Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: BIE^?U TI`NH TRU*O*'C BA'O NGU*O*`I VIE^.T CHIE^`U 30-4-2008

Expand Messages
 • vietmarketing
  Thu*a qúy vị: Nhu*~ng ngu*o*`i biểu tình mấy tháng qua, Lu*.c Lu*o*.ng Chống Cộng Sản và Tay Sai, và ho*n 200 d-oàn thể ký Bản Lên
  Message 1 of 1 , May 4, 2008

   Thu*a qu'y vi.:
    
   Nhu*~ng ngu*o*`i bie^?u ti`nh ma^'y tha'ng qua, Lu*.c Lu*o*.ng Cho^'ng Co^.ng Sa?n va` Tay Sai, va` ho*n 200 d-oa`n the^? ky' Ba?n Le^n Tie^'ng kho^ng co' la^`m d-a^u: Ba'o NV qua nhie^`u d-o*.t tu*`xu*a (chu*a no'i vu. ba`i tho* ba'o Xua^n va` vu. Cha^.u ru*~a cha^n vo*'i co*` VNCH trong cha^.u va`o d-u'ng hai so^' ba'o Te^'t, cho*` ra^'t d-u'ng di.p!) d-a~ thi ha`nh Nghi. Quye^'t 36 ra^'t ro~ ra`ng.\
    
   D-a^y la` mo^.t to*` ba'o ngoan co^', ba^y gio*` GIA? DA.NG CHO^'NG CO^.NG ba(`ng ca'ch TRU*NG CO*` VNCH. Chi? co' nhu*~ng ke? thie^'u kinh nghie^.m d-a^'u tranh va` thie^'u kinh nghie^.m chi'nh tri. ve^` CS mo*'i tin CHIE^U NA`Y, chu*' ngu*o*`i da`y kinh nghie^.m d-a^'u tranh bie^'t va`o trong tim d-en NHO'M NO^`NG CO^'T. Tin nho'm na`y BA^Y GIO*` D-A~ TRO*? THA`NH CHO^'NG CO^.NG la` se~ che^'t kho^ng ki.p nga'p. Theo kinh nghie^.m chi'nh tri. ve^` CS, d-o' chi? la` mo^.t d-o`n qua a?i va`o lu'c nguy co* ma` tho^i. Lu'c VC co' the^' ho*n ta.i Nam Cali la` nhu*~ng ke? TRO*? CO*` QUA LA.I LA.I BUNG RA LIE^`N.\
    
   D-e^` nghi. NHO'M BIE^?U TI`NH, LU*.C LU*O*.NG CHO^'NG CO^.NG SA?N VA` TAY SAI, NHO'M HO*N 200 D-OA`N THE^? KY' BA?N LE^N TIE^'NG trie^.u ta^.p mo^.t buo^?i ho.p chung d-e^? ti`m phu*o*ng thu*'c thi'ch d-a'ng d-a^'u tranh, vi` d-o^'i pho' vo*'i mo^.t ta^.p d-oa`n nhie^`u the^' lu*.c, tie^`n ba.c  va` phu*o*ng tie^.n mua chuo^.c, sa(~n sa`ng la`m ba^'t cu*' ca'i gi` d-e^? cu*o*'p CHI'NH NGHIA~ D-A^'U TRANH, thi` chu'ng ta pha?i KIE^N TRI` va` TIE^'N HA`NH MO^.T CA'CH CO' KE^' HOA.CH, CO' HE^. THO^'NG, D-I TU*`NG BU*O*'C MO^.T, va` kho^ng d-e^? BI. MUA CHUO^.C.\
    
   D-e^? cho mo^.t to*` ba'o  tu*` THI HA`NH NQ 36 chuye^?n sang chie^'m d-u*o*.c lo`ng tin mo^.t ca'ch de^~ da`ng la` TO*` BA'O  D-ANG TRO*? THA`NH NGO.N CO*` D-A^`U CHO^'NG CO^.NG HA?I NGOA.I VO*'I LA' CO*` VA`NG BA SO.C D-O? IN TRE^N BA'O HAY TRE^N TU*O*`NG thi` kho^ng ma^'y cho^'c CSVN se~ CHIE^'M TOA`N HA?I NGOA.I!\
    
   Xin ca'c nha` tranh d-a^'u Nam Cali va` D-o^`ng Ba`o suy nghi~ chu*' d-u*`ng de^~ da~i va` de^~ tin vie^.c d-a(ng mo^.t la`' co*` ma` ho^'i ha^.n.\
    
   D-u*`ng co' tin lua^.n d-ie^.u cu?a nhu*~ng ke? HHHG. Chi? tin ca'c to^? chu*'c, d-oa`n the^? va` ca'c nha` ta^m huye^'t MO^.T LO`NG VI` NU*O*'C va` da`y KINH NGHIE^.M VE^` CS, thi` mo*'i kho^ng bi. tha'o cha.y la^`n nu*~a, ma` cu~ng kho^ng co`n cho^? d-e^? cha.y.\
    
   Tin bo.n HHHG la` CHE^'T!\
    
   Tha`nh Ki'nh
    
   Die^~n D-a`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN
    
    
   ----- Original Message -----
   From: C Chau
   Sent: Sunday, May 04, 2008 9:36 PM
   Subject: Re: [VN - News] B/T truoc bao Nguoi Viet chieu 30-4-2008

   Chi. Thua^'n no'i ra^'t ddu'ng.
    
   Mo^~i nga`y to^i ngo^`i ddo.c ba'o o+? tie^.m ba'nh mi` ngay o+? go'c Moran va` Bolsa, ta^'t ca? mo.i ngu+o+`i, o^ng gia` dde^'n ca'c ba.n tre?, to^i tha^'y ai cu~ng ddo.c ba'o Ngu+o+`i Vie^.t.
    
   Ho^m 30 tha'ng 4 vu+a` qua, mo^.t cu. gia` ngo^`i uo^'ng ca` phe^ ca.nh to^i, vu+`a cu+o+`i vu+`a chi? ta^'m hi`nh la' co+` VNCH bay pha^'t pho+'i tre^n trang dda^`u cu?a ba'o Ngu+o+`i Vie^.t va` no'i: He`n gi` bo.n CS la`m ddu? ca'ch dde^? de.p tie^.m to+` ba'o na`y, ke^? ca? ho^ ha`o nhu+~ng tha`nh pha^`n na(`m vu`ng ddi bie^?u ti`nh cho^'ng ddo^'i.
    
    
   BCHau
    
    


   Golden Pen <butvang.golden@ gmail.com> wrote:
   Ngu*o*`i da^n Nam Cali kho^ng la^`m dda^u, tuy ra(`ng ho. i't le^n tie^'ng.
   Tra'i vo*'i cuo^.c bie^?u ti`nh o*? tru*o*'c Viet Weekly le^n dde^'n ma^'y tra(m ngu*o*`i, cuo^.c bie^?u ti`nh cho^'ng Tra^`n Tru*o*`ng le^n dde^'n ma^'y nga`n ngu*o*`i, thi` cuo^.c bie^?u ti`nh tru*o*'c to`a soa.n Ngu*o*`i Vie^.t trong nga`y 30 tha'ng tu* sau ra^'t nhie^`u ho^ ha`o mo*`i go.i cu~ng chi? ddu*o*.c khoa?ng 20 ngu*o*`i, bo*?i vi` da^n ddi.a phu*o*ng hie^?u ro~ ba'o Ngu*o*`i Vie^.t kho^ng pha?i la` Vie^.t Co^.ng !

   Thuan

   2008/5/2 B Chau <bchau99@yahoo. com>:
   Trong vu. na`y co' nhie^`u nghi va^'n. Thu+' nha^'t, o^ng Ye^'n dda~ ma^'t ddi, cho ne^n kho^ng co`n ai dde^? ddo^'i cha^'t ddo' la` hi`nh tha^.t hay hi`nh gia? hay hi`nh ghe'p.  Ai dda~ giu+~ bu+'c hi`nh na`y va` se~ co' lo+.i khi tung hi`nh na`y ra ta.i tho+i ddie^?m nay ? Chi? co' chi'nh phu? Cong Sa?n la` co' lo+.i ma` tho^i.
    
   Ca? cuo^.c ddo+i o^ng Ye^'n la` chu? tru+o+ng cho^'ng Co.ng Sa?n
    
    
    
   To^i kho^ng bie^'t ba'c co' hay ddo.c ba'o Ngu+o+`i Vie^.t hay kho^ng nhu+ da^n o+? Little Sa`i go`n nhu+ chu'ng to^i...Nga`y na`o ma` NV cha(?ng dda(ng tin chu+? bo+'i nha` ca^`m quye^n CS .
    
    
    
    
   Ne^'u ba'c bie^'t hay ddo.c ddu+o+.c ba`i na`o cu?a NV co' y' tie^'p tay vo+'i CS, la`m o+n cho die^~n dda`n cu`ng ddo.c..
    
   BChau
    
    


   Lloyd Pham <phamlewriter@ sbcglobal. net> wrote:
   Vậy Đỗ Ngọc Yến là ai mà đi đêm với Việt Cộng? Tại sao báo Người Việt luôn luôn coi thường cộng đồng và nhục mạ lá cờ vàng. Đanmg nhiều bài có tình cách tiếp tay với Cộng Sản VN????
   PL

   wrote:
   Ca'c ba'c
    
   Ba'o Ngu+o+`i Vie^.t la` 1 to+` ba'o cho^'ng Co^.ng ma^'y chu.c na(m nay. Nay chi? vi` mo^.t ba`i ba'o sai la^`m ma` da~ sa tha?i Chu? nhie^.m, chu? bu't ma` nhu+~ng ngu+o+`i bie^?u ti`nh va^~n tie^'p tu.c cho^'ng do^'i de^? la`m ca'i gi` ??.  Nga`y na`o ma` ba'o NV cha(?ng da(ng tin cho^'ng Co^.ng. 
    
    
     Thu+? ho?i ba'o NV do'ng cu+?a thi` ai se~ co' lo+.i ? Cha('c cha('n la` nha` nu+o+'c Co.ng Sa?n ro^`i.. De^~ gi` ma` nha` nu+o+'c du+'ng ngoa`i ngo' cho+i cho vui.  Trie^.t ha. 1 to+` ba'o cho^'ng Co^.ng lo+'n nha^'t o+? My~ thi` ra  tu+o+ng ddo^'i kha' de^~ da`ng....chi? chu.p cho mu~ co^'i la` xong chuye^.n.. Va` cha(?ng ai bie^'t a^'t gia'p gi` ve^` nhu+~ng ngu+o+`i bie^?u ti`nh na`y.. Ho. la` ai ??? 
    
   BChau.
    
    
    
    


   ThanhTin <thanhtin2000@ yahoo.com> wrote:
   DDo^`ng ba`o vu`ng Little Saigon bie^?u ti`nh cho^'ng ta^.p ddoa`n Vie^.t gian ba'o Ngu+o+`i Vie^.t dda~ ho+n 3 tha'ng, nay mo+'i tha^'y da^'u 1 hie^.u bie^'n chuye^?n :
   va(n pho`ng ma(.t tie^`n to`a ba'o Nguoi Vie^.t co' ca('m co+` Hoa Ky` va` co+` Quo^'c gia Vie^.t Nam phi'a trong.
    
   xem hi`nh thu+' 5 theo thu+' tu+. tu+` tre^n xuo^'ng.
   Chie^`u nay 30-4-2008, tru+o+'c gio+` co' cuo^.c tha('p ne^'n tu+o+?ng nie^.m  Quo^'c Ha^.n 30-4, ngay tru+o+'c to`a soa.n ba'o Ngu+o+`i Vie^.t, ddo^`ng ba`o B/T ddo^`ng loa.t va^.n a'o thung va`ng co' in hi`nh co+` Vie^.t Nam ne^`n va`ng 3 so.c ddo? tru+o+'c ngu+.c, tro^ng co' ve? khi' the^' ho+n tru+o+'c kia.

   Nhu+ va^.y, pha?i cha(ng ddoa`n B/T ho^m nay co' le~ dda~ ddu+o+.c to^? chu+'c ha(?n hoi ro^`i, kho^ng co`n la` "B/T tu+. pha't" nhu+ tru+o+'c kia nu+~a ?
   Trong khi ddo^`ng ba`o B/T thi` phi'a tru+o+'c to`a ba'o Ngu+o+i Vie^.t va^~n co' mo^.t nha^n vie^n Sercurity ddu+'ng ga'c va` nha^n vie^n to`a ba'o cu`ng ngu+o+`i ra va`o bi`nh tha?n :   Sau khi ddu+'ng ho^ mo^.t so^' kha^?u hie^.u pha?n ddo^'i ba'o Ngu+o+`i Vie^.t, ddo^`ng ba`o B/T dda~ tu. ta^.p la.i dde^? tua^`n ha`nh do.c ddu+o+`ng Moran ra ddu+o+`ng Bolsa, co' 4 em be' 2 va^.n qua^n phu.c tra('ng ha?i qua^n va` 2 em va^.n a'o thung va`ng, ca^`m co+` ddi dda^`u cuo^.c B/T tro^ng kha' dde.p ma('t :

   Tin va` hi`nh ghi nha^.n do Kha?i Nguye^n   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.


   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.   --
   ============ ========= ========= ==
   7077
   Con cha'u gia(.c Ho^` cu+o+~ng chie^'m mie^`n Nam
   DDo^.c ta`i, tham o^, gieo ra('c kinh hoa`ng
   Tra.i tu` lo^ nho^ ba mie^`n so^ng nu'i
   Ru+`ng dda^`y mo^` oan dda^'t kho'c ddie^u ta`n.
   (Ha Huyen Chi)

   Following Ho, they seized the South
   With iron hands they spread horrors
   Prisons everywhere in our country
   In the forests, are cemeteries.
   (Hoang Van)


   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.