Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[Tcbc 2008.06.01] - FIDH & Dan bieu Frank Wolf thu cho Hanoi benh vuc GHPGVNTN

Expand Messages
 • Pham hoaiviet
  ****************************************************************************** Phòng Thông Tin Ph?t Giáo Qu?c T? International Buddhist Information Bureau
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2008
   ******************************************************************************
   Phòng Thông Tin Ph?t Giáo Qu?c T?
   International Buddhist Information Bureau
   Bureau International d'Information Bouddhiste
   Co quan Thông tin và Phát ngôn c?a Vi?n Hóa Ð?o, Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam Th?ng nh?t
   B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
   Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail :
   ubcv.ibib@...
   Web : http://www.queme.net
   ******************************************** ***********************************
    

    

    

   THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM T?I PARIS NGÀY 1.6.2008

   Liên Ðoàn Qu?c t? Nhân quy?n và Dân bi?u Qu?c h?i Hoa K? Frank Wolf vi?t thu cho Hà N?i yêu sách tr? t? do cho Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang, Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð? và nêu lên tru?ng h?p Thu?ng to? Thích Trí Kh?i m?t tích - M?t b?c thu tay Ð?c Tang th?ng g?i Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?

    

    

   PARIS, ngày 1.6.2008 (PTTPGQT) - Hôm qua, 30.5, t? Paris bà Souhayr Belhassen, Ch? t?ch Liên Ðoàn Qu?c t? Nhân quy?n (FIDH) và ông Võ Van Ái, Ch? t?ch U? ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam, cùng ký chung b?c Thu Ng? g?i Th? tu?ng Nguy?n T?n Dtng, nói lên tru?ng h?p c?a Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang, Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð? b? tù ?ày r?i qu?n ch? trên 26 nam ròng vì bi?u t? ôn hoà cho t? do tôn giáo, nhân quy?n và dân ch?. Thu còn ?? c?p ??n s? ki?n m ?i ?ây Thu?ng to? Thích Trí Kh?i m?t tích t? hôm 7.5 sau khi « làm vi?c » v?i công an huy?n Ðon Duong t?nh Lâm Ð?ng.

    

   Thu ng? ?? c?p ??n vi?c Nhà c?m quy?n Hà N?i t? ch?c Ð?i l? Ph?t Ð?n LHQ t? 13 ??n 17.5 ??ng th?i v?i vi?c sách nhi?u các ngôi chùa thu?c Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam Th?ng nh?t, ?àn áp chu Tang Ni t?i các t?nh Lâm Ð?ng, Hu? và Qu?ng Tr?. Ð?c bi?t là hôm 29.4 công an b? khoá cu?ng chi?m chùa Giác H?i, t?nh Lâm Ð?ng, giao cho Giáo h?i Nhà nu?c làm l? ?ài Ph?t Ð?n. Ngày 27.5, xông vào chánh ?i?n chùa Su T? H?ng ? huy?n Ð?c Tr?ng, Lâm Ð?ng, cu?ng b? 5;t Hoà thu?ng Thích Tâm Mãn ?i làm vi?c trong không khí kh?ng b?.

    

   Thu Ng? yêu c?u tr? t? do t?c kh?c cho Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang, Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?, và làm sáng t? tru?ng h?p m?t tích c?a Thu?ng to? Thích Trí Kh?i sau cu?c xâm chi?m chùa Giác H?i noi Thu?ng to? trú trì. Thu Ng? c?a hai t? ch?c nhân quy?n qu?c t? ctng yêu sách C?ng hoà Xã h?i Ch? nghia Vi?t Nam tuân th? các tiêu chu?n qu?c t? v? t? do tín ngu?ng và tôn giáo ?u?c quy ??nh trong Tuyên ngôn Qu?c t? Nhân quy?n và c ác Công u?c LHQ.

    

   T? Qu?c h?i Hoa K? ? Hoa Th?nh Ð?n, Dân bi?u Frank R. Wolf, Ð?ng ch? t?ch U? ban Nhân quy?n H? vi?n ?ã vi?t thu g?i Ch? t?ch Nguy?n Minh Tri?t, Th? tu?ng Nguy?n T?n Dtng, T?ng bí thu Ð?ng C?ng s?n Nông Ð?c M?nh và ông Nguy?n Phú Tr?ng, Ch? t?ch Qu?c h?i. Nh?c t?i Ð?i l? Ph?t Ð?n LHQ t? ch?c t?i Hà N?i ?? ti?p n?i tinh th?n bao dung và hoà bình c?a Ð?c Ph&# 7853;t. Nhung m?t ??i l? nhu th? không làm ông yên lòng, vì Dân bi?u Frank R. Wolf vi?t :

    

   « Tôi c?c k? quan ng?i nghe các báo cáo g?n ?ây v? nh?ng cu?c ?àn áp nghiêm tr?ng ??i v?i Ph?t giáo, là n?n tín ngu?ng mà quý ông ?? cao khi hành l?. Ch? có Giáo h?i Tang già c?a Nhà nu?c, do M?t tr?n T? qu?c c?a Ð?ng C?ng s?n ki?m soát, là có quy?n tham d? ??i l?. Trong khi ?ó, giáo h?i truy?n th?ng và ??c l?p là GHPGVNTN ti?p t?c b? c?m ?oán, hàng giáo ph?m b? c?m c? ngay noi nh?ng n gôi chùa c?a chu v?.

    

   « Ð? ti?n hành t? ch?c Ð?i l? Ph?t Ð?n, công an ?ã xâm nh?p cu?ng chi?m chùa chi?n c?a GHPGVNTN bi?n thành l? ?ài cho Giáo h?i Nhà nu?c, tr?c xu?t và sách nhi?u chu Tang, Ph?t t? thu?c GHPGVNTN t?i các t?nh Lâm Ð?ng, Qu?ng Tr?, Th?a Thiên - Hu?. Hôm 2.5 v?a qua, U? h?i Hoa K? B?o v? T? do Tôn giáo trên Th? gi?i ?ã bi?u th? m?i quan tâm tr?m tr?ng v? « s? sách nhi?u ?áng k? c?a Nhà nu?c ??i v?i chu Tang Ni và Hu ynh tru?ng Gia Ðình Ph?t t? Vi?t Nam thành viên c?a GHPGVNTN », k? c? vi?c qu?n ch? tru?ng k? Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang, 88 tu?i, và Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?, 80 tu?i, ngu?i ?u?c ?? c? làm ?ng viên Gi?i Nobel Hoà bình 2008. Nh? v? ch?u c?nh tù t?i trên 26 nam ròng, ch? vì lên ti?ng ôn hoà cho t? do tôn giáo, dân ch? và nhân quy?n. Tr?m tr?ng hon là cung cách ?àn h?c nh?ng tín ?? Ph?t giáo, Tin Lành, Công giáo, Hoà H?o, Cao Ðài và nh?ng c?ng ??ng tôn giáo, nên U? h?i Hoa K? B?o v? T? do Tôn giáo trên Th? gi?i ?? ngh? ?ua Vi?t Nam tr? l?i trong danh sách các qu?c gia ?àn áp tôn giáo c?n ??c bi?t quan tâm (CPC) nam 2008.

    

   Thu c?a Dân bi?u Frank R. Wolf g?i Nhà c?m quy?n Hà N?i

   « Trong tu cách thành viên T? ch?c Thuong m?i Th? gi?i, thành viên không thu?ng tr?c H?i ??ng B?o an LHQ và ?ã tham gia ký k?t nh?ng Công u?c nhân quy?n co b?n c?a LHQ, Vi?t Nam có trách v? tôn tr?ng m?i nhân quy?n co b?n c?a LHQ. Ð?c bi?t tôn tr?ng m? ?? c?a t?t c? các quy?n t? do, là quy?n t? do tu tu?ng, tín ngu?ng và tôn giáo.

    

   « Nhân d?p Ð?i l? Ph?t Ð?n LHQ, tôi kêu g?i quý ông tr? t? do cho Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang, Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð? và ph?c h?i quy?n sinh ho?t pháp lý c?a GHPGVNTN. B?ng ??ng thái ?ó, quý ông s? tái l?p ý nghia ?ích th?c cho Ngày Ð?i l? Ph?t Ð?n LHQ, và tôn vinh 2000 nam truy?n ?ang n?n Ph?t giáo Vi?t Nam ».

    

   B?c thu nói trên ?ã ?u?c g?i ??n Hà N?i hôm 8.5, và ?u?c ?ua vào H? so tài li?u v? nhân quy?n và tôn giáo mà ông Võ Van Ái, Ch? t?ch U? ban B?o v? Quy?n làm Ngu?i Vi?t Nam g?i ??n Ông David Kramer, Tr? lý Ngo?i tru?ng, phu? trách v? Nhân quy?n, Dân ch? và Lao ??ng t?i Bô? Ngoa?i giao Hoa K?, tru?c khi ông ??n Hà N?i tham gia ?ô?i thoa?i thu?ng niên v? nhân quy& #7873;n Vi?t - M?. H? so này bao g?m nh?ng s? ki?n Ph?t giáo ?u?c Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð? trình bày cho Phái ?oàn T?ng lãnh s? Hoa K? do bà Katia Bennett, C? v?n chính tr?, hu?ng d?n ??n Thanh Minh Thi?n vi?n chi?u ngày 20.5 th?nh ý Hoà thu?ng v? tình hình Ph?t giáo, tru?c khi có cu?c ??i tho?i nhân quy?n Vi?t M? thu?ng niên t?i Hà N?i vào ngày 29.5.

    

   M?t b?c thu tay c?a Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang g?i Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?

    

   Trong con ??i Pháp n?n ngày nay, còn có m?t ??i n?n gi?a lòng Ph?t giáo. Ðó là s? bi?n tính trong hành ??ng, trong suy nghi và trong ngôn ng? c?a m?t s? v? Tang và Cu si. Ð?c các bài vi?t ?u?c chuy?n t?i qua Nhóm Tang Ni H?i ngo?i, Nhóm Thân h?u Già Lam, Nhóm V? Ngu?n, Nhóm Tám v? Hoà thu?ng, xu?t phát t? California, Canada và Úc Ð?i L?i, t?t th?y s? suy thoái ??o ??c qua vi?c phô di?n ý nghi và ngôn ng? manh ??ng c?a th?i ??i. X? v?, t? giác, d?ng chuy?n vu cáo là bàn ??p ti?n thân c?a các v? Tang si và Cu si tu xu?t này. Trong cu?c m? l? và vu cáo thiên hình v?n tr?ng ?y, th? l?y ?? tài b?t kính c?a h? ??i v?i hai nhà lãnh ??o Giáo h?i trong nu?c, t?t s? có thu?c ?o nhân cách h?.

    

   Lu?n ?i?u kéo dài 8 tháng qua c?a các nhóm Tang si và Cu si tu xu?t nói trên mong mu?n d?ng lên m?t hình ?nh cô qu?nh, khù kh? c?a Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang và Ð?i lão Hòa thu?ng Thích Qu?ng Ð?. Ba v? su Chon Thành, Qu?ng Thanh, Nguyên Trí ? mi?n Nam California chúng kh?u ??ng t? lên ?ài và qua báo nói r?ng Ð?c Tang th?ng « l?m c?m » r?i. Tám Hoà thu?ng : Th?ng Hoan, Trí Chon, Chon Thành, Nguyên Lai, H?nh Ð?o, Nguyên An, Tín Nghia và Nguyên Trí cùng Nhóm Tang Ni H?i ngo? 1;i do b?n ông NÐ, TH, VH, NS ch? truong, thì t?o ra m?t hình ?nh hai Ngài Huy?n Quang, Qu?ng Ð? b? bao vây ??n ch?ng còn bi?t tr?i ??t, th? s? gì c?. L?y cái b?t trí c?a mình gán cho ngu?i khác b?t trí. T? ?ó xách mé hai Ngài b? « k? khác » ti?m danh l?i d?ng, gi? t?o van ki?n, « làm tan nát Giáo h?i ». Tác nhân chính làm tan nát Giáo h?i là Ð?ng C?ng s?n, thì b?n h? l?m lét không dám ??ng, mà ch? quay ngu?c mti giáo ch?a vào n?i b? Giáo h?i ?âm kích, phá phách.

    

   Hoàn thành xong châm ngôn « b?t r?n ph?i ch?t ??u r?n », mà tru?c ?ây Hoà thu?ng Thích Trí T?nh trong nu?c bày k? cho nhà c?m quy?n C?ng s?n b?t giam Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð? nam 1994 và k?t án 5 nam tù giam, tám v? Hoà thu?ng nói trên tri?u t?p Ð?i h?i B?t thu?ng ngày 12.1.2008 t?i chùa Ph? Ðà và chùa B?o Quang c?a hai su H?nh Ð?o và Qu?ng Thanh ? Nam California, nh?m ly khai GHPGVNTN ?? cho ra ??i t? ch?c m?i có tên « C?ng ??ng Ph?t giáo Vi?t Nam t?i Hoa K&# 7923; ». Công ??ng này d? tính phô truong vào Ngày V? Ngu?n t? ch?c vào ngày 21.9 nam nay t?i chùa Bát Nhã c?a su Nguyên Trí ? Santa Anna, ?u?c Hoà thu?ng Thích Minh Tâm, Tru?ng Nhóm, ? Pháp v?a ra Thông b?ch hôm 13.3 ?? cao và kêu g?i h?u thu?n Ngày V? Ngu?n này. T? 8 v? Hoà thu?ng nay danh sách b? sung thành 15 v? : Thích Giác Nhiên, Thích Thuy?n ?n, Thích Th?ng Hoan, Thích Trí Chon, Thích Nguyên Lai, Thích Chon Thành, Thích H?nh Ð?o, Thích Thi?n Huong, Thích Tín Nghia, Thích Phu?c Thu?n, Thích Nguyên An, Thích Nguyên Trí, Thích Minh Tuyên, Thích Pháp Tánh và Thích Giác Chân.

    

   Ð?u ?àn là « Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Giác Nhiên » ?u?c công c? thay m?t « C?ng ??ng Ph?t giáo Vi?t Nam t?i Hoa K? » v? Hà N?i d? Ð?i l? Ph?t Ð?n LHQ t? 13 ??n 17.5 v?a qua. Khi ??c di?n van ? Hà N?i, Hoà thu?ng t? nh?n là  ??i di?n cho « c?ng ??ng Ph?t giáo h?i ngo?i » !

    

   Bây gi? các v? b?t kính v?i hai nhà lãnh ??o t?i cao c?a GHPGVNTN, Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang và Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?, l?i còn tr?ng tr?n bóp méo hình ?nh hai Ngài. Nhung muoi nam tru?c, chính h? t?ng tôn vinh hai Ngài v?i tinh th?n b?t khu?t, vô uý, can cu?ng tay không t?c s?t ch?ng l?i b?o quy?n, c?u Giáo h?i du?ng sinh ra h? ?

    

   Trong khi ?y, hai Ngài và GHPGVNTN v?n không h? ??i thay v?i th?i gian và qua l?i nói, qua ý chí, qua các van ki?n ??i ?áp tru?c uy vt không h? khu?t ph?c. Ð?c Tang th?ng ch?ng ??i và tù t?i t? th?i kháng chi?n ch?ng Pháp ? Liên khu 5 ??u th?p niên 50, r?i su?t 33 nam qua ?? b?o v? m?t tôn giáo c?a dân t?c. Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð? t? so kh?i 1945 ?ã th?y rõ b?n ch?t C?ng s?n qua dòng máu th?m ?u?m m?nh ??t quê huong khi B?n su ngài b? hành quy?t. Nh?ng nam tháng ?y, các nhóm ngu?i trên ?ây ? ?âu ? làm gì ? Nay h? ?ang làm gì ? và cho ai ?

    

   Ð? d?ng l?i ý chí ??i hùng, ??i l?c, ??i t? bi c?a Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang và Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?, Phòng Thông tin Ph?t giáo Qu?c t? xin l?n lu?t công b? nh?ng van ki?n l?ch s? vi?t t? tay hai Ngài, ?? nh?ng ai ?ang b? nhóm ngu?i ph?n T? h?i Th?y ?ánh tráo l?ch s?, gây hoang mang du lu?n, ?u?c th?y rõ ?âu chính ?âu tà, ?âu là ??o nghia Vi?t Nam.

    

   Hôm nay chúng tôi xin công b? b?c thu tay c?a Ð?c Tang th?ng Thích Huy?n Quang g?i Ð?o lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?. Thu vi?t t? noi luu ?ày Qu?ng Ngãi ngày Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð? tái nh?m ch?c T?ng Thu ký Vi?n Hoá Ð?o :

    

    

   Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam Th?ng nh?t

   Vi?n Hoá Ð?o

   Pl. 2538 - Qu?ng Ngãi, ngày 12.10.1994

   S? : 83-VPLV-VHÐ

    

    

   Nam Mô B?n Su Thích Ca Mâu Ni Ph?t

   Quy?n Vi?n tru?ng Vi?n Hoá Ð?o, GHPGVNTN

   Kính g?i : Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?

   T?ng Thu ký Vi?n Hoá Ð?o, GHPGVNTN, t?i Saigon

    

    

   Tôi xin nhân danh H?i ??ng Lu?ng Vi?n GHPGVNTN kính g?i ??n Hoà thu?ng l?i c?u chúc An lành và Dtng mãnh ?? ph?c v? Ð?o pháp và Giáo h?i. Tôi ctng nhu H?i ??ng Giáo ph?m Lu?ng Vi?n Giáo h?i vô cùng hoan h? là sau 19 nam tù ?ày gian kh? mà Hoà thu?ng v?n gi? ?u?c s?c kho? ?? ngày nay ti?p t?c gánh vác Ph?t s? trong hoàn c?nh Pháp n?n lâu dài ??y khó khan và nguy hi?m.

    

   Thua Hoà thu?ng ! Sau ?ây là m?t s? s? vi?c ?? Hoà thu?ng luu ý trong vi?c thi?t l?p Van phòng luu vong Vi?n Hoá Ð?o :

    

   Th? bút b?c thu tay Ð?c Tang th?ng g?i Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Qu?ng Ð?

   1. Chúng tôi nghi là Hoà thu?ng ? ?âu là Van phòng T?ng thu ký Vi?n Hoá Ð?o Luu vong ? ?ó, nhu Van phòng Quy?n Vi?n tru?ng ? Qu?ng Ngãi. Không c?n l?p co quan làm vi?c ngoài noi cu trú hi?n nay c?a Hoà thu?ng, nhung r?t nghiêm m?t.

    

   2. Hoà thu?ng có th? ký các van b?n có n?i dung Ph?t s? n?i b?, v?i tu cách Th?a u? nhi?m Quy?n Vi?n tru?ng ctng nhu các gi?y t? c?n thi?t cho Tang Ni Ph?t t? ?ã và s? qui t? ph?c v? Giáo h?i ?? tu? nghi ti?n d?ng.

    

   3. M?i chi phí cho Van phòng T?ng thu ký s? do s? giúp ?? c?a Tang Ni Ph?t t? xa g?n và tu? ?ó chi d?ng ctng nhu ch?u ??ng m?i thi?u th?n khó khan trong hoàn c?nh luu vong c?a Giáo h?i hi?n t?i.

    

   4. Hoà thu?ng c? g?ng so?n th?o tài li?u ?? xây d?ng ý th?c trách nhi?m cho Tang Ni Ph?t t? trong nhi?m v? ??i v?i Ð?o pháp và Giáo h?i trong s? nghi?p ph?c h?i sinh ho?t bình thu?ng c?a Giáo h?i nhu tru?c nam 1975.

    

   5. Ðu?ng hu?ng c?a Giáo h?i luu vong ?ã và ?ang ?òi h?i Ð?ng C?ng s?n và Nhà nu?c C?ng s?n Vi?t Nam ph?i gi?i quy?t các yêu sách ?ã ghi ? « Ðon xin c?u xét nhi?u vi?c » ngày 25.6.1992 và tôn tr?ng t? do tôn giáo và nhân quy?n c?a nhân dân Vi?t Nam.

    

   6. Chúng ta bác b? m?i lu?n ?i?u : hoà h?p, ?oàn k?t th?ng nh?t Ph?t giáo, vì chúng ta có làm gì m?t th?ng nh?t ?oàn k?t và hoà h?p n?i b? mà nay ph?i xây d?ng l?i s? ?? nát c?a Giáo h?i trong 19 nam qua (PTTPGQT nh?n m?nh).

    

   7. Giáo h?i s? không ch?p nh?n m?t s? can thi?p nào t? bên ngoài có âm muu l?y g?y ông ??p lung ông m?t l?n n?a, ctng nhu không h?p tác v?i t? ch?c Ph?t giáo nào thi?u trang nghiêm, thanh t?nh, nh?t là thi?u tu cách k? th?a l?ch s? Ph?t giáo Vi?t Nam (PTTPGQT nh?n m?nh).

    

   8. Giáo h?i không muu ?? ??a v? chánh tr? mà ch? ?òi s? ??c l?p ch? quy?n c?a tôn giáo mà luôn luôn b? nh?ng th? l?c chính tr? th?i ??i ?ánh phá su?t 300 nam c?n ??i, nhung Ph?t giáo Vi?t Nam v?n vu?t qua và ?i lên trong 100 nam ngày m?t v?ng chãi.

    

   9. Chu Thánh T? vì Ð?o, các Cu si hi?n công và Tang Ni Ph?t t? nhi?u ??i ?ã ?? ra bi?t bao xuong máu, tù ?ày ?? b?o v? xây d?ng Ð?o pháp ?u?c tru?ng t?n v?i Dân t?c qua 2000 nam có công gi? nu?c d?ng nu?c. Chúng ta là nh?ng ngu?i k? th?a Chúc Thu c?a c? Ð?i lão Hoà thu?ng Thích Ðôn H?u, Chánh Thu ký kiêm X? lý Vi?n Tang Th?ng GHPGVNTN ?ã và ?ang ?u?c l?ch s? quang vinh c?a Ph?t giáo và s? Dân t?c Vi?t Nam vào c u?i th? k? 20 này.

    

   T?t c? H?i ??ng Lu?ng Vi?n Giáo h?i Qu?c n?i và H?i ngo?i s? g?p nhau t?i Vi?t Nam Qu?c T?, T? ?ình ?n Quang. Linh M?, T? Ðàm, Vinh Nghiêm và Quán S? Hà N?i, khi cu?c v?n ??ng Gi?i tr? Pháp n?n Qu?c n?n hi?n nay ?u?c thành t?u ??y chính nghia và ?u?c s? ?ng h? nhi?t tình c?a du lu?n r?ng l?n trong và ngoài nu?c. Và mong r?ng Hoà thu?ng ctng hoan h? v?i Ph?t s? mà chúng tôi v?a trình bày trên.

    

   Trân tr?ng kính chào Hoà thu?ng T?ng Thu ký.

    

   (?n ký)

   T? kheo Thích Huy?n Quang

    

    

   B?n sao kính g?i :

   - Các c?p Giáo h?i t?i Qu?c n?i và H?i ngo?i

    « ?? thay báo cáo và ti?n làm vi?c - giúp ?? » ;

   - Luu chi?u Van phòng Luu vong Vi?n Hoá Ð?o.

    

    


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.