Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: PHA^`N IV (DL 1901): A^U DU*O*NG THE^. (VO*'I GO'P Y' CU?A DIE^~N D-A`N QUO^'C TE^'): Nha^n Nga`y Quo^'c te^' Nha^n quye^`n ca?nh ba'o ve^` mo^.t tha?m ho.a sa('p to+'i Nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. toa`n tri. ddang a^m mu+u bie^'n dda.i le^~ Vesak LH

Expand Messages
 • vietmarketing
  Vietnet, UNICODE, VNI Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền cảnh báo về một thảm họa sắp tới Nhóm cầm đầu chế độ toàn trị đang
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2008
  • 0 Attachment
    

   Vietnet, UNICODE, VNI

    

   Nha^n Nga`y Quo^'c te^' Nha^n quye^`n ca?nh ba'o ve^` mo^.t tha?m ho.a sa('p to+'i

   Nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. toa`n tri. ddang a^m mu+u bie^'n dda.i le^~ Vesak LHQ tha`nh "mo^.t APEC" thu+' 2 !

   Ca'c y' ddo^` bie^'n DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ 2008 tha`nh no+i ca tu.ng chi'nh sa'ch "tu+. do to^n gia'o" cho che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri.

   • A^m mu+u tha^m ddo^.c trong vie^.c du`ng Pha^.t gia'o dda'nh Pha^.t gia'o

   • Ca?nh ba'o ve^` nguy co+ "mo^.t APEC" thu+' 2 ddo^'i vo+'i ca'c to^n gia'o va` nhu+~ng ngu+o+`i da^n chu?!

   (Vo+'i go'p y' cu?a Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN)


   A^U DU+O+NG THE^.


   •

   Go'p y' cu?a Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN: DDa^y la` mo^.t ba`i ra^'t quan tro.ng va.ch ro~ cho tha^'y CSVN se~ du`ng Le^~ Pha^.t DDa?n LHQ (Vesak) tha'ng 5 na(m to+'i dde^? to^ ddie^?m cho che^' ddo^. la` co' "tu+. do to^n gia'o", va` ddo^`ng tho+`i chua^?n bi. tie^u die^.t Gia'o Ho^.i PGVNTN nhu+ tu+o+'ng co^ng an VC Nguye^~n Va(n Hu+o+?ng dda~nha^'n ma.nh ga^`n dda^y: "Gia'o Ho^.i Pha^.t gia'o VN Tho^'ng nha^'t" la` kho^ng ho+.p pha'p"!

   Pha^.t gia'o ddo^` VN trong ngoa`i nu+o+'c ca^`n y' thu+'c sa^u sa('c vie^.c lo+.i du.ng to^n gia'o cho mu.c ddi'ch chi'nh tri. cu?a DDa?ng CSVN, trong vie^.c a'p dda(.t Le^~ Pha^.t Gia'o Quo^'c Te^' na`y du+o+'i su+. khai ma.c va` be^' ma.c cu?a hai U?y Vie^n Bo^. Chi'nh Tri. DDa?ng CSVN: Nguye^~n Minh Trie^'t va` Nguye^~n Ta^'n Du~ng\. Ne^'u chu'ng to^? chu+'c tha`nh co^ng DDa.i Le^~ na`y, chu'ng se~ gia ta(ng dda`n a'p GHPGVNTN, to+'i mu+'c ddo^. kho^ng the^? lu+o+`ng ddu+o+.c, gio^'ng nhu+ chu'ng dda~ la`m sau Thu+o+.ng DDi?nh APEC ddo^'i vo+'i ca'c phong tra`o da^n chu? VN, ma` LM Nguye^~n va(n Ly', LS Nguye^~n Va(n DDa`i, LS Le^ Thi. Co^ng Nha^n, va` nhie^`u vi. kha'c, la` ca'c na.n nha^n\. Chu'ng ta ca^`n va.ch ro~ tru+o+'c chi'nh gio+'i, ca'c gio+'i to^n gia'o va` ca'c co+ quan quo^'c te^' - dda(.c bie^.t la` LHQ - y' ddo^` tha^m ddo^.c cu?a Ha` No^.i, va` chie^'n di.ch "Nu+o+'c Lu~" chu'ng co' the^? mo+? ra ddo^'i vo+'i GHPGVNTN sau DDa.i Le^~ Vesak, gio^'ng nhu+ chu'ng dda~ la`m ddo^'i vo+'i ca'c nha` dda^'u tranh da^n chu? sau Thu+o+.ng DDi?nh APEC tha'ng 11-2006\.

   DDa^y la` mo^.t ba`i va.ch ro~ ddu+o+.c ke^' hoa.ch va` y' ddo^` cu?a Ha` No^.i lie^n he^. dde^'n vie^.c Ha` No^.i dda(ng cai DDa.i le^~ Vesak cu?a LHQ tha'ng 5 na(m 2008\. Xin Pha^.t gia'o ddo^` VN tre^n toa`n the^' gio+'ilu+u ta^m va` co' tha'i ddo^. cu`ng ha`nh ddo^.ng thi'ch ho+.p, ngay tu+` ba^y gio+`, kho^ng dde^? cho mo^.t che^' ddo^. "BA'N NU+O+'C" va` la'o khoe't tie^'p tu.c bi.p bo+.m nha^n da^n va` co^.ng ddo^`ng quo^'c te^'\.


   Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN

   (vietmarketing2@...)

   * * *

   Cuo^'i tha'ng 11 vu+`a qua Ban ban To^n gia'o Chi'nh phu?, mo^.t co+ quan cu?a chi'nh phu? co' nhie^.m vu. thi ha`nh ca'c chi? thi. cu?a Bo^. chi'nh tri. (BCT) DDa?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam (DDCSVN) trong vie^.c kie^?m soa't to^n gia'o, dda~ mo+? mo^.t Ho^.i nghi. quan tro.ng o+? Ha` no^.i trong nga`y 28.11 dde^? chua^?n bi. to^? chu+'c dda.i le^~ Pha^.t dda?n ta.i Vie^.t Nam va`o giu+~a tha'ng 5.2008 du+o+'i chie^u ba`i cu?a Lie^n hie^.p quo^'c (LHQ)\. Sau khi ho^.i nghi. na`y vu+`a ke^'t thu'c thi` nga`y 29.11 to+` Co^.ng sa?n ddie^.n tu+?, co+ quan ngo^n lua^.n cu?a DDCS, dda~ ddu+a mo^.t ba`i bi`nh lua^.n quan tro.ng vo+'i tu+.a dde^` "Mo^.t minh chu+'ng cho chi'nh sa'ch tu+. do to^n gia'o o+? Vie^.t Nam"\. Kho^ng chi? ca'i tu+.a dde^` dda~ no'i le^n tha^m y' cu?a ho., ba`i bi`nh lua^.n la.i co`n ne^u ra^'t ro~ ca'c mu.c tie^u chi'nh cu?a che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. muo^'n nha('m to+'i trong dda.i le^~ na`y:

   "Vie^.c dda(ng cai to^? chu+'c DDa.i le^~ Vesak Lie^n hie^.p quo^'c 2008 ta.i Vie^.t Nam the^? hie^.n ddu+o+`ng lo^'i ddo^'i ngoa.i ro^.ng mo+?, chi'nh sa'ch to^n gia'o ddu'ng dda('n cu?a Nha` nu+o+'c Vie^.t Nam, dde^` cao vi. the^' cu?a Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam trong khu vu+.c va` tre^n the^' gio+'i, go'p pha^`n dda^'u tranh co' hie^.u qua? vo+'i ca'c the^' lu+.c thie^'u thie^.n chi' vo+'i Vie^.t Nam lo+.i du.ng va^'n dde^` nha^n quye^`n, tu+. do to^n gia'o dde^? cho^'ng pha' su+. nghie^.p xa^y du+.ng dda^'t nu+o+'c Vie^.t Nam\. "[1]

   Qua ddo' mo.i ngu+o+`i tha^'y ro~, mu+o+.n danh nghi~a cu?a LHQ dde^? to^? chu+'c DDa.i le^~ Pha^.t da?n Vesak 2008, nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. toa`n tri. dda~ va.ch ra ba mu.c tie^u ra^'t ro~ ra`ng: 1\. Tru+o+ng ngo.n co+` "tu+. do to^n gia'o" dde^? khoa tru+o+ng bo^. ma(.t cu?a che^' ddo^. tru+o+'c du+ lua^.n quo^'c te^' la` ta.i VN ddang co' tu+. do ti'n ngu+o+~ng! 2\. DDe^` cao ti'nh chi'nh tho^'ng va` duy nha^'t cu?a to^? chu+'c Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o VN (GHPGVN), mo^.t to^? chu+'c do che^' ddo^. du+.ng le^n tu+` dda^`u tha^.p nie^n 80 cu?a the^' ki? tru+o+'c hoa.t ddo^.ng to^n gia'o theo tie^u chi' „DDa.o pha'p-Da^n to^.c-Chu? nghi~a Xa~ ho^.i"[2], vi` the^' va^~n thu+o+`ng bi. du+ lua^.n go.i la` Gia'o ho^.i quo^'c doanh\. 3\. Du`ng Pha^.t gia'o dda'nh Pha^.t gia'o, du`ng mo^.t so^' tu si~, cu+ si~ va` nha^n si~ Pha^.t gia'o dda~ cha.y theo che^' ddo^. dde^? dda'nh pha', chia re~ va` dda`n a'p Pha^.t gia'o\.

   Trong cuo^.c ho.p ba'o chie^`u 28.11 dde^? tho^ng ba'o ve^` ke^'t qua? cu?a Ho^.i nghi. no'i tre^n, Nguye^~n The^' Doanh, Tru+o+?ng ban To^n gia'o cu?a che^' ddo^., cu~ng dda~ nha^'n ma.nh hai mu.c tie^u dda^`u va` dda~ ddu+o+.c to+` Nha^n da^n, co+ quan ngo^n lua^.n cu?a DDCS, dda(ng ta?i:

   "O^ng Nguye^~n The^' Doanh cho bie^'t: Vie^.c Vie^.t Nam dda(ng cai to^? chu+'c DDa.i le^~ Pha^.t dda?n VESAK na(m 2008, the^? hie^.n ddu+o+`ng lo^'i ddo^'i ngoa.i ro^.ng mo+?, chi'nh sa'ch to^n gia'o ddu'ng dda('n cu?a Nha` nu+o+'c Vie^.t Nam, dde^` cao vi. the^' cu?a Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam trong khu vu+.c va` tre^n the^' gio+'i." [3]

   Co`n mu.c tie^u thu+' ba dda~ ddu+o+.c ngu+o+`i thu+.c hie^.n chi'nh sa'ch dda`n a'p to^n gia'o cu?a DDCS du`ng ca'c mi~ tu+` bo.c ddu+o+`ng „ba?o dda?m" va` "hu+~u nghi." nhu+ng dda(.t du+o+'i su+. la~nh dda.o tru+.c tie^'p cu?a "Ban DDie^`u pho^'i Quo^'c gia" vu+`a ddu+o+.c du+.ng le^n trong ho^.i nghi. na`y dde^? thu+.c hie^.n ca'c chi? thi. cu?a BCT cho dda.i le^~ na`y:

   „Ca'c co+ quan chu+'c na(ng cu?a Vie^.t Nam pho^'i ho+.p T.U+ GHPGVN va` IOC, dda~ va` ddang chua^?n bi. mo.i ma(.t dde^? ba?o dda?m cho DDa.i le^~ Pha^.t dda?n ddu+o+.c die^~n ra mo^.t ca'ch trang tro.ng, hu+~u nghi.\. Chi'nh phu? dda~ tha`nh la^.p Ban ddie^`u pho^'i Quo^'c gia DDa.i le^~ Pha^.t dda?n na(m 2008, nha(`m la`m cho DDa.i le^~ ddu+o+.c tha`nh co^ng to^'t dde.p." [4]

   Ca^u cuo^'i cu?a Tru+o+?ng ban To^n gia'o Chi'nh phu? va` Tru+o+?ng ban DDie^`u pho^'i Quo^'c gia DDa.i le^~ Pha^.t dda?n „nha(`m la`m cho Ða.i le^~ ddu+o+.c tha`nh co^ng to^'t dde.p" o+? dda^y pha?i hie^?u la`, tha`nh co^ng to^'t dde.p cho che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri.! Vi` the^' kho^ng la^'y la`m la. la`, trong ca'c ba?n tin cu?a nhie^`u ba'o o+? trong nu+o+'c te^n GS Le^ Ma.nh Tha't (tu+'c nguye^n TT Tri' Sie^u), Chu? ti.ch U?y ban To^? chu+'c quo^'c te^' dda.i le^~ Vesak (IOC), dda~ hoa`n toa`n kho^ng ddu+o+.c nha('c to+'i ma(.c da^`u o^ng co' ma(.t trong cuo^.c ho.p ba'o\. Trong khi ddo' HT Thi'ch Thanh Tu+', Pho' Chu? ti.ch Thu+o+`ng tru+.c Ho^.i ddo^`ng tri. su+. GHPGVN, be^n ca.nh Nguye^~n The^' Doanh dda~ la` ca'i ddinh trong cuo^.c ho.p ba'o na`y.[5]

   Na('m tho+`i co+: DDu+'ng cai dda.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ dde^? bie^'n tha`nh le^~ ru+?a ma(.t cho che^' ddo^.

   Sau mo^.t so^' va^.n ddo^.ng ngoa.i giao kha' tha`nh co^ng trong ca'c na(m qua, nhu+ Ho^.i nghi. ca^'p cao ASEAN 1998, Ho^.i nghi. Ca^'p cao A'-A^u (ASEM) 2005 va` cao ddie^?m nha^'t la` Ho^.i nghi. ca^'p cao Die^~n dda`n Kinh te^' Tha'i bi`nh du+o+ng (APEC) va`o cuo^'i 2006 vo+'i su+. tham du+. cu?a nguye^n thu? cu?a tre^n 20 nu+o+'c, trong ddo' co' Chu? ti.ch Trung quo^'c Ho^` Ca^?m DDa`o, TT Nga W\. Putin va` nha^'t la` TT Mi~ G\. Bush\. Do nhu+~ng hu+'a he.n cu?a nho'm ca^`m dda^`u CSVN ne^n tru+o+'c khi sang Ha` no^.i tham du+. APEC TT Bush dda~ ddo^`ng y' dde^? VN va`o WTO, bo? VN ra kho?i danh sa'ch ca'c nu+o+'c quan ta^m dda(.c bie^.t vi` dda`n a'p to^n gia'o…Cho ne^n tru+o+'c va` suo^'t trong tho+`i gian Ho^.i nghi. Ca^'p cao APEC che^' ddo^. CS dda~ ddu+o+.c chi'nh phu? Mi~ nu+o+ng nhe. va` kho^ng ke^'t a'n ca'c vi pha.m nha^n quye^`n\.

   Tuy nhie^n ca'c ho^.i nghi. thu+o+.ng ddi?nh tre^n dda~ ddu+o+.c to^? chu+'c o+? Ha` no^.i mo+'i chi? co' ti'nh ca'ch khu vu+.c, chu+a pha?i la` ho^.i nghi. quo^'c te^' ro^.ng ra~i vo+'i su+. tham du+. cu?a nhie^`u nu+o+'c tu+` nhie^`u khu vu+.c tre^n the^' gio+'i dde^? che^' ddo^. CSVN co' the^? tru+ng ba`y tha`nh ti'ch ddo^'i vo+'i nha^n da^n VN cu~ng nhu+ du+ lua^.n quo^'c te^'\. Ca'c thu? la~nh ddo^.c ta`i ba?o thu? cu?a DDCS tha^'y ra(`ng, ba^y gio+` ho. co' the^? mo+? ro^.ng va^.n ddo^.ng ngoa.i giao sang ca? la~nh vu+.c to^n gia'o\. Ho. dda~ chie^'u co^' to+'i LHQ, mo^.t to^? chu+'c ma` ho. bie^'t la` trong na(m 2008 ho. se~ tro+? tha`nh mo^.t ho^.i vie^n kho^ng thu+o+`ng tru+.c trong Ho^.i ddo^`ng Ba?o an\.

   Vi` the^' nga`y 17.5.07 Bo^. Ngoa.i giao VN dda~ go+?i co^ng ha`m cho chi'nh phu? Tha'i va` Ban to^? chu+'c dda.i le^~ Pha^.t dda?n 2007 xin dda(ng cai dda.i le^~ na`y o+? VN va`o na(m 2008.[6] Nga`y 23.5.07 trong tu+ ca'ch la` Thu? tu+o+'ng, Nguye^~n Ta^'n Du~ng dda~ co^ng khai xa'c nha^.n ddu+'ng ra dda(ng cai dda.i le^~ Pha^.t dda?n o+? VN trong na(m 2008[7]\. Nga`y 29.5.2007 ta.i phie^n be^' ma.c cu?a DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ 2007 ta.i Tha'i lan, dda.i die^.n su+' qua'n Vie^.t Nam ta.i dda^y, Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam va` tha`nh vie^n cu?a U?y ban To^? chu+'c quo^'c te^' ta.i Vie^.t Nam tie^'p nha^.n chuye^?n giao quye^`n to^? chu+'c DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ na(m 2008\. [8]

   DDu+o+.c bie^'t, na(m 1999 theo dde^` nghi. cu?a nhie^`u quo^'c gia ho^.i vie^n ne^n LHQ dda~ ddo^`ng y' tu+` na(m 2000 to^? chu+'c dda.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ, thu+o+`ng ddu+o+.c go.i la` dda.i le^~ Vesak\. DDa^y la` mo^.t le^~ va(n ho'a va` to^n gia'o cu?a Pha^.t gia'o dde^? tu+o+?ng nie^.m nga`y sinh nha^.t Pha^.t Thi'ch Ca, nga`y tha`nh dda.o cu~ng nhu+ nga`y nga`i nha^.p nie^'t ba`n\. Vi` the^' co`n go.i la` le^~ Tam ho+.p\. DDa.i le^~ Vesak dda^`u tie^n ddu+o+.c to^? chu+'c o+? ngay tru. so+? cu?a LHQ ta.i New York va`o na(m 2001\. Tu+` ddo' to+'i nay A^'n ddo^. va` nha^'t la` Tha'i lan nu+o+'c co' ddo^ng Pha^.t tu+? dda~ ddu+'ng ra to^? chu+'c ca'c dda.i le^~ Vesak trong ca'c na(m qua.[9]

   Nhu+ va^.y sau thu? tu.c la`m dda(ng cai, nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. dda~ tie^'n ha`nh ca'c bu+o+'c ca^`n thie^'t dde^? to^? chu+'c dda.i le^~ na`y tu+` mo^.t le^~ Pha^.t gia'o cu?a LHQ tro+? tha`nh mo^.t le^~ ru+?a ma(.t cho che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. ve^` tu+. do ti'n ngu+o+~ng\.

   Tu+` na('m ddo^.c quye^`n nha^n su+. va` to^? chu+'c\...

   DDe^? chua^?n bi. cho dda.i le^~ Vesak 2008 trong tha'ng 11.07 dda~ co' hai ho^.i nghi. quan tro.ng ddu+o+.c to^? chu+'c o+? VN\. Ho^.i nghi. cu?a U?y ban To^? chu+'c Quo^'c te^' (IOC) ho.p trong hai nga`y 8-9.11 o+? Sa`i go`n du+o+'i su+. chu? to.a cu?a Chu? ti.ch ban na`y la` GS Le^ Ma.nh Tha't.[10] Ga^`n ba tua^`n sau mo^.t ho^.i nghi. quan tro.ng ho+n dda~ ddu+o+.c to^? chu+'c o+? Ha` no^.i trong nga`y 28.11 dde^? tha`nh la^.p "Ban DDie^`u pho^'i Quo^'c gia to^? chu+'c dda.i le^~ Vesak LHQ 2008"\. DDa'ng chu' y' ve^` tha`nh pha^`n nha^n su+. cu?a Ban mo+'i ddu+o+.c tha`nh la^.p: DDu+'ng dda^`u Ban na`y cu~ng la` Tru+o+?ng ban To^n gia'o Chi'nh phu? Nguye^~n The^' Doanh\. Ba Pho' Tru+o+?ng ban la` mo^.t so^' nha` su+ trong Ho^.i ddo^`ng Tri. su+. cu?a GHPGVN: ca'c HT Thi'ch Thanh Tu+', Thi'ch Hie^?n Pha'p va` Thi'ch Tri' Qua?ng\. DDie^`u dda'ng dde^` y' nu+~a la`, trong ba`i bi`nh lua^.n cu?a to+` CS dda~ vie^'t ve^` ca'ch to^? chu+'c cu?a Ban na`y nhu+ sau:

   "Chi'nh phu? la^.p Ban DDie^`u pho^'i Quo^'c gia to^? chu+'c DDa.i le^~ Vesak Lie^n hie^.p quo^'c na(m 2008 go^`m dda.i die^.n cu?a ha`ng gia'o pha^?m cao ca^'p Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam, cu?a la~nh dda.o Uy? ban To^? chu+'c Quo^'c te^' (IOC) va` cu?a mo^.t so^' co+ quan chu+'c na(ng cu?a Nha` nu+o+'c dde^? chu? tri` vie^.c ddie^`u hoa` va` pho^'i ho+.p co^ng vie^.c thu+.c hie^.n giu+~a ca'c co+ quan Nha` nu+o+'c vo+'i Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam va` Uy? ban To^? chu+'c Quo^'c te^' (IOC) dde^? vu+`a the^? hie^.n tra'ch nhie^.m ho^~ tro+. cao cu?a Nha` nu+o+'c, vu+`a na^ng cao vai tro` cu?a Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam, vu+`a to^n tro.ng va` ho+.p ta'c vo+'i Uy? ban To^? chu+'c Quo^'c te^' (IOC)." [11]

   Vo+'i ca'ch xe^'p dda(.t co' du.ng y' nhu+ the^' ngu+o+`i ta tha^'y ro~ ca'c dda(.c ti'nh cu?a Ban na`y: 1\. DDa^y la` mo^.t co+ quan cu?a chi'nh phu? phu. tra'ch vie^.c to^? chu+'c dda.i le^~ Vesak 2008\. Trong thu+.c te^' Ban na`y ddu+'ng du+o+'i su+. chi? dda.o tru+.c tie^'p cu?a nho'm la~nh dda.o DDCS\. Ban na`y pha?i thu+.c thi ca'c quye^'t ddi.nh cu?a Bo^. chi'nh tri. ve^` no^.i dung, chu+o+ng tri`nh, kha'ch mo+`i… cu?a dda.i le^~ Vesak 2008\. Cho ne^n ngu+o+`i ddu+'ng dda^`u cu?a Ban na`y cu~ng chi'nh la` Tru+o+?ng ban To^n gia'o Chi'nh phu?\. 2\. Ca'c tha`nh vie^n cu?a GHPGVN va` cu?a U?y ban To^? chu+'c Quo^'c te^' (IOC) chi? giu+~ vai tro` la`m ca^y kie^?ng va` thu+`a ha`nh\. Tuy nhie^n ho. va^~n ddu+o+.c long tro.ng ho'a la`m nhu+ ho. se~ ddo'ng vai quan tro.ng trong Ban na`y\. Chi'nh vi` the^' khi ddo.c ddoa.n tre^n trong ba`i bi`nh lua^.n cu?a ba'o CS, ngu+o+`i ta tha^'y nho'm ddo^.c ta`i ba?o thu? dda~ la^.p la.i ca'ch no'i va` li' lua^.n nhu+ ca'ch ho. thu+o+`ng la^.p la.i mo^~i khi no'i to+'i Ma(.t tra^.n To^? quo^'c hie^.n nay, hay Ma(.t tra^.n Gia?i pho'ng mie^`n Nam tru+o+'c dda^y, la` ca'c to^? chu+'c do DDCS du+.ng le^n\.

   To+'i ddo^.c quye^`n ve^` no^.i dung va` chu+o+ng tri`nh

   Nhu+ va^.y chu+'ng co+' dda~ ro~ ra`ng la`, ve^` ma(.t to^? chu+'c va` nha^n su+. thi` DDCS, cu. the^? la` nho'm ca^`m dda^`u ddo^.c ta`i ba?o thu? hie^.n nay, dda~ na('m hoa`n toa`n ddo^.c quye^`n va` na('m dda(`ng chuo^i vie^.c tie^'n ha`nh dda.i le^~ Vesak 2008\. Theo tu+ duy va` qua'n ti'nh ddo^.c ta`i ho. bie^'t ra(`ng, chi? co' nhu+ va^.y thi` mo+'i ba?o dda?m la` ca'c no^.i dung va` chu+o+ng tri`nh cu?a dda.i le^~ na`y theo ddu'ng y' muo^'n cu?a ho.\. Tu+` na('m ddo^.c quye^`n trong to^? chu+'c va` nha^n su+. dde^'n ddo^.c quye^`n ve^` no^.i dung, chu+o+ng tri`nh va` kha'ch mo+`i la` mo^.t bu+o+'c tie^'p theo ta^'t ye^'u\.

   Vi` the^', trong cuo^.c ho.p ba'o tri`nh ba^`y ve^` ke^'t qua? cu?a Ho^.i nghi. cu?a IOC nga`y 10.11 GS Le^ Ma.nh Tha't dda~ cho bie^'t, Chu? dde^` cu?a DDa.i le^~ na`y la` "Su+. ddo'ng go'p cu?a Pha^.t gia'o trong vie^.c xa^y du+.ng mo^.t xa~ ho^.i co^ng ba(`ng, da^n chu? va` va(n minh"\. O^ng Tha't co`n nha^'n ma.nh, Chu? ti.ch nu+o+'c Nguye^~n Minh Trie^'t se~ ddo.c die^~n va(n khai ma.c dda.i le^~ va` TT Nguye^~n Ta^'n Du~ng ddo.c die^~n va(n be^' ma.c! Chu dda'o the^m nu+~a la`, che^' ddo^. dda~ da`nh ca? khu "Trung ta^m Ho^.i nghi. Quo^'c gia" o+? Ha` no^.i dde^? to^? chu+'c dda.i le^~ Vesak 2008.[12] Cu~ng chi'nh no+i dda^y va`o cuo^'i tha'ng 11.2006 Ho^.i nghi. Ca^'p cao APEC dda~ die^~n ra va` khi ke^'t thu'c ca'c thu? la~nh ca'c quo^'c gia ddu+o+.c nu+o+'c chu? nha` cho ma(.c a'o da`i kha(n ddo^'ng! Da`nh Trung ta^m Ho^.i nghi. quo^'c gia dde^? to^? chu+'c dda.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. toa`n tri. muo^'n mua lo`ng ca'c tu si~ va` ca'c cu+ si~ Pha^.t gia'o theo phe cu?a che^' ddo^.\. Nhu+~ng ngu+o+`i na`y ca?m tha^'y ha? da. vi` dda~ ddu+o+.c tro.ng vo.ng, mo^.t ta^m li' tu+. ti va^~n ddu+o+.c theo dduo^?i trong ta^m tu+ cu?a nhie^`u ngu+o+`i na`y\.

   Nho'm ca^`m dda^`u ddo^.c ta`i co`n tinh ranh ho+n nu+~a khi cho.n tho+`i ddie^?m to^? chu+'c dda.i le^~ Vesak cu?a LHQ ddu'ng va`o di.p le^~ sinh nha^.t cu?a ngu+o+`i sa'ng la^.p che^' ddo^.! DDa.i le^~ Vesak se~ ddu+o+.c to^? chu+'c tu+` 13-17.5\. 2008 (mo^.t so^' ba?n tin kha'c ddu+a ra tu+` 13-18 .5\. 2008).[13] DDa.i le^~ vu+`a ke^'t thu'c thi` cu~ng la` di.p ca'c pha'i ddoa`n va` kha'ch VN va` quo^'c te^' du+. le^~ sinh nha^.t cu?a HCM mo^.t ca'ch tu+. nhie^n hay ba('t buo^.c!

   Tru+o+'c ca'c chu+'ng co+' ro~ ra`ng ve^` vie^.c ddo^.c quye^`n trong to^? chu+'c va` nha^n su+. ta.i dda.i le^~ to^n gia'o tre^n, du+ lua^.n trong va` ngoa`i nu+o+'c co`n ddang ra^'t lo nga.i va` tha('c ma('c ve^` ca'c ba(`ng chu+'ng kha'c va.ch ro~ su+. ddo^.c quye^`n cu?a che^' ddo^. ca? trong chu? dde^`, chu+o+ng tri`nh va` tho+`i ddie^?m cu?a dda.i le^~ Vesak 2008\.

   1.Ta.i sao hai buo^?i le^~ quan tro.ng nha^'t cu?a mo^.t dda.i le^~ to^n gia'o la` le^~ khai ma.c va` be^' ma.c la.i dde^? cho hai U?y vie^n BCT Nguye^~n Minh Trie^'t va` Nguye^~n Ta^'n Du~ng ddo.c die^~n va(n\? DDa^y la` hai nha^n va^.t chi'nh trong nho'm la~nh dda.o ddo^.c ta`i toa`n tri. hie^.n nay, mo^.t che^' ddo^. dda~ cho.n va` trung tha`nh vo+'i y' thu+'c he^. Marx-Lenin, mo^.t chu? nghi~a phu? nha^.n ca'c gia' tri. cu?a to^n gia'o trong xa~ ho^.i, tu+`ng coi to^n gia'o la` thuo^'c phie^.n cho ne^n dda~ ddu+a ra ca'c chu? tru+o+ng dda`n a'p, chia re~ dde^? tie^u gie^.t to^n gia'o\. Da`nh cho hai u?y vie^n BCT chu? tri` hai buo^?i le^~ quan tro.ng nha^'t cu?a dda.i le^~, ca'ch la`m tra('ng tro+.n nhu+ the^' co' kha'c gi` bie^'n dda.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ tha`nh nhu+ DDa.i ho^.i DDCSVN tu+` tru+o+'c to+'i nay\. Vi` trong ca'c DDa.i ho^.i dda?ng thi` mo^.t va`i ngu+o+`i co' ddi.a vi. quan tro.ng nha^'t ddo.c die^~n va(n khai ma.c va` be^' ma.c! Ne^'u ho. thu+.c su+. tin va` to^n tro.ng GHPGVN va` IOC thi` ta.i sao la.i kho^ng dde^? HT Thi'ch Thanh Tu+' va` Le^ Ma.nh Tha't ddo.c die^~n va(n khai ma.c va` be^' ma.c cho ddu'ng vo+'i ti'nh ca'ch cu?a dda.i le^~ to^n gia'o VN va` quo^'c te^'\?

   Co' le~ chu+a co' mo^.t dda.i le^~ to^n gia'o na`o tre^n the^' gio+'i la.i dde^? to^? chu+'c ra^'t ki` qua(.c va` qua'i dda?n nhu+ the^'\. O+? DDu+'c cha(?ng ha.n, hai to^n gia'o lo+'n la` Co^ng gia'o va` Tin la`nh cu+' lua^n phie^n to^? chu+'c hai na(m mo^.t la^`n dda.i le^~ to^n gia'o cu?a ho.\. Trong ca'c di.p na`y ha`ng trie^.u ti'n ddo^` ca'c no+i o+? DDu+'c va` ca'c nu+o+'c la^n bang ddo^? ve^` tham du+.\. To^?ng tho^'ng DDu+'c, Thu? tu+o+'ng hay ca'c chi'nh kha'ch kha'c co' the^? ddu+o+.c mo+`i to+'i, nhu+ng ho. chi? la` kha'ch\. Trong nhu+~ng di.p na`y nhie^`u nha^n va^.t quo^'c te^' trong to^n gia'o hay trong ca'c la~nh vu+.c khoa ho.c, xa~ ho^.i cu~ng ddu+o+.c mo+`i\. Ga^`n dda^y ca? ddu+'c DDa.t Lai La.t Ma cu~ng ddu+o+.c mo+`i\. Ta^'t ca? kha'ch mo+`i co' the^? pha't bie^?u, nhu+ng kho^ng ddu+o+.c quye^`n no'i trong hai le^~ khai ma.c va` be^' ma.c\. Chu? nha^n ca'c buo^?i le^~ chi'nh va^~n la` ha`ng gia'o pha^?m cu?a hai to^n gia'o ddu+'ng ra to^? chu+'c ca'c dda.i le^~ to^n gia'o na`y\. DDo' la` bie^'t duy tri` va` to^n tro.ng nguye^n ta('c ddo^.c la^.p va` tu+. chu? cu?a ca'c to^n gia'o\.

   2\. Ca^u ho?i ra^'t quan tro.ng kha'c cu~ng ddang ddu+o+.c du+ lua^.n ne^u ra lie^n quan to+'i Chu? dde^` cu?a dda.i le^~\. Ta.i sao la.i cho.n "Su+. ddo'ng go'p cu?a Pha^.t gia'o trong vie^.c xa^y du+.ng mo^.t xa~ ho^.i co^ng ba(`ng, da^n chu? va` va(n minh" la`m Chu? dde^` cho dda.i le^~ cu?a Pha^.t gia'o\? Ne^'u bo? 8 chu+~ dda^`u ddi va` thay va`o ca'c chu+~ "DDa?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam chu? tru+o+ng" va`o thi` kha^?u hie^.u tre^n se~ tro+? tha`nh "DDa?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam chu? tru+o+ng xa^y du+.ng mo^.t xa~ ho^.i co^ng ba(`ng, da^n chu? va` va(n minh''\. DDa^y chi'nh dda~ la` kha^?u hie^.u cu?a DDCSVN trong DDa.i ho^.i 10 dda~ ddu+o+.c trie^.u ta^.p va`o tha'ng 4.06! Ca^`n pha?i lu+u y' o+? dda^y nu+~a la`, cu.m tu+` "xa~ ho^.i co^ng ba(`ng, da^n chu? va` va(n minh'' o+? dda^y kho^ng the^? ddu+o+.c hie^?u theo y' nghi~a pho^? qua't ma` pha?i ddu+o+.c hie^?u theo ca'ch hie^?u va` no'i cu?a nhu+~ng ngu+o+`i ca^`m dda^`u che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri.\. Nghi~a la` "xa~ ho^.i co^ng ba(`ng, da^n chu? va` va(n minh'' pha?i theo no^.i ha`m "ddi.nh hu+o+'ng XHCN", tu+'c la` du+o+'i su+. la~nh dda.o ddo^.c quye^`n cu?a DDCS nhu+ DDie^`u 4 Hie^'n pha'p dda~ qui ddi.nh! Ne^'u nhu+~ng ngu+o+`i ca^`m dda^`u CS thu+.c su+. to^n tro.ng su+. ddo^.c la^.p cu?a GHPGVN thi` ta.i sao la.i du`ng mo^.t tie^u chi' tre^n cu?a DDCS la`m kha^?u hie^.u cho dda.i le^~ Pha^.t gia'o\?

   Cha? le~ PGVN kho^ng co' nhu ca^`u ca^'p thie^'t na`o kha'c va` ca'c nha^n si~ uye^n ba'c PG kho^ng co`n tu+` na`o kha'c thi'ch ho+.p la`m chu? dde^` cho dda.i le^~ to^n gia'o\? Qua vie^.c cho.n chu+~ va` ngo^n tu+` cho chu? dde^` cu?a dda.i le^~ Vesak 2008 ngu+o+`i ta la.i ca`ng tha^'y ro~ ho+n, ca'c thu? la~nh che^' ddo^. toa`n tri. kho^ng chi? chu? tri` ca'c buo^?i le^~ chi'nh cu?a dda.i le^~, ma` co`n na('m ca? no^.i dung va` hu+o+'ng ddi cu?a dda.i le^~ na`y nu+~a!

   3\. DDa^'y la` chu+a ke^? to+'i vie^.c cho.n tho+`i ddie^?m to^? chu+'c DDa.i le^~ cu~ng ddang la` mo^.t da^'u ho?i ra^'t lo+'n\. Nhu+~ng ngu+o+`i to^? chu+'c ddang theo dduo^?i tha^m y', mu+u ddo^` gi` khi cho.n tho+`i gian to^? chu+'c tu+` 13-18.5.08\. Nga`y 19.5 la` sinh nha^.t cu?a ngu+o+`i sa'ng la^.p che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. va` thu+o+`ng ddu+o+.c to^? chu+'c ra^'t linh ddi`nh, mo.i ngu+o+`i pha?i tham du+.\. Vi` the^' nhie^`u ngu+o+`i lo nga.i la`, ngay sau khi ke^'t thu'c dda.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ thi` la` le^~ sinh nha^.t HCM, nhie^`u ddoa`n the^? va` kha'ch ddu+o+.c mo+`i bi. bo' buo^.c hay tro+? tha`nh bi. cu+o+~ng e'p tham du+. le^~ sinh nha^.t na`y\. Ca'c co+ quan tuye^n truye^`n cu?a che^' ddo^. se~ ddu+a ba`i va` hi`nh a?nh cu?a ca'c pha'i ddoa`n va` nha^n si~ dda~ "hoan hi?" du+. le^~ sinh nha^.t ngu+o+`i sa'ng la^.p che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri.!

   Bie^'n dda.i le^~ Pha^.t gia'o tha`nh phu+o+ng tie^.n du`ng Pha^.t gia'o cho^'ng Pha^.t gia'o, du`ng mo^.t so^' tu si~ va` nha^n si~ Pha^.t gia'o dda'nh pha', chia re~ va` dda`n a'p Pha^.t gia'o

   Ca'c vie^.c la`m va` die^~n tie^'n tre^n dda~ cho tha^'y, tuy DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ co`n nu+?a na(m mo+'i die^~n ra, nhu+ng nhu+~ng ngu+o+`i ca^`m dda^`u che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. ddang ro^'t ra'o chua^?n bi. ra^'t ki~ lu+o+~ng va` ho. ra^'t tho?a ma~n vo+'i vie^.c na('m ddu+o+.c ddo^.c quye^`n trong to^? chu+'c, nha^n su+., chu? dde^`, no^.i dung va` chu+o+ng tri`nh cu?a dda.i le^~ na`y\. Ho. se~ mo+`i dda.i die^.n cu?a LHQ, ca'c pha'i ddoa`n Pha^.t gia'o ca'c nu+o+'c, mo^.t so^' nha^n va^.t quo^'c te^' te^n tuo^?i va` ha`ng nga`n Pha^.t tu+? tu+` nhie^`u nu+o+'c sang VN dde^? chu+'ng kie^'n dda.i le^~ na`y nhu+ "Mo^.t minh chu+'ng cho chi'nh sa'ch tu+. do to^n gia'o o+? Vie^.t Nam"! DDu'ng nhu+ tu+.a dde^` lo+'n cu?a ba`i bi`nh lua^.n ba'o Co^.ng sa?n ddie^.n tu+? nga`y 29.11\.

   Vi` ddo^.c quye^`n to^? chu+'c ne^n nha` ca^`m quye^`n DDCS se~ chi? dde^? GHPGVN, mo^.t to^? chu+'c Pha^.t gia'o do ho. du+.ng le^n, ddu+o+.c ddo^.c to^n ddu+'ng ra tie^'p xu'c vo+'i ca'c kha'ch mo+`i ca' nha^n va` ddoa`n the^? VN cu~ng nhu+ quo^'c te^' nhu+ mu.c tie^u thu+' hai cu?a dda.i le^~ na`y ma` to+` CS nga`y 29.11 tre^n dda^y dda~ va.ch ro~: "dde^` cao vi. the^' cu?a Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam trong khu vu+.c va` tre^n the^' gio+'i"\. Qua ddo' ho. muo^'n khoe vo+'i the^' gio+'i ra(`ng, ta.i VN Pha^.t gia'o va^~n ddu+o+.c tu+. do hoa.t ddo^.ng va` GHPGVN la` to^? chu+'c Pha^.t gia'o duy nha^'t dda.i die^.n cho ca'c Pha^.t tu+? o+? trong va` ngoa`i nu+o+'c!

   Nhu+ va^.y, ne^'u ho. to^? chu+'c tha`nh co^ng dda.i le^~ na`y thi` cu~ng la` ca'ch ho. "dda^'u tranh co' hie^.u qua? vo+'i ca'c the^' lu+.c thie^'u thie^.n chi' vo+'i Vie^.t Nam lo+.i du.ng va^'n dde^` nha^n quye^`n, tu+. do to^n gia'o dde^? cho^'ng pha' su+. nghie^.p xa^y du+.ng dda^'t nu+o+'c Vie^.t Nam\. "\. Mu.c tie^u quan tro.ng na`y cu~ng dda~ ddu+o+.c to+` CS nha^'n ma.nh trong ba`i bi`nh lua^.n 29.11 sau khi ke^'t thu'c Ho^.i nghi. tha`nh la^.p "Ban DDie^`u pho^'i Quo^'c gia to^? chu+'c dda.i le^~ Vesak LHQ 2008", nhu+ dda~ tri`nh ba`y o+? pha^`n tre^n\.

   O+? dda^y chu'ng ta tha^'y nho'm ca^`m dda^`u ddo^.c ta`i toa`n tri. ra^'t nham hie^?m thu+.c hie^.n sa'ch lu+o+.c "ga^.y o^ng dda^.p lu+ng o^ng", du`ng mo^.t to^? chu+'c Pha^.t gia'o do chi'nh ho. du+.ng le^n va` mo^.t so^' tu si~ va` nha^n si~ Pha^.t gia'o dda~ nga? theo ho. la`m mu~i nho.n ta^'n co^ng hai ma(.t: Da`nh ddo^.c quye^`n cho to^? chu+'c ddu+o+.c go.i la` "GHPGVN" ddu+o+.c tu+. do khoa tru+o+ng tru+o+'c du+ lua^.n quo^'c te^' la` ddang co' tu+. do ti'n ngu+o+~ng o+? VN, ddo^`ng tho+`i cu~ng du`ng gia'o ho^.i tay sai na`y va` ca'c nha^n si~ Pha^.t gia'o ddang cha.y theo che^' ddo^. dde^? cho^'ng la.i nhu+~ng to^? chu+'c Pha^.t gia'o, ca'c cu+ si~ va` tri' thu+'c Pha^.t gia'o ddang dda^'u tranh dde^? ddo`i tu+. do to^n gia'o thu+.c su+., ddo`i Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o VN pha?i ddu+'ng ddo^.c la^.p kho^ng na(`m trong Ma(.t tra^.n To^? quo^'c, mo^.t ca'nh tay da`i cu?a che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri.\. Trong so^' na`y ddo^'i tu+o+.ng ha`ng dda^`u ma` che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. muo^'n tie^u die^.t chi'nh la` Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng nha^'t (GHPGVNTN) do Ta(ng tho^'ng HT Thi'ch Huye^`n Quang va` Vie^.n tru+o+?ng Vie^.n ho'a dda.o HT Thi'ch Qua?ng DDo^. la~nh dda.o, cu~ng nhu+ ca'c ta(ng ni, cu+ si~ va` tri' thu+'c Pha^.t gia'o VN o+? trong va` ngoa`i nu+o+'c dda~ can dda?m va` kie^n cu+o+`ng dda^'u tranh suo^'t tu+` sau 1975\.

   Mu.c tie^u ta^'n co^ng GHPGVNTN va` ca'c vi. la~nh dda.o cu?a Gia'o ho^.i na`y dda~ la` tro.ng ddie^?m trong chi'nh sa'ch dda`n a'p to^n gia'o cu?a che^' ddo^. toa`n tri. trong suo^'t ba tha^.p ki? qua, dda(.c bie^.t trong tho+`i gian ga^`n dda^y\. Tu+` tha'ng 7\. 2007 nho'm ddo^.c ta`i ba?o thu? dda~ ra le^.nh cho ba'o chi' mo+? mo^.t cuo^.c va^.n ddo^.ng du+ lua^.n mo+'i ro^.ng lo+'n nha(`m chu.p mu~, bo^i dden va` ma. li. GHPGVNTN va` nhu+~ng ngu+o+`i la~nh dda.o cu?a Gia'o ho^.i na`y\. Tie^'p theo ddo', mo+'i dda^y U?y vie^n Trung u+o+ng dda?ng, Thu+' tru+o+?ng Co^ng an phu. tra'ch co^ng ta'c an ninh chie^'n lu+o+.c, Thu+o+.ng tu+o+'ng Nguye^~n Va(n Hu+o+?ng dda~ tuye^n bo^' trong cuo^.c ga(.p pha'i ddoa`n U?y ban Tu+. do To^n gia'o Quo^'c te^' cu?a My~ la` " "Gia'o Ho^.i pha^.t gia'o VN Tho^'ng nha^'t" la` kho^ng ho+.p pha'p".[14] Ne^'u dda~ kho^ng ho+.p pha'p thi` GHPGVNTN pha?i bi. tie^u die^.t va` nhu+~ng ngu+o+`i la~nh dda.o cu?a Gia'o ho^.i na`y se~ bi. tru+`ng tri. nghie^m kha('c\. DDa^y la` tho^ng ddie^.p cu?a nho'm ca^`m dda^`u ddo^.c ta`i ba?o thu? dda~ ddu+o+.c Nguye^~n Va(n Hu+o+?ng nha('n nhu? vo+'i du+ lua^.n trong va` ngoa`i nu+o+'c!

   Chi? ho+n mo^.t tha'ng sau tho^ng ddie^.p na`y cu?a ngu+o+`i chi? huy co^ng ta'c an ninh cu?a che^' ddo^. toa`n tri. dda~ ddu+o+.c Pho' Chu? ti.ch Thu+o+`ng tru+.c Ho^.i ddo^`ng tri. su+. GHPGVN, HT Thi'ch Thanh Tu+', nha^'n ma.nh trong cuo^.c ho.p ba'o gio+'i thie^.u le^~ ra ma('t cu?a "Ban ddie^`u pho^'i Quo^'c gia DDa.i le^~ Pha^.t dda?n na(m 2008" nga`y 29.11: "Gia'o Ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam la` to^? chu+'c Pha^.t gia'o duy nha^'t dda.i die^.n cho Ta(ng Ni va` ti'n ddo^` Pha^.t tu+? Vie^.t Nam" [15]

   Nhu+ va^.y co+ ho^.i thua^.n tie^.n nha^'t dde^? che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. khai tu+? GHPGVNTN se~ la` DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ va`o tha'ng 5.2008 o+? Ha` no^.i\. Tha^m ddo^.c ho+n nu+~a la` ho. se~ dde^? cho GHPGVN, mo^.t to^? chu+'c do ho. du+.ng le^n tu+` 1981, thu+.c hie^.n vie^.c na`y!

   A^m mu+u tha^m ddo^.c cu?a che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. trong vie^.c to^? chu+'c DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ sa('p to+'i tha^.t ra^'t ro~ ra`ng, la` du`ng Pha^.t gia'o cho^'ng Pha^.t gia'o, du`ng ca'c tu si~, cu+ si~ va` nha^n si~ Pha^.t gia'o ddang cha.y theo che^' ddo^. dde^? pha^n ho'a, chia re~ va` bo^i nho. ca'c vi. la~nh dda.o PGVNTN, ca'c cu+ si~ va` tri' thu+'c Pha^.t gia'o o+? trong va` ngoa`i nu+o+'c ddang dda^'u tranh cho tu+. do to^n gia'o va` nha^n quye^`n\. DDa^y la` mo^.t a^m mu+u vo^ cu`ng xa^'u xa va` nham hie^?m cu?a nho'm ca^`m dda^`u ddo^.c ta`i ba?o thu? cu?a che^' ddo^. toa`n tri. hie^.n nay!

   Mo.i ngu+o+`i dde^`u bie^'t, dde^? tha`nh la^.p to^? chu+'c GHPGVN theo "DDa.o pha'p-Da^n to^.c-Chu? nghi~a Xa~ ho^.i" va` thu phu.c ca'c tu si~, cu+ si~ va` nha^n si~ Pha^.t gia'o ca'c thu? la~nh ddo^.c ta`i toa`n tri. dde^`u du`ng phu+o+ng pha'p chia dde^? tri., khai tha'c ca'c nhu+o+.c ddie^?m, nhu ca^`u va` u+o+'c vo.ng cu?a ca'c ddo^'i tu+o+.ng ma` ho. muo^'n nha('m dde^? du`ng danh vo.ng, tie^`n ba.c, phu+o+ng tie^.n va` ca? ca'c qui? ke^' tha^'p he`n kha'c dde^? mua chuo^.c, bi.t mie^ng hay trung la^.p ca'c ddo^'i tu+o+.ng\. Nhu+~ng tu si~, nha^n si~ Pha^.t gia'o co' uy ti'n nhu+ng kho^ng thuye^'t phu.c ddu+o+.c thi` ho. ba('t giam, tra ta^'n, tha^.m chi' ca? thu? tie^u!

   Phu+o+ng pha'p na`y dda~ ddu+o+.c la^.p ddi la^.p la.i bao nhie^u la^`n tu+` khi DDCS na('m ddu+o+.c chi'nh quye^`n o+? VN tre^n 6 tha^.p ki? vu+`a qua vo+'i nhie^`u ddo^'i tu+o+.ng kha'c nhau, tu+` trong chi'nh tri., ba'o chi', va(n nghe^., khoa ho.c, to^n gia'o… Giu+~a tha^.p nie^n 40 khi chi'nh quye^`n CS mo+'i co`n ye^'u dduo^'i thi` nho'm ca^`m dda^`u DDCS lu'c ddo' dda~ du`ng ca'c thu? ddoa.n, mo^.t ma(.t ho. mua chuo^.c ca'c nha^n si~, tri' thu+'c kho^ng CS ba(`ng ca'ch du+.ng le^n ca'c DDa?ng Da^n chu? va` DDa?ng Xa~ ho^.i la`m bung xung va` co` mo^`i, nhu+ng ddo^`ng tho+`i thanh toa'n va` gie^'t ha.i nhie^`u chi'nh kha'ch te^n tuo^?i cu?a ca'c chi'nh dda?ng kha'c! Sau khi dda~ cu?ng co^' ddu+o+.c mie^`n Ba('c, dde^? mo+? ro^.ng che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. xuo^'ng ca? phi'a Nam, ne^n cuo^'i tha^.p nie^n 50 cu?a the^' ki? tru+o+'c nho'm ca^`m dda^`u DDCS dda~ qui tu. mo^.t so^' nha^n si~ mie^`n Nam ye^u nu+o+'c theo ca?m ti'nh ddu+'ng ra tha`nh la^.p Ma(.t tra^.n Gia?i pho'ng Mie^`n Nam dde^? dda'nh lu+`a du+ lua^.n nha^n da^n mie^`n Nam va` the^' gio+'i\.

   Tu+` dda^`u tha^.p nie^n 90 cu?a the^' ki? tru+o+'c, sau khi Lie^n xo^ va` the^' gio+'i CS su.p ddo^?, nho'm ca^`m dda^`u ddo^.c ta`i ba?o thu? DDCSVN nha^.n ra nguy co+ cu~ng co' the^? bi. tie^u vong, cho ne^n ho. ba('t buo^.c pha?i ba('t tay vo+'i Mi~ va` ca'c nu+o+'c phu+o+ng Ta^y, ddo^`ng tho+`i ti`m ca'ch vo^~ ve^` ca'c to^n gia'o o+? trong nu+o+'c va` ga^`n ba trie^.u ngu+o+`i Vie^.t o+? nu+o+'c ngoa`i\. Vi` the^' ga^`n dda^y nho'm ca^`m dda^`u ddo^.c ta`i ba?o thu? dda~ ban bo^' Pha'p le^.nh To^n gia'o va` Nghi. quye^'t so^' 36 cu?a BCT ve^` chi'nh sa'ch vo+'i kie^`u ba`o!

   Mo.i ngu+o+`i dde^`u dda~ chu+'ng kie^'n, trong tu+`ng giai ddoa.n chi'nh tri. sau khi che^' ddo^. toa`n tri. dda~ chie^'n tha('ng thi` ca'c to^? chu+'c ddu+o+.c ho. du+.ng le^n dde^`u bi. gia?i ta'n ngay va` nhu+~ng nha^n va^.t dda~ ddu+o+.c ho. chie^`u chuo^.ng, na^ng nui mo^.t tho+`i dde^`u bi. loa.i tru+`, cu`ng la('m chi? dde^? la`m ca^y kie^?ng cho nho'm la~nh dda.o ddo^.c ta`i! Ngay chi'nh mo^.t so^' ngu+o+`i na`y cuo^'i cu`ng dda~ a^n ha^.n, pha?i tu+. than ra(`ng, chi'nh su+. nga^y tho+ kho+` da.i…\. dda~ la`m ho. tro+? tha`nh na.n nha^n cu?a che^' ddo^. toa`n tri., dde^? cho nho'm la~nh dda.o ddo^.c ta`i du`ng la`m o^ng bi`nh vo^i va` tu+. la`m o^ danh trong li.ch su+?!

   Nhu+~ng ngu+o+`i bie^'t qui' tu+. do ti'n ngu+o+~ng va` nha^n quye^`n pha?i quye^'t ta^m ddu+'ng le^n ddo`i ho?i

   Vi` ca'c mu+u ddo^` du`ng Pha^.t gia'o cho^'ng Pha^.t gia'o, du`ng ca'c tu si~ va` nha^n si~ Pha^.t gia'o dde^? dda'nh pha', chia re~ va` dda`n a'p GHPGVNTN dda~ hie^?n hie^.n tru+o+'c ma('t\. Tu+` nay to+'i DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ va`o giu+~a tha'ng 5\. 2008 o+? Ha` no^.i, nho'm ddo^.c ta`i toa`n tri. se~ co`n tung ra nhie^`u thu? ddoa.n va` bu+?u bo^'i dde^? dda.t ddu+o+.c ba mu.c tie^u ho. dda~ no'i ra^'t ro~ trong ba`i bi`nh lua^.n "Mo^.t minh chu+'ng cho chi'nh sa'ch tu+. do to^n gia'o o+? Vie^.t Nam" tre^n dda^y\. DDa.i ho^.i 6 cu?a GHPGVN, mo^.t to^? chu+'c Pha^.t gia'o cu?a che^' ddo^., ddu+o+.c to^? chu+'c va`o 13.12.07 se~ cho bie^'t the^m ca'c ti'n hie^.u cu?a y' ddo^` na`y.[16]

   Nguy co+ cho Pha^.t gia'o cu~ng la` nguy co+ chung cho ca? nhu+~ng ngu+o+`i da^n chu? dda nguye^n\. Tha('ng lo+.i cu?a che^' ddo^. toa`n tri. se~ la` mo^.t tha'ch ddo^' lo+'n lao cho ta^'t ca? nhu+~ng ai ye^u chuo^.ng tu+. do, da^n chu? va` nha^n quye^`n! Vi` the^', tra'ch nhie^.m cu?a chu'ng ta la` pha?i to^' ca'o ma.nh me~ tru+o+'c du+ lua^.n trong nu+o+'c va` quo^'c te^' ve^` ca'c chu? tru+o+ng sai la^`m va` nhu+~ng y' ddo^` dden to^'i, tha^m ddo^.c cu?a nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. trong vie^.c to^? chu+'c DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ 2008\.

   Ba(`ng phu+o+ng pha'p phi ba.o lu+.c, nhu+~ng ngu+o+`i da^n chu? o+? trong nu+o+'c va` ca'c co^.ng ddo^`ng VN o+? nu+o+'c ngoa`i ca^`n pha?i dda^'u tranh kie^n cu+o+`ng dde^? to^' ca'o ca'c chu? tru+o+ng sai la^`m va` be? ga^~y ca'c y' ddo^` tha^m ddo^.c na`y\. Ca(n cu+' theo chu? tru+o+ng cu?a DDa.i ho^.i ddo^`ng LHQ 1999 ve^` vie^.c to^? chu+'c DDa.i le^~ Pha^.t dda?n Vesak chi? thua^`n mang ti'nh ca'ch to^n gia'o va` va(n ho'a, kho^ng ddu+o+.c chi'nh tri. ho'a dda.i le^~ to^n gia'o na`y, la.i ca`ng kho^ng the^? dde^? dda.i le^~ bie^'n tha`nh no+i tuye^`n truye^`n cho mo^.t che^' ddo^. to^n tho+` chu? thuye^'t phu? nha^.n to^n gia'o, ddo^`ng tho+`i cu+o+ng quye^'t cho^'ng la.i y' ddo^` tha^'p he`n cu?a nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. toa`n tri. du`ng Pha^.t gia'o cho^'ng Pha^.t gia'o, du`ng mo^.t so^' tu si~ va` nha^n si~ Pha^.t gia'o cha.y theo che^' ddo^. dde^? dda'nh pha', chia re~ va` dda`n a'p Pha^.t gia'o!

   La` nhu+~ng ngu+o+`i da^n chu? dda nguye^n va` chu? tru+o+ng dda^'u tranh phi ba.o lu+.c, ba^'t ke^? thuo^.c tha`nh pha^`n to^n gia'o gia'o na`o, ba^'t ke^? khuynh hu+o+'ng chi'nh tri., chu'ng ta ca^`n ta^.p trung tri' tue^., su+'c lu+.c va` phu+o+ng tie^.n sa't ca'nh cu`ng nhau va^.n ddo^.ng cho^'ng la.i ca'c chu? tru+o+ng sai la^`m va` ca'c ca'c thu? ddoa.n ddo^.c ha.i cu?a nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. toa`n tri.\. DDo^'i vo+'i dda.i le^~ Vesak 2008 sa('p ddu+o+.c to^? chu+'c o+? VN chu? tru+o+ng minh ba.ch va` kie^n ddi.nh cu?a chu'ng ta la`:

   1\. DDa.i le^~ Vesak LHQ 2008 o+? VN pha?i la` mo^.t dda.i le^~ Pha^.t dda?n cu?a LHQ theo ddu'ng chu? tru+o+ng cu?a DDa.i ho^.i ddo^`ng LHQ dda~ dde^` ra\. DDa^y pha?i la` mo^.t dda.i le^~ to^n gia'o cu?a Pha^.t gia'o VN va` Pha^.t gia'o quo^'c te^'\. Chi'nh quye^`n va` ca'c to^? chu+'c chi'nh tri. pha?i giu+~ ddu'ng tinh tha^`n trung la^.p, tuye^.t ddo^'i kho^ng ddu+o+.c can thie^.p va`o ca'c co^ng vie^.c cu?a dda.i le^~\.

   2\. DDe^? the^? hie^.n tinh tha^`n ddoa`n ke^'t va` tu+` bi hi? xa?, mo.i khuynh hu+o+'ng va` to^ng pha'i cu?a Pha^.t gia'o VN, du` o+? trong va` ngoa`i nu+o+'c, dde^`u co' quye^`n tham gia mo^.t ca'ch tu+. nguye^.n va` bi`nh dda(?ng trong dda.i le^~ na`y\. Kho^ng mo^.t to^? chu+'c na`o ddu+o+.c nha^n danh gi` dde^? loa.i nhu+~ng khuynh hu+o+'ng va` to^ng pha'i kha'c\.

   3\. Ban To^? chu+'c DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ 2008 o+? VN pha?i ddu+o+.c hoa`n toa`n ddo^.c la^.p va` tu+. chu?, tuye^.t ddo^'i kho^ng bi. ra`ng buo^.c bo+?i ba^'t cu+' mo^.t the^' lu+.c na`o\. Ca'c tha`nh vie^n trong Ban na`y pha?i bao go^`m dda.i die^.n ca'c khuynh hu+o+'ng va` to^ng pha'i Pha^.t gia'o trong va` ngoa`i nu+o+'c, ddu+o+.c dde^` cu+? mo^.t ca'ch da^n chu? va` co^ng khai du+o+'i su+. chu+'ng minh cu?a dda.i die^.n LHQ va` ca'c dda(.c pha'i vie^n ca'c to^? chu+'c quo^'c te^' kha'c\.

   4\. Cu+o+ng quye^'t cho^'ng la.i mo.i y' ddo^` cu?a nhu+~ng ngu+o+`i ca^`m dda^`u che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. ddang chu? tru+o+ng ddo^.c quye^`n thao tu'ng DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ 2008 va` ddang muo^'n bie^'n dda.i le^~ na`y tha`nh mo^.t die^~n dda`n quo^'c te^' dde^? ca tu.ng " tu+. do to^n gia'o" gia? hie^.u o+? VN!

   5\. DDa^y la` mo^.t dda.i le^~ to^n gia'o quo^'c te^' cu?a Pha^.t gia'o VN, cho ne^n tu+` le^~ khai ma.c to+'i be^' ma.c dde^`u pha?i do ca'c dda.i die^.n cu?a ca'c khuynh hu+o+'ng Pha^.t gia'o VN la`m chu? le^~\. DDa.i die^.n chi'nh quye^`n, ca'c ddoa`n the^? VN va` quo^'c te^' tham du+. chi? vo+'i tu+ ca'ch la` kha'ch ddu+o+.c mo+`i\.

   6\. Thie^'t tha ke^u go.i LHQ, chi'nh phu?, chi'nh gio+'i va` ca'c gia'o ho^.i o+? Hoa ki`, EU, Gia na~ dda.i, U'c… ha~y le^n tie^'ng ba?o ve^. mu.c tie^u va` no^.i dung ddu'ng dda('n cho DDa.i le^~ Vesak LHQ 2008, ddo^`ng tho+`i la`m gia'm sa't cho dda.i le^~ na`y to^? chu+'c tha`nh co^ng to^'t dde.p\.

   7\. Ca'c Co^.ng ddo^`ng VN o+? nu+o+'c ngoa`i va` ca'c to^? chu+'c cu~ng nhu+ nha^n si~ va` tri' thu+'c trong co^.ng ddo^`ng ha~y ti'ch cu+.c dda^'u tranh dde^? DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ 2008 o+? VN kho^ng bi. che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. lo+.i du.ng la`m sai tra'i mu.c tie^u\.

   8\. Pha?i dde^? cho ca'c to^n gia'o o+? VN ddu+o+.c tu+. do hoa.t ddo^.ng va` hoa`n toa`n ddo^.c la^.p, kho^ng pha?i va`o Ma(.t tra^.n To^? quo^'c, mo^.t to^? chu+'c ngoa.i vi cu?a DDCS\.

   9\. DDe^? the^? hie^.n tinh tha^`n tu+` bi cu?a Pha^.t Thi'ch Ca, cha^.m nha^'t tu+` nay cho to+'i DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ 2008 pha?i tra? tu+. do cho ta^'t ca? tu si~ ca'c to^n gia'o va` nhu+~ng ngu+o+`i dda^'u tranh cho nha^n quye^`n, tu+. do ti'n ngu+o+~ng va` da^n chu? ddang bi. giam giu+~ va` qua?n thu'c ta.i gia\.

   Ha~y coi chu+`ng ve^` mo^.t "nguy co+ APEC" thu+' hai !

   No'i to'm la.i, hie^.n nay nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. ddang huy ddo^.ng mo.i phu+o+ng tie^.n dde^? to^? chu+'c DDa.i le^~ Vesak LHQ 2008 ta.i "Trung ta^m Ho^.i nghi. Quo^'c gia" o+? Ha` no^.i vo+'i mu.c tie^u ru+?a ma(.t cho che^' ddo^. tru+o+'c du+ lua^.n quo^'c te^' va` dda'nh pha' Pha^.t gia'o, cu~ng nhu+ ti`m ca'ch be? ga^~y ca'c cuo^.c va^.n ddo^.ng cho tu+. do to^n gia'o va` da^n chu?\. Cu~ng chi'nh ta.i no+i dda^y nhu+~ng ngu+o+`i ca^`m dda^`u che^' ddo^. toa`n tri. dda~ to^? chu+'c ra^'t ddi`nh dda'm Ho^.i nghi. Ca^'p cao APEC va`o cuo^'i tha'ng 11.2006\. Kho^ng mo^.t ai co' the^? que^n ddu+o+.c nhu+~ng chuye^.n gi` dda~ xa^?y ra tru+o+'c, trong va` sau Ho^.i nghi. na`y\. Nhu+~ng tua^`n le^~ tru+o+'c Ho^.i nghi. ho. dda~ co^' ni'n, chu+a vo^.i ra tay dda`n a'p mo^.t so^' to^? chu+'c mo+'i ra ddo+`i va` cu~ng chu+a ba('t giam ca'c ngu+o+`i ddu+'ng dda^`u ca'c to^? chu+'c na`y\. Ho. me^`m mo?ng, xuo^'ng nu+o+'c vo+'i chi'nh phu? Mi~ va` xoa di.u du+ lua^.n Hoa ki` dde^? TT Bush sang du+., ddo^`ng tho+`i cha^'p thua^.n VN tro+? tha`nh ho^.i vie^n WTO, bo? VN ra kho?i danh sa'ch ca'c nu+o+'c bi. theo do~i vi` dda`n a'p to^n gia'o\. Tre^n 20 pha'i ddoa`n ca'c nu+o+'c vo+'i ca'c nguye^n thu? ca^`m dda^`u va` ha`ng nga`n ki' gia? ngoa.i quo^'c dda~ sang VN tham du+. va` theo do~i ho^.i nghi.\.

   Nhu+ng khi Ho^.i nghi. Ca^'p cao APEC ba('t dda^`u ho.p, nho'm ddu+'ng dda^`u che^' ddo^. mo^.t ma(.t tie^'p dda~i a^n ca^`n, co+?i mo+? ca'c kha'ch qui', nhu+ng ddo^`ng tho+`i ta(ng cu+o+`ng canh ga'c nghie^m nga(.t nhie^`u ngu+o+`i da^n chu?, ca'c con ddu+o+`ng da^~n to+'i tu+ gia ca'c ngu+o+`i na`y dde^`u bi. co^ng an chi`m no^?i bao va^y, ca'c ba?ng ca^'m kho^ng cho ki' gia? ngoa.i quo^'c xa^m nha^.p ddu+o+.c du+.ng le^n! Ca'c da`n ca?nh na`y dda~ ta.o mo^.t a^'n tu+o+.ng sai la^`m va` vo^ cu`ng nguy hie^?m trong du+ lua^.n quo^'c te^' la` che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. ddang tru. ra^'t vu+~ng va` kho^ng co' ddo^'i la^.p da^n chu? o+? VN!

   Trong buo^?i le^~ be^' ma.c Ho^.i nghi. APEC, nho'm ca^`m dda^`u che^' ddo^. toa`n tri. dda~ ta(.ng ca'c kha'ch qui' a'o da`i kha(n ddo^'ng va` tuye^n truye^`n ra^`m ro^. ve^` tha('ng lo+.i ngoa.i giao\. Giu+~a khi a^'y theo le^.nh cu?a ho., Bo^. Co^ng an dda~ ddu+o+.c le^.nh chua^?n bi. ca'c ke^' hoa.ch dde^? tha(?ng tay thanh toa'n nhu+~ng ngu+o+`i da^n chu? nha(`m be? ga^~y ngay tu+` trong tru+'ng nu+o+'c ca'c ma^`m mo^'ng co' the^? ga^y kho' kha(n va` nguy hie^?m cho che^' ddo^.\. Cho ne^n chi? mo^.t tho+`i gian nga('n sau khi Ho^.i nghi. Ca^'p cao APEC ke^'t thu'c thi` ho. dda~ ra tay, vi` tha^'y kho^ng co`n pha?i nga.i mo^.t the^' lu+.c na`o ca?! Do ddo' tu+` Te^'t DDinh Ho+.i ho. dda~ tay ba('t giam ha`ng loa.t tre^n 20 chu.c ngu+o+`i da^n chu? te^n tuo^?i, trong ddo' co' ca? mo^.t so^' tu si~, ca'c phu. nu+~ va` nhu+~ng ngu+o+`i da^n chu? tri' thu+'c tre? tuo^?i\. Ba'o chi' the^' gio+'i dda~ pha?i xa'c nha^.n, dda^y la` la^`n khu?ng bo^' ta`n ba.o va` ro^.ng lo+'n trong nhie^`u na(m qua cu?a che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri.\. Sau khi ca'c cuo^.c khu?ng bo^' nhu+~ng ngu+o+`i da^n chu? vu+`a ke^'t thu'c thi` nho'm ddo^.c ta`i toa`n tri. dda~ ung dung cho ba^`u cu+? Quo^'c ho^.i bu` nhi`n kho'a 12 va`o tha'ng 5.2007\. Ho. ho^ hoa'n ra(`ng, 99% cu+? tri dda~ ddi bo? phie^'u va` ga^`n nhu+ 99% dda?ng vie^n DDCS dda~ tru'ng cu+?!

   Chi'nh co+ quan tu+ tu+o+?ng cu?a che^' ddo^., to+` Ta.p chi' Co^.ng sa?n va`o dda^`u na(m dda~ xa'c nha^.n ca'c bie^.n pha'p sa('t ma'u dde^? ddo^'i pho' vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i ddo^'i kha'ng o+? trong nu+o+'c la` ra^.p khuo^n ma^~u chu? tru+o+ng "o^?n ddi.nh la` tre^n he^'t", gio^'ng nhu+ chu? tru+o+ng cu?a ba.o chu'a DDa(.ng Tie^?u Bi`nh trong vie^.c dda`n a'p cuo^.c no^?i da^.y cu?a sinh vie^n Trung Hoa va`o mu`a Xua^n 1989:

   "Ki.p tho+`i va` kie^n quye^'t loa.i tru+` nhu+~ng nha^n to^' co' kha? na(ng ga^y ma^'t o^?n ddi.nh chi'nh tri.-xa~ ho^.i trong suo^'t qua' tri`nh ddo^?i mo+'i; dda(.c bie^.t, trong nhu+~ng na(m dda^`u dda^'t nu+o+'c gia nha^.p WTO, khi chu'ng ta chu+a co' dda^`y ddu? nhu+~ng ddie^`u kie^.n thua^.n lo+.i va` kinh nghie^.m ho`a nha^.p vo+'i "sa^n cho+i" quo^'c te^'." [17]


   Hie^.n nay nhu+~ng mu+u ddo^` to^? chu+'c DDa.i le^~ Pha^.t dda?n LHQ 2008 cu~ng dda~ chu+'ng minh ra(`ng, nho'm ddu+'ng dda^`u che^' ddo^. toa`n tri. ddang chua^?n bi. mo^.t cuo^.c khu?ng bo^' thu+' hai ta`n ba.o va` ro^.ng lo+'n nhu+ sau Ho^.i nghi. Ca^'p cao APEC va`o cuo^'i na(m qua nha(`m "Ki.p tho+`i va` kie^n quye^'t loa.i tru+` nhu+~ng nha^n to^' co' kha? na(ng ga^y ma^'t o^?n ddi.nh chi'nh tri.-xa~ ho^.i"\. Ne^'u che^' ddo^. toa`n tri. tha`nh co^ng trong vie^.c mu+o+.n danh nghi~a LHQ bie^'n DDa.i le^~ na`y tha`nh di.p tung ho^ che^' ddo^., ca tu.ng "tu+. do to^n gia'o" ca? trong du+ lua^.n VN va` quo^'c te^' thi` se~ die^~n ra mo^.t phong tra`o khu?ng bo^? toa`n die^.n va` tra('ng tro+.n ho+n nu+~a ddo^'i vo+'i GHPGVNTN va` ca'c nha` la~nh dda.o cu?a Gia'o ho^.i na`y\. Vi` ba?n a'n tu+? hi`nh dda~ ddu+o+.c chi'nh tu+o+'ng Nguye^~n Va(n Hu+o+?ng, ngu+o+`i chi? huy co^ng ta'c an ninh cu?a che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri., mo+'i dda^y nha^'n ma.nh ro~ ra`ng: " "Gia'o Ho^.i pha^.t gia'o VN Tho^'ng nha^'t" la` kho^ng ho+.p pha'p"! Kho^ng nhu+~ng the^', bo^. ma'y co^ng an ma^.t vu. se~ sie^'t cha(.t ho+n nu+~a ddo^'i vo+'i ca'c to^n gia'o kha'c va` ca? nhu+~ng ngu+o+`i da^n chu?\.

   Ne^'u mo.i ngu+o+`i kho^ng ca?nh gia'c va` cu+o+ng quye^'t dda^'u tranh thi` nguy co+ na`y se~ tro+? tha`nh mo^'i ho.a khu?ng khie^'p cho ca'c to^n gia'o va` ca'c cuo^.c va^.n ddo^.ng da^n chu? trong giai ddoa.n tru+o+'c ma('t! \?


   GHI CHU'


   [1] \. "Mo^.t minh chu+'ng cho chi'nh sa'ch tu+. do to^n gia'o o+? Vie^.t Nam", Co^.ng sa?n ddie^.n tu+? (CS) 29.11.07

   [2] \. Thu+ cu?a Pha.m The^' Duye^.t, Chu? ti.ch MTTQVN, go+?i GPPGVN nha^n di.p Pha^.t dda?n 2007, Nha^n da^n (ND) 25.5\.

   [3] \. ND 2911

   [4] \. ND 2911

   [5] \. So sa'nh ca'c ba?n tin tre^n to+` CS (28.11), ND va` Co^ng an Nha^n da^n (CAND) 29.11 vo+'i ba?n tin cu?a IOC „Ho.p ba'o ve^` DDa.i le^~ Vesak o+? Ha` no^.i", www.vesakday2008\. com

   [6] \. ND 30.5.07,CAND 29.11

   [7] \. ND 29.11

   [8] .CA 29.11\.

   [9] \. www.vesakday2008\. com

   [10] \. www.vesakday2008\. com

   [11] CS 29.11

   [12] \. Lao ddo^.ng ddie^.n tu+? 11-12.11, Ha` no^.i mo+'i 11.11, www.vesakday2008\. com

   [13] \. CAND 29.11, CS 28-29.11, ba?n tin cu?a IOC „Ho.p ba'o ve^` DDa.i le^~ Vesak o+? Ha` no^.i, www.vesakday2008\. com

   [14] \. Thanh nie^n 24.10

   [15] \. CS 29.11

   [16] \. ND 27.11

   [17]\. "Giu+~ vu+~ng o^?n ddi.nh chi'nh tri.-xa~ ho^.i dde^? pha't trie^?n dda^'t nu+o+'c trong tho+`i ki` mo+'i", Nha^.t Ta^n, Ta.p chi' Co^.ng sa?n, so^' 2.07, tr\. 91

   UNICODE

    

   Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền cảnh báo về một thảm họa sắp tới

   Nhóm cầm đầu chế độ toàn trị đang âm mưu biến đại lễ Vesak LHQ thành "một APEC" thứ 2 !

   Các ý đồ biến Đại lễ Phật đản LHQ 2008 thành nơi ca tụng chính sách "tự do tôn giáo" cho chế độ độc tài toàn trị

   • Âm mưu thâm độc trong việc dùng Phật giáo đánh Phật giáo

   • Cảnh báo về nguy cơ "một APEC" thứ 2 đối với các tôn giáo và những người dân chủ!

   (Với góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN)


   ÂU DƯƠNG THỆ


   •

   Góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN: Đây là một bài rất quan trọng vạch rõ cho thấy CSVN sẽ dùng Lễ Phật Đản LHQ (Vesak) tháng 5 năm tới để tô điểm cho chế độ là có "tự do tôn giáo", và đồng thời chuẩn bị tiêu diệt Giáo Hội PGVNTN như tướng công an VC Nguyễn Văn Hưởng đãnhấn mạnh gần đây: "Giáo Hội Phật giáo VN Thống nhất" là không hợp pháp"!

   Phật giáo đồ VN trong ngoài nước cần ý thức sâu sắc việc lợi dụng tôn giáo cho mục đích chính trị của Đảng CSVN, trong việc áp đặt Lễ Phật Giáo Quốc Tế này dưới sự khai mạc và bế mạc của hai Ủy Viên Bộ Chính Trị Đảng CSVN: Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng. Nếu chúng tổ chức thành công Đại Lễ này, chúng sẽ gia tăng đàn áp GHPGVNTN, tới mức độ không thể lường được, giống như chúng đã làm sau Thượng Đỉnh APEC đối với các phong trào dân chủ VN, mà LM Nguyễn văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, và nhiều vị khác, là các nạn nhân. Chúng ta cần vạch rõ trước chính giới, các giới tôn giáo và các cơ quan quốc tế - đặc biệt là LHQ - ý đồ thâm độc của Hà Nội, và chiến dịch "Nước Lũ" chúng có thể mở ra đối với GHPGVNTN sau Đại Lễ Vesak, giống như chúng đã làm đối với các nhà đấu tranh dân chủ sau Thượng Đỉnh APEC tháng 11-2006.

   Đây là một bài vạch rõ được kế hoạch và ý đồ của Hà Nội liên hệ đến việc Hà Nội đăng cai Đại lễ Vesak của LHQ tháng 5 năm 2008. Xin Phật giáo đồ VN trên toàn thế giớilưu tâm và có thái độ cùng hành động thích hợp, ngay từ bây giờ, không để cho một chế độ "BÁN NƯỚC" và láo khoét tiếp tục bịp bợm nhân dân và cộng đồng quốc tế.


   Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN

   (vietmarketing2@...)

   * * *

   Cuối tháng 11 vừa qua Ban ban Tôn giáo Chính phủ, một cơ quan của chính phủ có nhiệm vụ thi hành các chỉ thị của Bộ chính trị (BCT) Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) trong việc kiểm soát tôn giáo, đã mở một Hội nghị quan trọng ở Hà nội trong ngày 28.11 để chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật đản tại Việt Nam vào giữa tháng 5.2008 dưới chiêu bài của Liên hiệp quốc (LHQ). Sau khi hội nghị này vừa kết thúc thì ngày 29.11 tờ Cộng sản điện tử, cơ quan ngôn luận của ĐCS, đã đưa một bài bình luận quan trọng với tựa đề "Một minh chứng cho chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam". Không chỉ cái tựa đề đã nói lên thâm ý của họ, bài bình luận lại còn nêu rất rõ các mục tiêu chính của chế độ độc tài toàn trị muốn nhắm tới trong đại lễ này:

   "Việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2008 tại Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại rộng mở, chính sách tôn giáo đúng đắn của Nhà nước Việt Nam, đề cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam lợi dụng vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam. "[1]

   Qua đó mọi người thấy rõ, mượn danh nghĩa của LHQ để tổ chức Đại lễ Phật dản Vesak 2008, nhóm cầm đầu chế độ toàn trị đã vạch ra ba mục tiêu rất rõ ràng: 1. Trương ngọn cờ "tự do tôn giáo" để khoa trương bộ mặt của chế độ trước dư luận quốc tế là tại VN đang có tự do tín ngưỡng! 2. Đề cao tính chính thống và duy nhất của tổ chức Giáo hội Phật giáo VN (GHPGVN), một tổ chức do chế độ dựng lên từ đầu thập niên 80 của thế kỉ trước hoạt động tôn giáo theo tiêu chí „Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa Xã hội"[2], vì thế vẫn thường bị dư luận gọi là Giáo hội quốc doanh. 3. Dùng Phật giáo đánh Phật giáo, dùng một số tu sĩ, cư sĩ và nhân sĩ Phật giáo đã chạy theo chế độ để đánh phá, chia rẽ và đàn áp Phật giáo.

   Trong cuộc họp báo chiều 28.11 để thông báo về kết quả của Hội nghị nói trên, Nguyễn Thế Doanh, Trưởng ban Tôn giáo của chế độ, cũng đã nhấn mạnh hai mục tiêu đầu và đã được tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của ĐCS, đăng tải:

   "Ông Nguyễn Thế Doanh cho biết: Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản VESAK năm 2008, thể hiện đường lối đối ngoại rộng mở, chính sách tôn giáo đúng đắn của Nhà nước Việt Nam, đề cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khu vực và trên thế giới." [3]

   Còn mục tiêu thứ ba đã được người thực hiện chính sách đàn áp tôn giáo của ĐCS dùng các mĩ từ bọc đường „bảo đảm" và "hữu nghị" nhưng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của "Ban Điều phối Quốc gia" vừa được dựng lên trong hội nghị này để thực hiện các chỉ thị của BCT cho đại lễ này:

   „Các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp T.Ư GHPGVN và IOC, đã và đang chuẩn bị mọi mặt để bảo đảm cho Đại lễ Phật đản được diễn ra một cách trang trọng, hữu nghị. Chính phủ đã thành lập Ban điều phối Quốc gia Đại lễ Phật đản năm 2008, nhằm làm cho Đại lễ được thành công tốt đẹp." [4]

   Câu cuối của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và Trưởng ban Điều phối Quốc gia Đại lễ Phật đản „nhằm làm cho Ðại lễ được thành công tốt đẹp" ở đây phải hiểu là, thành công tốt đẹp cho chế độ độc tài toàn trị! Vì thế không lấy làm lạ là, trong các bản tin của nhiều báo ở trong nước tên GS Lê Mạnh Thát (tức nguyên TT Trí Siêu), Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Vesak (IOC), đã hoàn toàn không được nhắc tới mặc dầu ông có mặt trong cuộc họp báo. Trong khi đó HT Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN, bên cạnh Nguyễn Thế Doanh đã là cái đinh trong cuộc họp báo này.[5]

   Nắm thời cơ: Đứng cai đại lễ Phật đản LHQ để biến thành lễ rửa mặt cho chế độ

   Sau một số vận động ngoại giao khá thành công trong các năm qua, như Hội nghị cấp cao ASEAN 1998, Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) 2005 và cao điểm nhất là Hội nghị cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thái bình dương (APEC) vào cuối 2006 với sự tham dự của nguyên thủ của trên 20 nước, trong đó có Chủ tịch Trung quốc Hồ Cẩm Đào, TT Nga W. Putin và nhất là TT Mĩ G. Bush. Do những hứa hẹn của nhóm cầm đầu CSVN nên trước khi sang Hà nội tham d&

   (Message over 64 KB, truncated)

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.