Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Tcbc 2008.09.01][ISO] - Dieu tran Nhan quyen VN tai Quoc hoi Chau Au

Expand Messages
 • Pham hoaiviet
  [Kinh xin moi xem trong File] ... From: Que Me - Democracy To: pham_hoaiviet1@msn.com Sent:
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2008
  • 0 Attachment

    
   [Kinh xin moi xem trong File]
    
   ----- Original Message -----
   Sent: Monday, September 01, 2008 6:36 AM
   Subject: Tcbc 2008.09.01 - Dieu tran Nhan quyen VN tai Quoc hoi Chau Au

   ********************************************************************************
   Quê M? : Hành d?ng cho Dân ch? Vi?t Nam
   & ?y ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam

   Que Me : Action for Democracy in Vietnam & Vietnam Committee on Human Rights
   Que Me : Action pour la Démocratie au Vietnam & Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l'Homme
   B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
   Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail :
   queme@... - Web : http://www.queme.net
   ********************************************************************************
    
    

   THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM T?I PARIS NGÀY 1.9.2008
   ?y ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam m? cu?c v?n d?ng m?t tu?n l? t?i Qu?c h?i Châu Âu và di?u tr?n v? v?n d? Nhân quy?n Vi?t Nam

    

    

   PARIS, ngày 1.9.2008 (QUÊ M?) - T? ngày 25 d?n 29.8.2008, Phái doàn ?y ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam dã d?n Qu?c h?i Châu Âu ? tr? s? Bruxelles, Vuong qu?c B?, làm vi?c và v?n d?ng cho nhân quy?n Vi?t Nam.

    

   V?i m?c tiêu làm sáng t? nh?ng vi ph?m nhân quy?n và dàn áp tôn giáo t?i Vi?t Nam vào th?i di?m Liên Âu và Vi?t Nam dang thuong th?o d? ký l?i Hi?p u?c H?p tác song phuong vào cu?i nam nay hay d?u nam t?i, phái doàn ?y ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam dã d?n Qu?c h?i Châu Âu g?p g? các v? Dân bi?u thu?c các d?ng t? t? sang h?u, các co c?u thu?c Liên hi?p Châu Âu, d?c bi?t là ?y h?i Châu Âu và Qu?c h?i Châu Âu d? thông tin v? v?n d? nhân quy?n và tôn giáo t?i Vi?t Nam.

    

   Yêu sách c?a phái doàn ?y ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam do ông Võ Van Ái d?n d?u, là trong Hi?p u?c H?p tác song phuong s?p t?i gi?a Liên Âu và Vi?t Nam ph?i có di?u kho?n bó bu?c Vi?t Nam tôn tr?ng nhân quy?n và các nguyên t?c Dân ch?. Ch?ng nh?ng th?, Liên Âu ph?i thi?t l?p co c?u m?i d? theo dõi và ki?m soát vi?c th?c thi di?u kho?n nhân quy?n và dân ch? t?i Vi?t Nam h?u b?o v? các nhà d?u tranh cho dân ch? và nhân quy?n. Co c?u theo dõi và ki?m soát này s? có bi?n pháp thích ?ng, t? c?nh cáo d?n ch? tài Hà N?i khi nhà nu?c c?ng s?n không tuân th? di?u kho?n ký k?t trên linh v?c nhân quy?n và dân ch?.

    

   Ngoài hai cu?c ti?p xúc và v?n d?ng nói trên, phái doàn còn tham d? di?u tr?n hôm th? hai 25.8, và tham gia cu?c H?i lu?n ba ngày 27, 28 và 29.8 t?i Qu?c h?i Châu Âu v? d? tài "Khuynh hu?ng Th? t?c và các Tôn giáo tru?c trào luu Chính th?ng b?o d?ng" (Secularism and Religions vis-à-vis Fundamentalism violence). T?i cu?c H?i lu?n ba ngày này, g?m các h?c gi?, chuyên gia v? tôn giáo trong th? gi?i, ông Võ Van Ái du?c m?i tham lu?n d? tài "Vai trò Cu si Ph?t giáo trong l?ch s? và xã h?i Vi?t Nam hai nghìn nam qua".

    

   Cu?c Di?u tr?n v? Nhân quy?n t?i ba nu?c Cam B?t, Lào và Vi?t Nam

    

   Hôm th? hai, 25.8, Qu?c h?i Châu Âu Qu?c h?i Châu Âu m? cu?c Di?u tr?n v? Nhân quy?n t?i ba nu?c Cam B?t, Lào và Vi?t Nam ? tr? s? Brussel, Vuong qu?c B?. D?t du?i quy?n ch? t?a c?a bà Hélène Flautre, Ch? t?ch Phân ban Nhân quy?n Qu?c h?i Châu Âu v?i s? tham d? dông d?o c?a các v? Dân bi?u Qu?c h?i. D?c bi?t cu?c di?u tr?n này có s? tham d? và trình bày c?a hai v? D?i s? Cam B?t và Vi?t Nam.

    

   Ông Võ Van Ái, Ch? t?ch U? ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam, dã g?i d?n các v? Dân bi?u tham d? cu?c di?u tr?n m?t h? so nhân quy?n 11 trang mang t?a d? "Kh?ng ho?ng kinh t? và dàn áp chính tr? t?i Vi?t Nam". Nh?ng v?n d? nóng b?ng c?a chính tình Vi?t Nam du?c trình bày b?ng s? li?u và ch?ng c? qua t?p h? so. T? cu?c kh?ng ho?ng kinh t? tr?m tr?ng cho d?n v?n d? m?t ?n d?nh xã h?i thông qua nh?ng cu?c dình công th? thuy?n, bi?u tình Dân oan, sinh viên ph?n d?i s? l?n d?t l?n bi?n c?a Trung qu?c, cho d?n nh?ng vi ph?m nhân quy?n ác li?t. D?c bi?t dùng lu?t pháp d? dàn áp gi?i b?t d?ng chính ki?n, nhu Pháp l?nh 44 qu?n ch? b?t c? ai không thông qua toà án. T? hon Ngh? d?nh 31/CP v? qu?n ch? hành chính, Pháp l?nh 44 cho phép giam gi? ngu?i b?t d?ng chính ki?n vào nhà thuong diên.

    

   Theo th? t? phát bi?u, ba thuy?t trình viên v? v?n d? Vi?t Nam g?m có ông Võ Van Ái, ông Kok Ksor, Ch? t?ch Sáng h?i Ngu?i Thu?ng, và ông Nguy?n M?nh Dung, D?i s? Hà N?i t?i Qu?c h?i Châu Âu và Vuong qu?c B?.

    

   Du?c bà ch? t?ch Hélène Fautre gi?i thi?u và m?i lên ti?ng, ông Võ Van Ái ng? l?i cám on Qu?c h?i Châu Âu quan tâm d?n v?n d? vi ph?m nhân quy?n t?i Vi?t Nam khi t? ch?c cu?c di?u tr?n hôm nay, r?i ông phát bi?u v? cu?c kh?ng ho?ng kinh t? t?i Vi?t Nam cùng các bi?n d?ng th? thuy?n và Dân oan. Ông Ái cho bi?t :

    

   Ông Võ Van Ái di?u tr?n t?i Qu?c h?i
   Châu Âu

   « Vi?t Nam dang tr?i qua cu?c kh?ng ho?ng kinh t? tr?m tr?ng. Dây là s? th?t b?i c?a chính sách D?i M?i, m?t chính sách m? c?a kinh t? nhung dóng c?a chính tr?. M?t chính sách mà nhân dân Vi?t Nam v?a b? bi?n thành nhân công lao d?ch v?a là k? thù c?a Nhà nu?c.

    

   Cho t?i g?n dây Vi?t Nam du?c xem nhu cõi th?n tiên kinh t? hon c? Trung qu?c. Qu?n chúng b? ki?m soát mang l?i m?t nhân công r? m?t, cham ch?, nhung ? tình tr?ng lao d?ch. Chính quy?n không ng?ng h?a h?n s? ?n d?nh chính tr? và thang ti?n nhân quy?n.

    

   « Th? nhung nh?ng s? li?u tang tru?ng tuy?t v?i trên gi?y ch? t?o ra m?t con r?ng kinh t? b?ng gi?y. Ch? trong vòng có m?y tháng, m?i s? dã tan tành s?p d? : L?m phát tang 27% vào tháng 7, k? l?c t?i Châu Á ; b?i chi thuong m?i tang 15 t? M? kim trong 6 tháng d?u nam 2008, ch?c ch?n b?i chi s? lên d?n 25 t? M? kim vào cu?i nam nay. Th? tru?ng ch?ng khoáng trong nam 2007 s?t 55%, s? phá giá d?ng ti?n Vi?t Nam khi?n cho Ngân hàng Á châu tiên li?u m?t cu?c kh?ng ho?ng tài chánh tr?m tr?ng nhu dã x?y ra t?i Châu Á nam 1997. Cu?c kh?ng ho?ng nói trên roi lên d?u dân nghèo t?i Vi?t Nam hi?n dang ph?i d?i phó v?i giá c? th?c ph?m tang cao d?n 44,7%, còn giá g?o thì tang d?n 72%.

    

   « Ngay chính quy?n Vi?t Nam cung b?t d?u lo ng?i : Th? tu?ng Nguy?n T?n Dung cho bi?t nh?ng gia dình lâm n?n dói tang x?p hai so v?i nam ngoái. Bà Nguy?n Th? Kim Ngân, B? tru?ng B? Lao d?ng, Thuong binh và Xã h?i, xác nh?n r?ng hi?n có "13 tri?u ngu?i b? ?nh hu?ng v?t giá tang cao, chua k? 13 tri?u ngu?i nghèo khác và hàng ch?c tri?u ngu?i s?ng du?i ngu?ng c?a nghèo khó trong s? này có c? các dân t?c ít ngu?i".

    

   « "?n d?nh chính tr?" cung dang b? diêu d?ng : 400 cu?c dình công x?y ra t? d?u nam d?n nay, so v?i 500 cu?c dình công trong su?t nam ngoái. M?i cu?c dình công có hàng ch?c nghìn th? thuy?n tham d? dòi tang luong. Chính quy?n theo "Xã h?i ch? nghia", mà l?i quy mô ch?ng d?i các cu?c dình công. Dù nhà nu?c công nh?n quy?n dình công, song l?i c?m dình công trong 54 khu v?c du?c coi là "công s?" hay quan tr?ng cho n?n kinh t? qu?c gia hay qu?c phòng, nhu buu chính, v?n t?i công c?ng, ngân hàng, v.v... Th?c t? là khó phân bi?t linh v?c nào du?c quy?n dình công. D? tang cu?ng cho vi?c c?m dình công, m?t ngh? d?nh v?a ban hành b?t công nhân ph?i tr? ph?t 3 tháng luong cho ch?, n?u cu?c dình công xét ra b?t h?p pháp chi?u theo B? lu?t lao d?ng. Ch?ng khác chi l?nh c?m dình công.

    

   « Cu?c dàn áp còn x?y ra v?i kh?i Dân oan, da s? là nông dân, chi?m 75% dân s? lao d?ng. Nh?ng nông dân b? cu?p d?t hay tài s?n b? t?ch thu tùy ti?n. Dân oan kéo nhau bi?u tình ôn hòa tru?c các công s? t?i nhi?u t?nh t? mu?i nam hon. Hi?n có 10% nông dân thi?u d?t tr?ng tr?t quanh th? dô Hà N?i, và 2 tri?u don khi?u n?i không du?c gi?i quy?t.

    

   « Th? nhung, T?ng bí thu D?ng C?ng s?n Nông D?c M?nh cho là « nh?ng cu?c bi?u tình mang bi?u ng? nhu th? là b?t thu?ng ». Vì v?y Ngh? d?nh s? 38 ban hành nam 2005 c?m bi?u tình tru?c các công s?.

    

   « Song song v?i vi?c dàn áp các cu?c bi?u tình khi?u ki?n, thì chính quy?n Hà N?i l?i d? yên cho thi?u s? lãnh d?o C?ng s?n, d?c bi?t 200 gia dình "tu b?n d?", thoát ly kh?i m?i hình ph?t. S? ki?n mà nhi?u cán b? cao c?p, hay ngay Tu?ng Võ Nguyên Giáp ph?i lên ti?ng t? cáo r?ng "h? mua bán d?a v?, ch?c quy?n, b?ng c?p, bao th?u th? tru?ng công c?ng cho công ty làm an c?a h?, và mua ngay c? vi?c ra kh?i nhà tù".

    

   « Báo chí và là báo chí nhà nu?c cung b? c?m doán : hai nhà báo phanh phui v? tham nh?ng  PMU-18 v?a b? b?t h?i tháng 5.2008, hai tháng sau khi ông Th? tru?ng Giao thông V?n t?i Nguy?n Vi?t Ti?n b?ng nhiên du?c tr? t? do. G?n dây, b?y nhà báo khác b? rút th? ký gi?. Th?c t? ch? là h?u qu? c?a chính sách k?m k?p t? do báo chí. Lu?t Báo chí quy d?nh ph?t ti?n b?i thu?ng nh?ng nhà báo nào nêu danh ngu?i khác trong bài vi?t c?a mình, dù s? ki?n nêu ra có th?t. Ngh? d?nh  s? 56 ban hành tháng 7.2006 còn tiên li?u vi?c rút th? báo chí nh?ng ký gi? nào "vu cáo" hay "t?n công" uy tín Nhà nu?c.

    

   « Chính sách c?a Nhà nu?c Vi?t Nam xây d?ng trên d?ng l?c n?m gi? quy?n bính cho m?t thi?u s? d?c quy?n d?c l?i thay vì phát tri?n d?t nu?c hay ph?c v? quy?n l?i ngu?i dân. Nhân quy?n b? vi ph?m trên m?i linh v?c : ki?m duy?t và ki?m soát m?ng Internet, công an khu v?c theo dõi dân, qu?n ch? nh?ng ngu?i b?t d?ng chính ki?n trong nhà thuong diên, s? d?ng d?o lu?t h? l?n có tên "an ninh qu?c gia" d? dàn áp ngu?i b?t d?ng chính ki?n. T?t c? nh?m ki?m soát ch?t ch? d?i s?ng và dàn áp toàn dân.

    

   « ? vào giai do?n khó khan, kh?ng ho?ng hi?n nay, dã d?n lúc nhà c?m quy?n Vi?t Nam ph?i ch?m d?t cu?c chi?n ch?ng l?i nhân dân h?. Không có gì quý và c?n thi?t hon nhân dân. Vì v?y c?n ph?i d? cho các xã h?i dân s? bi?u t? và th?c hi?n u?c v?ng c?a h?.

    

   « Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam Th?ng nh?t (GHPGVNTN) là m?t tru?ng h?p di?n hình. M?t giáo h?i d?i bi?u cho da s? qu?n chúng nhân dân. Th? nhung giáo h?i dã b? dàn áp và c?m ho?t d?ng, ch? vì giáo h?i không ch?u bi?n mình thành con r?i trong bàn tay D?ng C?ng s?n nam 1981. Hi?n nay GHPGVNTN tr? thành m?t t? ch?c chính y?u ho?t d?ng cho nhân quy?n và dân ch?, và là m?t xã h?i dân s? còn t?n t?i sau bao th?p niên du?i ch? d? c?c quy?n toàn tr?. Cung vì v?y mà hàng giáo ph?m và thành viên c?a Giáo h?i thu?ng tr?c b? sách nhi?u, th?m v?n và b?t giam. D?c c? Tang th?ng Thích Huy?n Quang v?a viên t?ch vào nam 89 tu?i, nhung ngài dã b? c?m c? trên 26 nam ròng. Ngu?i k? v? ngài là D?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng D? cung b? qu?n ch? t?i Thanh Minh Thi?n vi?n ? Saigon nhi?u nam qua. 20 Ban D?i di?n c?a Giáo h?i t?i các t?nh thành du?c thành l?p d? c?u tr? nh?ng ngu?i nghèo cung b? sách nhi?u, không cho ho?t d?ng. G?n dây Thu?ng to? Thích Trí Kh?i b? tr?c xu?t ra kh?i chùa, b? b?t di làm vi?c r?i b? m?t tích.

    

   « Thay vì tôn tr?ng t? do tôn giáo nhu Hi?n pháp quy d?nh, thì nhà c?m quy?n Vi?t Nam dánh l?a du lu?n nhu dang có t? do tôn giáo th?c s? b?ng cách dang cai t? ch?c D?i l? Ph?t D?n LHQ h?i tháng 5 v?a qua. Nhung dây ch? là nh?ng "c? ch? màu mè" nh?m thu hút vi?n tr? các nu?c Tây phuong.

    

   « T? bao nam qua, nhà c?m quy?n ch? tuyên b? suông nh?ng l?i ngon ng?t d?y thi?n chí d? thu hút d?u tu. Nhung ch?ng thay d?i m?t ly chính sách d?c tài, áp b?c. Dã d?n lúc nhà c?m quy?n gi?i quy?t t? co b?n các v?n n?n Vi?t Nam, và Tây phuong c?n c?nh giác thay vì d?ng loã.

    

   « Hi?p u?c h?p tác Liên Âu và Vi?t Nam nam 1995 dang du?c thuong th?o d? ký l?i. Di?u tr?ng y?u là Hi?p u?c m?i ph?i yêu sách Vi?t Nam tôn tr?ng nhân quy?n, và Liên Âu ph?i theo dõi chu dáo làm th?t b?i gi?ng di?u hai lu?i c?a chính quy?n Vi?t Nam. C?n thi?t hon c? là Liên Âu bó bu?c Vi?t Nam ch?m d?t cu?c dàn áp nhân dân h?, và Vi?t Nam ph?i :

    

   - « D? cho xã h?i dân d? tham gia vào cu?c phát tri?n dài lâu d?t nu?c, do dó, ph?c h?i quy?n sinh ho?t pháp lý c?a Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam Th?ng nh?t, m?t xã h?i dân s? có t? ch?c và có co s? h? t?ng ;

    

   - « Tr? t? do cho t?t c? tù nhân vì luong th?c, nhu D?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng D?, hai lu?t su Lê Th? Công Nhân và Nguy?n Van Dài, v.v...

    

   - « Bãi b? t?t c? s? k?m k?p t? do ngôn lu?n và t? do báo chí dang trái ch?ng v?i lu?t pháp qu?c t?".

    

   Ph?n ?ng c?a ông D?i s? Hà N?i Nguy?n M?nh Dung

    

   Sau l?i di?u tr?n c?a ông Võ Van Ái, bà Hélène Flautre m?i ông D?i s? Vi?t Nam phát bi?u. Ông Nguy?n M?nh Dung li?n nói lên n?i khó ch?u c?a ông :

    

   "Thua Bà Ch? t?ch. Tôi ch?ng thích thú gì ng?i nghe nh?ng l?i vi?n d?n d?i trá d?i v?i Vi?t Nam noi này, là noi bi?u trung cho t? do và dân ch? Châu Âu. Nhung vì lòng tôn tr?ng c?a tôi d?i v?i quý v? Dân bi?u Châu Âu, và cung vì mong mu?n dóng góp d? có s? thông c?m l?n hon gi?a Qu?c h?i Châu Âu v?i Vi?t Nam, tôi mu?n dua ra m?t s? suy nghi v? v?n d? nhân quy?n t?i Vi?t Nam.

    

   "Trên linh v?c kinh t?, chúng tôi d?t du?c nhi?u ti?n b?... Nhung tôi d?ng ý v?i "cái ông v?a nói dó" là Vi?t Nam dang tr?i qua m?t giai do?n ch? y?u..."

    

   Dù không nh?c tên, ông Dung d?ng ý v? cu?c kh?ng ho?ng kinh t? mà ông Ái trình bày lúc nãy. Tuy nhiên ông Dung cho dó là h?u qu? c?a tình hình qu?c t?. R?i ông dua ra m?t lo?t nh?ng con s? thành t?u v? kinh t? và m? r?ng dân ch? c?a Nhà nu?c Vi?t Nam cung nhu vi?c thành công t? ch?c L? Ph?t D?n LHQ, mà theo ông dã có s? tham d? c?a  4000 nghìn ngu?i, trong s? này có 2000 nghìn ngo?i qu?c d?n t? 74 qu?c gia.

    

   Khi cu?c di?u tr?n ch?m d?t, phóng viên Dài Á châu T? do d?n xin ph?ng v?n ông D?i s?. Nhung ông khoác tay t? ch?i.

    

   Ph?n ?ng c?a các Dân bi?u Qu?c h?i Châu Âu

    

   Di?u dáng chú ý là sau ph?n di?u tr?n c?a ông Võ Van Ái h?i tru?ng dã v? tay nhu d?u hi?u tán d?ng. Nhung sau ph?n h?i dáp và trình bày c?a ông Nguy?n M?nh Dung, D?i s? Hà N?i, thì ch?ng có ai v? tay.

    

   Có nhi?u v? Dân bi?u lên ti?ng nh?n xét sau khi nghe ba l?i phát bi?u v? Vi?t Nam c?a các ông Võ Van Ái, Kok Ksor, Nguy?n M?nh Dung. T?t c? d?u t? ra th?t v?ng cho s? ki?n nhân quy?n và tôn giáo v?n ti?p t?c b? dàn áp. Tiêu bi?u là l?i nh?n xét và ch?t v?n c?a Dân bi?u Marco Cappato, ngu?i Ý, ông là Báo cáo viên v? Nhân quy?n c?a Qu?c h?i Châu Âu và cung là ngu?i d? xu?t cu?c Di?u tr?n v? Nhân quy?n t?i ba nu?c Cam B?t, Lào và Vi?t Nam, và ông Charles Tannock, ngu?i Anh, v? Dân bi?u thu?ng xuyên lên ti?ng cho nhân quy?n trong th? gi?i t?i Qu?c h?i Châu Âu.

    

   Dân bi?u Marco Cappto nói :

    

   « T?i cu?c di?u tr?n hôm nay, chúng ta có du?c phúc trình c?a D?i s? Vi?t Nam cho bi?t m?i s? d?u t?t d?p, hi?n dang có hàng tram phong trào xã h?i dân s? ho?t d?ng. Còn gì t?t hon n?a.

    

   « M?t khác, chúng ta l?i nh?n du?c tài li?u c?a ?y ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam, c?a Sáng h?i Ngu?i Thu?ng, trình bày trái ngu?c h?n. Hai t? ch?c này cho bi?t nh?ng cu?c tra t?n, b?t b?, gi?t chóc. S? th?t n?m ? dâu ? Dây chính là nan d? cho ?y h?i Châu Âu.

    

   « Dâu là s? th?t ? N?u chính sách c?a Qu?c h?i Châu Âu mu?n du?c h?u hi?u, chúng ta ph?i tìm vào dáy sâu c?a các v?n n?n. Tru?c khi Vi?t Nam công b? Phúc trình D?nh k? Chung t?i H?i d?ng Nhân quy?n ? Genève, chúng ta ph?i tìm hi?u s? th?c. N?u trong nh?ng phúc trình s?p công b? cho bi?t vi?c dàn áp ngu?i Thu?ng, dàn áp Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam Th?ng nh?t là có th?t, thì Liên hi?p Châu Âu ph?i nói lên các v?n n?n này, không ph?i nêu ra m?t cách chung chung, mà di vào chi ti?t v?i nh?ng tên tu?i, s? v?.

    

   « Nh?ng v?n d? chúng ta nghe hôm nay t?i Lào và Vi?t Nam là nh?ng di?u x?y ra du?i ch? d? d?c d?ng. Trong Hi?p u?c H?p tác Liên Âu - Vi?t Nam có di?u kho?n v? Nhân quy?n và Dân ch?. Th? nhung ch?ng có gì x?y ra c?. Chúng ta cu x? nhu ch?ng h? có di?u kho?n n?y. Bây gi?, chúng ta dang thuong th?o v?i Vi?t Nam d? ký l?i Hi?p u?c H?p tác. N?u chúng ta không chu?n b? d? dua ra các di?u ki?n c? th? tru?c khi d?t bút ký Hi?p u?c H?p tác m?i, ví d? nhu d?t di?u ki?n ch?m d?t dàn áp ngu?i Thu?ng, d?t di?u ki?n ph?i ph?c h?i quy?n sinh ho?t pháp lý c?a Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam Th?ng nh?t, thì Hi?p u?c m?i s? tr? thành vô d?ng mà thôi.

    

   « Liên Âu dã thông qua nhi?u Quy?t Ngh? v? v?n d? Vi?t Nam. Bây gi? chúng ta ph?i nghiêm ch?nh hon, theo dõi xem các Quy?t ngh? này có du?c th?c thi không.

    

   « Liên Âu dã tài tr? nhi?u ti?n cho các d? án thang ti?n dân ch? t?i Vi?t Nam. N?u các phúc trình v? vi ph?m nhân quy?n mà chúng ta nh?n du?c hôm nay là th?t, thì ti?n b?c Liên Âu vi?n tr? cho Vi?t Nam dùng vào vi?c gì ? Ai chi các s? ti?n vi?n tr? này ? Chúng ta du?c cho bi?t r?ng ti?n vi?n tr? du?c các « co quan công quy?n du?c th?a nh?n » chi d?ng. Nh?ng co quan này dang m?c lên nhu n?m sau con mua. Nhung th?c s? h? là ai ? Liên Âu ph?i gi?i quy?t các v?n d? này thông qua m?t chính sách có tín nhi?m ».

    

   Dân bi?u Charles Tannock thì có nh?n xét qua l?i phát bi?u c?a ông nhu sau :

    

   « Nh?ng gì mà tôi du?c nghe hôm nay thì ch?ng có chi thay d?i c?, k? t? cu?c Di?u tr?n hai nam tru?c dây, hay qua các Quy?t Ngh? chính y?u v? Vi?t Nam du?c Qu?c h?i Châu Âu thông qua. Hôm nay chúng ta l?i nghe cu?c di?u tr?n v? th?m tr?ng c?a Ngu?i Thu?ng, dân t?c Hmong và Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam Th?ng nh?t. T?t c?, h? ti?p t?c b? dàn áp, ti?p t?c s?ng trong kh? dau. Tôi có c?m tu?ng s? c?i thi?n quá nh? nhoi.

    

   « Khi tôi nghe ông D?i s? Vi?t Nam nói d?n vi?c « xây d?ng dân ch? trong nu?c ông », tôi li?n nh? t?i m?t câu cách ngôn c?a nu?c Anh th?i xua, r?ng nhà ngo?i giao là k? du?c g?i ra nu?c ngoài d? nói d?i cho x? s? c?a h?n. B?i vì nói cho rõ, dù nu?c Vi?t Nam là gì di n?a, thì có th? dang có thành công v? kinh t?, nhung còn lâu m?i là m?t nu?c dân ch? t? do ».

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.