Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: PHA^`N I (D-L 102): TS NGUYE^~N BA' LONG: VA.CH TRA^`N GIA'O GIAN TA.I CANADA & HOA KY` D-ANG QUYE^'N DU. THAM DU*. D-A.I HO^.I TAM HO*.P CU?A VC

Expand Messages
 • vietmarketing
  Vietnet, UNICODE, VNI (Tiếng Anh lên riêng) PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 VẠCH TRẦN KẾ HOẠCH CỦA GIÁO GIAN HIỆN ĐANG QUYẾN DỤ CÁC
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2008

   Vietnet, UNICODE, VNI

   (Tie^'ng Anh le^n rie^ng)

    

   PHONG TRA`O HIE^'N CHU+O+NG 2000 VA.CH TRA^`N KE^' HOA.CH CU?A GIA'O GIAN HIE^.N DDANG QUYE^'N DU. CA'C CHU`A VA` PHA^.T TU+? VE^` VN THAM DU+. DDA.I HO^.I TAM HO+.P DO BA.O QUYE^`N CSVN DDA(NG CAI TO^? CHU+'C TRONG NA(M 2008 TA.I HA` NO^.I, VA` LA^.P TRU+O+`NG CU?A DIE^~N DDA`N QUO^'C TE^' CU?A CA'C PHONG TRA`O DA^N CHU? VN DDO^'I VO+'I BO.N GIA'O GIAN KHO^NG DDU+O+.C THU+`A NHA^.N BO+?I HO^.I DDO^`NG LU+O+~NG VIE^.N GIA'O HO^.I PGVNTN QUO^'C NO^.I

    

   Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN

    

   Gia'o gian thuo^.c  ca'c to^? chu+'c va` gia'o ho^.i kho^ng ddu+o+.c Vie^.n Ho'a DDa.o Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o VN Tho^'ng Nha^'t Quo^'c No^.i va` Ha?i Ngoa.i (du+o+'i su+. la~nh dda.o cu?a DDu+'c DDe^. Tu+' Ta(ng Tho^'ng Thi'ch Huye^`n Quang va` DDa.i La~o Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^., ngoa`i Ha?i Ngoa.i la` DDa.i La~o Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch Ho^. Gia'c) thu+`a nha^.n, ga^`n dda^y dda~ va^.n ddo^.ng ca'c chu`a va` Pha^.t tu+? ve^` VN tham du+. DDa.i Ho^.i Tam Ho+.p do Co^.ng Sa?n Ha` No^.i ddu+'ng ra dda(ng cai to^? chu+'c, mu.c ddi'ch la` dde^? ru ngu~ the^' gio+'i la` co' Tu+. Do To^n Gia'o o+? VN va` dde^? ta(ng uy ti'n cho VC chua^?n bi. dda`n a'p Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o VN Tho^'ng Nha^'t cu`ng ca'c to^n gia'o kha'c du+o+'i nhie^`u hi`nh thu+'c, dda~ ddu+o+.c nhie^`u du+ lua^.n va` nguo^`n tin trong gio+'i Pha^.t tu+? ba'o cho Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN bie^'t dde^? va.ch tra^`n tru+o+'c DDo^`ng Ba`o va` ca?nh gia'c ca'c gio+'i tu si~ va` Pha^.t tu+? cha^n chi'nh ve^` a^m mu+u cu?a ca'c Ma Ta(ng ba'n dda.o dda~ ba'n re? lu+o+ng ta^m cho a'c qu?y Co^.ng Sa?n, ddang la`m co^ng ta'c  quye^'n du. DDo^`ng Ba`o no'i tre^n, dde^? tie^'p tay cho VC cu?ng co^' che^' ddo^. a'c dda?ng ddang dda`n a'p ngu+o+`i da^n va` ca'c to^n gia'o; trong khi ca'c to^n gia'o trong nu+o+'c ddang dda^'u tranh dde^? ddo`i la.i dda^'t ddai ta`i sa?n dda~ bi. VC cu+o+'p ddoa.t, cu~ng nhu+ phu.c hoa.t ca'c gia'o ho^.i truye^`n tho^'ng\. Hie^.n o+? ha?i ngoa.i co' ra^'t nhie^`u ca'c tu si~ quo^'c doanh ddu+o+.c ddu+a tu+` trong nu+o+'c ra hoa(.c ca'c tu si? ha?i ngoa.i bi. mua chuo^.c ddang ho+.p ta'c vo+'i VC, no'i la` dde^? la`m “gia'o du.c, hoa(`ng pha'p, tu+` thie^.n”, nhu+ng ky` tha^.t la` la`m tay sai cho VC cu?ng co^' che^' ddo^. CSVN\. Bo.n na`y ddang la`m theo su+. chi? dda.o cu?a Co^.ng Sa?n Ha` No^.i, nha^'t la` trong ke^' hoa.ch “BIE^?U TI`NH CHO^'NG TRUNG CO^.NG VU. HOA`NG SA - TRU+O+`NG SA DDE^? LO^I KE'A'O NGU+O+`I VIE^.T HA?I NGOA.I HO`A HO+.P HO`A GIA?I VO+'I VIE^.T CO^.NG”, dda~ bi. va.ch ma(.t kha('p no+i - nha^'t la` tre^n ca'c die^~n dda`n Internet  va` tre^n he^. tho^'ng cu?a Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN (ca'c ba'o Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng, DDo^'i Lu+.c va` Die^~n DDa`n Viet Marketing)\. Ti`nh hi`nh the^ tha?m dde^'n no^~i mo^.t to^? chu+'c ta.i Toronto dda~ pha?i ta'i kha(?ng ddi.nh la^.p tru+o+`ng vi` bo.n Ho`a Ho+.p Ho`a Gia?i vo+'i VC bi. le^n a'n ra't qua'! Ro^`i ke^' hoa.ch tie^'p theo kho^ng ke'm pha^`n quan tro.ng la` quye^'n du. tu si~, Pha^.t tu+? va` ddo^`ng ba`o ve^` VN tham du+. DDa.i Le^~ Tam Ho+.p du+. tru` die^~n ra va`o tha'ng 5-2008 ta.i Ha` No^.i do ba.o quye^`n CS ddu+'ng ra dda(ng cai to^? chu+'c\. Hie^.n dda~ co' Thie^`n Su+ ho+.p ta'c vo+'i VC THI'CH NHA^'T HA.NH tuye^n bo^' (dda(ng ta?i tre^n Internet) se~ ve^` VN tham du+. DDa.i Ho^.i na`y cu~ng vo+'i mo^.t so^' GIA'O GIAN trong ca'c Gia'o Ho^.i kho^ng ddu+o+.c thu+`a nha^.n bo+?i Vie^.n Ho'a DDa.o cu?a qu'y Nga`i Huye^`n Quang, Qua?ng DDo^. (mo+'i vu+`a ra ma('t ta.i Hoa Ky` va` Canada), dda~ tha^'y co' te^n\. Co`n Gia'o Ho^.i PGVNTN chi'nh tho^'ng la` TUYE^.T DDO^'I BA`I TRU+`! Ma^'y tha'ng tru+o+'c dda^y, bo.n bi.p QUO^'C DOANH CO^.NG SA?N ta.i VN dde^? te^n bu+`a Ho`a Thu+o+.ng THI'CH THIE^.N TA^M o+? Tu Vie^.n Tru'c La^m Edmonton va`o Ban To^? Chu+'c DDa.i Ho^.i Tam Ho+.p dda~ bi. Nga`i le^n tie^'ng ddi'nh chi'nh e^? ma(.t, vi` kho^ng co' tu si~ cha^n chi'nh na`o cu?a GHPGVNTN la.i ddi vo+'i qu?y dde^? tham du+. DDa.i Ho^.i Tam Ho+.p, tru+` GIA'O GIAN  cu?a ca'c to^? chu+'c va` gia'o ho^.i kho^ng ddu+o+.c thu+`a nha^.n\.

   Ba`i vie^'t na`y nha(`m le^n tie^'ng ca?nh ti?nh DDo^`ng Ba`o cu~ng nhu+ tu si~ va` Pha^.t Tu+? cha^n chi'nh kha('p no+i la` kho^ng ne^n nghe lo+`i GIA'O GIAN ve^` VN tham du+. DDa.i Ho^.i Tam Ho+.p dde^? u?ng ho^. VC\. Chi? co' GIA'O GIAN mo+'i ddi vo+'i VC va` co^? vo~ cho DDa.i Ho^.i na`y, co`n Pha^.t tu+? cha^n chi'nh la` pha?i tuye^'t ddo^'i ta^?y chay ca'c tro` ma-no+'p cu?a CS, va^.n du.ng to^n gia'o va`o mu.c ddi'ch chi'nh tri., to^ ve~ la`m nhu+ co' tu+. do to^n gia'o ta.i VN\. Ngu+o+`i Pha^.t tu+? cha^n chi'nh TUYE^.T DDO^'I KHO^NG CHO+I vo+'i VC, va` tha(?ng tay ddo^'i vo+'i bo.n BA'N DDA.O ho+.p ta'c vo+'i ma vu+o+ng dde^? la`m ca'c tro` ma` chu'ng go.i la`: “Gia'o Du.c, Hoa(`ng Pha'p, Tu+` Thie^.n”\. DDu'ng tha^.t la` chu'ng tie^'p tay cu?ng co^' che^' ddo^. VC va` la`m theo su+. chi? dda.o cu?a VC chu+' kho^ng co' gi` kha'c\.

   Chu'ng dda~ bi. va.ch ma(.t kha('p no+i, nha^'t la` Ho^.i  Tha^n Hu+~u Gia` Lam, ma` ddu+o+`ng hu+o+'ng do chu'ng va.ch ra la` “HU+O+'NG VE^` TRONG NU+O+'C” (dde^? la`m “Gia'o Du.c, Hoa(`ng Pha'p, Tu+` Thie^.n” - xem “DDu+o+`ng Hu+o+'ng Sinh Hoa.t cu?a Ho^.i Tha^n Hu+~u Gia` Lam”, la`m ta.i Chu`a Pha'p Va^n nga`y 1-4-2006, dda(ng trong Website cu?a Ho^.i Tha^n Hu+~u Gia` Lam: www.thanhuugialam.com)\. Mo+'i dda^y la.i co' “TA^M THU+ DDA.O TI`NH” cu?a mo^.t vi. DDa.o Su+ no^?i tie^'ng o+? Canada co' y' muo^'n be^nh vu+.c nho'm gia'o ho^.i “ddo^.c la^.p”, kho^ng ddu+o+.c thu+`a nha^.n bo+?i Ho^.i DDo^`ng Lu+o+~ng Vie^.n la~nh dda.o bo+?i qu'y Ho`a Thu+o+.ng Huye^`n Quang, Qua?ng DDo^., va` HT Ho^. Gia'c\. La^.p tru+o+`ng cu?a Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN ve^` va^'n dde^` na`y nhu+ sau:
    - Chi? co' VC va` tay sai mo+'i cho^'ng pha' Ho^.i DDo^`ng Lu+o+~ng Vie^.n Gia'o Ho^.i PGVNTN la~nh dda.o bo+?i  DDu+'c DDe^. Tu+' Ta(ng Tho^'ng Thi'ch Huye^`n Quang va` DDa.i La~o Ho`a Thu+o+.ng Vie^.n Tru+o+?ng Vie^.n Ho'a DDa.o Thi'ch Qua?ng DDo^.\.
    - Gia'o Chi? so^' 9 nga`y 8-9-2007 cu?a DDu+'c DDe^. Tu+' Ta(ng Tho^'ng Thi'ch Huye^`n Quang va` Tho^ng Ba.ch Thi Ha`nh Gia'o Chi? so^' 9 nga`y 25-9-2007 cu?a DDa.i La~o Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^. kho^ng co' gi` kha'c ho+n la` dde^? loa.i tru+` bo.n Ma Ta(ng Ba'n DDa.o ra kho?i ha`ng ngu~ gia'o Ho^.i PGVNTN, ma` nhu+~ng ke? na`y dda~ ddi con ddu+o+`ng Ho`a Ho+.p Ho`a Gia?i vo+'i VC - the^? hie^.n bo+?i hai  dda^`u so? Gia` Lam trong nu+o+'c la` LE^ MA.NH THA'T va` THI'CH TUE^. SY~ - nhu+~ng ke? dda~ co^.ng ta'c vo+'i QUO^'C DOANH CO^.NG SA?N qua ca'c vai tro` chu? cho^'t trong Ho^.i Tha?o Pha^.t Gia'o Quo^'c Te^' do Quo^'c Doanh Co^.ng Sa?n to^? chu+'c ta.i tha`nh Ho^` na(m 2006 va` sa('p to+'i dda^y la` DDa.i Ho^.i Tam Ho+.p ta.i Ha` No^.i do ba.o quye^`n Co^.ng Sa?n dda(ng cai to^? chu+'c\. Nhu+~ng con cho' che^'t dda^`u ha`ng CS theo pho` Quo^'c Doanh LE^ MA.NH THA'T  va` THI'CH TUE^. SY~ hie^.n sa't ca'nh vo+'i hai con cho' che^'t Quo^'c Doanh kha'c la` THI'CH MINH CHA^U va` THI'CH TRI' QUANG, dda^`u na~o na(`m vu`ng Co^.ng Sa?n ta.i Mie^`n Nam tru+o+'c tha'ng 4-1975, trong DDa.i Ho.c Va.n Ha.nh va` trong Gia'o Ho^.i PGVNTN,  nhu+~ng ke? tra'ch nhie^.m lo+'n lao trong vie^.c la`m ma^'t Mie^`n Nam: DDa^y la` ca(.p ba`i tru`ng ddang da^~n da('t va` la~nh dda.o bo.n Gia'o Gian ta.i Ha?i Ngoa.i\. Nhu+~ng tri' thu+'c be^nh vu+.c cho hai con cho' che^'t na`y, cu~ng nhu+ be^nh vu+.c cho con cho' che^'t HO^` CHI' MINH, PHA.M VA(N DDO^`NG (ke? ra le^.nh va` ky' co^ng ha`m ba'n nu+o+'c cho Ta`u Phu` na(m 1959) va` be` lu~ Su' Cho^.t LE^ DDU+'C ANH, Hoa.n Lo+.n DDO^~ MU+O+`I v.v\. chi? la` nhu+~ng ke? a(n ba? Co^.ng sa?n va` ngoa.i bang trong ke^' hoa.ch Ho`a Ho+.p Ho`a Gia?i cu?a ngoa.i bang va` Co^.ng Sa?n ma` tho^i! Tha`nh ra Pha^.t tu+? va` DDo^`ng Ba`o quye^'t kho^ng tin theo bo.n na`y - dda(.c bie^.t bo.n Giao DDie^?m va` bo.n Gia'o Gian (cu`ng vo+'i Vie^.t Gian be^n ngoa`i) trong ca'c gia'o ho^.i ddang cho^'ng la.i Gia'o Chi? so^' 9 va` ddang thi ha`nh ke^' hoa.ch Ho`a Ho+.p Ho`a Gia?i cu?a Co^.ng Sa?n va` Ngoa.i Bang\.
    - Ta.i sao co' va^'n dde^` nhu+~ng vi. tru+o+'c dda^y no^?i tie^'ng cho^'ng Co^.ng, tu+`ng the^` “GIA?I THE^? DDA?NG CO^.NG SA?N VIE^.T NAM”, ma` nay la.i co' la^.p tru+o+`ng lu+?ng lo+\? Kho^ng co' gi` kho' hie^?u: ddo^'i vo+'i ngu+o+`i kho^ng sa('t son vo+'i nie^`m tin chi'nh nghia~ cu?a chi'nh mi`nh, la`m vie^.c theo ti`nh huo^'ng va` theo tinh tha^`n “gio' tho^?i chie^`u na`o che chie^`u ddo'”, thi` ba^y gio+` dda^y, nhi`n ngo.n gio' “NGOA.I BANG VA` CO^.NG SA?N HO`A HO+.P THEO CA'I LO+.I CU?A HAI BE^N”, ba^'t ke^? nguye^.n vo.ng cu?a nha^n da^n VN, thi` ngu+o+`i ta de^~ nga~ theo con ddu+o+`ng ma` ca? NGOA.I BANG la^~n CO^.NG SA?N ddang ti`m mo.i ca'ch lo^i cuo^'n ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i ddi theo, ha^`u co' lo+.i cho ho.\.  Ne^'u co' lu+o+ng ta^m, nha` a'i quo^'c pha?i lie^`u mi`nh vi` nu+o+'c, ddu+'ng le^n va^.n ddo^.ng cho con ddu+o+`ng Da^n To^.c nhu+ la` qu'y Ho`a Thu+o+.ng Huye^`n Quang va` Qua?ng DDo^. ddang la`m, thay vi` cha.y theo su+. ba('t tay cu?a Ngoa.i Bang va` Co^.ng Sa?n ba^'t ke^? tha^n me^.nh Da^n To^.c\. Va^.y thi` vie^.c tu+` bo? con ddu+o+`ng “GIA?I THE^? DDA?NG CSVN” va` u?ng ho^. nhu+~ng ngu+o+`i cho^'ng la.i Gia'o Chi? so^' 9 pha?i cha(ng la` vie^.c tu+` bo? CON DDU+O+`NG DA^N TO^.C va` ddi con ddu+o+`ng HHHG ma` Vie^.t Gian va` Gia'o Gian ddang theo\? Tho+`i gian tuy tre^~ nhu+ng chu+a pha?i la` ta^.n cu`ng dde^? nhu+~ng vi. tu+`ng ddu+'ng trong ha`ng ngu~ ca'c nha` a'i quo^'c suy nghi~  la.i ve^` ha`nh ddo^.ng cu?a mi`nh\. Vie^.c tha`nh la^.p hai gi'ao ho^.i ta.i Canada, Hoa Ky` va` ca'c no+i:
    - Mo^.t Gia'o Ho^.i quye^'t lie^.t tranh dda^'u vo+'i CS, quye^'t dda.t cho ba(`ng ddu+o+.c Tu+. Do, Da^n Chu? va` Nha^n Quye^`n cho da^n To^.c VN
    - Va` mo^.t gia'o ho^.i ba('t tay vo+'i VC, dde^? thu? lo+.i va` hoa.t ddo^.ng hu+o+'ng ve^` trong nu+o+'c, trong nhu+~ng ca'i go.i la` “Gia'o Du.c, Hoa(`ng Pha'p, Tu+` Thie^.n” (di~ nhie^n la` pha?i la`m vo+'i QUO^'C DOANH CO^.NG SA?N chu+' kho^ng the^? tu+. do la`m mo^.t mi`nh, nhu+ la` Le^ Ma.nh Tha't va` Thi'ch Tue^. Sy~ - nhu+~ng dda^`u na~o cu?a chu'ng -  ddang la`m vo+'i VC lu'c na`y)
   the^' na`o cu~ng pha?i tha`nh hi`nh nhu+ mo^.t thu+.c te^' kho^ng the^? na`o tra'nh  ddu+o+.c; vi` lu+o+ng ta^m con ngu+o+`i nga~ theo chu+~ “lo+.i” - du` la` ta(ng si~ -, va` VC dda~ xa^m nha^.p ha?i ngoa.i, mua chuo^.c tu+` la^u\. Co+? nhu+ Le^ Ma.nh Tha't, Thi'ch Tue^. Sy~, DDVH kho^ng tra'nh no^?i ba`n tay VC, thi` dda'm su' ta(ng chi? bie^'t chu`a to, nha` tho+` lo+'n, tie^`n va`o nhu+ nu+o+'c, ddu+a ru+o+'c bo.n Quo^'c Doanh ra va`o VN nhu+ ddi cho+. v.v., thi` la`m the^' na`o ma` giu+~ ddu+o+.c mi`nh dde^? kho^ng bi. mua chuo^.c bo+?i CS\? Tha`nh ra vie^.c ta^.p ho+.p la.i vo+'i nhau, du` o+? trong to^n gia'o hay o+? ngoa`i ddo+`i, nhu+~ng ngu+o+`i cho^'ng Co^.ng va` nhu+~ng ke? theo Co^.ng la` kho^ng the^? tra'nh; ty? nhu+ la` a(n va` uo^'ng va^.y tho^i\. DDa~ la` bo.n su'c sanh ba^'t ke^? lu+o+ng ta^m, thi` du` trong DDa.o ngoa`i DDo+`i, ba^'t cu+' thu+' gi` chu'ng cu~ng da'm la`m! Ta pha?i hie^?u la` kho^ng the^? na`o co' chuye^.n ca? hai gia'o ho^.i dde^`u cho^'ng Co^.ng hoa(.c ca? hai gia'o ho^.i dde^`u theo Co^.ng\. Thu+.c te^' pha?i tha`nh la` hai gia'o ho^.i vo+'i hai gio+'i tuye^'n ro~ ra`ng: cho^'ng CS hoa(.c theo CS, chu+' kho^ng the^? do+? do+? u+o+ng u+o+ng ha`ng hai, thi` cu~ng chi? la` mo^.t tra.ng tha'i tra' hi`nh theo VC ma` tho^i! Nhu+~ng gia'o ho^.i no'i do'c la` cu~ng tranh dda^'u cho nha^n quye^`n va` tu+. do da^n chu?, la` cu~ng cho^'ng Co^.ng, thi` ddo^`ng ba`o Pha^.t tu+? pha?i xe't xem no' ddang co^? vo~ ca'i gi`: co' pha?i no' ddang co^? vo~ cho^'ng Trung Co^.ng dde^? Ho`a Ho+.p Ho`a Gia?i vo+'i VC hoa(.c ddang co^? vo~ ve^` VN tham du+. DDa.i Ho^.i Tam Ho+.p hay kho^ng\? Ne^'u chu'ng ddang co^~ vo~ nhu+~ng thu+' na`y thi` du+'t khoa't chu'ng la` tay sai VC chu+' kho^ng the^? la` cho^'ng Co^.ng ddu+o+.c\.

   Nhu+~ng Gia'o Gian a(n ba? cu?a VC, phu.c vu. cho lo+.i i'ch cu?a VC,  ma` no'i la` cho^'ng Co^.ng ta.i Canada, Hoa Ky`, U'c Cha^u..., the^' na`o cu~ng bi. va.ch ma(.t tre^n ca'c die^~n dda`n cho^'ng Co^.ng cu?a ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i\.

   Xin Pha^.t tu+? va` DDo^`ng Ba`o luo^n theo sa't  ca'c tin tu+'c va` bi`nh lua^.n cu?a Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN, ma` la^.p tru+o+`ng du+'t khoa't la` TRIE^.T DDE^? VO+'I CO^.NG SA?N va` TAY SAI cu`ng ca'c hi`nh thu+'c bie^'n tu+o+'ng cu?a chu'ng (trong ca'c to^n gia'o, dda(.c bie^.t Pha^.t Gia'o) dde^? na('m vu+~ng ti`nh hi`nh\.

   Ha?i ngoa.i, nga`y 24 tha'ng 2 na(m 2008
   Thay ma(.t Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN & Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000

    

   TS NGUYE^~N BA' LONG
   To^?ng DDa.i Die^.n kie^m Pha't Ngo^n Vie^n

   UNICODE

    

   PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 VẠCH TRẦN KẾ HOẠCH CỦA GIÁO GIAN HIỆN ĐANG QUYẾN DỤ CÁC CHÙA VÀ PHẬT TỬ VỀ VN THAM DỰ ĐẠI HỘI TAM HỢP DO BẠO QUYỀN CSVN ĐĂNG CAI TỔ CHỨC TRONG NĂM 2008 TẠI HÀ NỘI, VÀ LẬP TRƯỜNG CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ CỦA CÁC PHONG TRÀO DÂN CHỦ VN ĐỐI VỚI BỌN GIÁO GIAN KHÔNG ĐƯỢC THỪA NHẬN BỞI HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN GIÁO HỘI PGVNTN QUỐC NỘI

    

   Giáo gian thuộc  các tổ chức và giáo hội không được Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Quốc Nội và Hải Ngoại (dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, ngoài Hải Ngoại là Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác) thừa nhận, gần đây đã vận động các chùa và Phật tử về VN tham dự Đại Hội Tam Hợp do Cộng Sản Hà Nội đứng ra đăng cai tổ chức, mục đích là để ru ngũ thế giới là có Tự Do Tôn Giáo ở VN và để tăng uy tín cho VC chuẩn bị đàn áp Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất cùng các tôn giáo khác dưới nhiều hình thức, đã được nhiều dư luận và nguồn tin trong giới Phật tử báo cho Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN biết để vạch trần trước Đồng Bào và cảnh giác các giới tu sĩ và Phật tử chân chính về âm mưu của các Ma Tăng bán đạo đã bán rẻ lương tâm cho ác qủy Cộng Sản, đang làm công tác  quyến dụ Đồng Bào nói trên, để tiếp tay cho VC củng cố chế độ ác đảng đang đàn áp người dân và các tôn giáo; trong khi các tôn giáo trong nước đang đấu tranh để đòi lại đất đai tài sản đã bị VC cướp đoạt, cũng như phục hoạt các giáo hội truyền thống. Hiện ở hải ngoại có rất nhiều các tu sĩ quốc doanh được đưa từ trong nước ra hoặc các tu sỉ hải ngoại bị mua chuộc đang hợp tác với VC, nói là để làm “giáo dục, hoằng pháp, từ thiện”, nhưng kỳ thật là làm tay sai cho VC củng cố chế độ CSVN. Bọn này đang làm theo sự chỉ đạo của Cộng Sản Hà Nội, nhất là trong kế hoạch “BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG VỤ HOÀNG SA - TRƯỜNG SA ĐỂ LÔI KÉÁO NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI HÒA HỢP HÒA GIẢI VỚI VIỆT CỘNG”, đã bị vạch mặt khắp nơi - nhất là trên các diễn đàn Internet  và trên hệ thống của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN (các báo Khai Thác Thị Trường, Đối Lực và Diễn Đàn Viet Marketing). Tình hình thê thảm đến nỗi một tổ chức tại Toronto đã phải tái khẳng định lập trường vì bọn Hòa Hợp Hòa Giải với VC bị lên án rát quá! Rồi kế hoạch tiếp theo không kém phần quan trọng là quyến dụ tu sĩ, Phật tử và đồng bào về VN tham dự Đại Lễ Tam Hợp dự trù diễn ra vào tháng 5-2008 tại Hà Nội do bạo quyền CS đứng ra đăng cai tổ chức. Hiện đã có Thiền Sư hợp tác với VC THÍCH NHẤT HẠNH tuyên bố (đăng tải trên Internet) sẽ về VN tham dự Đại Hội này cũng với một số GIÁO GIAN trong các Giáo Hội không được thừa nhận bởi Viện Hóa Đạo của qúy Ngài Huyền Quang, Quảng Độ (mới vừa ra mắt tại Hoa Kỳ và Canada), đã thấy có tên. Còn Giáo Hội PGVNTN chính thống là TUYỆT ĐỐI BÀI TRỪ! Mấy tháng trước đây, bọn bịp QUỐC DOANH CỘNG SẢN tại VN để tên bừa Hòa Thượng THÍCH THIỆN TÂM ở Tu Viện Trúc Lâm Edmonton vào Ban Tổ Chức Đại Hội Tam Hợp đã bị Ngài lên tiếng đính chính ể mặt, vì không có tu sĩ chân chính nào của GHPGVNTN lại đi với qủy để tham dự Đại Hội Tam Hợp, trừ GIÁO GIAN  của các tổ chức và giáo hội không được thừa nhận.

   Bài viết này nhằm lên tiếng cảnh tỉnh Đồng Bào cũng như tu sĩ và Phật Tử chân chính khắp nơi là không nên nghe lời GIÁO GIAN về VN tham dự Đại Hội Tam Hợp để ủng hộ VC. Chỉ có GIÁO GIAN mới đi với VC và cổ võ cho Đại Hội này, còn Phật tử chân chính là phải tuyết đối tẩy chay các trò ma-nớp của CS, vận dụng tôn giáo vào mục đích chính trị, tô vẽ làm như có tự do tôn giáo tại VN. Người Phật tử chân chính TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHƠI với VC, và thẳng tay đối với bọn BÁN ĐẠO hợp tác với ma vương để làm các trò mà chúng gọi là: “Giáo Dục, Hoằng Pháp, Từ Thiện”. Đúng thật là chúng tiếp tay củng cố chế độ VC và làm theo sự chỉ đạo của VC chứ không có gì khác.

   Chúng đã bị vạch mặt khắp nơi, nhất là Hội  Thân Hữu Già Lam, mà đường hướng do chúng vạch ra là “HƯỚNG VỀ TRONG NƯỚC” (để làm “Giáo Dục, Hoằng Pháp, Từ Thiện” - xem “Đường Hướng Sinh Hoạt của Hội Thân Hữu Già Lam”, làm tại Chùa Pháp Vân ngày 1-4-2006, đăng trong Website của Hội Thân Hữu Già Lam: www.thanhuugialam.com). Mới đây lại có “TÂM THƯ ĐẠO TÌNH” của một vị Đạo Sư nổi tiếng ở Canada có ý muốn bênh vực nhóm giáo hội “độc lập”, không được thừa nhận bởi Hội Đồng Lưỡng Viện lãnh đạo bởi qúy Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Độ, và HT Hộ Giác. Lập trường của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN về vấn đề này như sau:
    - Chỉ có VC và tay sai mới chống phá Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội PGVNTN lãnh đạo bởi  Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ.
    - Giáo Chỉ số 9 ngày 8-9-2007 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thông Bạch Thi Hành Giáo Chỉ số 9 ngày 25-9-2007 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ không có gì khác hơn là để loại trừ bọn Ma Tăng Bán Đạo ra khỏi hàng ngũ giáo Hội PGVNTN, mà những kẻ này đã đi con đường Hòa Hợp Hòa Giải với VC - thể hiện bởi hai  đầu sỏ Già Lam trong nước là LÊ MẠNH THÁT và THÍCH TUỆ SỸ - những kẻ đã cộng tác với QUỐC DOANH CỘNG SẢN qua các vai trò chủ chốt trong Hội Thảo Phật Giáo Quốc Tế do Quốc Doanh Cộng Sản tổ chức tại thành Hồ năm 2006 và sắp tới đây là Đại Hội Tam Hợp tại Hà Nội do bạo quyền Cộng Sản đăng cai tổ chức. Những con chó chết đầu hàng CS theo phò Quốc Doanh LÊ MẠNH THÁT  và THÍCH TUỆ SỸ hiện sát cánh với hai con chó chết Quốc Doanh khác là THÍCH MINH CHÂU và THÍCH TRÍ QUANG, đầu não nằm vùng Cộng Sản tại Miền Nam trước tháng 4-1975, trong Đại Học Vạn Hạnh và trong Giáo Hội PGVNTN,  những kẻ trách nhiệm lớn lao trong việc làm mất Miền Nam: Đây là cặp bài trùng đang dẫn dắt và lãnh đạo bọn Giáo Gian tại Hải Ngoại. Những trí thức bênh vực cho hai con chó chết này, cũng như bênh vực cho con chó chết HỒ CHÍ MINH, PHẠM VĂN ĐỒNG (kẻ ra lệnh và ký công hàm bán nước cho Tàu Phù năm 1959) và bè lũ Sú Chột LÊ ĐỨC ANH, Hoạn Lợn ĐỖ MƯỜI v.v. chỉ là những kẻ ăn bả Cộng sản và ngoại bang trong kế hoạch Hòa Hợp Hòa Giải của ngoại bang và Cộng Sản mà thôi! Thành ra Phật tử và Đồng Bào quyết không tin theo bọn này - đặc biệt bọn Giao Điểm và bọn Giáo Gian (cùng với Việt Gian bên ngoài) trong các giáo hội đang chống lại Giáo Chỉ số 9 và đang thi hành kế hoạch Hòa Hợp Hòa Giải của Cộng Sản và Ngoại Bang.
    - Tại sao có vấn đề những vị trước đây nổi tiếng chống Cộng, từng thề “GIẢI THỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”, mà nay lại có lập trường lửng lơ? Không có gì khó hiểu: đối với người không sắt son với niềm tin chính nghiã của chính mình, làm việc theo tình huống và theo tinh thần “gió thổi chiều nào che chiều đó”, thì bây giờ đây, nhìn ngọn gió “NGOẠI BANG VÀ CỘNG SẢN HÒA HỢP THEO CÁI LỢI CỦA HAI BÊN”, bất kể nguyện vọng của nhân dân VN, thì người ta dễ ngã theo con đường mà cả NGOẠI BANG lẫn CỘNG SẢN đang tìm mọi cách lôi cuốn người Việt hải ngoại đi theo, hầu có lợi cho họ.  Nếu có lương tâm, nhà ái quốc phải liều mình vì nước, đứng lên vận động cho con đường Dân Tộc như là qúy Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ đang làm, thay vì chạy theo sự bắt tay của Ngoại Bang và Cộng Sản bất kể thân mệnh Dân Tộc. Vậy thì việc từ bỏ con đường “GIẢI THỂ ĐẢNG CSVN” và ủng hộ những người chống lại Giáo Chỉ số 9 phải chăng là việc từ bỏ CON ĐƯỜNG DÂN TỘC và đi con đường HHHG mà Việt Gian và Giáo Gian đang theo? Thời gian tuy trễ nhưng chưa phải là tận cùng để những vị từng đứng trong hàng ngũ các nhà ái quốc suy nghĩ  lại về hành động của mình. Việc thành lập hai gíao hội tại Canada, Hoa Kỳ và các nơi:
    - Một Giáo Hội quyết liệt tranh đấu với CS, quyết đạt cho bằng được Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho dân Tộc VN
    - Và một giáo hội bắt tay với VC, để thủ lợi và hoạt động hướng về trong nước, trong những cái gọi là “Giáo Dục, Hoằng Pháp, Từ Thiện” (dĩ nhiên là phải làm với QUỐC DOANH CỘNG SẢN chứ không thể tự do làm một mình, như là Lê Mạnh Thát và Thích Tuệ Sỹ - những đầu não của chúng -  đang làm với VC lúc này)
   thế nào cũng phải thành hình như một thực tế không thể nào tránh  được; vì lương tâm con người ngã theo chữ “lợi” - dù là tăng sĩ -, và VC đã xâm nhập hải ngoại, mua chuộc từ lâu. Cở như Lê Mạnh Thát, Thích Tuệ Sỹ, ĐVH không tránh nổi bàn tay VC, thì đám sú tăng chỉ biết chùa to, nhà thờ lớn, tiền vào như nước, đưa rước bọn Quốc Doanh ra vào VN như đi chợ v.v., thì làm thế nào mà giữ được mình để không bị mua chuộc bởi CS? Thành ra việc tập hợp lại với nhau, dù ở trong tôn giáo hay ở ngoài đời, những người chống Cộng và những kẻ theo Cộng là không thể tránh; tỷ như là ăn và uống vậy thôi. Đã là bọn súc sanh bất kể lương tâm, thì dù trong Đạo ngoài Đời, bất cứ thứ gì chúng cũng dám làm! Ta phải hiểu là không thể nào có chuyện cả hai giáo hội đều chống Cộng hoặc cả hai giáo hội đều theo Cộng. Thực tế phải thành là hai giáo hội với hai giới tuyến rõ ràng: chống CS hoặc theo CS, chứ không thể dở dở ương ương hàng hai, thì cũng chỉ là một trạng thái trá hình theo VCmà thôi! Những giáo hội nói dóc là cũng tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ, là cũng chống Cộng, thì đồng bào Phật tử phải xét xem nó đang cổ võ cái gì: có phải nó đang cổ võ chống Trung Cộng để Hòa Hợp Hòa Giải với VC hoặc đang cổ võ về VN tham dự Đại Hội Tam Hợp hay không? Nếu chúng đang cỗ võ những thứ này thì dứt khoát chúng là tay sai VC chứ không thể là chống Cộng được.

   Những Giáo Gian ăn bả của VC, phục vụ cho lợi ích của VC,  mà nói là chống Cộng tại Canada, Hoa Kỳ, Úc Châu..., thế nào cũng bị vạch mặt trên các diễn đàn chống Cộng của người Việt hải ngoại.

   Xin Phật tử và Đồng Bào luôn theo sát  các tin tức và bình luận của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN, mà lập trường dứt khoát là TRIỆT ĐỂ VỚI CỘNG SẢN và TAY SAI cùng các hình thức biến tướng của chúng (trong các tôn giáo, đặc biệt Phật Giáo) đểõ nắm vững tình hình.

   Hải ngoại, ngày 24 tháng 2 năm 2008
   Thay mặt Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN & Phong Trào Hiến Chương 2000

    

   TS NGUYỄN BÁ LONG
   Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên

   VNI

   PHONG TRAØO HIEÁN CHÖÔNG 2000 VAÏCH TRAÀN KEÁ HOAÏCH CUÛA GIAÙO GIAN HIEÄN ÑANG QUYEÁN DUÏ CAÙC CHUØA VAØ PHAÄT TÖÛ VEÀ VN THAM DÖÏ ÑAÏI HOÄI TAM HÔÏP DO BAÏO QUYEÀN CSVN ÑAÊNG CAI TOÅ CHÖÙC TRONG NAÊM 2008 TAÏI HAØ NOÄI, VAØ LAÄP TRÖÔØNG CUÛA DIEÃN ÑAØN QUOÁC TEÁ CUÛA CAÙC PHONG TRAØO DAÂN CHUÛ VN ÑOÁI VÔÙI BOÏN GIAÙO GIAN KHOÂNG ÑÖÔÏC THÖØA NHAÄN BÔÛI HOÄI ÑOÀNG LÖÔÕNG VIEÄN GIAÙO HOÄI PGVNTN QUOÁC NOÄI

   Giaùo gian thuoäc caùc toå chöùc vaø giaùo hoäi khoâng ñöôïc Vieän Hoùa Ñaïo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo VN Thoáng Nhaát Quoác Noäi vaø Haûi Ngoaïi (döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñöùc Ñeä Töù Taêng Thoáng Thích Huyeàn Quang vaø Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, ngoaøi Haûi Ngoaïi laø Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Thích Hoä Giaùc) thöøa nhaän, gaàn ñaây ñaõ vaän ñoäng caùc chuøa vaø Phaät töû veà VN tham döï Ñaïi Hoäi Tam Hôïp do Coäng Saûn Haø Noäi ñöùng ra ñaêng cai toå chöùc, muïc ñích laø ñeå ru nguõ theá giôùi laø coù Töï Do Toân Giaùo ôû VN vaø ñeå taêng uy tín cho VC chuaån bò ñaøn aùp Giaùo Hoäi Phaät Giaùo VN Thoáng Nhaát cuøng caùc toân giaùo khaùc döôùi nhieàu hình thöùc, ñaõ ñöôïc nhieàu dö luaän vaø nguoàn tin trong giôùi Phaät töû baùo cho Dieãn Ñaøn Quoác Teá Cuûa Caùc Phong Traøo Daân Chuû VN bieát ñeå vaïch traàn tröôùc Ñoàng Baøo vaø caûnh giaùc caùc giôùi tu só vaø Phaät töû chaân chính veà aâm möu cuûa caùc Ma Taêng baùn ñaïo ñaõ baùn reû löông taâm cho aùc quûy Coäng Saûn, ñang laøm coâng taùc quyeán duï Ñoàng Baøo noùi treân, ñeå tieáp tay cho VC cuûng coá cheá ñoä aùc ñaûng ñang ñaøn aùp ngöôøi daân vaø caùc toân giaùo; trong khi caùc toân giaùo trong nöôùc ñang ñaáu tranh ñeå ñoøi laïi ñaát ñai taøi saûn ñaõ bò VC cöôùp ñoaït, cuõng nhö phuïc hoaït caùc giaùo hoäi truyeàn thoáng. Hieän ôû haûi ngoaïi coù raát nhieàu caùc tu só quoác doanh ñöôïc ñöa töø trong nöôùc ra hoaëc caùc tu sæ haûi ngoaïi bò mua chuoäc ñang hôïp taùc vôùi VC, noùi laø ñeå laøm "giaùo duïc, hoaèng phaùp, töø thieän", nhöng kyø thaät laø laøm tay sai cho VC cuûng coá cheá ñoä CSVN. Boïn naøy ñang laøm theo söï chæ ñaïo cuûa Coäng Saûn Haø Noäi, nhaát laø trong keá hoaïch "BIEÅU TÌNH CHOÁNG TRUNG COÄNG VUÏ HOAØNG SA - TRÖÔØNG SA ÑEÅ LOÂI KEÙÁO NGÖÔØI VIEÄT HAÛI NGOAÏI HOØA HÔÏP HOØA GIAÛI VÔÙI VIEÄT COÄNG", ñaõ bò vaïch maët khaép nôi - nhaát laø treân caùc dieãn ñaøn Internet vaø treân heä thoáng cuûa Dieãn Ñaøn Quoác Teá Cuûa Caùc Phong Traøo Daân Chuû VN (caùc baùo Khai Thaùc Thò Tröôøng, Ñoái Löïc vaø Dieãn Ñaøn Viet Marketing). Tình hình theâ thaûm ñeán noãi moät toå chöùc taïi Toronto ñaõ phaûi taùi khaúng ñònh laäp tröôøng vì boïn Hoøa Hôïp Hoøa Giaûi vôùi VC bò leân aùn raùt quaù! Roài keá hoaïch tieáp theo khoâng keùm phaàn quan troïng laø quyeán duï tu só, Phaät töû vaø ñoàng baøo veà VN tham döï Ñaïi Leã Tam Hôïp döï truø dieãn ra vaøo thaùng 5-2008 taïi Haø Noäi do baïo quyeàn CS ñöùng ra ñaêng cai toå chöùc. Hieän ñaõ coù Thieàn Sö hôïp taùc vôùi VC THÍCH NHAÁT HAÏNH tuyeân boá (ñaêng taûi treân Internet) seõ veà VN tham döï Ñaïi Hoäi naøy cuõng vôùi moät soá GIAÙO GIAN trong caùc Giaùo Hoäi khoâng ñöôïc thöøa nhaän bôûi Vieän Hoùa Ñaïo cuûa quùy Ngaøi Huyeàn Quang, Quaûng Ñoä (môùi vöøa ra maét taïi Hoa Kyø vaø Canada), ñaõ thaáy coù teân. Coøn Giaùo Hoäi PGVNTN chính thoáng laø TUYEÄT ÑOÁI BAØI TRÖØ! Maáy thaùng tröôùc ñaây, boïn bòp QUOÁC DOANH COÄNG SAÛN taïi VN ñeå teân böøa Hoøa Thöôïng THÍCH THIEÄN TAÂM ôû Tu Vieän Truùc Laâm Edmonton vaøo Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi Tam Hôïp ñaõ bò Ngaøi leân tieáng ñính chính eå maët, vì khoâng coù tu só chaân chính naøo cuûa GHPGVNTN laïi ñi vôùi quûy ñeå tham döï Ñaïi Hoäi Tam Hôïp, tröø GIAÙO GIAN cuûa caùc toå chöùc vaø giaùo hoäi khoâng ñöôïc thöøa nhaän.

   Baøi vieát naøy nhaèm leân tieáng caûnh tænh Ñoàng Baøo cuõng nhö tu só vaø Phaät Töû chaân chính khaép nôi laø khoâng neân nghe lôøi GIAÙO GIAN veà VN tham döï Ñaïi Hoäi Tam Hôïp ñeå uûng hoä VC. Chæ coù GIAÙO GIAN môùi ñi vôùi VC vaø coå voõ cho Ñaïi Hoäi naøy, coøn Phaät töû chaân chính laø phaûi tuyeát ñoái taåy chay caùc troø ma-nôùp cuûa CS, vaän duïng toân giaùo vaøo muïc ñích chính trò, toâ veõ laøm nhö coù töï do toân giaùo taïi VN. Ngöôøi Phaät töû chaân chính TUYEÄT ÑOÁI KHOÂNG CHÔI vôùi VC, vaø thaúng tay ñoái vôùi boïn BAÙN ÑAÏO hôïp taùc vôùi ma vöông ñeå laøm caùc troø maø chuùng goïi laø: "Giaùo Duïc, Hoaèng Phaùp, Töø Thieän". Ñuùng thaät laø chuùng tieáp tay cuûng coá cheá ñoä VC vaø laøm theo söï chæ ñaïo cuûa VC chöù khoâng coù gì khaùc.

   Chuùng ñaõ bò vaïch maët khaép nôi, nhaát laø Hoäi Thaân Höõu Giaø Lam, maø ñöôøng höôùng do chuùng vaïch ra laø "HÖÔÙNG VEÀ TRONG NÖÔÙC" (ñeå laøm "Giaùo Duïc, Hoaèng Phaùp, Töø Thieän" - xem "Ñöôøng Höôùng Sinh Hoaït cuûa Hoäi Thaân Höõu Giaø Lam", laøm taïi Chuøa Phaùp Vaân ngaøy 1-4-2006, ñaêng trong Website cuûa Hoäi Thaân Höõu Giaø Lam: www.thanhuugialam.com). Môùi ñaây laïi coù "TAÂM THÖ ÑAÏO TÌNH" cuûa moät vò Ñaïo Sö noåi tieáng ôû Canada coù yù muoán beânh vöïc nhoùm giaùo hoäi "ñoäc laäp", khoâng ñöôïc thöøa nhaän bôûi Hoäi Ñoàng Löôõng Vieän laõnh ñaïo bôûi quùy Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang, Quaûng Ñoä, vaø HT Hoä Giaùc. Laäp tröôøng cuûa Dieãn Ñaøn Quoác Teá Cuûa Caùc Phong Traøo Daân Chuû VN veà vaán ñeà naøy nhö sau:

   - Chæ coù VC vaø tay sai môùi choáng phaù Hoäi Ñoàng Löôõng Vieän Giaùo Hoäi PGVNTN laõnh ñaïo bôûi Ñöùc Ñeä Töù Taêng Thoáng Thích Huyeàn Quang vaø Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo Thích Quaûng Ñoä.

   - Giaùo Chæ soá 9 ngaøy 8-9-2007 cuûa Ñöùc Ñeä Töù Taêng Thoáng Thích Huyeàn Quang vaø Thoâng Baïch Thi Haønh Giaùo Chæ soá 9 ngaøy 25-9-2007 cuûa Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä khoâng coù gì khaùc hôn laø ñeå loaïi tröø boïn Ma Taêng Baùn Ñaïo ra khoûi haøng nguõ giaùo Hoäi PGVNTN, maø nhöõng keû naøy ñaõ ñi con ñöôøng Hoøa Hôïp Hoøa Giaûi vôùi VC - theå hieän bôûi hai ñaàu soû Giaø Lam trong nöôùc laø LEÂ MAÏNH THAÙT vaø THÍCH TUEÄ SYÕ - nhöõng keû ñaõ coäng taùc vôùi QUOÁC DOANH COÄNG SAÛN qua caùc vai troø chuû choát trong Hoäi Thaûo Phaät Giaùo Quoác Teá do Quoác Doanh Coäng Saûn toå chöùc taïi thaønh Hoà naêm 2006 vaø saép tôùi ñaây laø Ñaïi Hoäi Tam Hôïp taïi Haø Noäi do baïo quyeàn Coäng Saûn ñaêng cai toå chöùc. Nhöõng con choù cheát ñaàu haøng CS theo phoø Quoác Doanh LEÂ MAÏNH THAÙT vaø THÍCH TUEÄ SYÕ hieän saùt caùnh vôùi hai con choù cheát Quoác Doanh khaùc laø THÍCH MINH CHAÂU vaø THÍCH TRÍ QUANG, ñaàu naõo naèm vuøng Coäng Saûn taïi Mieàn Nam tröôùc thaùng 4-1975, trong Ñaïi Hoïc Vaïn Haïnh vaø trong Giaùo Hoäi PGVNTN, nhöõng keû traùch nhieäm lôùn lao trong vieäc laøm maát Mieàn Nam: Ñaây laø caëp baøi truøng ñang daãn daét vaø laõnh ñaïo boïn Giaùo Gian taïi Haûi Ngoaïi. Nhöõng trí thöùc beânh vöïc cho hai con choù cheát naøy, cuõng nhö beânh vöïc cho con choù cheát HOÀ CHÍ MINH, PHAÏM VAÊN ÑOÀNG (keû ra leänh vaø kyù coâng haøm baùn nöôùc cho Taøu Phuø naêm 1959) vaø beø luõ Suù Choät LEÂ ÑÖÙC ANH, Hoaïn Lôïn ÑOÃ MÖÔØI v.v. chæ laø nhöõng keû aên baû Coäng saûn vaø ngoaïi bang trong keá hoaïch Hoøa Hôïp Hoøa Giaûi cuûa ngoaïi bang vaø Coäng Saûn maø thoâi! Thaønh ra Phaät töû vaø Ñoàng Baøo quyeát khoâng tin theo boïn naøy - ñaëc bieät boïn Giao Ñieåm vaø boïn Giaùo Gian (cuøng vôùi Vieät Gian beân ngoaøi) trong caùc giaùo hoäi ñang choáng laïi Giaùo Chæ soá 9 vaø ñang thi haønh keá hoaïch Hoøa Hôïp Hoøa Giaûi cuûa Coäng Saûn vaø Ngoaïi Bang.

   - Taïi sao coù vaán ñeà nhöõng vò tröôùc ñaây noåi tieáng choáng Coäng, töøng theà "GIAÛI THEÅ ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM", maø nay laïi coù laäp tröôøng löûng lô? Khoâng coù gì khoù hieåu: ñoái vôùi ngöôøi khoâng saét son vôùi nieàm tin chính nghiaõ cuûa chính mình, laøm vieäc theo tình huoáng vaø theo tinh thaàn "gioù thoåi chieàu naøo che chieàu ñoù", thì baây giôø ñaây, nhìn ngoïn gioù "NGOAÏI BANG VAØ COÄNG SAÛN HOØA HÔÏP THEO CAÙI LÔÏI CUÛA HAI BEÂN", baát keå nguyeän voïng cuûa nhaân daân VN, thì ngöôøi ta deã ngaõ theo con ñöôøng maø caû NGOAÏI BANG laãn COÄNG SAÛN ñang tìm moïi caùch loâi cuoán ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñi theo, haàu coù lôïi cho hoï. Neáu coù löông taâm, nhaø aùi quoác phaûi lieàu mình vì nöôùc, ñöùng leân vaän ñoäng cho con ñöôøng Daân Toäc nhö laø quùy Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang vaø Quaûng Ñoä ñang laøm, thay vì chaïy theo söï baét tay cuûa Ngoaïi Bang vaø Coäng Saûn baát keå thaân meänh Daân Toäc. Vaäy thì vieäc töø boû con ñöôøng "GIAÛI THEÅ ÑAÛNG CSVN" vaø uûng hoä nhöõng ngöôøi choáng laïi Giaùo Chæ soá 9 phaûi chaêng laø vieäc töø boû CON ÑÖÔØNG DAÂN TOÄC vaø ñi con ñöôøng HHHG maø Vieät Gian vaø Giaùo Gian ñang theo? Thôøi gian tuy treã nhöng chöa phaûi laø taän cuøng ñeå nhöõng vò töøng ñöùng trong haøng nguõ caùc nhaø aùi quoác suy nghó laïi veà haønh ñoäng cuûa mình. Vieäc thaønh laäp hai gíao hoäi taïi Canada, Hoa Kyø vaø caùc nôi:

   - Moät Giaùo Hoäi quyeát lieät tranh ñaáu vôùi CS, quyeát ñaït cho baèng ñöôïc Töï Do, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn cho daân Toäc VN

   - Vaø moät giaùo hoäi baét tay vôùi VC, ñeå thuû lôïi vaø hoaït ñoäng höôùng veà trong nöôùc, trong nhöõng caùi goïi laø "Giaùo Duïc, Hoaèng Phaùp, Töø Thieän" (dó nhieân laø phaûi laøm vôùi QUOÁC DOANH COÄNG SAÛN chöù khoâng theå töï do laøm moät mình, nhö laø Leâ Maïnh Thaùt vaø Thích Tueä Syõ - nhöõng ñaàu naõo cuûa chuùng - ñang laøm vôùi VC luùc naøy)

   theá naøo cuõng phaûi thaønh hình nhö moät thöïc teá khoâng theå naøo traùnh ñöôïc; vì löông taâm con ngöôøi ngaõ theo chöõ "lôïi" - duø laø taêng só -, vaø VC ñaõ xaâm nhaäp haûi ngoaïi, mua chuoäc töø laâu. Côû nhö Leâ Maïnh Thaùt, Thích Tueä Syõ, ÑVH khoâng traùnh noåi baøn tay VC, thì ñaùm suù taêng chæ bieát chuøa to, nhaø thôø lôùn, tieàn vaøo nhö nöôùc, ñöa röôùc boïn Quoác Doanh ra vaøo VN nhö ñi chôï v.v., thì laøm theá naøo maø giöõ ñöôïc mình ñeå khoâng bò mua chuoäc bôûi CS? Thaønh ra vieäc taäp hôïp laïi vôùi nhau, duø ôû trong toân giaùo hay ôû ngoaøi ñôøi, nhöõng ngöôøi choáng Coäng vaø nhöõng keû theo Coäng laø khoâng theå traùnh; tyû nhö laø aên vaø uoáng vaäy thoâi. Ñaõ laø boïn suùc sanh baát keå löông taâm, thì duø trong Ñaïo ngoaøi Ñôøi, baát cöù thöù gì chuùng cuõng daùm laøm! Ta phaûi hieåu laø khoâng theå naøo coù chuyeän caû hai giaùo hoäi ñeàu choáng Coäng hoaëc caû hai giaùo hoäi ñeàu theo Coäng. Thöïc teá phaûi thaønh laø hai giaùo hoäi vôùi hai giôùi tuyeán roõ raøng: choáng CS hoaëc theo CS, chöù khoâng theå dôû dôû öông öông haøng hai, thì cuõng chæ laø moät traïng thaùi traù hình theo VCmaø thoâi! Nhöõng giaùo hoäi noùi doùc laø cuõng tranh ñaáu cho nhaân quyeàn vaø töï do daân chuû, laø cuõng choáng Coäng, thì ñoàng baøo Phaät töû phaûi xeùt xem noù ñang coå voõ caùi gì: coù phaûi noù ñang coå voõ choáng Trung Coäng ñeå Hoøa Hôïp Hoøa Giaûi vôùi VC hoaëc ñang coå voõ veà VN tham döï Ñaïi Hoäi Tam Hôïp hay khoâng? Neáu chuùng ñang coã voõ nhöõng thöù naøy thì döùt khoaùt chuùng laø tay sai VC chöù khoâng theå laø choáng Coäng ñöôïc.

   Nhöõng Giaùo Gian aên baû cuûa VC, phuïc vuï cho lôïi ích cuûa VC, maø noùi laø choáng Coäng taïi Canada, Hoa Kyø, UÙc Chaâu..., theá naøo cuõng bò vaïch maët treân caùc dieãn ñaøn choáng Coäng cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi.

   Xin Phaät töû vaø Ñoàng Baøo luoân theo saùt caùc tin töùc vaø bình luaän cuûa Dieãn Ñaøn Quoác Teá Cuûa Caùc Phong Traøo Daân Chuû VN, maø laäp tröôøng döùt khoaùt laø TRIEÄT ÑEÅ VÔÙI COÄNG SAÛN vaø TAY SAI cuøng caùc hình thöùc bieán töôùng cuûa chuùng (trong caùc toân giaùo, ñaëc bieät Phaät Giaùo) ñeåõ naém vöõng tình hình.

   Haûi ngoaïi, ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2008

   Thay maët Dieãn Ñaøn Quoác Teá Cuûa Caùc Phong Traøo Daân Chuû VN & Phong Traøo Hieán Chöông 2000

    

    

   TS NGUYEÃN BAÙ LONG

   Toång Ñaïi Dieän kieâm Phaùt Ngoân Vieân

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.