Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: PHA^`N II/PART II (DL 118): VA(N NGHE^. XUA^N CANH DA^`N: KHAI D-E^`: Ba`i LA.C VIE^.T cu?a CAM LY , Tho* Song Ngu*~ cu?a THANH THANH, & tho* xu*o*'ng ho.a cu?a: NGUYE^~N GIA LINH/NGUYE^N TRA^`N

Expand Messages
 • doiluc
  Vietnamese, English, Vietnet, UNICODE, VNI, LA.C VIE^.T La.c Vie^.t, nga`n xu+a,vuo+.t ha?i ha`, Sao Mai da^~n lo^ i DDa^ t Nam xa . Tie^n Long ha?o ho+.p,
  Message 1 of 2 , Mar 1, 2010
    
    
    
    

   Vietnamese, English, Vietnet, UNICODE, VNI,

    


   LA.C VIE^.T

    

   La.c Vie^.t, nga`n xu+a,vuo+.t ha?i ha`,

   Sao Mai da^~n lo^'i DDa^'t Nam xa\.

   Tie^n Long ha?o ho+.p, sinh Da^n To^.c;

   Thie^n DDi.a ho`a giao, la^.p Quo^'c Gia\.

   Hie^?n ha'ch vo? co^ng, oai su+? sa'ch;

   Huy hoa`ng va(n hie^'n, dde.p thi ca\.

   Que^ ngu+o+`i , da^ng le^~, ghi o+n To^?,

   Nho+' nu+o+'c, thu+o+ng no`i, gio.t le^. sa\.


   Camly

   Ba('c Cali, Xua^n Canh Da^`n 2010

    

   DU+O+'I GIA`N HOA GIA^'Y TI'M


   "Ho^m nay cho+.t nho+' thu+o+ng ngu+o+`i

   cho+.t nho+' mo^i ngu+o+`i

   tie^'ng ve nga`y cu~ ru.ng ro+`i mo^i em..."

   (trong nha.c-pha^?m "Nu. Ho^n DDa^`u")


   Du+o+'i gia`n hoa gia^'y ti'm

   La^`n dda^`u anh ho^n em

   Lu~ ve sa^`u le^n tie^'ng

   Ma?nh tra(ng khuya be^n the^`m


   Ro^`i tho+`i gian qua mau

   Anh theo ho.c le^n cao

   Bo? gia`n hoa gia^'y ti'm

   Vo+'i cuo^.c ti`nh tra(ng sao


   Tu+`ng la' thu+ vie^'t ve^`

   Anh va^~n nho+' tho^n que^

   Nho+' gia`n hoa gia^'y ti'm

   Co' em nghie^ng to'c the^`


   Mo^~i nga`y mo^.t la^`n dde^'n

   Be^n gia`n hoa gia^'y xu+a

   Tie^'ng ve sa^`u nu+'c no+?

   Nghe no^~i buo^`n vu vo+


   Ba^y gio+` mu`a ha. ve^`

   O^m mo^.t ma?nh ti`nh que^

   Du+o+'i gia`n hoa gia^'y ti'm

   Em ho'a tha`nh ca^y si


   NGO^ BI'CH LAN

   (France)


   UNDER THE PURPLE FLOWERS


   "I suddenly remember and miss

   I suddenly reminisce about his kiss

   My lips bewitched with the old cicadas’ carol..."

   (from the song "The First Kiss")


   In the purple flowers’ shade

   You kissed me the first kiss\.

   The moon lit its light of jade;

   The cicadas sang their song of bliss\.


   Then, time passed fast and blind;

   You went to your studies above

   Leaving the purple flowers behind

   With such a dreamlike love\.


   In each letter sent to the old place

   You said you still missed this start

   With the purple flowers of grace

   And this young and true heart\.


   I have come back each day alone

   To see the old flowers obsess

   And hear the cicadas groan;

   I feel such a vague distress\.


   I have nurtured my pastoral love

   Now that summer is back to see

   With the purple flowers above

   I’ve become an amorous banian tree\.


   THANH-THANH

   (Poems by Selected Vietnamese)

    

    

   Ba`i xu+o+'ng:

   Mu`a Xua^n ke^'t nu.

   Phu+o+ng tro+`i ho^.i ngo^. de^.t va^`n hoa

   Mo+'i tha^'y ddie^`u mo+ lo+.p ma'i nha`

   Gio' so+'m giao mu`a xa^y lo^'i mo+'i

   Su+o+ng chie^`u go+.i ca?m ke^'t nga`y qua

   Thu+o+ng ddo+`i la^.n dda^.n no+i ddo^`i tha^?m

   Quy' ba.n buo^`n vui lu'c tuo^?i gia`

   Vo.ng tu+o+?ng nga`y dde^m nung be^'p su+o+?i

   Cho luo^`ng a^'m a'p dda^?y phie^`n xa


   Nguye^~n Gia Linh

    

   Ba`i ho.a:

    

   Xua^n Mai

   Ru+.c ro+~ ru+`ng mai tu+o+i sa('c hoa

   Ba'o tin Xua^n dde^'n kha('p muo^n nha`

   Canh Da^`n o^ng Ho^? xo^ng pha to+'i

   Ky? Su+?u cha`ng Ngu+u me^.t mo?i qua

   Nao nu+'c cha`o Xua^n tu+o+i lo+'p tre?

   Khe^` kha` ddo'n Te^'t tho?a lo`ng gia`

   Ba.n be` chu'c tu.ng chung tra` a^'m

   Xa xu+' nhu+ng lo`ng cha(?ng tha^'y xa

   Toronto Feb 19, 2010

   (Mo^`ng 6 Te^'t Canh Da^`n)

   Nguye^n Tra^`n

    

    

   Mu`a Xua^n o+? dda^u

   Em cho+? mu`a Xua^n anh to+'i dda^u

   Cho anh ngo+ nga'c no^~i u sa^`u

   Xua^n ve^` mo^.t go'c tro+`i hiu qua.nh

   Ga'c nho? mi`nh anh ba.c ma'i dda^`u

   Em cho+? mu`a Xua^n anh no+? hoa

   Tra?i hoa ru+.c ro+~ kha('p muo^n nha`

   Nhu+ng nha` anh cha(?ng hoa na`o ca?

   Chi? thoa'ng nga^.m ngu`i theo da'ng hoa

   Em cho+? mu`a Xua^n anh nho+' thu+o+ng

   Ti`nh xu+a bo^~ng ma^'t khu'c nghe^ thu+o+`ng

   Anh ddi trong gio' chie^`u se la.nh

   Te^'t dde^'n sao lo`ng tha^'y va^'n vu+o+ng

   Em cho+? mu`a Xua^n anh u+o+'c mo+

   Tra(m na(m dda`nh lo+~ mo^'i duye^n ho+`

   Ti`nh ye^u na`o sa'ng nhu+ mo+ u+o+'c

   Xin go+?i no^?i buo^`n le^n y' tho+

   Em cho+? mu`a Xua^n anh gio' ddu+a

   Nha` ai pha'o no^? ddo'n giao thu+`a

   La`m anh cu+' tu+o+?ng em nga`y cu+o+'i

   He^'t chuye^.n he.n ho` mo^.ng so+'m tru+a

   Em cho+? mu`a Xua^n anh cha('t chiu

   DDong ddu+a kho'i to?a ddu.c ma^y chie^`u

   Do`ng so^ng ho+` hu+~ng tro^i hoang va('ng

   Ho.c ma~i ma` chu+a thuo^.c chu+~ ye^u

   Nguye^n Tra^`n (Toronto)

    

    

   UNICODE


   LẠC VIỆT

   Lạc Việt, ngàn xưa,vuợt hải hà,

   Sao Mai dẫn lối Đất Nam xa.

   Tiên Long hảo hợp, sinh Dân Tộc;

   Thiên Địa hòa giao, lập Quốc Gia.

   Hiển hách vỏ công, oai sử sách;

   Huy hoàng văn hiến, đẹp thi ca.

   Quê người , dâng lễ, ghi ơn Tổ,

   Nhớ nước, thương nòi, giọt lệ sa.


   Camly

   Bắc Cali, Xuân Canh Dần 2010

    

    

   DƯỚI GIÀN HOA GIẤY TÍM


   "Hôm nay chợt nhớ thương người

   chợt nhớ môi người

   tiếng ve ngày cũ rụng rời môi em..."

   (trong nhạc-phẩm "Nụ Hôn Đầu")


   Dưới giàn hoa giấy tím

   Lần đầu anh hôn em

   Lũ ve sầu lên tiếng

   Mảnh trăng khuya bên thềm


   Rồi thời gian qua mau

   Anh theo học lên cao

   Bỏ giàn hoa giấy tím

   Với cuộc tình trăng sao


   Từng lá thư viết về

   Anh vẫn nhớ thôn quê

   Nhớ giàn hoa giấy tím

   Có em nghiêng tóc thề


   Mỗi ngày một lần đến

   Bên giàn hoa giấy xưa

   Tiếng ve sầu nức nở

   Nghe nỗi buồn vu vơ


   Bây giờ mùa hạ về

   Ôm một mảnh tình quê

   Dưới giàn hoa giấy tím

   Em hóa thành cây si


   NGÔ BÍCH LAN

   (France)


   UNDER THE PURPLE FLOWERS


   "I suddenly remember and miss

   I suddenly reminisce about his kiss

   My lips bewitched with the old cicadas’ carol..."

   (from the song "The First Kiss")


   In the purple flowers’ shade

   You kissed me the first kiss.

   The moon lit its light of jade;

   The cicadas sang their song of bliss.


   Then, time passed fast and blind;

   You went to your studies above

   Leaving the purple flowers behind

   With such a dreamlike love.


   In each letter sent to the old place

   You said you still missed this start

   With the purple flowers of grace

   And this young and true heart.


   I have come back each day alone

   To see the old flowers obsess

   And hear the cicadas groan;

   I feel such a vague distress.


   I have nurtured my pastoral love

   Now that summer is back to see

   With the purple flowers above

   I’ve become an amorous banian tree.


   THANH-THANH

   (Poems by Selected Vietnamese)

    

    

   Bài xướng:

   Mùa Xuân kết nụ

   Phương trời hội ngộ dệt vần hoa

   Mới thấy điều mơ lợp mái nhà

   Gió sớm giao mùa xây lối mới

   Sương chiều gợi cảm kết ngày qua

   Thương đời lận đận nơi đồi thẩm

   Quý bạn buồn vui lúc tuổi già

   Vọng tưởng ngày đêm nung bếp sưởi

   Cho luồng ấm áp đẩy phiền xa


   Nguyễn Gia Linh

    

   Bài họa:

   Xuân Mai

   Rực rỡ rừng mai tươi sắc hoa

   Báo tin Xuân đến khắp muôn nhà

   Canh Dần ông Hổ xông pha tới

   Kỷ Sửu chàng Ngưu mệt mỏi qua

   Nao nức chào Xuân tươi lớp trẻ

   Khề khà đón Tết thỏa lòng già

   Bạn bè chúc tụng chung trà ấm

   Xa xứ nhưng lòng chẳng thấy xa

   Toronto Feb 19, 2010

   (Mồng 6 Tết Canh Dần)

   Nguyên Trần

    

   Mùa Xuân ở đâu

   Em chở mùa Xuân anh tới đâu

   Cho anh ngơ ngác nỗi u sầu

   Xuân về một góc trời hiu quạnh

   Gác nhỏ mình anh bạc mái đầu

   Em chở mùa Xuân anh nở hoa

   Trải hoa rực rỡ khắp muôn nhà

   Nhưng nhà anh chẳng hoa nào cả

   Chỉ thoáng ngậm ngùi theo dáng hoa

   Em chở mùa Xuân anh nhớ thương

   Tình xưa bỗng mất khúc nghê thường

   Anh đi trong gió chiều se lạnh

   Tết đến sao lòng thấy vấn vương

   Em chở mùa Xuân anh ước mơ

   Trăm năm đành lỡ mối duyên hờ

   Tình yêu nào sáng như mơ ước

   Xin gởi nổi buồn lên ý thơ

   Em chở mùa Xuân anh gió đưa

   Nhà ai pháo nổ đón giao thừa

   Làm anh cứ tưởng em ngày cưới

   Hết chuyện hẹn hò mộng sớm trưa

   Em chở mùa Xuân anh chắt chiu

   Đong đưa khói tỏa đục mây chiều

   Dòng sông hờ hững trôi hoang vắng

   Học mãi mà chưa thuộc chữ yêu

   Nguyên Trần (Toronto)

    

   VNI

    

   LAÏC VIEÄT

   Laïc Vieät, ngaøn xöa,vuôït haûi haø,

   Sao Mai daãn loái Ñaát Nam xa.

   Tieân Long haûo hôïp, sinh Daân Toäc;

   Thieân Ñòa hoøa giao, laäp Quoác Gia.

   Hieån haùch voû coâng, oai söû saùch;

   Huy hoaøng vaên hieán, ñeïp thi ca.

   Queâ ngöôøi , daâng leã, ghi ôn Toå,

   Nhôù nöôùc, thöông noøi, gioït leä sa.

   Camly

   Baéc Cali, Xuaân Canh Daàn 2010

    

   DÖÔÙI GIAØN HOA GIAÁY TÍM

   "Hoâm nay chôït nhôù thöông ngöôøi

   chôït nhôù moâi ngöôøi

   tieáng ve ngaøy cuõ ruïng rôøi moâi em..."

   (trong nhaïc-phaåm "Nuï Hoân Ñaàu")

   Döôùi giaøn hoa giaáy tím

   Laàn ñaàu anh hoân em

   Luõ ve saàu leân tieáng

   Maûnh traêng khuya beân theàm

   Roài thôøi gian qua mau

   Anh theo hoïc leân cao

   Boû giaøn hoa giaáy tím

   Vôùi cuoäc tình traêng sao

   Töøng laù thö vieát veà

   Anh vaãn nhôù thoân queâ

   Nhôù giaøn hoa giaáy tím

   Coù em nghieâng toùc theà

   Moãi ngaøy moät laàn ñeán

   Beân giaøn hoa giaáy xöa

   Tieáng ve saàu nöùc nôû

   Nghe noãi buoàn vu vô

   Baây giôø muøa haï veà

   OÂm moät maûnh tình queâ

   Döôùi giaøn hoa giaáy tím

   Em hoùa thaønh caây si

   NGOÂ BÍCH LAN

   (France)

   UNDER THE PURPLE FLOWERS

   "I suddenly remember and miss

   I suddenly reminisce about his kiss

   My lips bewitched with the old cicadas’ carol..."

   (from the song "The First Kiss")

   In the purple flowers’ shade

   You kissed me the first kiss.

   The moon lit its light of jade;

   The cicadas sang their song of bliss.

   Then, time passed fast and blind;

   You went to your studies above

   Leaving the purple flowers behind

   With such a dreamlike love.

   In each letter sent to the old place

   You said you still missed this start

   With the purple flowers of grace

   And this young and true heart.

   I have come back each day alone

   To see the old flowers obsess

   And hear the cicadas groan;

   I feel such a vague distress.

   I have nurtured my pastoral love

   Now that summer is back to see

   With the purple flowers above

   I’ve become an amorous banian tree.

   THANH-THANH

   (Poems by Selected Vietnamese)

   Baøi xöôùng:

   Muøa Xuaân keát nuï

   Phöông trôøi hoäi ngoä deät vaàn hoa

   Môùi thaáy ñieàu mô lôïp maùi nhaø

   Gioù sôùm giao muøa xaây loái môùi

   Söông chieàu gôïi caûm keát ngaøy qua

   Thöông ñôøi laän ñaän nôi ñoài thaåm

   Quyù baïn buoàn vui luùc tuoåi giaø

   Voïng töôûng ngaøy ñeâm nung beáp söôûi

   Cho luoàng aám aùp ñaåy phieàn xa

   Nguyeãn Gia Linh

   Baøi hoïa:

   Xuaân Mai

   Röïc rôõ röøng mai töôi saéc hoa

   Baùo tin Xuaân ñeán khaép muoân nhaø

   Canh Daàn oâng Hoå xoâng pha tôùi

   Kyû Söûu chaøng Ngöu meät moûi qua

   Nao nöùc chaøo Xuaân töôi lôùp treû

   Kheà khaø ñoùn Teát thoûa loøng giaø

   Baïn beø chuùc tuïng chung traø aám

   Xa xöù nhöng loøng chaúng thaáy xa

   Toronto Feb 19, 2010

   (Moàng 6 Teát Canh Daàn)

   Nguyeân Traàn

   Muøa Xuaân ôû ñaâu

   Em chôû muøa Xuaân anh tôùi ñaâu

   Cho anh ngô ngaùc noãi u saàu

   Xuaân veà moät goùc trôøi hiu quaïnh

   Gaùc nhoû mình anh baïc maùi ñaàu

   Em chôû muøa Xuaân anh nôû hoa

   Traûi hoa röïc rôõ khaép muoân nhaø

   Nhöng nhaø anh chaúng hoa naøo caû

   Chæ thoaùng ngaäm nguøi theo daùng hoa

   Em chôû muøa Xuaân anh nhôù thöông

   Tình xöa boãng maát khuùc ngheâ thöôøng

   Anh ñi trong gioù chieàu se laïnh

   Teát ñeán sao loøng thaáy vaán vöông

   Em chôû muøa Xuaân anh öôùc mô

   Traêm naêm ñaønh lôõ moái duyeân hôø

   Tình yeâu naøo saùng nhö mô öôùc

   Xin gôûi noåi buoàn leân yù thô

   Em chôû muøa Xuaân anh gioù ñöa

   Nhaø ai phaùo noå ñoùn giao thöøa

   Laøm anh cöù töôûng em ngaøy cöôùi

   Heát chuyeän heïn hoø moäng sôùm tröa

   Em chôû muøa Xuaân anh chaét chiu

   Ñong ñöa khoùi toûa ñuïc maây chieàu

   Doøng soâng hôø höõng troâi hoang vaéng

   Hoïc maõi maø chöa thuoäc chöõ yeâu

   Nguyeân Traàn

   (Toronto)

    

    

    

  • KHCTNCT-N.Ca
   THƯ MỜI Quí Ðồng Huong tị nạn CSVN, tiểu bang Virginia, Washington DC và Maryland Kính quí đồn hương , người Việt tỵ nạn cộng
   Message 2 of 2 , Mar 1, 2010

    THƯ MỜI

    Quí Ðồng Huong tị nạn CSVN, tiểu bang Virginia, Washington DC và Maryland

    Kính quí đồn hương , người Việt tỵ nạn cộng sản Việt Nam

    Kính mời quí đồng hương, tỵ nạn cọng sản Việt Nam, (đính kèm attachment) bản thông báo ngày bội thẩm đoàn (Jury Trial) sẽ xét xử và phán quyết mực độ bồi thường tổn thương, danh dự, thiệt hại tài sản của vụ kiện báo Ðại-Chúng va Hoài Thanh kiện chị em bà Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, đài phát thanh VNHN và Ủy Ban Tôn Giáo Cho VN (CRFV) do tòa án Circuit Court for Montgomery County, MD., vào ngày 30 và 31 thang 3, năm 2010; lúc 9.30 sáng..

    Trân trọng kính mời quí đồng hương đến tòa án Circuit Court For Montgomery County, tiểu bang Maryland, số 50 Maryland Avenue. Rockville, MD 20850, để tham dự phiên tòa bội thẩm đoàn (Jury Trial) xét xử những bài viết vu khống, chụp mũ, mạ lỵ vô căn cứ, thiếu trung thực, kiện cáo vô cớ báo Ðại Chúng và Hoài Thanh.của đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại (PTVNHN), Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho VN (CRFV) và chị em bá Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng., Lê Tâm, Lê Minh Ngọc (Nguyễn Thị Lưu) Lưu Nguyễn, v.v...

    Những người chủ trương viết bài bôi xấu, vu khống, mạ lỵ đạ được đài phát thanh VNHN và Ủy Ban Tự Tôn Giáo Cho Việt Nam, phát sóng trên 16 tiểu bang Hoa Kỳ và một sô các nước như Pháp, Ðức, Canada,,,; gây sự hiểu lầm, và ngờ vực cá nhân tôi Hoài Thanh và báo Ðại Chúng là cộng sản hoặc hoạt động cho cộng sản giữa các hội đoàn, đoàn thể, các tô chức đấu tranh cho Viet Nam tự do dân chủ, nhân quyền cho VN trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cọng sản VN tại Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.

    Rất mong sự hiện diện của quí đồng hương trong 2 ngày, 30 và 31 thang 3, năm 2010, lúc 9.30; để nghe Bội Thẩm Ðoàn xét xử, phán quyết, trừng phạt những kẻ viết bài thiếu ngay thẳng, và thiếu đạo đức, vô trách nhiệm của những tên Lê Minh Ngọc (Nguyễn Thị Lưu), Lê Tâm, Lưu Nguyễn, v..v... đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại (PTVNHN) và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)

    Ðặc biệt sau đây tôi xin mời những ai đã có lần nghe theo đài phát thanh VNHN, trong đó có quí ông Lý Văn Phước (cựu chủ tịch cộng đồng VA,DC,MD) từng phát biểu tôi (Hoài Thanh) hoạt đọng cho cọng sản VN; Ông Lê Quyền (cựu chủ tich CÐ DCVAMD) từng cho rằng tôi lấy tiền cọng sản VN đđóng góp vào sinh hoạt cộng đồng DCVAMD; ông Ðoàn Hựu Ðind (cựu chủ tịch (Tổ Chức Ủy Ban Hành Ðộng và đương kim chủ tịch Cựu chiến sĩ QLVNCH) trụ tấp các phiên họp tố giác, cho rằng tôi (Hoài Thanh) có khuynh hướng hoạt đọng cho Cọng Sản VN;

    Nguyễn Hữu Binh, từng rỉ tai các doanh gia báo Ðại Chúng hoạt động cho cọng sản.,và xướng ngôn viên đài PTVNHN Nam Anh (Nguyễn Tần Phúc) ghê tởm tôi hơn sâu bọ,v.v.. Mời quí vị đén nghe tường tận phiên tòa Bội Thẩm Ðoàn.

    Xin chân thành kính chúc quý đồng hương năm Canh Dần an vui, hạnh phúc và cùng nhau sớm quang phục quê hương Việt Nam.

    Trân trọng kính mời

    Hoài Thanh

     

     

     

     

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.