Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

* Cuo^.c Bo? Phie^'u Ca?m DDo^.ng: Mo^.t Lo`ng Vi` Tu+. Do Da^n Chu?

Expand Messages
 • thaihoa
  ... From: Chuyen Tin To: chinhluan@yahoogroups.com Sent: Tuesday, September 30, 2003 7:35 PM Subject: [Chinh Luan] Sẽ đánh sụp CSVN, không hòa hợp
  Message 1 of 1 , Sep 30, 2003
    
   ----- Original Message -----
   Sent: Tuesday, September 30, 2003 7:35 PM
   Subject: [Chinh Luan] Se~ dda'nh su.p CSVN, kho^ng ho`a ho+.p ho`a gia?i, 1 lo`ng vi` tu+. do da^n chu?

   * DDa.i ho^.i toa`n qua^n: Se~ dda'nh su.p CSVN, kho^ng ho`a ho+.p
   ho`a gia?i

   Anaheim (vb, 29/9/03) -- suo^'t buo^?i sa'ng chu'a nhu+.t nga`y 28
   tha'ng 9 la` nga`y n+ 3 cu?a dda.i ho^.i toa`n qua^n, mo^.t cuo^.c
   ba^`u cu+? vo^ cu`ng nghie^m tu'c ddu+o+.c to^? chu+'c ta.i pho`ng
   ho.p ddo'ng cu+?a ki'n.
   anh em cu+.u qua^n ca?nh cu`ng nhau canh ga'c nghie^m nga(.t kie^?m
   soa't cu+?a ra va`o, va` uûy ban ba^`a^u cu+? do cu+.u tu+o+'ng bu`i
   ddi`nh dda.m la` chu? ti.ch ddie^`u ddo^.ng nhie^`u nha^n vie^n
   ddu+o+.c ba^`u ra, kie^?m soa't xe't tu+ ca'ch tu+`ng ho^.i tha?o
   vie^n co' quye^`n bie^?u quye^'t.
   sau dda^y la` tu+o+`ng tri`nh die^~n tie^'n va` no^.i dung cuo^.c
   ba^`u cu+?.
   danh xu+ng cu?a to^? chu+'c mo+'i dda.i die^.n cho anh chi. em cu+.u
   qua^n nha^n chu? lu+.c qua^n, di.a phu+o+ng qua^n, nghi~a qua^n, lu+.c
   lu+o+.ng ba'n qua^n su+ ca?nh sa't quo^'c gia, xa^y du+.ng no^ng tho^n
   va` lu+.c lu+o+.ng ha^.u due^. ddu+o+.c bie^?u quye^'t tho^ng qua, la`
   ta^.p the^? chie^'n si~ vnch ha?i ngoa.i.
   ddi.a ba`n hoa.t ddo^.ng tre^n toa`n the^? ca'c nu+o+'c co' ngu+o+`i
   vie^.t ddi.nh cu+. tru. so+? cha'nh dda(.t ta.i my~.
   to^n chi?: giu+~ vu+~ng la^.p tru+o+`ng quo^'c gia, da^n to^.c; kho^ng
   cha^'p nha^.n hoa` ho+.p hoa` gia?i vo+'i vie^.t co^.ng; la^'y quo^'c
   ky` va` quo^'c ca vnch la`m bie^?u tu+o+.ng.
   la^.p tru+o+`ng: quye^`n lo+.i quo^'c gia la` to^'i thu+o+.ng; kho^ng
   phu.c vu. cho ca' nha^n, dda?ng pha'i; kho^ng cha^'p nha^.n co^.ng
   sa?n; kho^ng xen va`o no^.i bo^. to^? chu+'c ba.n; to^n tro.ng quye^`n
   tu+. quye^'t cu?a ca'c ho^.i ddoa`n tha`nh vie^n.
   co+ ca^'u go^`m co' dda.i ho^.i ddo^`ng; ho^.i ddo^`ng tu+ va^'n gia'm
   sa't; ho^.i ddo^`ng dda.i die^.n, trung ta^m ddie^`u ho+.ïp trung
   u+o+ng; va` ca'c trung ta^m ddie^`u ho+.p ddi.a phu+o+ng : my~ go^`m
   co' 7 vu`ng, 1 vu`ng cho a^u cha^u, 1 vu`ng cho a' cha^u,1 vu`ng u'c
   cha^u, 1 vu`ng cho gia na~ dda.i.
   hoa.t ddo^.ng thu+o+`ng tru+.c la` ba co+ quan ho^.i ddo^`ng dda.i
   die^.n, trung ta^m ddie^`u ho+.p trung u+o+ng, va` ho^.i ddo^`ng tu+
   va^'n- gia'm sa't.
   ke^'t qua? ba^`u cu+?:
   -- Chu? ti.ch Ho^.i ddo^`ng DDa.i die^.n: DDa.i. ta' Nguye^~n xua^n
   Vinh.
   -- Trung Ta^m Tru+o+?ng Trung Ta^m DDie^`u Ho+.p Trung U+o+ng:
   Tu+o+'ng Le^ Minh DDa?o.
   -- Ho^.i DDo^`ng Gia'm Sa't 11 Ngu+o+`i: Nguye^~n Ma.nh Tu+o+`ng,
   Pha.m Hu+~u Gia'o (tu+. Ma(.c Giao), Tru+o+ng Hu+~u DDo^., Nguye^~n
   Phu.c Hu+ng, Ngo^ Minh Ho^`ng, Nguye^~n Ta^'t DDa.t, Phan Ky` Nho+n,
   Pha.m Va(n Thua^`n, Le^ Va(n Sanh, Tru+o+ng Nhu+ Phu`ng, DDoa`n Thi.
   Trong cuo^.c ho.p ba'o, du+o+'i dda^y la` ca'c chi tie^'t ddu+o+.c
   co^ng bo^':
   -- Se~ mo+`i the^m mo^.t so^' nha^n su+. va`o Trung Ta^m DDie^`u Ho+.p
   Trung U+o+ng, trong vo`ng 4 hay 5 tha'ng, co^' ga('ng hoa`n ta^'t
   tru+o+'c nga`y 30-4-2004.
   -- Se~ tu+`ng bu+o+'c tu`y ti`nh hi`nh la`m vie^.c, tha^.t cha('c,
   kho^ng tuye^n bo^' ke^' hoa.ch na`o so+'m.
   -- Vo+'i mu.c tie^u quang phu.c, se~ lie^n ke^'t bi`nh dda(?ng vo+'i
   ca'c lu+.c lu+o+.ng gia?i pho'ng que^ hu+o+ng, dda'nh CS toa`n die^.n
   ve^` kinh te^' va` chi'nh tri.. Kho^ng qua^n su+..
   -- Se~ la^.p 2 kho^'i Ngoa.i Va^.n, Ke^' Hoa.ch -- va` se~ nghie^n
   cu+'u xem ca'c cuo^.c no^?i da^.y trong nu+o+'c, ca'c a'p lu+.c kinh
   te^' trong av ngoa`i nu+o+'c dda~ la`m Ha` No^.i lao ddao ra sao.
   -- Se~ tie^'p tay vo+'i ngu+o+`i trong nu+o+'c la`m su.p che^' ddo^.
   CS; Du`ng la' phie^'u ta.i My~ dde^? buo^.c chi'nh phu? My~ a'p lu+.c
   Ha` No^.i.
   -- Tu+o+ng lai se~ ba`n tha?o ve^` ca'c ke^' hoa.ch tu+o+ng tro+.
   cu+.u chie^'n binh, thu+o+ng binh va` qua? phu. VNCH.
   -- DDo^'i vo+'i ca'c tri' thu+'c CS ly khai nhu+ Ha` Si~ Phu, Hoa`ng
   Minh Chi'nh, Le^ Chi' Quang, Pha.m Ho^`ng So+n, Pha.m Cao Du+o+ng...
   se~ nghie^n cu+'u tha^.t ky~, pha?i khuye^'n khi'ch nhie^`u tru+o+`ng
   ho+.p nu+~a, "nhu+ng kho^ng pha?i ai no'i cho^'ng co^.ng cu~ng la`
   ddo^`ng chi' cu?a mi`nh... mi`nh khuye^'n khi'ch ho. nhu+ng pha?i quan
   sa't su+. tha^.t tha` cu?a ho...." (lo+`i cu+.u DDa.i Ta' N.X. Vinh)
   -- Vo+'i gio+'i tre?, the^' he^. ha^.u due^. VNCH, co' the^? se~ du`ng
   mo^ thu+'c To^?ng DDoa`n Thanh Nie^n DDa Hie^.u (o+? Virginia)..
   -- Hy vo.ng 2 na(m la` mo^.t la^`n dda.i ho^.i.
   -- Tu+o+ng lai se~ ke^'t ho+.p vo+'i ca'c ho^.i ddoa`n da^n su+., vi`
   dda^y la` cuo^.c chie^'n to^?ng lu+.c cu?a toa`n da^n...

   * Cuo^.c Bo? Phie^'u Ca?m DDo^.ng: Mo^.t Lo`ng Vi` Tu+. Do Da^n Chu?

   ANAHEIM, Calif. (VB) -- Ba?n tin sau dda^y no'i ve^` cuo^.c ba^`u cu+?
   va`o hai chu+'c vu. quan tro.ng nha^'t cu?a Ta^.p The^? Chie^'n si~
   VNCH Ha?i Ngoa.i: Chu? ti.ch Ho^.i ddo^`ng DDa.i die^.n va` Trung Ta^m
   Tru+o+?ng Trung Ta^m DDie^`u Ho+.p Trung U+o+ng.
   Nguye^n sa'ng Chu? nhu+.t, DDHTQ ta^.p trung va`o vie^.c ba^`u cu+? ra
   ngu+o+`i la~nh dda.o 3 co+ quan then cho^'t vu+`a no'i. Thie^'u
   Tu+o+'ng Bu`i ddi`nh DDa.m ddu+o+.c DDH bie^?u quye^'t la` Chu? ti.ch
   Uûy ban Ba^`u cu+? ddie^`u ha`nh cuo^.c ba^`u cu+? cu`ng vo+'i su+.
   co^.ng ta'c cu?a ca'c dda.i bie^?u do A^u cha^u, Uu`c Cha^u, Canada,
   dda.i die^.n Ca?nh sa't Quo^'c gia, dda.i die^.n the^' he^. ha^.u
   due^. tu+. ba^`u xung va`o.
   Cuo^.c kie^?m pha^?m ca'ch dde^? ddu+o+.c dda^`u phie^'u tha^.t
   nghie^m nga(.t.
   Cu+? tri go^'c nguye^n la` Tu+o+'ng ddi nu+~a cu~ng pha?i gio+ tay
   ddu+'ng le^n cho+` Uûy Ban Ba^`u cu+? ghi te^n va` pha't phie^'u ta^.n
   tay. Gio+` kie^?m tu+ ca'ch cu+? tri, dda^`u phie^'u, cu+?a hoa`n
   toa`n ddo'ng, co nhu ca^`u gi` muo^'n ra pha?i co' su+. ddo^`ng y'
   cu?a Chu? ti.ch ba^`u cu+? QC mo+'i cho ra va` ddi theo nhu+ thi' sinh
   ddi thi DDa.i ho.c o+? VN khi xu+a va^.y.
   Vie^.c la`m na`y ddu+o+.c DDHTQ ho^m a^'y thi ha`nh cha(.t nhu+ ho.p
   ha`nh qua^n. Mo^~i ho^.i ddoa`n cu+.u qua^n nha^n chi? ddu+o+.c 1
   phie^'u du` ddi du+. bao nhie^u ngu+o+`i. Nha` va(n nha` ba'o go^'c
   qua^n ddo^.i ma` kho^ng ghi danh la`m thu? tu.c ho^.i tha?o vie^n tu+`
   dda^`u cu~ng kho^ng ddu+o+.c pha?i la` cu+? tri.
   Lie^n Ho^.i, To^?ng Ho^.i co' hai phie^'u. Sau ga^`n 30 phu't kie^?m
   tu+ ca'ch cu+? tri, Tu+o+'ng DDa.m tuye^n bo^' to^?ng so^' cu+? tri
   la` 149 ngu+o+`i dda.i die^.n cho ho^.i ddoa`n, to^?ng va` lie^n ho^.i
   cu+.u qua^n nha^n.
   Kho^ng co' ai xung phong ra u+'ng cu+?. Tu+o+'ng Nguye^~n Kha('c Bi`nh
   dde^` cu+? Cu+.u DDa.i ta' Tu+ Li.nh Kho^ng Qua^n VNCH Nguye^~n xua^n
   Vinh, la` mo^.t nha` khoa ho.c ve^` ha`ng kho^ng kho^ng gian ngu+o`i
   Vie^.t co' ta^`m vo'c quo^'c te^' trong chu+'c vu. Chu? ti.ch Ho^.i
   ddo^`ng DDa.i die^.n. Va` ga^`n 7 ngu+o+`i nu+~a ddu+'ng xe^'p ha`ng
   phi'a sau, ha?i lu.c kho^ng qua^n ddu? ma`u va` the^' he^. cho+`
   dde^'n phie^n dde^? chi? no'i go.n, "Xin dde^` cu+? DDa.i. ta'
   Nguye^~n xua^n Vinh."
   Ke^' ddo' Thie^'u Tu+o+'ng Chu+'c cu?a Co^ng Binh dde^` cu+? Tu+o+'ng
   Le^ Minh DDa?o. Tu+o+'ng DDa?o tu+'c kha('c xin Chu? toa. ddoa`n
   ddu+'ng le^n xin ru't lui vo+'i ly' do chu+'c vu. Chu? ti.ch Ho^.i
   DDo^`ng DDa.i die^.n kho^ng thi'ch ho+.p vo+'i O^ng; va` Tu+o+'ng
   DDa?o xin u?ng ho^. vie^.c dde^` cu+? DDa.i ta' Vinh. DDa.i ta' Vinh
   xin co' ddo^i lo+`i. Ho^.i tru+o+`ng ni'n tho+?, e nga.i O^ng tho^'i
   thoa't.
   Nhu+ng ngoa`i du+. ddoa'n, DDa.i ta' Vinh ta^m ti`nh tha`nh kha^?n,
   du` la` mo^.t nha` khoa ho.c go^'c li'nh, lo`ng O^ng kho^ng mo^.t
   phu't na`o kho^ng tu+o+?ng nho+' dde^'n qua^n ddo^.i, dde^'n kho^ng
   qua^n. O^ng dda~ co^' ga('ng vu+o+n le^n tu+` khi ho.c nga`nh na`y o+?
   Pha'p, khi ddem he^'t ta^m huye^'t xa^y du+.ng ban dda^`u cho Kho^ng
   Qua^n VN dde^? sau na`y bie^'n tha`nh Kho^ng Qua^n ma.nh ha`ng thu+' 6
   tre^n the^' gio+'i khi xu+a. Va` du` ba^y gio+` tuo^?i dda~ cao, ba^y
   gio+` sau 28 na(m Qua^n lu+.c VNCH tan ha`ng mo+'i ta^.p ho.p la.i
   ddu+o+.c, O^ng sa(~n sa`ng ddem he^'t su+'c mi`nh phu.c vu. cho Qua^n
   ddo^.i vi` O^ng tin ddo' la` nie^`m tin cu?a nha^n da^n VN. Ca? ho^.i
   tru+o+`ng tie^'ng vo^~ tay nhu+ pha'o no^~.

   Ca?m ddo^.ng u+'a nu+o+'c ma('t

   Nhie^`u si~ quan thuo^.c the^' he^. thu+' ba tu+o+ng ddo^'i co`n tre?,
   co' ngu+o+`i ca?m ddo^.ng, pha?i mo'c kie^'n dden ra ddeo.
   Cuo^.c bo? phie^'u va` kie^?m phie^'u cho bie^'t. Cu+.u DDa.i ta'
   Nguye^~n xua^n Vinh, nha` khoa ho.c ha`ng kho^ng va` Kho^ng gian
   tu+`ng no^?i danh o+? Co+ quan NASA cu?a My~ dda('c cu+? vo+'i 148
   phie^'u va` 1 phie^'u ba^'t ho+.p le^.. DDie^`u ca^`n ghi: phie^'u
   ba^'t ho+.p le^. na`y co' ghi ba^`u cho O^ng Vinh, nghi~a la` thie^.t
   su+. ne^n hie^?u la` dda('c cu+? 100% phie^'u ba^`u.
   The^' la` chu+'c vu. then cho^'t Chu? ti.ch Ho^.i ddo^`ng DDa.i die^.n
   Ta^.p The^? Chie^'n si~ Co^.ng hoa` ddu+o+.c DDHTQ ba^`u cho Gia'o su+
   Toa`n Phong Nguye^~n xua^n Vinh. Tu+o+'ng DDa.m nha^n danh Chu? ti.ch
   u?y ban Ba^`u cu+? tuye^n bo^' Chu? ti.ch Ho^.i ddo^`ng DDa.i Die^.n,
   Cu+.u DDa.i ta' KQ Nguye^~n xua^n Vinh. The^' ddu+'ng cu?a vi. Chu?
   ti.ch dda^`u tie^n cu?a Ho^.i ddo^`ng DDa.i die^.n Ta^.p the^? Chie^'n
   si~ VNCH Ha?i ngoa.i ba^`u cho Gia'o su+ go^'c li'nh vo+'i hai tie^'n
   si~ Pha'p va` My~, va` nhie^`u uy ti'n quo^'c te^' na`y cha(?ng
   nhu+~ng co' gia' tri. ddo^'i vo+'i Ta^.p The^' Chie^'n si~ VNCH ma`
   co`n ta.o uy ti'n cho QLVNCH ddo^'i vo+'i quo^'c te^'. Gia'o su+ Vinh
   la` mo^.t khoa ho.c gia, mo+? ba^'t cu+? cuo^'n ta.p chi' no'i ve^`
   danh nha^n Who. s Who dde^`u co' te^n va` ddi.a chi? cu?a O^ng. Ngoa`i
   ra the^' he^. thu+' hai cu?a ngu+o`i Vie^.t ha?i ngoa.i dda.i dda so^'
   xua^'t tha^n dda.i ho.c va` sinh vie^n dde^`u to? ra me^'n mo^. O^ng
   vi` O^ng tu+` la^u dda~ co' nhie^`u co^' ga('ng giu'p cho gio+'i tre?
   tie^'n xa, tie^'n sa^u va`o khoa ho.c ky~ thua^.t tie^`n tie^'n cu?a
   Ta^y Phu+o+ng.
   Chu+'c vu. then cho^'t thu+' hai cuo^.c ba^`u cu+? ca`ng suo^ng se?
   ho+n, vi` 99,99 % ho^.i tha?o vie^n dde^`u nha^.n ddi.nh, ne^'u
   Tu+o+'ng Le^ Minh DDa?o cha^'p nha^.n chu+'c vu. Chu? Ti.ch Trung Ta^m
   DDie^`u ho+.p Trung U+o+'ng la` ddu'ng ngu+o+`i ddu'ng cho^~ nhu+'t.
   Nha^.n xe't na`y dda~ ddu+o+.c bie^?u lo^. qua vie^.c ga^`n 3000
   ngu+o+`i tu+` Thu? Tu+o+'ng Nguye^~n ba' Ca^?n, nhie^`u nghi. si~,
   da^n bie^?u, tha^n ha`o nha^n si~ va` tham du+. vie^n, ho^.i tha?o
   vie^n dda~ bie^?u lo^. trong nga`y Le^~ Khai ma.c tru+o+'c ddo'. Cu+?
   to.a dda~ ca?m ddo^.ng, nha^'t te^` ddu+'ng da^.y vo^~ tay khi
   Tu+o+'ng Le^ Minh DDa?o cha^'m du+'t ba`i die^~n va(n Khai ma.c vo+'i
   lo+`i nguye^.n ca^`u xin ho^`n thie^ng so^ng nu'i va` anh linh tu+?
   si~ phu` ho^. cho Ta^.p The^? chie^'n si~ VNCH hoa`n tha`nh nhie^.m
   vu. cu+'u quo^'c sau 28 na(m bi. bu+'c tu+? co+ ca^'u, tu` dda`y nha^n
   tha^n, khu?ng bo^' tinh tha^`n ma` co`n ra'ng gu+o+.ng ddu+'ng da^.y
   dde^? dda'p lo+`i the^. nguye^.n vi` da^n chie^'n dda^'u, vi` nu+o+'c
   hy sinh cho tu+ do, da^n chu? VN.

   Lo`ng da^n u?ng ho^.: Ba` cu. ta(.ng tra`ng hoa

   Ba`i die^~n va(n la.i ba('t da^`u ba(`ng mo^.t hi`nh a?nh thu+o+ng
   ta^m khi mo^.t ba` cu. gia` VN ca^`m mo^.t tra`ng hoa dde^'n ta(.ng
   cho Pha'i DDo`an DDHTQ dde^'n vie^'ng va` dda(.ït tra`ng hoa ta.i
   Tu+o+.ng DDa`i Chie^'n si~ Vie^.t my~ o+? Westminster.
   Ba` cho+n ti`nh, tra`ng hoa ba` mua sa('m ba(`ng tie^`n ddi ba'n lon
   bia ba` lu+o.m dde^? da`nh dde^? mu+`ng DDHTQ.
    
   Tu+o+'ng DDa?o de` da(.t, toa`n dda.i ho^.i ke^u go.i ga'nh va'c

   Nhu+ng ngoa`i du+. tu+o+?ng, Tu+o+'ng Le^ minh DDa?o to? ra de` da(.t
   khi ddu+o+.c hai vi. Tu+o+'ng va` 5 vi. si~ quan ta' u'y ddo^`ng dde^`
   cu+?. Tu+o+'ng DDa?o xin phe'p co' y' kie^'n.
   O^ng no'i trong khi ddi va^.n ddo^.ng to^? chu+'c DDHTQ, O^ng co' ta^m
   tri`nh vo+'i qui' vi. tu+o+'ng la~nh kha'c , O^ng se~ la`m ta^'t ca?
   mo.i vie^.c co' the^? la`m ddu+o+.c va` kho^ng tu+` bo? co+ ho^.i na`o
   dde^? anh em QLVNCH ta'i ta^.p ho.p la.i ddu+o+.c, la` O^ng ma~n
   nguye^.n, cho+' kho^ng nha^.n mo^.t chu+'c gi`. Ba^y gio+` DDH la.i
   dde^` cu+? O^ng, O^ng kho^ng da'm tha^'t hu+'a vo+'i qui' vi. Tu+o+'ng
   la~nh.
   Ha`ng chu.c vi` Tu+o+'ng la~nh hie^.n die^.n kho^ng no'i nhie^`u ma`
   ba(`ng thu? hie^.u nha^'t loa.t vo+'i lo+`i no'i go.n dda^`y y' nghi~a
   cu?a tu+o+'ng la~nh, Qua^n ddo^.i pha^n co^ng la` thi ha`nh. Ho^.i
   tru+o+`ng vang do^.i tie^'ng hoan ho^. Cuo^.c kie^?m phie^'u 147
   phie^'u da`nh cho Tu+o+'ng DDa?o trong chu+'c vu. then cho^'t thu+'
   hai. Ca^`n ghi the^m: co' 2 phie^'u ba^'t ho+.p le^., nhu+ng tre^n
   ddo' va^~n ghi te^n Tu+o+'ng DDa?o; nghi~a la` thie^.t su+. va^~n la`
   dda('c cu+? 100% phie^'u.
   Cu+.u DDa.i ta' KQ Nguye^~n xua^n Vinh, dda('c cu+? Chu? ti.ch Ho^.i
   DDo^`ng DDa.i Die^.n, Cu+.u Thie^'u Tu+o+'ng Le^ minh DDa?o dda('c
   cu+? Chu? ti.ch Trung Ta^m DDie^`u Ha`nh na('m tay nhau le^n ca'm o+n
   DDHTQ, hu+'a he.n se~ la`m he^'t su+'c mi`nh dde^` dda'p la.i ti'n
   nhie^m cu?a ddo^`ng ddo^.i va` ddo^`ng tho+`i hu+'a co^ng ta'c cha(.t
   che~ nhau trong hai nhiem vu. thie^'t la^.p ddu+o+`ng lo^'i va` thu+.c
   hie^.n ddu+o+`ng lo^'i.
   Tu+o+'ng DDa.m tuye^n bo^' ta.m ngu+ng dde^? a(n tru+a mo^.t tie^'ng
   ddo^`ng ho^` va` se~ va`o tie^'p tu.c ba^`u cu+? Ho^.i ddo^`ng Tu+
   va^'n va` Gia'm sa't, go^`m 11 ngu+o+`i ke^? ca? Chu? ti.ch.


   Do you Yahoo!?
   The New Yahoo! Shopping - with improved product search

   To unsubscribe from this group, send an email to:
   ChinhLuan-unsubscribe@yahoogroups.com   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.