Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nghi Quyet Au Chau ve VN

Expand Messages
 • lasan1960
  Ban than men, Vao ngay 20/11/2003 vua qua, Dan bieu Quoc hoi Au chau dong thanh thong qua mot Quyet nghi phan doi nha nuoc Viet Nam truoc nhung hanh dong dan
  Message 1 of 1 , Nov 24, 2003
   Ban than men,

   Vao ngay 20/11/2003 vua qua,
   Dan bieu Quoc hoi Au chau dong thanh thong qua mot Quyet nghi phan
   doi nha
   nuoc Viet Nam truoc nhung hanh dong dan ap ton giao qua tho bao trong
   thoi
   gian qua. Ban quyet Nghi nay da : - to cao Ha Noi dan ap Giao hoi
   Phat
   giao Viet Nam Thong nhat,
   - yeu sach tra tu do cho Duc Tang thong Thich Huyen Quang, Hoa
   thuong
   Thich Quang Do va cac Thuong toa trong Hoi dong Luong Vien, - yeu
   sach
   cho tu do ton giao bien thanh hien thuc tai Viet Nam

   Ban Quyet nghi da duoc thong qua luc 17 gio chieu thu nam 20.11.2003.

   Ban Quyet nghi nay do 7 chinh dang cua Quoc hoi Au chau, bao gom 626
   Dan
   bieu, gom co: Dang Binh dan Au chau va Dan chu Au chau (EPP-ED) ;
   Dang Xa
   hoi Au chau (ESP) ; Dang Tu do, Dan chu va Cai cach Au chau (ELDR) ;
   Dang
   Xanh va Lien minh Tu do Au chau (Green/ALE) ; Lien doan Ta phai Thong
   nhat
   (trong so co Dang Cong san) va Ta phai Xanh Bac Au (GUE/NGL) ; va
   Dang Au
   chau Dan chu va Tuong di (ED).

   Khong do ngau nhien ma Nghi Quyet 427 thong qua tai Ha vien Hoa Ky o
   Hoa
   Thinh Don vao luc 17 gio chieu ngay thu tu 19.11.2003 voi 409 phieu
   thuan
   tren 13 phieu chong, roi mot ngay sau, Quyet Nghi cua Quoc hoi Au chau
   thong qua luc 17 gio chieu thu nam 20.11.2003 voi da so tuyet doi
   cua 626
   Dan bieu Ca 2 ban Quyet nghi deu tap trung vao cuoc dan ap Giao hoi
   Phat
   giao Viet Nam Thong nhat, sach nhieu, khung bo, quan che tuy tien
   cac Cao
   tang lanh dao Phat giao.

   Su luu tam va quyet liet len an manh me cua hai trung tam quyen luc
   lon
   nhat the gioi nay noi len chinh nghia cua cuoc dau tranh cho tu do ton
   giao, nhan quyen va dan chu cua Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong
   nhat va
   cac phong trao ton giao, nhan quyen, dan chu o trong nuoc. Nguong
   vong tu
   do va dan chu cua 80 trieu nhan dan tham lang da duoc the gioi lang
   nghe
   va ho tro. No la tieng coi bao hieu su suy tan, tan vo cua nhung
   chinh
   sach doc tai, ap buc truoc suc tien cong vu bao cua phong trieu "Dan
   chu
   hoa toan cau".

   Duoi day la toan van Viet dich ban Quyet Nghi cua Quoc hoi Au chau

   QUYET NGHI CUA QUOC HOI AU CHAU VE VAN DE TU DO TON GIAO O VIET NAM
   (thong qua vao luc 17 gio ngay 20.11.2003 tai Strasbourg)

   QUOC HOI AU CHAU

   a/. chieu theo cac Quyet nghi truoc day ve Viet Nam, dac biet cac
   Quyet
   nghi ngay 16.11.2000, ngay 5.7.2001 ve van de Tu do ton giao va ngay
   15.5.2003,

   b/. chieu theo Hiep uoc Hop tac Kinh te thoa thuan nam 1995 giua Cong
   dong
   Au chau va Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam, hiep uoc ma dieu 1 xac
   lap
   nen tang hop tac can cu tren su ton trong nhan quyen va cac nguyen
   tac
   dan chu,

   c/. chieu cac dieu 69 va 70 trong Hien phap Viet Nam bao dam quyen tu
   do
   "theo hay khong theo mot ton giao nao",

   d/. chieu dieu 18 trong Cong uoc quoc te ve cac Quyen dan su va
   chinh tri
   ma Viet Nam tham gia ky ket, bao dam quyen tu do ton giao, e/. chieu
   hiep
   uoc hop tac ky nam 1985 giua Lien hiep Au chau va Viet Nam,

   f/. chieu Phuc trinh ve tinh trang nhan quyen trong the gioi nam
   2002,

   g/. chieu theo van kien chien luoc giua Cong dong Au chau va Cong hoa
   Xa
   hoi Chu nghia Viet Nam 2002 - 2006,

   h/. chieu dieu 50, doan 5, trong ban dieu le,

   A- Vi rang, tu do ton giao la mot trong nhung tu do co ban duoc tuyen
   xung trong ban Tuyen ngon Quoc te Nhan quyen va bao dam qua nhieu
   Cong
   uoc quoc te ma Viet Nam tham gia,

   B - Nhan manh toi Hiep uoc hop tac giua Lien hiep Au chau va Viet
   Nam dat
   nen tang tren su ton trong cac quyen co ban tuyen xung trong nhung
   Cong
   uoc vua ke,

   C- Vi rang, mac bao loi tuyen bo khong ngot lap lai cua nha cam quyen
   Viet
   Nam, the nhung tinh trang ve cac tu do co ban va, dac biet la tu do
   ton
   giao van la moi lo lang cuc ky,

   D- Vi rang, tinh chat da chung toc, da van hoa va da ton giao tai
   Viet Nam,

   E- Vi rang, nhung hy vong nay sinh tu cuoc gap go hoi thang tu dau
   nam
   nay, giua Thu tuong Phan Van Khai va Dai lao Hoa thuong Thich Huyen
   Quang,
   86 tuoi, Tang thong Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, nguoi da
   trai
   qua 21 nam tu day,

   F- Vo cung tiec cho cuoc gap go bat ngo nhung gay dong du luan bao
   chi
   hom 2 thang 4 vua qua giua Thu tuong Phan Van Khai va Dai lao Hoa
   thuong
   Thich Huyen Quang, Tang thong Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat
   (mot
   giao hoi bi cam doan), lai tiep dien theo sau do cuoc gia tang dan ap
   Giao hoi nay, cung nhu tiep dien cuoc dan ap doi voi cac to chuc ton
   giao
   khong duoc cong nhan khac, nhu Giao hoi Tin Lanh cua nguoi mien Nui
   hay
   Giao hoi Phat giao Hoa Hao,

   G- Khong hai long ve quyet dinh quan che Duc Tang thong Thich Huyen
   Quang
   va Hoa thuong Thich Quang Do, cung nhu ket an ngay tuc khac hai nam
   quan
   che cac Thuong toa Thich Tue Sy, Thich Thanh Huyen, Thich Nguyen Ly,
   va
   Dai duc Thich Dong Tho, thi gia cua Duc Tang thong theo Quyet dinh
   cua
   Uy ban Nhan dan thanh pho Ho Chi Minh, va nha cam quyen o Hue va o
   thanh
   pho Ho Chi Minh len an, bang khau lenh, hai nam quan che bon Tang si
   khac
   : Hoa thuong Thich Thien Hanh, cac Thuong toa Thich Vien Dinh, Thich
   Thai
   Hoa, Thich Nguyen Vuong,

   H- Vi rang, ton trong nhan quyen la yeu to chu yeu cua Hiep uoc hop
   tac ky
   ket giua Lien hiep Au chau va Viet Nam,

   I- Vi rang, se co cuoc hop cua "uy ban giam sat" hiep uoc hop tac giua
   Lien hiep Au chau va Viet Nam,

   J- Nhac lai rang viec ket an cha Nguyen Van Ly va ba nguoi chau cua
   Ngai,
   cung nhu cuoc dan ap khong ngung doi voi nguoi mien Nui theo Thien
   chua
   giao va Giao hoi Phat giao Hoa Hao,

   K. Su kien can luu y, la nhieu nhom ton giao khac cung bi chinh quyen
   kiem soat, du rang Hien phap Viet Nam bao dam moi cong dan co quyen
   tu do
   tin nguong va ton giao,

   QUOC HOI AU CHAU

   1/. Manh me ket an dot dan ap moi vo cung tram trong, trai voi quyen
   tu
   do ton giao cua Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat va nhung nguoi
   Thien chua giao mien Nui, cung nhu ket an chinh sach co chu y ma chinh
   quyen Viet Nam su dung de khai tru cac Giao hoi khong duoc cong
   nhan,
   dac biet la truong hop cua Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat;

   2/. Yeu cau Nha cam quyen Viet Nam cham dut tuc khac nhung chinh
   sach dan
   ap Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat, Giao hoi Cong giao, cac
   dan toc
   mien Nui theo Thien chua giao va nhung tin do Phat giao Hoa Hao, va
   chap
   nhan tuc khac moi cai cach can thiet de bao dam cho cac Giao hoi nay
   co
   mot quy che hop phap ;

   3/. Yeu cau chinh phu Viet Nam tra tu do tuc khac cho moi cong dan
   Viet
   Nam dang bi cam tu vi ly do tin nguong, thuc hanh ton giao hay chi vi
   thiet tha voi tu do ton giao, va tien khoi la tra tu do cho Hoa thuong
   Thich Huyen Quang, Tang thong Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat,
   cung
   nguoi phu ta cua ngai la Hoa thuong Thich Quang Do ;

   4/. Keu goi Nha cam quyen Viet Nam ton trong tu do ton giao cua tat
   ca
   cac doan the ton giao va bao dam cho moi nguoi Viet Nam duoc quyen
   thuc
   hanh ton giao ma ho chon lua, ke ca quyen tu do cung le hay hoi hop,
   va
   yeu cau thiet lap mot he thong phap ly doc lap voi quyen luc chinh
   tri ;

   5/. Moi goi Uy hoi Au chau dua van de tu do ton giao o Viet Nam vao
   hang
   dau cua nghi trinh ban thao tai Hoi dong Hon hop Lien hiep Au chau -
   Viet
   Nam vao ngay 21.11 nay o Bruxelles ;

   6/. Moi goi Hoi dong va Uy hoi Au chau su dung moi phuong tien chinh
   tri
   va ngoai giao de cham chu theo doi sao cho tu do ton giao bien thanh
   hien
   thuc tai Viet Nam ;

   7/. Yeu cau Uy hoi va Hoi dong Au chau cham chu theo doi sao cho cac
   dieu
   khoan ve nhan quyen trong cac hiep dinh va hiep uoc ky ket duoc tuan
   thu
   ;

   8/. Yeu cau cac vi dai dien ngoai giao cua Lien hiep Au chau va cac
   Quoc
   gia thanh vien co mat o Viet Nam theo doi tinh canh cua hang giao
   pham cao
   cap Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat dang bi tu hay quan che,
   chu
   tam dac biet toi tinh trang tu do ton giao o trong xu va dieu hop
   moi no
   luc de thang tien cu the tu do nay ;

   9.. Khuyen cao viec gui mot phai doan Quoc hoi Au chau den Viet Nam,
   nham
   luong dinh tinh hinh ton giao, dac biet la tinh hinh cua Giao Hoi
   Phat
   Giao Viet Nam Thong Nhat, gap go hang giao pham lanh dao, truoc het
   la Duc
   Tang thong Thich Huyen Quang va Hoa thuong Thich Quang Do ;

   10/. Uy nhiem Chu tich Quoc hoi Au chau chuyen giao Quyet Nghi nay
   den Hoi
   dong Au chau, Uy hoi Au chau, den Chu tich, Thu tuong va Chu tich
   Quoc
   hoi Viet Nam, den Duc Tang thong Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong
   nhat
   va vi phu ta cua Ngai (Hoa thuong Thich Quang Do), den ong Tong Thu ky
   Lien Hiep Quoc va Bao cao vien Lien Hiep Quoc dac trach van de tu do
   ton
   giao.   ==================

   Ba.n tha^n me^'n,

   Va`o nga`y 20/11/2003 vu+`a qua,
   Da^n bie^?u Quo^'c ho^.i A^u cha^u d-o^`ng thanh tho^ng qua mo^.t
   Quye^'t
   nghi. pha?n d-o^'i nha` nu+o+'c Vie^.t Nam tru+o+'c nhu+~ng ha`nh d-
   o^.ng
   d-a`n a'p to^n gia'o qua' tho^ ba.o trong tho+`i gian qua\. Ba?n
   quye^'t
   Nghi. na`y d-a~ : - to^' ca'o Ha` No^.i d-a`n a'p Gia'o ho^.i Pha^.t
   gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng nha^'t, - ye^u sa'ch tra? tu+. do cho D-
   u+'c
   Ta(ng tho^'ng Thi'ch Huye^`n Quang, Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng D-
   o^.
   va` ca'c Thu+o+.ng to.a trong Ho^.i d-o^`ng Lu+o+~ng Vie^.n, - ye^u
   sa'ch
   cho tu+. do to^n gia'o bie^'n tha`nh hie^.n thu+.c ta.i Vie^.t Nam

   Ba?n Quye^'t nghi. d-a~ d-u+o+.c tho^ng qua lu'c 17 gio+` chie^`u
   thu+'
   na(m 20.11.2003.

   Ba?n Quye^'t nghi. na`y do 7 chi'nh d-a?ng cu?a Quo^'c ho^.i A^u
   cha^u,
   bao go^`m 626 Da^n bie^?u, go^`m co': D-a?ng Bi`nh da^n A^u cha^u va`
   Da^n chu? A^u cha^u (EPP-ED) ; D-a?ng Xa~ ho^.i A^u cha^u (ESP) ; D-
   a?ng
   Tu+. do, Da^n chu? va` Ca?i ca'ch A^u cha^u (ELDR) ; D-a?ng Xanh va`
   Lie^n minh Tu+. do A^u cha^u (Green/ALE) ; Lie^n d-oa`n Ta? pha'i
   Tho^'ng
   nha^'t (trong so^' co' D-a?ng Co^.ng sa?n) va` Ta? pha'i Xanh Ba('c
   A^u
   (GUE/NGL) ; va` D-a?ng A^u cha^u Da^n chu? va` Tu+o+ng di. (ED-).

   Kho^ng do nga^~u nhie^n ma` Nghi. Quye^'t 427 tho^ng qua ta.i Ha.
   vie^.n
   Hoa Ky` o+? Hoa Thi.nh D-o^'n va`o lu'c 17 gio+` chie^`u nga`y thu+'
   tu+
   19.11.2003 vo+'i 409 phie^'u thua^.n tre^n 13 phie^'u cho^'ng, ro^`i
   mo^.t
   nga`y sau, Quye^'t Nghi. cu?a Quo^'c ho^.i A^u cha^u tho^ng qua lu'c
   17
   gio+` chie^`u thu+' na(m 20.11.2003 vo+'i d-a so^' tuye^.t d-o^'i cu?
   a 626
   Da^n bie^?u. Ca? 2 ba?n Quye^'t nghi. d-e^`u ta^.p trung va`o cuo^.c
   d-a`n
   a'p Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng nha^'t, sa'ch
   nhie^~u,
   khu?ng bo^', qua?n che^' tu`y tie^.n ca'c Cao ta(ng la~nh d-a.o
   Pha^.t
   gia'o\.

   Su+. lu+u ta^m va` quye^'t lie^.t le^n a'n ma.nh me~ cu?a hai trung
   ta^m
   quye^`n lu+.c lo+'n nha^'t the^' gio+'i na`y no'i le^n chi'nh nghi~a
   cu?a
   cuo^.c d-a^'u tranh cho tu+. do to^n gia'o, nha^n quye^`n va` da^n
   chu?
   cu?a Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng nha^'t va` ca'c
   phong
   tra`o to^n gia'o, nha^n quye^`n, da^n chu? o+? trong nu+o+'c.
   Ngu+o+~ng
   vo.ng tu+. do va` da^n chu? cu?a 80 trie^.u nha^n da^n tha^`m la(.ng
   d-a~
   d-u+o+.c the^' gio+'i la('ng nghe va` ho^~ tro+.. No' la` tie^'ng co`i
   ba'o hie^.u su+. suy ta`n, tan vo+~ cu?a nhu+~ng chi'nh sa'ch d-o^.c
   ta`i, a'p bu+'c tru+o+'c su+'c tie^'n co^ng vu~ ba?o cu?a phong
   trie^`u
   "Da^n chu? ho'a toa`n ca^`u".

   Du+o+'i d-a^y la` toa`n va(n Vie^.t di.ch ba?n Quye^'t Nghi. cu?a
   Quo^'c
   ho^.i A^u cha^u

   QUYE^'T NGHI. CU?A QUO^'C HO^.I A^U CHA^U VE^` VA^'N D-E^` TU+. DO
   TO^N
   GIA'O O+? VIE^.T NAM (tho^ng qua va`o lu'c 17 gio+` nga`y 20.11.2003
   ta.i
   Strasbourg)

   QUO^'C HO^.I A^U CHA^U

   a/. chie^'u theo ca'c Quye^'t nghi. tru+o+'c d-a^y ve^` Vie^.t Nam,
   d-a(.c bie^.t ca'c Quye^'t nghi. nga`y 16.11.2000, nga`y 5.7.2001 ve^`
   va^'n d-e^` Tu+. do to^n gia'o va` nga`y 15.5.2003,

   b/. chie^'u theo Hie^.p u+o+'c Ho+.p ta'c Kinh te^' tho?a thua^.n na(m
   1995 giu+~a Co^.ng d-o^`ng A^u cha^u va` Co^.ng ho`a Xa~ ho^.i Chu?
   nghi~a
   Vie^.t Nam, hie^.p u+o+'c ma` d-ie^`u 1 xa'c la^.p ne^`n ta?ng ho+.p
   ta'c
   ca(n cu+' tre^n su+. to^n tro.ng nha^n quye^`n va` ca'c nguye^n ta('c
   da^n
   chu?,

   c/. chie^'u ca'c d-ie^`u 69 va` 70 trong Hie^'n pha'p Vie^.t Nam ba?o
   d-a?m quye^`n tu+. do "theo hay kho^ng theo mo^.t to^n gia'o na`o",

   d/. chie^'u d-ie^`u 18 trong Co^ng u+o+'c quo^'c te^' ve^` ca'c
   Quye^`n
   da^n su+. va` chi'nh tri. ma` Vie^.t Nam tham gia ky' ke^'t, ba?o d-a?
   m
   quye^`n tu+. do to^n gia'o, e/. chie^'u hie^.p u+o+'c ho+.p ta'c ky'
   na(m
   1985 giu+~a Lie^n hie^.p A^u cha^u va` Vie^.t Nam,

   f/. chie^'u Phu'c tri`nh ve^` ti`nh tra.ng nha^n quye^`n trong the^'
   gio+'i na(m 2002,

   g/. chie^'u theo va(n kie^.n chie^'n lu+o+.c giu+~a Co^.ng d-o^`ng A^u
   cha^u va` Co^.ng ho`a Xa~ ho^.i Chu? nghi~a Vie^.t Nam 2002 - 2006,

   h/. chie^'u d-ie^`u 50, d-oa.n 5, trong ba?n d-ie^`u le^.,

   A- Vi` ra(`ng, tu+. do to^n gia'o la` mo^.t trong nhu+~ng tu+. do co+
   ba?n d-u+o+.c tuye^n xu+ng trong ba?n Tuye^n ngo^n Quo^'c te^' Nha^n
   quye^`n va` ba?o d-a?m qua nhie^`u Co^ng u+o+'c quo^'c te^' ma`
   Vie^.t
   Nam tham gia,

   B - Nha^'n ma.nh to+'i Hie^.p u+o+'c ho+.p ta'c giu+~a Lie^n hie^.p
   A^u
   cha^u va` Vie^.t Nam d-a(.t ne^`n ta?ng tre^n su+. to^n tro.ng ca'c
   quye^`n co+ ba?n tuye^n xu+ng trong nhu+~ng Co^ng u+o+'c vu+`a ke^?,

   C- Vi` ra(`ng, ma(.c bao lo+`i tuye^n bo^' kho^ng ngo+'t la^.p la.i
   cu?a
   nha` ca^`m quye^`n Vie^.t Nam, the^' nhu+ng ti`nh tra.ng ve^` ca'c
   tu+.
   do co+ ba?n va`, d-a(.c bie^.t la` tu+. do to^n gia'o va^~n la` mo^'i
   lo
   la('ng cu+.c ky`,

   D- Vi` ra(`ng, ti'nh cha^'t d-a chu?ng to^.c, d-a va(n ho'a va` d-a
   to^n
   gia'o ta.i Vie^.t Nam,

   E- Vi` ra(`ng, nhu+~ng hy vo.ng na?y sinh tu+` cuo^.c ga(.p go+~
   ho^`i
   tha'ng tu+ d-a^`u na(m nay, giu+~a Thu? tu+o+'ng Phan Va(n Kha?i va`
   D-a.i
   la~o Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Huye^`n Quang, 86 tuo^?i, Ta(ng tho^'ng
   Gia'o
   ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng nha^'t, ngu+o+`i d-a~ tra?i
   qua 21
   na(m tu` d-a`y,

   F- Vo^ cu`ng tie^'c cho cuo^.c ga(.p go+~ ba^'t ngo+` nhu+ng ga^y d-
   o^.ng
   du+ lua^.n ba'o chi' ho^m 2 tha'ng 4 vu+`a qua giu+~a Thu? tu+o+'ng
   Phan
   Va(n Kha?i va` D-a.i la~o Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Huye^`n Quang, Ta(ng
   tho^'ng Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng Nha^'t (mo^.t
   gia'o
   ho^.i bi. ca^'m d-oa'n), la.i tie^'p die^~n theo sau d-o' cuo^.c gia
   ta(ng
   d-a`n a'p Gia'o ho^.i na`y, cu~ng nhu+ tie^'p die^~n cuo^.c d-a`n a'p
   d-o^'i vo+'i ca'c to^? chu+'c to^n gia'o kho^ng d-u+o+.c co^ng nha^.n
   kha'c, nhu+ Gia'o ho^.i Tin La`nh cu?a ngu+o+`i mie^`n Nu'i hay Gia'o
   ho^.i Pha^.t gia'o Ho`a Ha?o,

   G- Kho^ng ha`i lo`ng ve^` quye^'t d-i.nh qua?n che^' D-u+'c Ta(ng
   tho^'ng
   Thi'ch Huye^`n Quang va` Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng D-o^., cu~ng
   nhu+
   ke^'t a'n ngay tu+'c kha('c hai na(m qua?n che^' ca'c Thu+o+.ng to.a
   Thi'ch Tue^. Sy~, Thi'ch Thanh Huye^`n, Thi'ch Nguye^n Ly', va` D-a.i
   d-u+'c Thi'ch D-o^`ng Tho., thi. gia? cu?a D-u+'c Ta(ng tho^'ng theo
   Quye^'t d-i.nh cu?a U?y ban Nha^n da^n tha`nh pho^' Ho^` Chi' Minh,
   va`
   nha` ca^`m quye^`n o+? Hue^' va` o+? tha`nh pho^' Ho^` Chi' Minh le^n
   a'n, ba(`ng kha^?u le^.nh, hai na(m qua?n che^' bo^'n Ta(ng si~
   kha'c :
   Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Thie^.n Ha.nh, ca'c Thu+o+.ng to.a Thi'ch Vie^n
   D-i.nh, Thi'ch Tha'i Ho`a, Thi'ch Nguye^n Vu+o+ng,

   H- Vi` ra(`ng, to^n tro.ng nha^n quye^`n la` ye^'u to^' chu? ye^'u cu?
   a
   Hie^.p u+o+'c ho+.p ta'c ky' ke^'t giu+~a Lie^n hie^.p A^u cha^u va`
   Vie^.t Nam,

   I- Vi` ra(`ng, se~ co' cuo^.c ho.p cu?a "u?y ban gia'm sa't" hie^.p
   u+o+'c
   ho+.p ta'c giu+~a Lie^n hie^.p A^u cha^u va` Vie^.t Nam,

   J- Nha('c la.i ra(`ng vie^.c ke^'t a'n cha Nguye^~n Va(n Ly' va` ba
   ngu+o+`i cha'u cu?a Nga`i, cu~ng nhu+ cuo^.c d-a`n a'p kho^ng ngu+`ng
   d-o^'i vo+'i ngu+o+`i mie^`n Nu'i theo Thie^n chu'a gia'o va` Gia'o
   ho^.i
   Pha^.t gia'o Ho`a Ha?o,

   K. Su+. kie^.n ca^`n lu+u y', la` nhie^`u nho'm to^n gia'o kha'c
   cu~ng
   bi. chi'nh quye^`n kie^?m soa't, du` ra(`ng Hie^'n pha'p Vie^.t Nam
   ba?o
   d-a?m mo.i co^ng da^n co' quye^`n tu+. do ti'n ngu+o+~ng va` to^n
   gia'o,

   QUO^'C HO^.I A^U CHA^U

   1/. Ma.nh me~ ke^'t a'n d-o+.t d-a`n a'p mo+'i vo^ cu`ng tra^`m
   tro.ng,
   tra'i vo+'i quye^`n tu+. do to^n gia'o cu?a Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o
   Vie^.t Nam Tho^'ng Nha^'t va` nhu+~ng ngu+o+`i Thie^n chu'a gia'o
   mie^`n
   Nu'i, cu~ng nhu+ ke^'t a'n chi'nh sa'ch co' chu? y' ma` chi'nh
   quye^`n
   Vie^.t Nam su+? du.ng d-e^? khai tru+` ca'c Gia'o ho^.i kho^ng d-
   u+o+.c
   co^ng nha^.n, d-a(.c bie^.t la` tru+o+`ng ho+.p cu?a Gia'o Ho^.i
   Pha^.t
   Gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng Nha^'t;

   2/. Ye^u ca^`u Nha` ca^`m quye^`n Vie^.t Nam cha^'m du+'t tu+'c kha
   ('c
   nhu+~ng chi'nh sa'ch d-a`n a'p Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Vie^.t Nam
   Tho^'ng
   Nha^'t, Gia'o ho^.i Co^ng gia'o, ca'c da^n to^.c mie^`n Nu'i theo
   Thie^n
   chu'a gia'o va` nhu+~ng ti'n d-o^` Pha^.t gia'o Ho`a Ha?o, va` cha^'p
   nha^.n tu+'c kha('c mo.i ca?i ca'ch ca^`n thie^'t d-e^? ba?o d-a?m cho
   ca'c Gia'o ho^.i na`y co' mo^.t quy che^' ho+.p pha'p ;

   3/. Ye^u ca^`u chi'nh phu? Vie^.t Nam tra? tu+. do tu+'c kha('c cho
   mo.i
   co^ng da^n Vie^.t Nam d-ang bi. ca^`m tu` vi` ly' do ti'n ngu+o+~ng,
   thu+.c ha`nh to^n gia'o hay chi? vi` thie^'t tha vo+'i tu+. do to^n
   gia'o,
   va` tie^n kho+?i la` tra? tu+. do cho Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Huye^`n
   Quang,
   Ta(ng tho^'ng Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng nha^'t,
   cu`ng
   ngu+o+`i phu. ta' cu?a nga`i la` Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng D-o^. ;

   4/. Ke^u go.i Nha` ca^`m quye^`n Vie^.t Nam to^n tro.ng tu+. do to^n
   gia'o cu?a ta^'t ca? ca'c d-oa`n the^? to^n gia'o va` ba?o d-a?m cho
   mo.i
   ngu+o+`i Vie^.t Nam d-u+o+.c quye^`n thu+.c ha`nh to^n gia'o ma` ho.
   cho.n
   lu+.a, ke^? ca? quye^`n tu+. do cu'ng le^~ hay ho^.i ho.p, va` ye^u
   ca^`u
   thie^'t la^.p mo^.t he^. tho^'ng pha'p ly' d-o^.c la^.p vo+'i quye^`n
   lu+.c chi'nh tri. ;

   5/. Mo+`i go.i U?y ho^.i A^u cha^u d-u+a va^'n d-e^` tu+. do to^n
   gia'o
   o+? Vie^.t Nam va`o ha`ng d-a^`u cu?a nghi. tri`nh ba`n tha?o ta.i
   Ho^.i
   d-o^`ng Ho^~n ho+.p Lie^n hie^.p A^u cha^u - Vie^.t Nam va`o nga`y
   21.11
   na`y o+? Bruxelles ;

   6/. Mo+`i go.i Ho^.i d-o^`ng va` U?y ho^.i A^u cha^u su+? du.ng mo.i
   phu+o+ng tie^.n chi'nh tri. va` ngoa.i giao d-e^? cha(m chu' theo
   do~i sao
   cho tu+. do to^n gia'o bie^'n tha`nh hie^.n thu+.c ta.i Vie^.t Nam ;

   7/. Ye^u ca^`u U?y ho^.i va` Ho^.i d-o^`ng A^u cha^u cha(m chu' theo
   do~i
   sao cho ca'c d-ie^`u khoa?n ve^` nha^n quye^`n trong ca'c hie^.p d-
   i.nh
   va` hie^.p u+o+'c ky' ke^'t d-u+o+.c tua^n thu? ;

   8/. Ye^u ca^`u ca'c vi. d-a.i die^.n ngoa.i giao cu?a Lie^n hie^.p A^u
   cha^u va` ca'c Quo^'c gia tha`nh vie^n co' ma(.t o+? Vie^.t Nam theo
   do~i
   ti`nh ca?nh cu?a ha`ng gia'o pha^?m cao ca^'p Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o
   Vie^.t Nam Tho^'ng Nha^'t d-ang bi. tu` hay qua?n che^', chu' ta^m d-a
   (.c
   bie^.t to+'i ti`nh tra.ng tu+. do to^n gia'o o+? trong xu+' va` d-
   ie^`u
   ho+.p mo.i no^~ lu+.c d-e^? tha(ng tie^'n cu. the^? tu+. do na`y ;

   9.. Khuye^'n ca'o vie^.c gu+?i mo^.t pha'i d-oa`n Quo^'c ho^.i A^u
   cha^u
   d-e^'n Vie^.t Nam, nha(`m lu+o+.ng d-i.nh ti`nh hi`nh to^n gia'o, d-a
   (.c
   bie^.t la` ti`nh hi`nh cu?a Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Vie^.t Nam
   Tho^'ng
   Nha^'t, ga(.p go+~ ha`ng gia'o pha^?m la~nh d-a.o, tru+o+'c he^'t la`
   D-u+'c Ta(ng tho^'ng Thi'ch Huye^`n Quang va` Ho`a thu+o+.ng Thi'ch
   Qua?ng D-o^. ;

   10/. U?y nhie^.m Chu? ti.ch Quo^'c ho^.i A^u cha^u chuye^?n giao
   Quye^'t
   Nghi. na`y d-e^'n Ho^.i d-o^`ng A^u cha^u, U?y ho^.i A^u cha^u, d-
   e^'n
   Chu? ti.ch, Thu? tu+o+'ng va` Chu? ti.ch Quo^'c ho^.i Vie^.t Nam, d-
   e^'n
   D-u+'c Ta(ng tho^'ng Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng
   nha^'t
   va` vi. phu. ta' cu?a Nga`i (Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng D-o^.), d-
   e^'n
   o^ng To^?ng Thu+ ky' Lie^n Hie^.p Quo^'c va` Ba'o ca'o vie^n Lie^n
   Hie^.p
   Quo^'c d-a(.c tra'ch va^'n d-e^` tu+. do to^n gia'o\.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.