Thi của Phong Trào Hiến Chương 2000, mà người trong nước và hải ngoại đã nhiệt thành tham dự. Năm nay Kỷ Niệm 20 Năm tờ Khai Thác Thị Trường, cuộc thi lại càng hào hứng hơn nữa, và cho đến hôm nay (còn hơn hai tháng trước ngày hết hạn) đã có hàng loạt các tên tuổi vang lừng gửi bài dự thi; để trúng Giải thì ít mà để dự phần vào cuộc vui chung của Dân Tộc qua chặng đường 20 năm của một cơ quan truyền thông và tranh đấu triệt để với CS: Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủø VN, với tờ báo đa ngữ Khai Thác Thị Trường & Phúc Trình Doanh Thương VN (Viet Marketing & Business Report) đã 20 năm, và một tờ báo khác cùng một diễn đàn điện tử: tờ Đối Lực và Diễn Đàn Viet Marketing, từng nhiều phen làm bạt viá CS Hà Nội với các bài viết đánh trí mạng vào chế độ bạo tàn, khiến chúng phải ø đánh phá Diễn Đàn ác liệt không ngừng.
   
  - Kỷ Niệm 20 Năm tờ Khai Thác Thị Trường trùng cùng lúc với Đại Lễø Kỷ Niệm 10 Năm Hiến Chương 2000, là một cuộc lễ trọng đại khác của các phong trào dân chủ VN kết hợp quanh Hiến Chương 2000, năm nay sẽ diễn ra vào ngày 26-11-2010 (26/11/2000 - 26/11/2010). Hai biến cố đặc biệt của các phong trào dân chủ VN kết hợp quanh Hiến Chương 2000 lại đến gần sát với một biến cố có tầm quan trọng quyết định vào bậc nhất của giặc Cộng là Đại Hội XI Đảng CSVN sẽ diễn ra vào đầu năm 2011. Do đó, Ban Tổ Chức Giải Thi Năm Canh Dần của Phong Trào Hiến Chương 2000 đã ra một chủ đề đặc biệt đánh vào Đại Hội Đảng CS, cũng nhằm vinh danh Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH, một trong các nhà lãnh đạo đầu tiên của Phong Trào, từng phát động "HÔ HÀO NỔI DẬY!" cho VN sau Cách Mạng Đông Âu. Chủ đề Giải thi của Phong Trào Hiến Chưo3ơng 2000 năm Canh Dần 2010 như sau:
   
  "HÔ HÀO NỔI DẬY ĐÁNH SẬP ĐẠI HỘI XI ĐẢNG CSVN!"
   
  cùng với một chủ đề khác nữa nhằm tấn công bọn QUỐC DOANH TÔN GIÁO, đang nổi lên lũng đoạn và phá hoại Giáo Hội Công Giáo VN, như được đề xuất trong phần ĐỀ TÀI bên dưới.
   

  I. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI NĂM CANH DẦN
   

  - GIẢI NHẤT: 3000 Mỹ Kim (gồm cả 1000 Mỹ Kim được chuyển từ Giải Đặc Biệt 2009 quá thời hạn lãnh sang)
   
  - GIẢI NHÌ: 500 Mỹ Kim (có thể có trên một Giải Nhì, tùy điều kiện điểm số của bài dự thi)
   
  - GIẢI BA: 100 Mỹ Kim (có thể có nhiều Giải Ba, kinh nghiệm các năm trước cho thấy thường có trên 10 Giãi Ba).
   
  - GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Một năm báo Khai Thác Thị Trường & Đối Lực được gửi tới tận nhà (trường hợp người trúng Giải ở VN, sẽ có chính sách phát Giải đặc biệt)
   
  - GIẢÛI ĐẶC BIỆT: Tùy tình hình gây Qũy
   
  - GIẢI DO MẠNH THƯỜNG QUÂN TẶNG: Tùy Mạnh Thường Quân chỉ định và ra Giải.
   
  GIẢI DO MẠNH THƯỜNG QUÂN TẶNG là một đề xướng mới mẽ bắt đầu từ GIẢI "HÔ HÀO NỔI DẬY ĐÁNH SẬP ĐẠI HỘI XI ĐẢNG CSVN" năm nay, do một số anh em tâm huyết hoạt động thương mại đề xướng, nhằm trao Giải cho một số trường hợp đặc biệt, do Mạnh Thường Quân ái mộ và chỉ định. Như vậy, một cá nhân, đoàn thể hay tổ chức có thể trúng hai lần Giải, một Giải Thi chính thức của Ban Tôå Chức và một Giải do MẠNH THƯỜNG QUÂN tặng (Giải do MẠNH THƯỜNG QUÂN tặng là không giới hạn về giá trị, vì do ý riêng của MẠNH THƯỜNG QUÂN muốn tặng GIẢI cho ai với tặng vặt hoặc hiện kim như thế nào).
   

  II. ĐỀ TÀI
   

  Hai đề tài mới của Giải năm nay như sau (đây là các đề tài thêm vào bên cạnh các đề tài đã được đề xuất qua các lần thông báo trước mà qúy vị dự thi có thể khai triễn tiếp tục các đề tài đó và nộp bài, giá trị tương đương với các đề tài mới ở đây)
   

  * ĐỀ TÀI MỚI I:
   

  "HÔ HÀO NỔI DẬY ĐÁNH SẬP ĐẠI HỘI XI ĐẢNG CSVN, nhằm chận đứng kế hoạch nắm Đại Hội này của bầy Thái Thú Bắc Kinh để BÀN GIAO VIỆT NAM CHO TÀU!
   

  Xin Đồng Bào viết lên các Blogs và các Diễn Đàn điện tử trong ngoài nước (và gửi về chúng tôi dự thi) các lời ủng hộ và đường lối hành động để tạo nên lịch sử qua chiến dịch này".
   

  * ĐỀ TÀI MỚI II:
   

  "So sánh giữa Đức Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT (*) và tên HỒNG Y Wielgus-Việt Nam VÔ LIÊM SỈ , đã LÀM GÌ CHO GIÁO HỘI & DÂN TỘC. Đánh giá những thắng lợi và những thiệt hại đã tạo ra cho Giáo Hội và Đất Nước Việt Nam bởi Vị Thánh Ngô Quang Kiệt và Con Qủy Lucifer này".
   

  (*) Ghi chú: Đức TGM Ngô Quang Kiệt được trao Giải Nhất Giải "Thơ Văn - Lý Luận & Hành Động" Xuân Kỷ Sửu của Phong Trào Hiến Chương 2000 ngày 11-1-2009, cùng với lãnh đạo Giáo Xứ Thái Hà và Nhạc Sĩ kiêm Học Giả lừng danh áLê Hữu Mục - Montréal, Canada)
   

  Các đề tài đã được thông báo trong các kỳ trước vẫn còn hiệu lực để góp bài dự thi.
   

  III. Ý NGHIÃ CỦA GIẢI THI NĂM CANH DẦN 2010
   

  Với Giãi Thi Năm Canh Dần 2010, Sĩ Phu Việt Nam phát động một CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ nhằm CHẬN ĐỨNG việc BÀN GIAO VIỆT NAM CHO TÀU và GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, chuyễn VN sang dân chủ; đồng thời TUYÊN CHIẾN VỚI BỌN QUỐC DOANH, mà ba phong trào kết hợp qua Đại Hội Mở Rộng ngày 28-29/11/2009 tại Toronto đã ấp ủ từ lâu: PHẢI TỬ CHIẾN VỚI BỌN QUỐC DOANH, TRONG NƯỚC và HẢI NGOẠI, Công Giáo và Phật Giáo, để CS không thể dở trò dùng TÔN GIÁO để thống trị CỘNG ĐỒNG VN HẢI NGOẠI và RU NGŨ ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC cũng như QUỐC TẾ là có Tự Do Tôn Giáo tại VN. Chính là bọn QUỐC DOANH VÔ LIÊM SỈ - QUỐC NỘI và HẢI NGOẠI, đang tiếp tay cho chế độ man rợ vi phạm nhân quyền, đàn áp và bóc lột người dân. Tỗi lỗi của bọn này không gì có thể so sánh được, và các nhà ái quốc VN cũng như Phật Tử và Giáo Dân có ý thức phải tử chiến với bọn chúng, để phục hồi các giáo hội truyền thống và mở ra kỷ nguyên mới cho Dân Tộc. Nếu bọn Quốc Doanh tỗi lỗi này thắng, có nghiã là CS thắng, thìø lịch sử VN sẽ đi vào thời kỳ đen tối của một chế độ man rợ nhất hành tinh; mà lúc đó con cháu chúng ta sẽ là những người lãnh hậu quả.
   
  Chỉ có NỔI DẬY MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ DÂN TỘC và CHẬN ĐỨNG VIỆC BÀN GIAO VN CHO TÀU. Tên Hồng Y Wielgus - Việt Nam đã từng bay sang Bắc Kinh tiếp xúc với Giáo Hội Hòa Thân của Trung Hoa CS, học đường đi nước bước hầu tiến hành CỘNG SẢN HÓA Giáo Hội Công Giáo VN theo mô hình của Trung Cộng. Thành ra đồng bào, lương cũng như giáo, phải hết sức chú ý và VÔ HIỆU HÓA tên Hồng Y nguy hiểm này (chưa nói đến kế hoạch xóa Cờ Vàng của y, theo chỉ thiï của CS).
   
  Giải thi Năm Canh Dần 2010 của Phong Trào Hiến Chương 2000 cũng sẽ đánh một đòn chí tử vào các tên Giám Mục, Linh Mục Quốc Doanh Hải Ngoại bán mình cho qủy qua Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa ngày 11/4/2010 tại Đại Học Long Beach cũng như các tên trong "GIÀN ĐỒNG CA ÁO TÍM" đã thi hành âm mưu của CS loại Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT và đem Tổng Giáo Phận Hà Nội giao cho một giám mục Quốc Doanh (NGUYỄN VĂN NHƠN) . Các tên bán mình cho CS này là các đống phân mà hàng sĩ phu cũng như các nhà ái quốc VN không thể nào chịu đựng được phải ra tay, tố cáo trước toàn dân và công luận quốc tế để mọi người được biết mà tham gia trừ khử bọn qủy. Nhà lãnh đạo Phong Trào Hiến Chương 2000 -- TS NGUYỄN BÁ LONG, cùng với nhà lãnh đạo Phong Trào Việt Tự Dân -- GS TS NGUYỄN PHÚC LIÊN, trong ba phong trào kết hợp qua Đại Hội Mở Rộng Toronto, đã bàn kế hoạch tuyên chiến với bầy QỦY QUỐC DOANH này, cả trong nước lẫn hải ngoại; và chúng tôi sẽ thẳng tay với bọn qủy này, cả bên Công Giáo lẫn Phật Giáo. Không diệt được bọn này thì khó lòng thay đổi được tình hình VN, vì CSVN dựa vào bọn qủy này để "MÀ MẮT" QUỐC TẾ, và người dân thường chưa thoát được thói quen "THẦY THẦY CHA CHA!", dù là đối với các con qủy. Phải làm cho người dân tỉnh thức rằng đây là CÁC CON QỦY, mặc ÁO CHÙNG THÂM hoặc ÁO CÀ SA, chứ không phải là THẦY hay CHA chân thật. Đây là những con hủi đang góp bàn tay tội ác với Đảng CSVN. Thành ra bọn QUỐC DOANH QUỐC NỘI và HẢI NGOẠI tội lỗi ngập trời, chúng ta phải trừ khử chúng, không để cho CS lợi dụng, mới có thể tiến hành các hoạt động dân chủ hóa VN. Nếu để bọn này thắng (tức các tên như Hồng Y Đỏ PHẠM MINH MẪN, Giám Mục Đỏ NGUYỄN VĂN NHƠN, NGUYỄN THÁI HỢP, NGUYỄN VĂN KHẢM, CHÂU NGỌC TRI, NGUYỄN TRƯỜNG LUÂN v.v.) thắng; thì chúng ta thua, và VN chắc chắn sẽ mất vào tay Tàu Cộng vì bọn Thái Thú Bắc Kinh tại Hà Nội BÀN GIAO VN CHO TÀU! Phải diệt bọn này mới phá được sách lược của CSVN dùng tôn giáo để THỐNG TRỊ NGƯỜI DÂN và THU PHỤC CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI. Ba phong trào kết hợp qua Đại Hội Mở Rộng Toronto và các nhà trí thức các tôn giáo sẽ đề xuất ý kiến và kế hoạch để các tổ chức và anh chị em tranh đấu hải ngoại hiệp đồng một cách có hiệu quả hơn trong những lần đụng độ với QUỐC DOANH từ trong nước ra HẢI NGOẠI sau này. Đối với bọn bán linh hồn cho qủy và vô liêm sỉ này, phải quyết liệt và thẳng tay với chúng và phải có tổ chức để chống Quốc Doanh một cách hiệu quả, thay vì tự phát.
   

  IV. HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI
   

  Hộâi Đồng Chấm Giải gồm có BAN GIÁM KHẢO và BAN THẨM ĐỊNH, tập hợp các nhà cách mạng, các nhà ái quốc, sĩ phu, các nhà lý luận, các nhà lý thuyết, văn thi sĩ, nhạc sĩ, viện sĩ hàn lâm khoa học, giáo sư, học giả hàng đầu của người Việt trên thế giới. Năm nay gồm các vị sau:
   

   
   
   
   
   
   
  HINH XEM ATTACHMENT 
   
   
   
   
   
  Sĩ Phu NG. CAO HÁCH - GS VŨ QUỐC THÚC - Viện Sĩ LÊ MỘNG NGUYÊN - Thi Sĩ CUNG TRẦM TƯỞNG
   

   
   
   
   
   
   
  HINH XEM ATTACHMENT 
   
   
   
   
   
  TS NGUYỄN BÁ LONG - GS TS NGUYỄN PHÚC LIÊN -- Luật Sư TS LÂM LỄ TRINH
   
  Hình Ban Giám Khảo (4 vị, hàng trên) & Ban Thẩm Định (3 vị, hàng dưới) Giải "Thơ Văn - Lý Luận - Hành Động" Năm Canh Dần (2010)
   
  * BAN GIÁM KHẢO
   
  Gồm 4 vị:
   
  - Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH: Tác giả lừng danh về Thơ Cách Mạng và Hịch Khởi Nghiã, với các sáng tác và dịch phẩm vang dội, như: "Hô Hào Nổi Dậy!" (A Call to Arms!), "Việt Nam Khởi Nghiã!", "Quyền của Người Dân Nổi Dậy!" (Of the Right to Rebel), The Phú of Mount Chí Linh ( bản dịch tiếng Anh bài "Chí Linh Sơn Phú " của Nguyễn Trãi), Modern Versification (Phong Trào Thơ Mới), và rất nhiều bản dịch tiếng Anh các công trình thi ca Việt Nam nổi tiếng, như bài "Qua Đèo Ngang" cũa Bà Huyện Thanh Quan...
   
  - GS VŨ QUỐC THÚC: Chuyên nghiên cứu về Cách Mạng Màu và Bất Tuân Dân Sự tại các nước Đông Âu và các nước cựu CS Sô Viết. Lãnh đạo cao cấp của Phong Trào Hiến Chương 2000. Tác giả quyển hồi ký "Thời Đại Của Tôi" đã được cơ sở Bạn Văn xuất bản và phát hành cuối năm 2009ê tại Paris..
   
  - Viện Sĩ Hàn Lâm Khoa Học - Giáo Sư Tiến Sĩ LÊ MỘNG NGUYÊN, tác giả nhạc phẩm lừng danh "Trăng Mờ Bên Suối" đã đi vào lịch sử ca nhạc VN hiện đại, và nhiều thi nhạc phẩm nổi tiếng khác, cũng như sách về lý luận, biên khảo chính trị và hiến pháp, xuất bản tại Paris.
   
  - Thi Sĩ CUNG TRẦM TƯỞNG: Thi sĩ nổi tiếng từ trước 1975 của Miền Nam. Hiện đã hoàn tất bộ sách lớn: "Cung Trầm Tưởng - Hành Trình Thơ 1948-2008", khoảng 1000 trang, được xuất bản vào dịp Quốc Hận 2010
   
  * BAN THẨM ĐỊNH
   
  Gồm ba vị sau:
   
  - TS NGUYỄN BÁ LONG: Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000, đã xuất bản nhiều sách đại học trước 75, là người điều hợp hàng trăm học giả và chuyên gia danh tiếng hải ngoại khởi thảo Hiến Chương 2000 của các phong trào dân chủ VN, người viết cuốn: "Chaos Theory on the Turbulence and Ruin of the Socialist Republic of Vietnam" (Lý Thuyết Loạn Biến về sự Sụp Đổ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam -- Lý thuyết chính trị VN viết bằng toán và vật lý hiện đại - Chaos Theory).
   
  - Giáo Sư TS NGUYỄN PHÚC LIÊN: Người lãnh đạo Phong Trào Việt Tự Dân. Đã kết hợp vào mặt trận tranh đấu chống CS cùng với Phong Trào Hiến Chương 2000 và Phong Trào Phụ Nữ VN Hành Động Cứu Nước qua Đại Hội Mở Rộng ngày 28-29/11/2009 tại Toronto. Chuyên nghiên cứu về "NỔI DẬY" từ QUYỀN DẠ DẦY. Đã viết và xuất bản nhiều sách về cuộc khủng hoảng tài chánh và kinh tế 2007-2008.
   
  - TS LÂM LỄ TRINH: Chuyên gia về các vấn đề chính trị VNCH. Đã phỏng vấn nhiều lãnh đạo thuộc đệ nhất và đệ nhị VNCH và xuất bản nhiều sách. Nhân chứng và tác giả đáng tin cậy còn lại của nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút tập san Anh ngữ Nhân Quyền (Human Rights) tại Nam Cali.
   
  Các thành viên Ban Thẩm định còn có thể được tăng cường thêm nữa tùy nhu cầu cuộc thi đòi hỏi.
   
  V. THỂTHỨC & THỜI HẠN DỰ THI
   
  * THÊÅ THỨC
   
  Cuộc thi được mở ra cho mọi người Việt trong ngoài nước về ba lãnh vực: THƠ VĂN, LÝ LUẬN và HÀNH ĐỘNG. Các HÀNH ĐỘNG ĐỨNG LÊN hoặc KHAI TRIỂN CÁC PHƯƠNG THỨC ĐẤU TRANH có khả năng đẩy CSVN vào con đường cùng phá sản hoặc giải thể được đánh giá cao trong cuộc thi và được chấm giải cao.
   
  Tác giả dự thi có thể góp bài về đủ thể loại như thơ, câu đối, vè, truyện ngắn, kịch, bài hát, biên khảo, lý luận. Riêng các Hành Động Cách Mạng sẽ không đòi hỏi đệ trình bài viết mà sẽ được Ban Thẩm Định đánh giá tùy theo Hành Động liên hệ tạo ra tác dụng gì cho đại cuộc đấu tranh của Dân Tộc -- kể cả lãnh vực tôn giáo.
   
  Bài dự thi không được quá 10 trang đánh máy trên computer chữ VNI Times, cở chữ 12. Phải được chuyển bằng email cho : vietmarketing2@... (luôn luôn phải c/c cho doiluc@... vì diễn đàn Viet Marketing bị đánh phá, cần phải dự phòng 2-3 địa chỉ email một lúc).
   
  Ban Tổ Chức không nhận các bản dự thi viết tay, trừ các bài thơ 4-8 giòng. Nếu muốn gửi bưu điện, công trình dự thi phải được thu vào CD để có thể dùng computer lấy bài ra được, và gửi về:
   
  Ban Tổ Chức Giải thi Canh Dần 2010
   
  142 - 4975 Southampton Dr.
   
  Mississauga, ON L5M 8C8 - Canada
   
  Email và điện thoại liên lạc là: doiluc@..., Cell: 647-296-3133, Fax: 905-997-3169 (trước khi fax phải gọi Cell phone)
   
  *THỜI HẠN NỘP BÀI DỰ THI:
   
  Bài dự thi được nhận cho đến ngày 31-8-2010, kết quả sẽ được tuyên bố vào dịp Kỷ Niệm 20 Năm tờ Khai Thác Thị Trường và 10 Năm Hiến Chương 2000 vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12-2010. Riêng phần HÀNH ĐỘNG, Ban Thẩm Định sẽ đánh giá tùy theo tình hình tranh đấu và sự đứng lên trong nước.
   
  Thông báo này sẽ được cập nhật mỗi tháng vào dịp xuất bản các tờ Đối Lực và Khai Thác Thị Trường và được lên lưới mỗi tháng.
   
  Hải Ngoại ngày 20 tháng 6 năm 2010
   
  T/M Ban Tổ Chức
   
   
   
  TS NGUYỄN BÁ LONG
   
  Trưởng Ban
   
   
   
   
   
   
  VNI
   
   

  GIAÛI THI ÑAËC BIEÄT NAÊM CANH DAÀN (2010) CUÛA PHONG TRAØO HIEÁN CHÖÔNG 2000 KYÛ NIEÄM 20 NAÊM TÔØ KHAI THAÙC THÒ TRÖÔØNG VAØ 10 NAÊM HIEÁN CHÖÔNG 2000 VEÀ CHUÛ ÑEÀ:

  HOÂ HAØO NOÅI DAÄY ÑAÙNH SAÄP ÑAÏI HOÄI XI ÑAÛNG CSVN!

  K

  (Message over 64 KB, truncated)

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.