Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: PHA^`N I (DL96): LE^~ CO^NG BO^' KE^'T QU?A GIA?I LY' TO^'NG 18-5-2007 TA.I TORONTO:...

Expand Messages
 • vietmarketing
  Vietnet, UNICODE, VNI LỄ CÔNG BỐ KẾT QỦA GIẢI LÝ TỐNG TỐI THỨ SÁU 18-5-2007 TẠI TORONTO: DÂNG TRÀN KHÍ THẾ ĐẤU TRANH NHƯNG CŨNG
  Message 1 of 2 , Jun 1 7:00 PM

   Vietnet, UNICODE, VNI

    

   LE^~ CO^NG BO^' KE^'T QU?A GIA?I LY' TO^'NG TO^'I THU+' SA'U 18-5-2007 TA.I TORONTO: DA^NG TRA`N KHI' THE^' DDA^'U TRANH NHU+NG CU~NG KHO^NG KE'M PHA^`N LO^.NG LA^~Y & TU+O+I MA'T NHO+` MC VA` TA^.P THE^? NGHE^. SI~ HU`NG HA^.U


   Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN


   Chu+a mo^.t la^`n na`o ma` Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 ta^.p trung ddu+o+.c mo^.t to^?ng lu+.c hu`ng ha^.u cho mo^.t Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? mo^.t Gia?i Thi nhu+ ky` na`y: Gia?i Ly' To^'ng\. Ly' do la` vi` ky` na`y co' su+. hie^.n die^.n cu?a LY' TO^'NG, mo^.t vi. anh hu`ng cu?a ngu+o+`i Vie^.t, dda~ ma^'y la^`n hy sinh tha^n ma.ng, bay ve^` Sa`i Go`n ra~i truye^`n ddo+n "HO^ HA`O NO^?I DA^.Y!" ta.i VN\. Ma(.c du` dda.i cuo^.c chu+a tha`nh, nhu+ng su+. hy sinh cu?a LY' TO^'NG dda~ nung ddu'c tinh tha^`n cho ra^'t nhie^`u ngu+o+`i da^n Vie^.t - Ha?i Ngoa.i cu~ng nhu+ Quo^'c No^.i, dde^? cho+` di.p qua^.t kho+?i trong tu+o+ng lai\.


   Su+. hie^.n die^.n cu?a LY' TO^'NG dde^m 18-5-2007 ta.i Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? Gia?i Ly' To^'ng do Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 to^? chu+'c qua? dda~ la`m nu+'c lo`ng ddo^`ng ba`o va`chie^'n si~, va` buo^?i Le^~ dda~ la` mo^.t tha`nh co^ng dda'ng ke^?, ma(.c du` ye^'u to^' tho+`i gian va` su+. chua^?n bi. kha' ca^.p ra^.p\. DDo' la` nho+` ba ye^'u to^' sau dda^y:

   - Khi' the^' dda^'u tranh da^ng cao qua Ba?n Tuye^n Bo^' cu?a nha` la~nh dda.o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, cu~ng la` Tru+o+?ng Ban To^? Chu+'c Gia?i Ly' To^'ng va` Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? to^'i 18-5-2007: TS NGUYE^~N BA' LONG dda~ kha(?ng ddi.nh "TRIE^.T DDE^? VO+'I CO^.NG SA?N VA` TAY SAI" va` chi? co' mo^.t con ddu+o+`ng dda^'u tranh duy nha^'t la` "GIA?I THE^? CSVN", kho^ng co' chuye^.n "HO`A HO+.P HO`A GIA?I" theo ddu+o+`ng lo^'i cu?a Nghi. Quye^'t 36 ma` ddang ddu+o+.c bo.n tay sai Co^.ng Sa?n trong ha`ng ngu~ ti. na.n thi ha`nh ta.i Ha?i Ngoa.i hie^.n nay\. Pha't ddo^.ng "CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N TRE^N KHA('P HA?I NGOA.I VA` QUO^'C NO^.I" la` ddu+o+`ng lo^'i ddu+a dde^'n cuo^.c "BU`NG NO^? CA'CH MA.NG" toa`n die^.n cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 dde^? DU+'T DDIE^?M Co^.ng Sa?n va` gia?i quye^'t va^'n dde^` Da^n To^.c\. Kho^ng bao gio+` co' chuye^.n Ho`a Ho+.p Ho`a Gia?i vo+'i Co^.ng Sa?n, tru+o+'c mo^.t loa`i ca^`m thu' ddang ta`n ha.i dda^'t nu+o+'c va` tie^u die^.t nhu+~ng nha` a'i quo^'c cha^n chi'nh muo^'n cu+'u Da^n To^.c ra kho?i vo`ng ta'c ha.i cu?a chu? nghia~ va` che^' ddo^. Co^.ng Sa?n, hie^.n ddang bi. chu'ng dda`n a'p man ro+. vo+'i nhu+~ng ba?n a'n ddo^.c a'c, vo^ lu+o+ng\. Ne^n chi ddo^'i vo+'i CSVN, chi? co' mo^.t con ddu+o+`ng "TU+? CHIE^'N", chu+' kho^ng the^? na`o co' "HO`A HO+.P HO`A GIA?I"\. CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N se~ ddu+o+.c lie^n tu.c thu'c dda^?y dde^'n nga`y na`o Ca'ch ma.ng VN BU`NG NO^? va` DDa?ng Co^.ng Sa?n "DDE^`N TO^.I"\. DDo' la` con ddu+o+`ng ddo^'i pho' vo+'i CSVN dde^? ta.o sinh lo^. cho Da^n To^.c\. Cu+' nhi`n bo^. ma(.t a'c qu?y cu?a Co^ng An NGUYE^~N MINH TA^N khi ha('n ddu+a tay BI.T MIE^.NG CHA LY' tru+o+'c To`a A'n Thu+`a Thie^n - Hue^' nga`y 30-3-2007, thi` ta co' the^? tha^'y ngay BO^. MA(.T A'C QU?Y CU?A DDA?NG CSVN, bie^?u lo^. qua bo^. ma(.t A'c Qu?y cu?a Co^ng An NGUYE^~N MINH TA^N, trong gio+` kha('c ha('n BI.T MIE^.NG CHA LY'\. A'c Qu?y CSVN dda~ hie^.n ro~ qua A'c Qu?y NGUYE^~N MINH TA^N trong gio+` kha('c ddo', ma` mo.i ngu+o+`i dde^`u nhi`n tha^'y qua BU+'C HI`NH BI.T MIE^.NG\. Cho ne^n kho^ng co' tro^ng mong na`o va`o TI`NH TU+. DA^N TO^.C ma` Vo~ Va(n Kie^.t ddang ke^u go.i, ma` pha?i TU+? CHIE^'N dde^? tu+. GIA?I THOA'T\. Bo+?i va^.y, CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N la` nguye^n ly' chi'nh GIA?I QUYE^'T VA^'N DDE^` DA^N TO^.C, ma`ø ca'c nha` a'i quo^'c cu~ng nhu+ ca'c nha` dda^'u tranh cho^'ng Co^.ng Sa?n pha?i thu'c dda^?y cho ba(`ng ddu+o+.c , tu+. nhie^n se~ dda^?y DDa?ng CSVN dde^'n ta^.n cu`ng tuye^.t lo^. va` pha?i dde^`n to^.i cho ca'c to^.i a'c ma` DDa?ng na`y dda~ va` ddang ga^y ra cho mo.i tha`nh pha^`n Da^n To^.c va` ca'c To^n Gia'o\. Kho^ng the^? na`o tra'nh ddu+o+.c tra^.n BU`NG NO^? giu+~a QUO^'C DA^N va` CO^.NG SA?N dde^? ddi dde^'n mo^.t ke^'t thu'c cuo^'i cu`ng, cho phe'p co' cuo^.c HO^`I SINH DA^N TO^.C\. Hie^.n nay kho^ng co' con ddu+o+`ng DUNG THU+' (tolerance) ma` Co^.ng Sa?n da`nh cho DDo^'i La^.p, cho ne^n cu~ng kho^ng co' GIA?I PHA'P DA^N CHU? cho dde^'n khi na`o BU`NG NO tra^.n chie^'n quye^'t ddi.nh giu+~a QUO^'C DA^N va` CO^.NG SA?N, dde^? ddu+a dde^'n GIA?I THE^? HOA`N TOA`N he^. tho^'ng Co^.ng Sa?n ta.i VNÅ\. Vi` the^' ma` CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N ca^`n ddu+o+.c ti'ch cu+.c thu'c dda^?y vo'i mo.i khia' ca.nh thu+.c ha`nh cu?a no', va` mo^.t cuo^.c thi se~ ddu+o+.c Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 mo+? ra dde^? thu'c dda^?y bu`ng no^? cao tra`o na`y\.

   - Su+. quye^'t lie^.t vo+'i Co^.ng Sa?n VN kho^ng chi? dde^'n tu+` nha` la~nh dda.o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, ma` co`n dde^'n tu+` Chie^'n Si~ LY' TO^'NG khi anh ki'ch pha't cuo^.c xuo^'ng ddu+o+`ng Quo^'c No^.i - Ha?i Ngoa.i cho^'ng BA^`U CU+? DDO^.C DDA?NG cu?a VC nga`y 20-5-07 tu+` ngay Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qu?a Gia?i Ly' To^'ng to^'i 18-5-2007\. Tru+o+'c ddo' ba nga`y, mo^.t ba?n to^?ng ke^'t ca'c bie^.n pha'p ha`nh ddo^.ng cho nga`y 20-5-2007 (nga`y ba^`u cu+?) dda~ ddu+o+.c Die^~n DDa`n Viet Marketing le^n lu+o+'i va` ddu+o+.c Die^~n DDa`n DDie^.n Tu+? Nuoc_VIETquocnoi giu'p chuye^?n ta?i ve^` VN\.


   LY' TO^'NG ra^'t quye^'t lie^.t trong vie^.c thu'c dda^?y da^n chu'ng VN NO^?I DA^.Y, va` tru+o+'c sau gi` cu~ng se~ co' ca'c ha.t nha^n la`m cho vie^.c ddu+'ng da^.y ta.i Quo^'c No^.i tha`nh hi`nh, nho+` va`o su+. tha^'t nha^n ta^m cu?a CSVN trong ca'c cuo^.c dda`n a'p, ba('t bo+' va` xu+? tu` da~ man ca'c chie^'n si~ da^n chu? hie^.n nay\. Nha^n da^n dda~ tha^'y ddu+o+.c bo^. ma(.t a'c qu?y cu?a CSVN, va` quo^'c te^' cu~ng va^.y\. Do ddo', ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i dda~ cho^'ng Co^.ng quye^'t lie^.t va` ddang cho+` Nguye^~n Minh Trie^'t sang My~ dde^? tha(?ng tay ddo^'i pho' vo+'i ngu+o+`i dda.i die^.n DDa?ng ta`n a'c ddang ba('t bo+' va` ca^`m tu` ca'c chie^'n si~ da^n chu? trong nu+o+'c\. LY' TO^'NG dda~o~ no'i ve^` cuo^.c "CA'CH MA.NG DDUA XE" cu?a anh va` ca'c bie^.n pha'p kha'c nha(`m thu'c dda^?y ca'c cuo^.c bie^?u ti`nh trong nu+o+'c die^~n ra\.


   Vi` LY' TO^'NG la` mo^.t ma^~u ngu+o+`i ra^'t co' a?nh hu+o+?ng dde^'n qua^`n chu'ng, nho+` ti'nh cha^'t "HU`NG" , "NA(NG DDO^.NG" va` su+. "HY SINH CHO DDA.I CUO^.C" cu?a anh, dda~ khie^'n chuye^'n ddi Ha?i Ngoa.i dda^`u tie^n cu?a anh ta.i Toronto sau khi tu+` Tha'i lan ve^` My~, dde^? chu? to.a Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qu?a GIA?I LY' TO^'NG cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, co' mo^.t y' nghia~ dda(.c bie^.t: TU+` BO? THE^' TRANH DDA^'U CA' NHA^N NGOA.N MU.C dde^? thay va`o ddo' la` ca'c ke^' hoa.ch ddu+o+.c tie^'n ha`nh mo^.t ca'ch co' he^. tho^'ng bo+?i ca'c bo^. o'c chie^'n lu+o+.c cu?a ca'c si~ phu va` ca'c nha` ca'ch ma.ng, chuye^n gia mo^.t lo`ng vi` nu+o+'c cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000\.


   Su+. tham gia cu?a LY' TO^'NG va`o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 va` GIA?I LY' TO^'NG ddu+o+.c Phong Tra`o mo+? ra la` CHUYE^?N DDIE^?M cho ddu+o+`ng lo^'i dda^'u tranh mo+'i cu?a LY' TO^'NG sau bao na(m nghie^`n nga^~m ve^` cuo^.c tranh dda^'u cho^'ng CSVN trong nha` tu` Tha'i Lan\. Pha?i no'i ra(`ng trong ti`nh the^' hie^.n nay, ha`nh ddo^.ng ca' nha^n kho' tha`nh co^ng trong vie^.c cho^'ng la.i mo^.t ta^.p ddoa`n va` he^. tho^'ng co' lie^n he^. quo^'c te^' va` ddu+o+.c su+. ba?o ve^. cu?a mo^.t cu+o+`ng quo^'c gia`u kha? na(ng kinh te^' va` phu+o+ng tie^.n\. Va` chi? co' su+. VA^.N DDO^.NG DA^N TO^.C tha`nh co^ng mo+'i co' the^? kha('c che^' ddu+o+.c ca'c ddie^`u kie^.n va` su+'c ma.nh no^.i ta.i va` ngoa.i lai cu?a mo^.t he^. tho^'ng kie^?u CSVN ma` tho^i\. Do ddo' pha?i ddu+'ng va`o TA^.P THE^? va` ti`m cho ddu+o+.c phu+o+ng thu+'c hu+~u hie^.u tie^'n ha`nh cuo^.c VA^.N DDO^.NG DA^N TO^.C\. Khi Va^.n DDo^.ng Da^n To^.c tha`nh co^ng chi'nh la` lu'c pha' vo+~ he^. tho^'ng CSVN, va` ca'c nguye^n ly' khoa ho.c cho phe'p pha' vo+~ he^. tho^'ng na`y na(`m o+? "LY' THUYE^'T LOA.N BIE^'N VE^` NGO.N TRIE^`U DA^NG CU?A TOA`N DA^N TO^.C" cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, do nha` la~nh dda.o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 - TS NGUYE^~N BA' LONG - bie^n soa.n tu+` na(m 1992, sau Nga`y Ca^`u Nguye^.n Cho Ho`a Bi`nh VN ta.i Vatican ma` o^ng la` mo^.t tha`nh vie^n tham du+., va` o^ng dda~ ddu+a ra TUYE^N NGO^N ROMA 92 ddu+o+.c loan ta?i ro^.ng ra~i bo+?i he^. tho^'ng truye^`n tho^ng cu?a o^ng Chu+~ Ba' Anh (dda~ qua ddo+`i) ra^'t cha^'n ddo^.ng tho+`i ddo'\.


   Vie^.t Nam Kho+?i Nghia~ se~ pha't xua^'t tu+` CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N trong ca'c ta^`ng lo+'p dda^'u tranh va` qua^`n chu'ng VN, va` chu'ng ta hy vo.ng LY' TO^'NG se~ la` cha^'t keo giu'p ke^'t ho+.p qua^`n chu'ng va` ca'c lu+.c lu+o+.ng dda^'u tranh la.i vo+'i nhau, nho+` HA^'P LU+.C va` LA^.P TRU+O+`NG cho^'ng CS cu?a anh kho^ng ai di. nghi., tru+o+'c sau chi? la` su+. THU'C DDA^?Y MO^.T CUO^.C NO^?I DA^.Y CU?A TOA`N DA^N, ra^'t ga^`n vo+'i ke^' hoa.ch thu'c dda^?y cuo^.c TRA`N LE^N CU?A DA^N TO^.C cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000\.


   No'i nhie^`u ve^` khi' the^' dda^'u tranh ma` que^n co^ng cu?a ta^.p the^? ca nha.c si~ cu~ng nhu+ MC My My ra^'t kho+?i sa('c va` lo^.ng la^~y trong Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? Gia?i Ly' To^'ng dde^m 18-5-2007 la` mo^.t thie^'u so't\. Album hi`nh buo^?i Le^~ cho tha^'y dda^y la` dde^m la`m MC tha`nh co^ng nha^'t trong cuo^.c ddo+`i ca si~ cu?a My My, va` Ban Tam Ca: My My, DDoan Nguye^n, Bi'ch Ye^'n; khi nhie^`u ngu+o+`i co^ng nha^.n dda^y la` tie^'t mu.c hay nha^'t va` dde.p nha^'t trong buo^?i Le^~ ho^m ddo'\.


   Trong so^' nhu+~ng ngu+o+`i dda~ ddo'ng go'p cho su+. tha`nh co^ng cu?a buo^?i Le^~, vo+'i so^' thu ga^`n 10000 Gia Kim, khi chi? chua^?n bi. co' mo^.t tha'ng, vu+`a mo+? cuo^.c thi, vu+`a ba'n ve', vu+`a cha^'m ba`i du+. thi, vu+`a dda(.t nha` ha`ng va` lo chu+o+ng tri`nh va(n nghe^., vu+`a lo ma'y bay va` kho' kha(n gia^'y to+` cu?a Ly' To^'ng, vu+`a bi. VC va` tay sai dda'nh pha' loan truye^`n ro^.ng ra~i ra(`ng Ly' To^'ng kho^ng the^? na`o qua ddu+o+.c, ddu+`ng mua ve'; nghia~ la` tra(m nga`n kho' kha(n; nhu+ng vo+'i su+. kie^n nha^~n va` quye^'t ta^m cu?a qu'y tha`nh vie^n Ban To^? Chu+'c (dda(.c bie^.t Th/t Nguye^~n Quo^'c Tha'i) va` su+. giu'p ddo+? cu?a anh chi. em CQN (dda(.c bie^.t anh Trung, anh Hoa`ng, chi. Lan, anh Giang , Ch/h Kho^i v.v.), ca'c kho' kha(n dda~ ddu+o+.c vu+o+.t qua va` LY' TO^'NG dda~ sang Toronto dde^m 16-5-07, ddu+o+.c ha`ng chu.c anh chi. em ra ddo'n ta.i phi tru+o+`ng, ngoa`i Ban To^? Chu+'c (go^`m chi. Da. Tha?o va` TS Nguye^~n Ba' Long)\.


   To'm la.i, tha`nh co^ng no^?i ba^.t trong Gia?i Ly' To^'ng va` Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? ky` na`y la` nho+` anh em CQN ve^` ma(.t to^? chu+'c va` ba'n ve', ke^? ca? pha^`n Cha`o Co+` va` Ma(.c Nie^.m; va` nhie^`u ngu+o+`i dde.p ha't hay trong chu+o+ng tri`nh va(n nghe^. (dda(.c bie^.t MC My My, Bi'ch Ye^'n, DDoan Nguye^n ra^'t tha`nh co^ng trong chu+o+ng tri`nh dde^m 18-5-07)\. Di~ nhie^n, na^ng cao tinh tha^`n chie^'n si~ va` giu+o+ng cao khi' the^' dda^'u tranh quye^'t tu+? vo+'i Co^.ng Sa?n la` vie^.c la`m cu?a hai nha` la~nh dda.o thie^n ve^` HA`NH DDO^.NG cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000: TS NGUYE^~N BA' LONG va` Chie^'n Si~ LY' TO^'NG\. Chi? co' QUYE^'T TU+? vo+'i CO^.NG SA?N mo+'i ddu+a dde^'n GIA?I PHO'NG DA^N TO^.C kho?i bo.n ca^`m thu' ddang ngu+. tri. ta.i VN hie^.n nay!

   PHOTO (Attachment):

   LY' TO^'NG, TRU+O+?NG BAN TO^? CHU+'C & GIA`N NGHE^. SI~ GIU'P VUI

   dde^m Co^ng Bo^' Ke^'t Qu?a Gia?i Ly' To^'ng cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000:

   Be^n pha?i LT: Tru+o+?ng Ban TC, MC My My, A'i Ly, Kim A'i\. Be^n tra'i LT:Va^n Khanh, Bi'ch Ye^'n, DDoan Nguye^n, Douglas Chu+o+ng, N.V\. Ho`a & Lu+u V\. Gio?i

   (thie^'u La^m Quy`nh Nhu+, Anh Phu.ng, Quo^'c Vu~, Tuye^'t Phu+o+.ng, ve^` khi ha't xong)

   LỄ CÔNG BỐ KẾT QỦA GIẢI LÝ TỐNG TỐI THỨ SÁU 18-5-2007 TẠI TORONTO: DÂNG TRÀN KHÍ THẾ ĐẤU TRANH NHƯNG CŨNG KHÔNG KÉM PHẦN LỘNG LẪY & TƯƠI MÁT NHỜ MC VÀ TẬP THỂ NGHỆ SĨ HÙNG HẬU


   Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN


   Chưa một lần nào mà Phong Trào Hiến Chương 2000 tập trung được một tổng lực hùng hậu cho một Lễ Công Bố Kết Quả một Giải Thi như kỳ này: Giải Lý Tống. Lý do là vì kỳ này có sự hiện diện của LÝ TỐNG, một vị anh hùng của người Việt, đã mấy lần hy sinh thân mạng, bay về Sài Gòn rãi truyền đơn "HÔ HÀO NỔI DẬY!" tại VN. Mặc dù đại cuộc chưa thành, nhưng sự hy sinh của LÝ TỐNG đã nung đúc tinh thần cho rất nhiều người dân Việt - Hải Ngoại cũng như Quốc Nội, để chờ dịp quật khởi trong tương lai.


   Sự hiện diện của LÝ TỐNG đêm 18-5-2007 tại Lễ Công Bố Kết Quả Giải Lý Tống do Phong Trào Hiến Chương 2000 tổ chức quả đã làm nức lòng đồng bào vàchiến sĩ, và buổi Lễ đã là một thành công đáng kể, mặc dù yếu tố thời gian và sự chuẩn bị khá cập râ.p. Đó là nhờ ba yếu tố sau đây:

   - Khí thế đấu tranh dâng cao qua Bản Tuyên Bố của nhà lãnh đạo Phong Trào Hiến Chương 2000, cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Giải Lý Tống và Lễ Công Bố Kết Quả tối 18-5-2007: TS NGUYỄN BÁ LONG đã khẳng định "TRIỆT ĐỂ VỚI CỘNG SẢN VÀ TAY SAI" và chỉ có một con đường đấu tranh duy nhất là "GIẢI THỂ CSVN", không có chuyện "HÒA HỢP HÒA GIẢI" theo đường lối của Nghị Quyết 36 mà đang được bọn tay sai Cộng Sản trong hàng ngũ tị nạn thi hành tại Hải Ngoại hiện nay. Phát động "CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN TRÊN KHẮP HẢI NGOẠI VÀ QUỐC NỘI" là đường lối đưa đến cuộc "BÙNG NỔ CÁCH MẠNG" toàn diện của Phong Trào Hiến Chương 2000 để DỨT ĐIỂM Cộng Sản và giải quyết vấn đề Dân Tô.c. Không bao giờ có chuyện Hòa Hợp Hòa Giải với Cộng Sản, trước một loài cầm thú đang tàn hại đất nước và tiêu diệt những nhà ái quốc chân chính muốn cứu Dân Tộc ra khỏi vòng tác hại của chủ nghiã và chế độ Cộng Sản, hiện đang bị chúng đàn áp man rợ với những bản án độc ác, vô lương. Nên chi đối với CSVN, chỉ có một con đường "TỬ CHIẾN", chứ không thể nào có "HÒA HỢP HÒA GIẢI". CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN sẽ được liên tục thúc đẩy đến ngày nào Cách mạng VN BÙNG NỔ và Đảng Cộng Sản "ĐỀN TỘI". Đó là con đường đối phó với CSVN để tạo sinh lộ cho Dân Tô.c. Cứ nhìn bộ mặt ác qủy của Công An NGUYỄN MINH TÂN khi hắn đưa tay BỊT MIỆNG CHA LÝ trước Tòa Án Thừa Thiên - Huế ngày 30-3-2007, thì ta có thể thấy ngay BỘ MẶT ÁC QỦY CỦA ĐẢNG CSVN, biểu lộ qua bộ mặt Ác Qủy của Công An NGUYỄN MINH TÂN, trong giờ khắc hắn BỊT MIỆNG CHA LÝ. Ác Qủy CSVN đã hiện rõ qua Ác Qủy NGUYỄN MINH TÂN trong giờ khắc đó, mà mọi người đều nhìn thấy qua BỨC HÌNH BỊT MIÊ.NG. Cho nên không có trông mong nào vào TÌNH TỰ DÂN TỘC mà Võ Văn Kiệt đang kêu gọi, mà phải TỬ CHIẾN để tự GIẢI THOÁT. Bởi vậy, CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN là nguyên lý chính GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, màø các nhà ái quốc cũng như các nhà đấu tranh chống Cộng Sản phải thúc đẩy cho bằng được , tự nhiên sẽ đẩy Đảng CSVN đến tận cùng tuyệt lộ và phải đền tội cho các tội ác mà Đảng này đã và đang gây ra cho mọi thành phần Dân Tộc và các Tôn Giáo. Không thể nào tránh được trận BÙNG NỔ giữa QUỐC DÂN và CỘNG SẢN để đi đến một kết thúc cuối cùng, cho phép có cuộc HỒI SINH DÂN TÔ.C. Hiện nay không có con đường DUNG THỨ (tolerance) mà Cộng Sản dành cho Đối Lập, cho nên cũng không có GIẢI PHÁP DÂN CHỦ cho đến khi nào BÙNG NO trận chiến quyết định giữa QUỐC DÂN và CỘNG SẢN, để đưa đến GIẢI THỂ HOÀN TOÀN hệ thống Cộng Sản tại VNÅ. Vì thế mà CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN cần được tích cực thúc đẩy vói mọi khiá cạnh thực hành của nó, và một cuộc thi sẽ được Phong Trào Hiến Chương 2000 mở ra để thúc đẩy bùng nổ cao trào này.

   - Sự quyết liệt với Cộng Sản VN không chỉ đến từ nhà lãnh đạo Phong Trào Hiến Chương 2000, mà còn đến từ Chiến Sĩ LÝ TỐNG khi anh kích phát cuộc xuống đường Quốc Nội - Hải Ngoại chống BẦU CỬ ĐỘC ĐẢNG của VC ngày 20-5-07 từ ngay Lễ Công Bố Kết Qủa Giải Lý Tống tối 18-5-2007. Trước đó ba ngày, một bản tổng kết các biện pháp hành động cho ngày 20-5-2007 (ngày bầu cử) đã được Diễn Đàn Viet Marketing lên lưới và được Diễn Đàn Điện Tử Nuoc_VIETquocnoi giúp chuyển tải về VN.


   LÝ TỐNG rất quyết liệt trong việc thúc đẩy dân chúng VN NỔI DẬY, và trước sau gì cũng sẽ có các hạt nhân làm cho việc đứng dậy tại Quốc Nội thành hình, nhờ vào sự thất nhân tâm của CSVN trong các cuộc đàn áp, bắt bớ và xử tù dã man các chiến sĩ dân chủ hiện nay. Nhân dân đã thấy được bộ mặt ác qủy của CSVN, và quốc tế cũng vâ.y. Do đó, người Việt hải ngoại đã chống Cộng quyết liệt và đang chờ Nguyễn Minh Triết sang Mỹ để thẳng tay đối phó với người đại diện Đảng tàn ác đang bắt bớ và cầm tù các chiến sĩ dân chủ trong nước. LÝ TỐNG đãõ nói về cuộc "CÁCH MẠNG ĐUA XE" của anh và các biện pháp khác nhằm thúc đẩy các cuộc biểu tình trong nước diễn ra.


   Vì LÝ TỐNG là một mẫu người rất có ảnh hưởng đến quần chúng, nhờ tính chất "HÙNG" , "NĂNG ĐỘNG" và sự "HY SINH CHO ĐẠI CUỘC" của anh, đã khiến chuyến đi Hải Ngoại đầu tiên của anh tại Toronto sau khi từ Thái lan về Mỹ, để chủ tọa Lễ Công Bố Kết Qủa GIẢI LÝ TỐNG của Phong Trào Hiến Chương 2000, có một ý nghiã đặc biệt: TỪ BỎ THẾ TRANH ĐẤU CÁ NHÂN NGOẠN MỤC để thay vào đó là các kế hoạch được tiến hành một cách có hệ thống bởi các bộ óc chiến lược của các sĩ phu và các nhà cách mạng, chuyên gia một lòng vì nước của Phong Trào Hiến Chương 2000.


   Sự tham gia của LÝ TỐNG vào Phong Trào Hiến Chương 2000 và GIẢI LÝ TỐNG được Phong Trào mở ra là CHUYỂN ĐIỂM cho đường lối đấu tranh mới của LÝ TỐNG sau bao năm nghiền ngẫm về cuộc tranh đấu chống CSVN trong nhà tù Thái Lan. Phải nói rằng trong tình thế hiện nay, hành động cá nhân khó thành công trong việc chống lại một tập đoàn và hệ thống có liên hệ quốc tế và được sự bảo vệ của một cường quốc giàu khả năng kinh tế và phương tiê.n. Và chỉ có sự VẬN ĐỘNG DÂN TỘC thành công mới có thể khắc chế được các điều kiện và sức mạnh nội tại và ngoại lai của một hệ thống kiểu CSVN mà thôi. Do đó phải đứng vào TẬP THỂ và tìm cho được phương thức hữu hiệu tiến hành cuộc VẬN ĐỘNG DÂN TÔ.C. Khi Vận Động Dân Tộc thành công chính là lúc phá vỡ hệ thống CSVN, và các nguyên lý khoa học cho phép phá vỡ hệ thống này nằm ở "LÝ THUYẾT LOẠN BIẾN VỀ NGỌN TRIỀU DÂNG CỦA TOÀN DÂN TỘC" của Phong Trào Hiến Chương 2000, do nhà lãnh đạo Phong Trào Hiến Chương 2000 - TS NGUYỄN BÁ LONG - biên soạn từ năm 1992, sau Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình VN tại Vatican mà ông là một thành viên tham dự, và ông đã đưa ra TUYÊN NGÔN ROMA 92 được loan tải rộng rãi bởi hệ thống truyền thông của ông Chữ Bá Anh (đã qua đời) rất chấn động thời đó.


   Việt Nam Khởi Nghiã sẽ phát xuất từ CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN trong các tầng lớp đấu tranh và quần chúng VN, và chúng ta hy vọng LÝ TỐNG sẽ là chất keo giúp kết hợp quần chúng và các lực lượng đấu tranh lại với nhau, nhờ HẤP LỰC và LẬP TRƯỜNG chống CS của anh không ai dị nghị, trước sau chỉ là sự THÚC ĐẨY MỘT CUỘC NỔI DẬY CỦA TOÀN DÂN, rất gần với kế hoạch thúc đẩy cuộc TRÀN LÊN CỦA DÂN TỘC của Phong Trào Hiến Chương 2000.


   Nói nhiều về khí thế đấu tranh mà quên công của tập thể ca nhạc sĩ cũng như MC My My rất khởi sắc và lộng lẫy trong Lễ Công Bố Kết Quả Giải Lý Tống đêm 18-5-2007 là một thiếu sót. Album hình buổi Lễ cho thấy đây là đêm làm MC thành công nhất trong cuộc đời ca sĩ của My My, và Ban Tam Ca: My My, Đoan Nguyên, Bích Yến; khi nhiều người công nhận đây là tiết mục hay nhất và đẹp nhất trong buổi Lễ hôm đó.


   Trong số những người đã đóng góp cho sự thành công của buổi Lễ, với số thu gần 10000 Gia Kim, khi chỉ chuẩn bị có một tháng, vừa mở cuộc thi, vừa bán vé, vừa chấm bài dự thi, vừa đặt nhà hàng và lo chương trình văn nghệ, vừa lo máy bay và khó khăn giấy tờ của Lý Tống, vừa bị VC và tay sai đánh phá loan truyền rộng rãi rằng Lý Tống không thể nào qua được, đừng mua vé; nghiã là trăm ngàn khó khăn; nhưng với sự kiên nhẫn và quyết tâm của qúy thành viên Ban Tổ Chức (đặc biệt Th/t Nguyễn Quốc Thái) và sự giúp đở của anh chị em CQN (đặc biệt anh Trung, anh Hoàng, chị Lan, anh Giang , Ch/h Khôi v.v.), các khó khăn đã được vượt qua và LÝ TỐNG đã sang Toronto đêm 16-5-07, được hàng chục anh chị em ra đón tại phi trường, ngoài Ban Tổ Chức (gồm chị Dạ Thảo và TS Nguyễn Bá Long).


   Tóm lại, thành công nổi bật trong Giải Lý Tống và Lễ Công Bố Kết Quả kỳ này là nhờ anh em CQN về mặt tổ chức và bán vé, kể cả phần Chào Cờ và Mặc Niệm; và nhiều người đẹp hát hay trong chương trình văn nghệ (đặc biệt MC My My, Bích Yến, Đoan Nguyên rất thành công trong chương trình đêm 18-5-07). Dĩ nhiên, nâng cao tinh thần chiến sĩ và giương cao khí thế đấu tranh quyết tử với Cộng Sản là việc làm của hai nhà lãnh đạo thiên về HÀNH ĐỘNG của Phong Trào Hiến Chương 2000: TS NGUYỄN BÁ LONG và Chiến Sĩ LÝ TỐNG. Chỉ có QUYẾT TỬ với CỘNG SẢN mới đưa đến GIẢI PHÓNG DÂN TỘC khỏi bọn cầm thú đang ngự trị tại VN hiện nay!

   PHOTO (Attachment):

   LÝ TỐNG, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC & GIÀN NGHỆ SĨ GIÚP VUI

   đêm Công Bố Kết Qủa Giải Lý Tống của Phong Trào Hiến Chương 2000:

   Bên phải LT: Trưởng Ban TC, MC My My, Ái Ly, Kim Ái. Bên trái LT:Vân Khanh, Bích Yến, Đoan Nguyên, Douglas Chương, N.V. Hòa & Lưu V. Giỏi

   (thiếu Lâm Quỳnh Như, Anh Phụng, Quốc Vũ, Tuyết Phượng, về khi hát xong)

    

   VNI

   LEÃ COÂNG BOÁ KEÁT QUÛA GIAÛI LYÙ TOÁNG TOÁI THÖÙ SAÙU 18-5-2007 TAÏI TORONTO: DAÂNG TRAØN KHÍ THEÁ ÑAÁU TRANH NHÖNG CUÕNG KHOÂNG KEÙM PHAÀN LOÄNG LAÃY & TÖÔI MAÙT NHÔØ MC VAØ TAÄP THEÅ NGHEÄ SÓ HUØNG HAÄU

   Dieãn Ñaøn Quoác Teá Cuûa Caùc Phong Traøo Daân Chuû VN

   Chöa moät laàn naøo maø Phong Traøo Hieán Chöông 2000 taäp trung ñöôïc moät toång löïc huøng haäu cho moät Leã Coâng Boá Keát Quaû moät Giaûi Thi nhö kyø naøy: Giaûi Lyù Toáng. Lyù do laø vì kyø naøy coù söï hieän dieän cuûa LYÙ TOÁNG, moät vò anh huøng cuûa ngöôøi Vieät, ñaõ maáy laàn hy sinh thaân maïng, bay veà Saøi Goøn raõi truyeàn ñôn "HOÂ HAØO NOÅI DAÄY!" taïi VN. Maëc duø ñaïi cuoäc chöa thaønh, nhöng söï hy sinh cuûa LYÙ TOÁNG ñaõ nung ñuùc tinh thaàn cho raát nhieàu ngöôøi daân Vieät - Haûi Ngoaïi cuõng nhö Quoác Noäi, ñeå chôø dòp quaät khôûi trong töông lai.

   Söï hieän dieän cuûa LYÙ TOÁNG ñeâm 18-5-2007 taïi Leã Coâng Boá Keát Quaû Giaûi Lyù Toáng do Phong Traøo Hieán Chöông 2000 toå chöùc quaû ñaõ laøm nöùc loøng ñoàng baøo vaøchieán só, vaø buoåi Leã ñaõ laø moät thaønh coâng ñaùng keå, maëc duø yeáu toá thôøi gian vaø söï chuaån bò khaù caäp raäp. Ñoù laø nhôø ba yeáu toá sau ñaây:

   - Khí theá ñaáu tranh daâng cao qua Baûn Tuyeân Boá cuûa nhaø laõnh ñaïo Phong Traøo Hieán Chöông 2000, cuõng laø Tröôûng Ban Toå Chöùc Giaûi Lyù Toáng vaø Leã Coâng Boá Keát Quaû toái 18-5-2007: TS NGUYEÃN BAÙ LONG ñaõ khaúng ñònh "TRIEÄT ÑEÅ VÔÙI COÄNG SAÛN VAØ TAY SAI" vaø chæ coù moät con ñöôøng ñaáu tranh duy nhaát laø "GIAÛI THEÅ CSVN", khoâng coù chuyeän "HOØA HÔÏP HOØA GIAÛI" theo ñöôøng loái cuûa Nghò Quyeát 36 maø ñang ñöôïc boïn tay sai Coäng Saûn trong haøng nguõ tò naïn thi haønh taïi Haûi Ngoaïi hieän nay. Phaùt ñoäng "CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN TREÂN KHAÉP HAÛI NGOAÏI VAØ QUOÁC NOÄI" laø ñöôøng loái ñöa ñeán cuoäc "BUØNG NOÅ CAÙCH MAÏNG" toaøn dieän cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000 ñeå DÖÙT ÑIEÅM Coäng Saûn vaø giaûi quyeát vaán ñeà Daân Toäc. Khoâng bao giôø coù chuyeän Hoøa Hôïp Hoøa Giaûi vôùi Coäng Saûn, tröôùc moät loaøi caàm thuù ñang taøn haïi ñaát nöôùc vaø tieâu dieät nhöõng nhaø aùi quoác chaân chính muoán cöùu Daân Toäc ra khoûi voøng taùc haïi cuûa chuû nghiaõ vaø cheá ñoä Coäng Saûn, hieän ñang bò chuùng ñaøn aùp man rôï vôùi nhöõng baûn aùn ñoäc aùc, voâ löông. Neân chi ñoái vôùi CSVN, chæ coù moät con ñöôøng "TÖÛ CHIEÁN", chöù khoâng theå naøo coù "HOØA HÔÏP HOØA GIAÛI". CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN seõ ñöôïc lieân tuïc thuùc ñaåy ñeán ngaøy naøo Caùch maïng VN BUØNG NOÅ vaø Ñaûng Coäng Saûn "ÑEÀN TOÄI". Ñoù laø con ñöôøng ñoái phoù vôùi CSVN ñeå taïo sinh loä cho Daân Toäc. Cöù nhìn boä maët aùc quûy cuûa Coâng An NGUYEÃN MINH TAÂN khi haén ñöa tay BÒT MIEÄNG CHA LYÙ tröôùc Toøa AÙn Thöøa Thieân - Hueá ngaøy 30-3-2007, thì ta coù theå thaáy ngay BOÄ MAËT AÙC QUÛY CUÛA ÑAÛNG CSVN, bieåu loä qua boä maët AÙc Quûy cuûa Coâng An NGUYEÃN MINH TAÂN, trong giôø khaéc haén BÒT MIEÄNG CHA LYÙ. AÙc Quûy CSVN ñaõ hieän roõ qua AÙc Quûy NGUYEÃN MINH TAÂN trong giôø khaéc ñoù, maø moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy qua BÖÙC HÌNH BÒT MIEÄNG. Cho neân khoâng coù troâng mong naøo vaøo TÌNH TÖÏ DAÂN TOÄC maø Voõ Vaên Kieät ñang keâu goïi, maø phaûi TÖÛ CHIEÁN ñeå töï GIAÛI THOAÙT. Bôûi vaäy, CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN laø nguyeân lyù chính GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC, maøø caùc nhaø aùi quoác cuõng nhö caùc nhaø ñaáu tranh choáng Coäng Saûn phaûi thuùc ñaåy cho baèng ñöôïc , töï nhieân seõ ñaåy Ñaûng CSVN ñeán taän cuøng tuyeät loä vaø phaûi ñeàn toäi cho caùc toäi aùc maø Ñaûng naøy ñaõ vaø ñang gaây ra cho moïi thaønh phaàn Daân Toäc vaø caùc Toân Giaùo. Khoâng theå naøo traùnh ñöôïc traän BUØNG NOÅ giöõa QUOÁC DAÂN vaø COÄNG SAÛN ñeå ñi ñeán moät keát thuùc cuoái cuøng, cho pheùp coù cuoäc HOÀI SINH DAÂN TOÄC. Hieän nay khoâng coù con ñöôøng DUNG THÖÙ (tolerance) maø Coäng Saûn daønh cho Ñoái Laäp, cho neân cuõng khoâng coù GIAÛI PHAÙP DAÂN CHUÛ cho ñeán khi naøo BUØNG NO traän chieán quyeát ñònh giöõa QUOÁC DAÂN vaø COÄNG SAÛN, ñeå ñöa ñeán GIAÛI THEÅ HOAØN TOAØN heä thoáng Coäng Saûn taïi VNÅ. Vì theá maø CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN caàn ñöôïc tích cöïc thuùc ñaåy voùi moïi khiaù caïnh thöïc haønh cuûa noù, vaø moät cuoäc thi seõ ñöôïc Phong Traøo Hieán Chöông 2000 môû ra ñeå thuùc ñaåy buøng noå cao traøo naøy.

   - Söï quyeát lieät vôùi Coäng Saûn VN khoâng chæ ñeán töø nhaø laõnh ñaïo Phong Traøo Hieán Chöông 2000, maø coøn ñeán töø Chieán Só LYÙ TOÁNG khi anh kích phaùt cuoäc xuoáng ñöôøng Quoác Noäi - Haûi Ngoaïi choáng BAÀU CÖÛ ÑOÄC ÑAÛNG cuûa VC ngaøy 20-5-07 töø ngay Leã Coâng Boá Keát Quûa Giaûi Lyù Toáng toái 18-5-2007. Tröôùc ñoù ba ngaøy, moät baûn toång keát caùc bieän phaùp haønh ñoäng cho ngaøy 20-5-2007 (ngaøy baàu cöû) ñaõ ñöôïc Dieãn Ñaøn Viet Marketing leân löôùi vaø ñöôïc Dieãn Ñaøn Ñieän Töû Nuoc_VIETquocnoi giuùp chuyeån taûi veà VN.

   LYÙ TOÁNG raát quyeát lieät trong vieäc thuùc ñaåy daân chuùng VN NOÅI DAÄY, vaø tröôùc sau gì cuõng seõ coù caùc haït nhaân laøm cho vieäc ñöùng daäy taïi Quoác Noäi thaønh hình, nhôø vaøo söï thaát nhaân taâm cuûa CSVN trong caùc cuoäc ñaøn aùp, baét bôù vaø xöû tuø daõ man caùc chieán só daân chuû hieän nay. Nhaân daân ñaõ thaáy ñöôïc boä maët aùc quûy cuûa CSVN, vaø quoác teá cuõng vaäy. Do ñoù, ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñaõ choáng Coäng quyeát lieät vaø ñang chôø Nguyeãn Minh Trieát sang Myõ ñeå thaúng tay ñoái phoù vôùi ngöôøi ñaïi dieän Ñaûng taøn aùc ñang baét bôù vaø caàm tuø caùc chieán só daân chuû trong nöôùc. LYÙ TOÁNG ñaõõ noùi veà cuoäc "CAÙCH MAÏNG ÑUA XE" cuûa anh vaø caùc bieän phaùp khaùc nhaèm thuùc ñaåy caùc cuoäc bieåu tình trong nöôùc dieãn ra.

   Vì LYÙ TOÁNG laø moät maãu ngöôøi raát coù aûnh höôûng ñeán quaàn chuùng, nhôø tính chaát "HUØNG" , "NAÊNG ÑOÄNG" vaø söï "HY SINH CHO ÑAÏI CUOÄC" cuûa anh, ñaõ khieán chuyeán ñi Haûi Ngoaïi ñaàu tieân cuûa anh taïi Toronto sau khi töø Thaùi lan veà Myõ, ñeå chuû toïa Leã Coâng Boá Keát Quûa GIAÛI LYÙ TOÁNG cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000, coù moät yù nghiaõ ñaëc bieät: TÖØ BOÛ THEÁ TRANH ÑAÁU CAÙ NHAÂN NGOAÏN MUÏC ñeå thay vaøo ñoù laø caùc keá hoaïch ñöôïc tieán haønh moät caùch coù heä thoáng bôûi caùc boä oùc chieán löôïc cuûa caùc só phu vaø caùc nhaø caùch maïng, chuyeân gia moät loøng vì nöôùc cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000.

   Söï tham gia cuûa LYÙ TOÁNG vaøo Phong Traøo Hieán Chöông 2000 vaø GIAÛI LYÙ TOÁNG ñöôïc Phong Traøo môû ra laø CHUYEÅN ÑIEÅM cho ñöôøng loái ñaáu tranh môùi cuûa LYÙ TOÁNG sau bao naêm nghieàn ngaãm veà cuoäc tranh ñaáu choáng CSVN trong nhaø tuø Thaùi Lan. Phaûi noùi raèng trong tình theá hieän nay, haønh ñoäng caù nhaân khoù thaønh coâng trong vieäc choáng laïi moät taäp ñoaøn vaø heä thoáng coù lieân heä quoác teá vaø ñöôïc söï baûo veä cuûa moät cöôøng quoác giaøu khaû naêng kinh teá vaø phöông tieän. Vaø chæ coù söï VAÄN ÑOÄNG DAÂN TOÄC thaønh coâng môùi coù theå khaéc cheá ñöôïc caùc ñieàu kieän vaø söùc maïnh noäi taïi vaø ngoaïi lai cuûa moät heä thoáng kieåu CSVN maø thoâi. Do ñoù phaûi ñöùng vaøo TAÄP THEÅ vaø tìm cho ñöôïc phöông thöùc höõu hieäu tieán haønh cuoäc VAÄN ÑOÄNG DAÂN TOÄC. Khi Vaän Ñoäng Daân Toäc thaønh coâng chính laø luùc phaù vôõ heä thoáng CSVN, vaø caùc nguyeân lyù khoa hoïc cho pheùp phaù vôõ heä thoáng naøy naèm ôû "LYÙ THUYEÁT LOAÏN BIEÁN VEÀ NGOÏN TRIEÀU DAÂNG CUÛA TOAØN DAÂN TOÄC" cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000, do nhaø laõnh ñaïo Phong Traøo Hieán Chöông 2000 - TS NGUYEÃN BAÙ LONG - bieân soaïn töø naêm 1992, sau Ngaøy Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình VN taïi Vatican maø oâng laø moät thaønh vieân tham döï, vaø oâng ñaõ ñöa ra TUYEÂN NGOÂN ROMA 92 ñöôïc loan taûi roäng raõi bôûi heä thoáng truyeàn thoâng cuûa oâng Chöõ Baù Anh (ñaõ qua ñôøi) raát chaán ñoäng thôøi ñoù.

   Vieät Nam Khôûi Nghiaõ seõ phaùt xuaát töø CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN trong caùc taàng lôùp ñaáu tranh vaø quaàn chuùng VN, vaø chuùng ta hy voïng LYÙ TOÁNG seõ laø chaát keo giuùp keát hôïp quaàn chuùng vaø caùc löïc löôïng ñaáu tranh laïi vôùi nhau, nhôø HAÁP LÖÏC vaø LAÄP TRÖÔØNG choáng CS cuûa anh khoâng ai dò nghò, tröôùc sau chæ laø söï THUÙC ÑAÅY MOÄT CUOÄC NOÅI DAÄY CUÛA TOAØN DAÂN, raát gaàn vôùi keá hoaïch thuùc ñaåy cuoäc TRAØN LEÂN CUÛA DAÂN TOÄC cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000.

   Noùi nhieàu veà khí theá ñaáu tranh maø queân coâng cuûa taäp theå ca nhaïc só cuõng nhö MC My My raát khôûi saéc vaø loäng laãy trong Leã Coâng Boá Keát Quaû Giaûi Lyù Toáng ñeâm 18-5-2007 laø moät thieáu soùt. Album hình buoåi Leã cho thaáy ñaây laø ñeâm laøm MC thaønh coâng nhaát trong cuoäc ñôøi ca só cuûa My My, vaø Ban Tam Ca: My My, Ñoan Nguyeân, Bích Yeán; khi nhieàu ngöôøi coâng nhaän ñaây laø tieát muïc hay nhaát vaø ñeïp nhaát trong buoåi Leã hoâm ñoù.

   Trong soá nhöõng ngöôøi ñaõ ñoùng goùp cho söï thaønh coâng cuûa buoåi Leã, vôùi soá thu gaàn 10000 Gia Kim, khi chæ chuaån bò coù moät thaùng, vöøa môû cuoäc thi, vöøa baùn veù, vöøa chaám baøi döï thi, vöøa ñaët nhaø haøng vaø lo chöông trình vaên ngheä, vöøa lo maùy bay vaø khoù khaên giaáy tôø cuûa Lyù Toáng, vöøa bò VC vaø tay sai ñaùnh phaù loan truyeàn roäng raõi raèng Lyù Toáng khoâng theå naøo qua ñöôïc, ñöøng mua veù; nghiaõ laø traêm ngaøn khoù khaên; nhöng vôùi söï kieân nhaãn vaø quyeát taâm cuûa quùy thaønh vieân Ban Toå Chöùc (ñaëc bieät Th/t Nguyeãn Quoác Thaùi) vaø söï giuùp ñôû cuûa anh chò em CQN (ñaëc bieät anh Trung, anh Hoaøng, chò Lan, anh Giang , Ch/h Khoâi v.v.), caùc khoù khaên ñaõ ñöôïc vöôït qua vaø LYÙ TOÁNG ñaõ sang Toronto ñeâm 16-5-07, ñöôïc haøng chuïc anh chò em ra ñoùn taïi phi tröôøng, ngoaøi Ban Toå Chöùc (goàm chò Daï Thaûo vaø TS Nguyeãn Baù Long).

   Toùm laïi, thaønh coâng noåi baät trong Giaûi Lyù Toáng vaø Leã Coâng Boá Keát Quaû kyø naøy laø nhôø anh em CQN veà maët toå chöùc vaø baùn veù, keå caû phaàn Chaøo Côø vaø Maëc Nieäm; vaø nhieàu ngöôøi ñeïp haùt hay trong chöông trình vaên ngheä (ñaëc bieät MC My My, Bích Yeán, Ñoan Nguyeân raát thaønh coâng trong chöông trình ñeâm 18-5-07). Dó nhieân, naâng cao tinh thaàn chieán só vaø giöông cao khí theá ñaáu tranh quyeát töû vôùi Coäng Saûn laø vieäc laøm cuûa hai nhaø laõnh ñaïo thieân veà HAØNH ÑOÄNG cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000: TS NGUYEÃN BAÙ LONG vaø Chieán Só LYÙ TOÁNG. Chæ coù QUYEÁT TÖÛ vôùi COÄNG SAÛN môùi ñöa ñeán GIAÛI PHOÙNG DAÂN TOÄC khoûi boïn caàm thuù ñang ngöï trò taïi VN hieän nay!

   PHOTO (Attachment):

   LYÙ TOÁNG, TRÖÔÛNG BAN TOÅ CHÖÙC & GIAØN NGHEÄ SÓ GIUÙP VUI

   ñeâm Coâng Boá Keát Quûa Giaûi Lyù Toáng cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000:

   Beân phaûi LT: Tröôûng Ban TC, MC My My, AÙi Ly, Kim AÙi. Beân traùi LT:Vaân Khanh, Bích Yeán, Ñoan Nguyeân, Douglas Chöông, N.V. Hoøa & Löu V. Gioûi

   (thieáu Laâm Quyønh Nhö, Anh Phuïng, Quoác Vuõ, Tuyeát Phöôïng, veà khi haùt xong)

  • vietmarketing
   Vietnet, UNICODE, VNI LỄ CÔNG BỐ KẾT QỦA GIẢI LÝ TỐNG TỐI THỨ SÁU 18-5-2007 TẠI TORONTO: DÂNG TRÀN KHÍ THẾ ĐẤU TRANH NHƯNG CŨNG
   Message 2 of 2 , Jun 1 7:01 PM
     

    Vietnet, UNICODE, VNI

     

    LE^~ CO^NG BO^' KE^'T QU?A GIA?I LY' TO^'NG TO^'I THU+' SA'U 18-5-2007 TA.I TORONTO: DA^NG TRA`N KHI' THE^' DDA^'U TRANH NHU+NG CU~NG KHO^NG KE'M PHA^`N LO^.NG LA^~Y & TU+O+I MA'T NHO+` MC VA` TA^.P THE^? NGHE^. SI~ HU`NG HA^.U


    Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN


    Chu+a mo^.t la^`n na`o ma` Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 ta^.p trung ddu+o+.c mo^.t to^?ng lu+.c hu`ng ha^.u cho mo^.t Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? mo^.t Gia?i Thi nhu+ ky` na`y: Gia?i Ly' To^'ng\. Ly' do la` vi` ky` na`y co' su+. hie^.n die^.n cu?a LY' TO^'NG, mo^.t vi. anh hu`ng cu?a ngu+o+`i Vie^.t, dda~ ma^'y la^`n hy sinh tha^n ma.ng, bay ve^` Sa`i Go`n ra~i truye^`n ddo+n "HO^ HA`O NO^?I DA^.Y!" ta.i VN\. Ma(.c du` dda.i cuo^.c chu+a tha`nh, nhu+ng su+. hy sinh cu?a LY' TO^'NG dda~ nung ddu'c tinh tha^`n cho ra^'t nhie^`u ngu+o+`i da^n Vie^.t - Ha?i Ngoa.i cu~ng nhu+ Quo^'c No^.i, dde^? cho+` di.p qua^.t kho+?i trong tu+o+ng lai\.


    Su+. hie^.n die^.n cu?a LY' TO^'NG dde^m 18-5-2007 ta.i Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? Gia?i Ly' To^'ng do Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 to^? chu+'c qua? dda~ la`m nu+'c lo`ng ddo^`ng ba`o va`chie^'n si~, va` buo^?i Le^~ dda~ la` mo^.t tha`nh co^ng dda'ng ke^?, ma(.c du` ye^'u to^' tho+`i gian va` su+. chua^?n bi. kha' ca^.p ra^.p\. DDo' la` nho+` ba ye^'u to^' sau dda^y:

    - Khi' the^' dda^'u tranh da^ng cao qua Ba?n Tuye^n Bo^' cu?a nha` la~nh dda.o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, cu~ng la` Tru+o+?ng Ban To^? Chu+'c Gia?i Ly' To^'ng va` Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? to^'i 18-5-2007: TS NGUYE^~N BA' LONG dda~ kha(?ng ddi.nh "TRIE^.T DDE^? VO+'I CO^.NG SA?N VA` TAY SAI" va` chi? co' mo^.t con ddu+o+`ng dda^'u tranh duy nha^'t la` "GIA?I THE^? CSVN", kho^ng co' chuye^.n "HO`A HO+.P HO`A GIA?I" theo ddu+o+`ng lo^'i cu?a Nghi. Quye^'t 36 ma` ddang ddu+o+.c bo.n tay sai Co^.ng Sa?n trong ha`ng ngu~ ti. na.n thi ha`nh ta.i Ha?i Ngoa.i hie^.n nay\. Pha't ddo^.ng "CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N TRE^N KHA('P HA?I NGOA.I VA` QUO^'C NO^.I" la` ddu+o+`ng lo^'i ddu+a dde^'n cuo^.c "BU`NG NO^? CA'CH MA.NG" toa`n die^.n cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 dde^? DU+'T DDIE^?M Co^.ng Sa?n va` gia?i quye^'t va^'n dde^` Da^n To^.c\. Kho^ng bao gio+` co' chuye^.n Ho`a Ho+.p Ho`a Gia?i vo+'i Co^.ng Sa?n, tru+o+'c mo^.t loa`i ca^`m thu' ddang ta`n ha.i dda^'t nu+o+'c va` tie^u die^.t nhu+~ng nha` a'i quo^'c cha^n chi'nh muo^'n cu+'u Da^n To^.c ra kho?i vo`ng ta'c ha.i cu?a chu? nghia~ va` che^' ddo^. Co^.ng Sa?n, hie^.n ddang bi. chu'ng dda`n a'p man ro+. vo+'i nhu+~ng ba?n a'n ddo^.c a'c, vo^ lu+o+ng\. Ne^n chi ddo^'i vo+'i CSVN, chi? co' mo^.t con ddu+o+`ng "TU+? CHIE^'N", chu+' kho^ng the^? na`o co' "HO`A HO+.P HO`A GIA?I"\. CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N se~ ddu+o+.c lie^n tu.c thu'c dda^?y dde^'n nga`y na`o Ca'ch ma.ng VN BU`NG NO^? va` DDa?ng Co^.ng Sa?n "DDE^`N TO^.I"\. DDo' la` con ddu+o+`ng ddo^'i pho' vo+'i CSVN dde^? ta.o sinh lo^. cho Da^n To^.c\. Cu+' nhi`n bo^. ma(.t a'c qu?y cu?a Co^ng An NGUYE^~N MINH TA^N khi ha('n ddu+a tay BI.T MIE^.NG CHA LY' tru+o+'c To`a A'n Thu+`a Thie^n - Hue^' nga`y 30-3-2007, thi` ta co' the^? tha^'y ngay BO^. MA(.T A'C QU?Y CU?A DDA?NG CSVN, bie^?u lo^. qua bo^. ma(.t A'c Qu?y cu?a Co^ng An NGUYE^~N MINH TA^N, trong gio+` kha('c ha('n BI.T MIE^.NG CHA LY'\. A'c Qu?y CSVN dda~ hie^.n ro~ qua A'c Qu?y NGUYE^~N MINH TA^N trong gio+` kha('c ddo', ma` mo.i ngu+o+`i dde^`u nhi`n tha^'y qua BU+'C HI`NH BI.T MIE^.NG\. Cho ne^n kho^ng co' tro^ng mong na`o va`o TI`NH TU+. DA^N TO^.C ma` Vo~ Va(n Kie^.t ddang ke^u go.i, ma` pha?i TU+? CHIE^'N dde^? tu+. GIA?I THOA'T\. Bo+?i va^.y, CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N la` nguye^n ly' chi'nh GIA?I QUYE^'T VA^'N DDE^` DA^N TO^.C, ma`ø ca'c nha` a'i quo^'c cu~ng nhu+ ca'c nha` dda^'u tranh cho^'ng Co^.ng Sa?n pha?i thu'c dda^?y cho ba(`ng ddu+o+.c , tu+. nhie^n se~ dda^?y DDa?ng CSVN dde^'n ta^.n cu`ng tuye^.t lo^. va` pha?i dde^`n to^.i cho ca'c to^.i a'c ma` DDa?ng na`y dda~ va` ddang ga^y ra cho mo.i tha`nh pha^`n Da^n To^.c va` ca'c To^n Gia'o\. Kho^ng the^? na`o tra'nh ddu+o+.c tra^.n BU`NG NO^? giu+~a QUO^'C DA^N va` CO^.NG SA?N dde^? ddi dde^'n mo^.t ke^'t thu'c cuo^'i cu`ng, cho phe'p co' cuo^.c HO^`I SINH DA^N TO^.C\. Hie^.n nay kho^ng co' con ddu+o+`ng DUNG THU+' (tolerance) ma` Co^.ng Sa?n da`nh cho DDo^'i La^.p, cho ne^n cu~ng kho^ng co' GIA?I PHA'P DA^N CHU? cho dde^'n khi na`o BU`NG NO tra^.n chie^'n quye^'t ddi.nh giu+~a QUO^'C DA^N va` CO^.NG SA?N, dde^? ddu+a dde^'n GIA?I THE^? HOA`N TOA`N he^. tho^'ng Co^.ng Sa?n ta.i VNÅ\. Vi` the^' ma` CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N ca^`n ddu+o+.c ti'ch cu+.c thu'c dda^?y vo'i mo.i khia' ca.nh thu+.c ha`nh cu?a no', va` mo^.t cuo^.c thi se~ ddu+o+.c Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 mo+? ra dde^? thu'c dda^?y bu`ng no^? cao tra`o na`y\.

    - Su+. quye^'t lie^.t vo+'i Co^.ng Sa?n VN kho^ng chi? dde^'n tu+` nha` la~nh dda.o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, ma` co`n dde^'n tu+` Chie^'n Si~ LY' TO^'NG khi anh ki'ch pha't cuo^.c xuo^'ng ddu+o+`ng Quo^'c No^.i - Ha?i Ngoa.i cho^'ng BA^`U CU+? DDO^.C DDA?NG cu?a VC nga`y 20-5-07 tu+` ngay Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qu?a Gia?i Ly' To^'ng to^'i 18-5-2007\. Tru+o+'c ddo' ba nga`y, mo^.t ba?n to^?ng ke^'t ca'c bie^.n pha'p ha`nh ddo^.ng cho nga`y 20-5-2007 (nga`y ba^`u cu+?) dda~ ddu+o+.c Die^~n DDa`n Viet Marketing le^n lu+o+'i va` ddu+o+.c Die^~n DDa`n DDie^.n Tu+? Nuoc_VIETquocnoi giu'p chuye^?n ta?i ve^` VN\.


    LY' TO^'NG ra^'t quye^'t lie^.t trong vie^.c thu'c dda^?y da^n chu'ng VN NO^?I DA^.Y, va` tru+o+'c sau gi` cu~ng se~ co' ca'c ha.t nha^n la`m cho vie^.c ddu+'ng da^.y ta.i Quo^'c No^.i tha`nh hi`nh, nho+` va`o su+. tha^'t nha^n ta^m cu?a CSVN trong ca'c cuo^.c dda`n a'p, ba('t bo+' va` xu+? tu` da~ man ca'c chie^'n si~ da^n chu? hie^.n nay\. Nha^n da^n dda~ tha^'y ddu+o+.c bo^. ma(.t a'c qu?y cu?a CSVN, va` quo^'c te^' cu~ng va^.y\. Do ddo', ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i dda~ cho^'ng Co^.ng quye^'t lie^.t va` ddang cho+` Nguye^~n Minh Trie^'t sang My~ dde^? tha(?ng tay ddo^'i pho' vo+'i ngu+o+`i dda.i die^.n DDa?ng ta`n a'c ddang ba('t bo+' va` ca^`m tu` ca'c chie^'n si~ da^n chu? trong nu+o+'c\. LY' TO^'NG dda~o~ no'i ve^` cuo^.c "CA'CH MA.NG DDUA XE" cu?a anh va` ca'c bie^.n pha'p kha'c nha(`m thu'c dda^?y ca'c cuo^.c bie^?u ti`nh trong nu+o+'c die^~n ra\.


    Vi` LY' TO^'NG la` mo^.t ma^~u ngu+o+`i ra^'t co' a?nh hu+o+?ng dde^'n qua^`n chu'ng, nho+` ti'nh cha^'t "HU`NG" , "NA(NG DDO^.NG" va` su+. "HY SINH CHO DDA.I CUO^.C" cu?a anh, dda~ khie^'n chuye^'n ddi Ha?i Ngoa.i dda^`u tie^n cu?a anh ta.i Toronto sau khi tu+` Tha'i lan ve^` My~, dde^? chu? to.a Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qu?a GIA?I LY' TO^'NG cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, co' mo^.t y' nghia~ dda(.c bie^.t: TU+` BO? THE^' TRANH DDA^'U CA' NHA^N NGOA.N MU.C dde^? thay va`o ddo' la` ca'c ke^' hoa.ch ddu+o+.c tie^'n ha`nh mo^.t ca'ch co' he^. tho^'ng bo+?i ca'c bo^. o'c chie^'n lu+o+.c cu?a ca'c si~ phu va` ca'c nha` ca'ch ma.ng, chuye^n gia mo^.t lo`ng vi` nu+o+'c cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000\.


    Su+. tham gia cu?a LY' TO^'NG va`o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 va` GIA?I LY' TO^'NG ddu+o+.c Phong Tra`o mo+? ra la` CHUYE^?N DDIE^?M cho ddu+o+`ng lo^'i dda^'u tranh mo+'i cu?a LY' TO^'NG sau bao na(m nghie^`n nga^~m ve^` cuo^.c tranh dda^'u cho^'ng CSVN trong nha` tu` Tha'i Lan\. Pha?i no'i ra(`ng trong ti`nh the^' hie^.n nay, ha`nh ddo^.ng ca' nha^n kho' tha`nh co^ng trong vie^.c cho^'ng la.i mo^.t ta^.p ddoa`n va` he^. tho^'ng co' lie^n he^. quo^'c te^' va` ddu+o+.c su+. ba?o ve^. cu?a mo^.t cu+o+`ng quo^'c gia`u kha? na(ng kinh te^' va` phu+o+ng tie^.n\. Va` chi? co' su+. VA^.N DDO^.NG DA^N TO^.C tha`nh co^ng mo+'i co' the^? kha('c che^' ddu+o+.c ca'c ddie^`u kie^.n va` su+'c ma.nh no^.i ta.i va` ngoa.i lai cu?a mo^.t he^. tho^'ng kie^?u CSVN ma` tho^i\. Do ddo' pha?i ddu+'ng va`o TA^.P THE^? va` ti`m cho ddu+o+.c phu+o+ng thu+'c hu+~u hie^.u tie^'n ha`nh cuo^.c VA^.N DDO^.NG DA^N TO^.C\. Khi Va^.n DDo^.ng Da^n To^.c tha`nh co^ng chi'nh la` lu'c pha' vo+~ he^. tho^'ng CSVN, va` ca'c nguye^n ly' khoa ho.c cho phe'p pha' vo+~ he^. tho^'ng na`y na(`m o+? "LY' THUYE^'T LOA.N BIE^'N VE^` NGO.N TRIE^`U DA^NG CU?A TOA`N DA^N TO^.C" cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000, do nha` la~nh dda.o Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 - TS NGUYE^~N BA' LONG - bie^n soa.n tu+` na(m 1992, sau Nga`y Ca^`u Nguye^.n Cho Ho`a Bi`nh VN ta.i Vatican ma` o^ng la` mo^.t tha`nh vie^n tham du+., va` o^ng dda~ ddu+a ra TUYE^N NGO^N ROMA 92 ddu+o+.c loan ta?i ro^.ng ra~i bo+?i he^. tho^'ng truye^`n tho^ng cu?a o^ng Chu+~ Ba' Anh (dda~ qua ddo+`i) ra^'t cha^'n ddo^.ng tho+`i ddo'\.


    Vie^.t Nam Kho+?i Nghia~ se~ pha't xua^'t tu+` CAO TRA`O THI' MA.NG VO+'I CO^.NG SA?N trong ca'c ta^`ng lo+'p dda^'u tranh va` qua^`n chu'ng VN, va` chu'ng ta hy vo.ng LY' TO^'NG se~ la` cha^'t keo giu'p ke^'t ho+.p qua^`n chu'ng va` ca'c lu+.c lu+o+.ng dda^'u tranh la.i vo+'i nhau, nho+` HA^'P LU+.C va` LA^.P TRU+O+`NG cho^'ng CS cu?a anh kho^ng ai di. nghi., tru+o+'c sau chi? la` su+. THU'C DDA^?Y MO^.T CUO^.C NO^?I DA^.Y CU?A TOA`N DA^N, ra^'t ga^`n vo+'i ke^' hoa.ch thu'c dda^?y cuo^.c TRA`N LE^N CU?A DA^N TO^.C cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000\.


    No'i nhie^`u ve^` khi' the^' dda^'u tranh ma` que^n co^ng cu?a ta^.p the^? ca nha.c si~ cu~ng nhu+ MC My My ra^'t kho+?i sa('c va` lo^.ng la^~y trong Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? Gia?i Ly' To^'ng dde^m 18-5-2007 la` mo^.t thie^'u so't\. Album hi`nh buo^?i Le^~ cho tha^'y dda^y la` dde^m la`m MC tha`nh co^ng nha^'t trong cuo^.c ddo+`i ca si~ cu?a My My, va` Ban Tam Ca: My My, DDoan Nguye^n, Bi'ch Ye^'n; khi nhie^`u ngu+o+`i co^ng nha^.n dda^y la` tie^'t mu.c hay nha^'t va` dde.p nha^'t trong buo^?i Le^~ ho^m ddo'\.


    Trong so^' nhu+~ng ngu+o+`i dda~ ddo'ng go'p cho su+. tha`nh co^ng cu?a buo^?i Le^~, vo+'i so^' thu ga^`n 10000 Gia Kim, khi chi? chua^?n bi. co' mo^.t tha'ng, vu+`a mo+? cuo^.c thi, vu+`a ba'n ve', vu+`a cha^'m ba`i du+. thi, vu+`a dda(.t nha` ha`ng va` lo chu+o+ng tri`nh va(n nghe^., vu+`a lo ma'y bay va` kho' kha(n gia^'y to+` cu?a Ly' To^'ng, vu+`a bi. VC va` tay sai dda'nh pha' loan truye^`n ro^.ng ra~i ra(`ng Ly' To^'ng kho^ng the^? na`o qua ddu+o+.c, ddu+`ng mua ve'; nghia~ la` tra(m nga`n kho' kha(n; nhu+ng vo+'i su+. kie^n nha^~n va` quye^'t ta^m cu?a qu'y tha`nh vie^n Ban To^? Chu+'c (dda(.c bie^.t Th/t Nguye^~n Quo^'c Tha'i) va` su+. giu'p ddo+? cu?a anh chi. em CQN (dda(.c bie^.t anh Trung, anh Hoa`ng, chi. Lan, anh Giang , Ch/h Kho^i v.v.), ca'c kho' kha(n dda~ ddu+o+.c vu+o+.t qua va` LY' TO^'NG dda~ sang Toronto dde^m 16-5-07, ddu+o+.c ha`ng chu.c anh chi. em ra ddo'n ta.i phi tru+o+`ng, ngoa`i Ban To^? Chu+'c (go^`m chi. Da. Tha?o va` TS Nguye^~n Ba' Long)\.


    To'm la.i, tha`nh co^ng no^?i ba^.t trong Gia?i Ly' To^'ng va` Le^~ Co^ng Bo^' Ke^'t Qua? ky` na`y la` nho+` anh em CQN ve^` ma(.t to^? chu+'c va` ba'n ve', ke^? ca? pha^`n Cha`o Co+` va` Ma(.c Nie^.m; va` nhie^`u ngu+o+`i dde.p ha't hay trong chu+o+ng tri`nh va(n nghe^. (dda(.c bie^.t MC My My, Bi'ch Ye^'n, DDoan Nguye^n ra^'t tha`nh co^ng trong chu+o+ng tri`nh dde^m 18-5-07)\. Di~ nhie^n, na^ng cao tinh tha^`n chie^'n si~ va` giu+o+ng cao khi' the^' dda^'u tranh quye^'t tu+? vo+'i Co^.ng Sa?n la` vie^.c la`m cu?a hai nha` la~nh dda.o thie^n ve^` HA`NH DDO^.NG cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000: TS NGUYE^~N BA' LONG va` Chie^'n Si~ LY' TO^'NG\. Chi? co' QUYE^'T TU+? vo+'i CO^.NG SA?N mo+'i ddu+a dde^'n GIA?I PHO'NG DA^N TO^.C kho?i bo.n ca^`m thu' ddang ngu+. tri. ta.i VN hie^.n nay!

    PHOTO (Attachment):

    LY' TO^'NG, TRU+O+?NG BAN TO^? CHU+'C & GIA`N NGHE^. SI~ GIU'P VUI

    dde^m Co^ng Bo^' Ke^'t Qu?a Gia?i Ly' To^'ng cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000:

    Be^n pha?i LT: Tru+o+?ng Ban TC, MC My My, A'i Ly, Kim A'i\. Be^n tra'i LT:Va^n Khanh, Bi'ch Ye^'n, DDoan Nguye^n, Douglas Chu+o+ng, N.V\. Ho`a & Lu+u V\. Gio?i

    (thie^'u La^m Quy`nh Nhu+, Anh Phu.ng, Quo^'c Vu~, Tuye^'t Phu+o+.ng, ve^` khi ha't xong)

    LỄ CÔNG BỐ KẾT QỦA GIẢI LÝ TỐNG TỐI THỨ SÁU 18-5-2007 TẠI TORONTO: DÂNG TRÀN KHÍ THẾ ĐẤU TRANH NHƯNG CŨNG KHÔNG KÉM PHẦN LỘNG LẪY & TƯƠI MÁT NHỜ MC VÀ TẬP THỂ NGHỆ SĨ HÙNG HẬU


    Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN


    Chưa một lần nào mà Phong Trào Hiến Chương 2000 tập trung được một tổng lực hùng hậu cho một Lễ Công Bố Kết Quả một Giải Thi như kỳ này: Giải Lý Tống. Lý do là vì kỳ này có sự hiện diện của LÝ TỐNG, một vị anh hùng của người Việt, đã mấy lần hy sinh thân mạng, bay về Sài Gòn rãi truyền đơn "HÔ HÀO NỔI DẬY!" tại VN. Mặc dù đại cuộc chưa thành, nhưng sự hy sinh của LÝ TỐNG đã nung đúc tinh thần cho rất nhiều người dân Việt - Hải Ngoại cũng như Quốc Nội, để chờ dịp quật khởi trong tương lai.


    Sự hiện diện của LÝ TỐNG đêm 18-5-2007 tại Lễ Công Bố Kết Quả Giải Lý Tống do Phong Trào Hiến Chương 2000 tổ chức quả đã làm nức lòng đồng bào vàchiến sĩ, và buổi Lễ đã là một thành công đáng kể, mặc dù yếu tố thời gian và sự chuẩn bị khá cập râ.p. Đó là nhờ ba yếu tố sau đây:

    - Khí thế đấu tranh dâng cao qua Bản Tuyên Bố của nhà lãnh đạo Phong Trào Hiến Chương 2000, cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Giải Lý Tống và Lễ Công Bố Kết Quả tối 18-5-2007: TS NGUYỄN BÁ LONG đã khẳng định "TRIỆT ĐỂ VỚI CỘNG SẢN VÀ TAY SAI" và chỉ có một con đường đấu tranh duy nhất là "GIẢI THỂ CSVN", không có chuyện "HÒA HỢP HÒA GIẢI" theo đường lối của Nghị Quyết 36 mà đang được bọn tay sai Cộng Sản trong hàng ngũ tị nạn thi hành tại Hải Ngoại hiện nay. Phát động "CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN TRÊN KHẮP HẢI NGOẠI VÀ QUỐC NỘI" là đường lối đưa đến cuộc "BÙNG NỔ CÁCH MẠNG" toàn diện của Phong Trào Hiến Chương 2000 để DỨT ĐIỂM Cộng Sản và giải quyết vấn đề Dân Tô.c. Không bao giờ có chuyện Hòa Hợp Hòa Giải với Cộng Sản, trước một loài cầm thú đang tàn hại đất nước và tiêu diệt những nhà ái quốc chân chính muốn cứu Dân Tộc ra khỏi vòng tác hại của chủ nghiã và chế độ Cộng Sản, hiện đang bị chúng đàn áp man rợ với những bản án độc ác, vô lương. Nên chi đối với CSVN, chỉ có một con đường "TỬ CHIẾN", chứ không thể nào có "HÒA HỢP HÒA GIẢI". CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN sẽ được liên tục thúc đẩy đến ngày nào Cách mạng VN BÙNG NỔ và Đảng Cộng Sản "ĐỀN TỘI". Đó là con đường đối phó với CSVN để tạo sinh lộ cho Dân Tô.c. Cứ nhìn bộ mặt ác qủy của Công An NGUYỄN MINH TÂN khi hắn đưa tay BỊT MIỆNG CHA LÝ trước Tòa Án Thừa Thiên - Huế ngày 30-3-2007, thì ta có thể thấy ngay BỘ MẶT ÁC QỦY CỦA ĐẢNG CSVN, biểu lộ qua bộ mặt Ác Qủy của Công An NGUYỄN MINH TÂN, trong giờ khắc hắn BỊT MIỆNG CHA LÝ. Ác Qủy CSVN đã hiện rõ qua Ác Qủy NGUYỄN MINH TÂN trong giờ khắc đó, mà mọi người đều nhìn thấy qua BỨC HÌNH BỊT MIÊ.NG. Cho nên không có trông mong nào vào TÌNH TỰ DÂN TỘC mà Võ Văn Kiệt đang kêu gọi, mà phải TỬ CHIẾN để tự GIẢI THOÁT. Bởi vậy, CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN là nguyên lý chính GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, màø các nhà ái quốc cũng như các nhà đấu tranh chống Cộng Sản phải thúc đẩy cho bằng được , tự nhiên sẽ đẩy Đảng CSVN đến tận cùng tuyệt lộ và phải đền tội cho các tội ác mà Đảng này đã và đang gây ra cho mọi thành phần Dân Tộc và các Tôn Giáo. Không thể nào tránh được trận BÙNG NỔ giữa QUỐC DÂN và CỘNG SẢN để đi đến một kết thúc cuối cùng, cho phép có cuộc HỒI SINH DÂN TÔ.C. Hiện nay không có con đường DUNG THỨ (tolerance) mà Cộng Sản dành cho Đối Lập, cho nên cũng không có GIẢI PHÁP DÂN CHỦ cho đến khi nào BÙNG NO trận chiến quyết định giữa QUỐC DÂN và CỘNG SẢN, để đưa đến GIẢI THỂ HOÀN TOÀN hệ thống Cộng Sản tại VNÅ. Vì thế mà CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN cần được tích cực thúc đẩy vói mọi khiá cạnh thực hành của nó, và một cuộc thi sẽ được Phong Trào Hiến Chương 2000 mở ra để thúc đẩy bùng nổ cao trào này.

    - Sự quyết liệt với Cộng Sản VN không chỉ đến từ nhà lãnh đạo Phong Trào Hiến Chương 2000, mà còn đến từ Chiến Sĩ LÝ TỐNG khi anh kích phát cuộc xuống đường Quốc Nội - Hải Ngoại chống BẦU CỬ ĐỘC ĐẢNG của VC ngày 20-5-07 từ ngay Lễ Công Bố Kết Qủa Giải Lý Tống tối 18-5-2007. Trước đó ba ngày, một bản tổng kết các biện pháp hành động cho ngày 20-5-2007 (ngày bầu cử) đã được Diễn Đàn Viet Marketing lên lưới và được Diễn Đàn Điện Tử Nuoc_VIETquocnoi giúp chuyển tải về VN.


    LÝ TỐNG rất quyết liệt trong việc thúc đẩy dân chúng VN NỔI DẬY, và trước sau gì cũng sẽ có các hạt nhân làm cho việc đứng dậy tại Quốc Nội thành hình, nhờ vào sự thất nhân tâm của CSVN trong các cuộc đàn áp, bắt bớ và xử tù dã man các chiến sĩ dân chủ hiện nay. Nhân dân đã thấy được bộ mặt ác qủy của CSVN, và quốc tế cũng vâ.y. Do đó, người Việt hải ngoại đã chống Cộng quyết liệt và đang chờ Nguyễn Minh Triết sang Mỹ để thẳng tay đối phó với người đại diện Đảng tàn ác đang bắt bớ và cầm tù các chiến sĩ dân chủ trong nước. LÝ TỐNG đãõ nói về cuộc "CÁCH MẠNG ĐUA XE" của anh và các biện pháp khác nhằm thúc đẩy các cuộc biểu tình trong nước diễn ra.


    Vì LÝ TỐNG là một mẫu người rất có ảnh hưởng đến quần chúng, nhờ tính chất "HÙNG" , "NĂNG ĐỘNG" và sự "HY SINH CHO ĐẠI CUỘC" của anh, đã khiến chuyến đi Hải Ngoại đầu tiên của anh tại Toronto sau khi từ Thái lan về Mỹ, để chủ tọa Lễ Công Bố Kết Qủa GIẢI LÝ TỐNG của Phong Trào Hiến Chương 2000, có một ý nghiã đặc biệt: TỪ BỎ THẾ TRANH ĐẤU CÁ NHÂN NGOẠN MỤC để thay vào đó là các kế hoạch được tiến hành một cách có hệ thống bởi các bộ óc chiến lược của các sĩ phu và các nhà cách mạng, chuyên gia một lòng vì nước của Phong Trào Hiến Chương 2000.


    Sự tham gia của LÝ TỐNG vào Phong Trào Hiến Chương 2000 và GIẢI LÝ TỐNG được Phong Trào mở ra là CHUYỂN ĐIỂM cho đường lối đấu tranh mới của LÝ TỐNG sau bao năm nghiền ngẫm về cuộc tranh đấu chống CSVN trong nhà tù Thái Lan. Phải nói rằng trong tình thế hiện nay, hành động cá nhân khó thành công trong việc chống lại một tập đoàn và hệ thống có liên hệ quốc tế và được sự bảo vệ của một cường quốc giàu khả năng kinh tế và phương tiê.n. Và chỉ có sự VẬN ĐỘNG DÂN TỘC thành công mới có thể khắc chế được các điều kiện và sức mạnh nội tại và ngoại lai của một hệ thống kiểu CSVN mà thôi. Do đó phải đứng vào TẬP THỂ và tìm cho được phương thức hữu hiệu tiến hành cuộc VẬN ĐỘNG DÂN TÔ.C. Khi Vận Động Dân Tộc thành công chính là lúc phá vỡ hệ thống CSVN, và các nguyên lý khoa học cho phép phá vỡ hệ thống này nằm ở "LÝ THUYẾT LOẠN BIẾN VỀ NGỌN TRIỀU DÂNG CỦA TOÀN DÂN TỘC" của Phong Trào Hiến Chương 2000, do nhà lãnh đạo Phong Trào Hiến Chương 2000 - TS NGUYỄN BÁ LONG - biên soạn từ năm 1992, sau Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình VN tại Vatican mà ông là một thành viên tham dự, và ông đã đưa ra TUYÊN NGÔN ROMA 92 được loan tải rộng rãi bởi hệ thống truyền thông của ông Chữ Bá Anh (đã qua đời) rất chấn động thời đó.


    Việt Nam Khởi Nghiã sẽ phát xuất từ CAO TRÀO THÍ MẠNG VỚI CỘNG SẢN trong các tầng lớp đấu tranh và quần chúng VN, và chúng ta hy vọng LÝ TỐNG sẽ là chất keo giúp kết hợp quần chúng và các lực lượng đấu tranh lại với nhau, nhờ HẤP LỰC và LẬP TRƯỜNG chống CS của anh không ai dị nghị, trước sau chỉ là sự THÚC ĐẨY MỘT CUỘC NỔI DẬY CỦA TOÀN DÂN, rất gần với kế hoạch thúc đẩy cuộc TRÀN LÊN CỦA DÂN TỘC của Phong Trào Hiến Chương 2000.


    Nói nhiều về khí thế đấu tranh mà quên công của tập thể ca nhạc sĩ cũng như MC My My rất khởi sắc và lộng lẫy trong Lễ Công Bố Kết Quả Giải Lý Tống đêm 18-5-2007 là một thiếu sót. Album hình buổi Lễ cho thấy đây là đêm làm MC thành công nhất trong cuộc đời ca sĩ của My My, và Ban Tam Ca: My My, Đoan Nguyên, Bích Yến; khi nhiều người công nhận đây là tiết mục hay nhất và đẹp nhất trong buổi Lễ hôm đó.


    Trong số những người đã đóng góp cho sự thành công của buổi Lễ, với số thu gần 10000 Gia Kim, khi chỉ chuẩn bị có một tháng, vừa mở cuộc thi, vừa bán vé, vừa chấm bài dự thi, vừa đặt nhà hàng và lo chương trình văn nghệ, vừa lo máy bay và khó khăn giấy tờ của Lý Tống, vừa bị VC và tay sai đánh phá loan truyền rộng rãi rằng Lý Tống không thể nào qua được, đừng mua vé; nghiã là trăm ngàn khó khăn; nhưng với sự kiên nhẫn và quyết tâm của qúy thành viên Ban Tổ Chức (đặc biệt Th/t Nguyễn Quốc Thái) và sự giúp đở của anh chị em CQN (đặc biệt anh Trung, anh Hoàng, chị Lan, anh Giang , Ch/h Khôi v.v.), các khó khăn đã được vượt qua và LÝ TỐNG đã sang Toronto đêm 16-5-07, được hàng chục anh chị em ra đón tại phi trường, ngoài Ban Tổ Chức (gồm chị Dạ Thảo và TS Nguyễn Bá Long).


    Tóm lại, thành công nổi bật trong Giải Lý Tống và Lễ Công Bố Kết Quả kỳ này là nhờ anh em CQN về mặt tổ chức và bán vé, kể cả phần Chào Cờ và Mặc Niệm; và nhiều người đẹp hát hay trong chương trình văn nghệ (đặc biệt MC My My, Bích Yến, Đoan Nguyên rất thành công trong chương trình đêm 18-5-07). Dĩ nhiên, nâng cao tinh thần chiến sĩ và giương cao khí thế đấu tranh quyết tử với Cộng Sản là việc làm của hai nhà lãnh đạo thiên về HÀNH ĐỘNG của Phong Trào Hiến Chương 2000: TS NGUYỄN BÁ LONG và Chiến Sĩ LÝ TỐNG. Chỉ có QUYẾT TỬ với CỘNG SẢN mới đưa đến GIẢI PHÓNG DÂN TỘC khỏi bọn cầm thú đang ngự trị tại VN hiện nay!

    PHOTO (Attachment):

    LÝ TỐNG, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC & GIÀN NGHỆ SĨ GIÚP VUI

    đêm Công Bố Kết Qủa Giải Lý Tống của Phong Trào Hiến Chương 2000:

    Bên phải LT: Trưởng Ban TC, MC My My, Ái Ly, Kim Ái. Bên trái LT:Vân Khanh, Bích Yến, Đoan Nguyên, Douglas Chương, N.V. Hòa & Lưu V. Giỏi

    (thiếu Lâm Quỳnh Như, Anh Phụng, Quốc Vũ, Tuyết Phượng, về khi hát xong)

     

    VNI

    LEÃ COÂNG BOÁ KEÁT QUÛA GIAÛI LYÙ TOÁNG TOÁI THÖÙ SAÙU 18-5-2007 TAÏI TORONTO: DAÂNG TRAØN KHÍ THEÁ ÑAÁU TRANH NHÖNG CUÕNG KHOÂNG KEÙM PHAÀN LOÄNG LAÃY & TÖÔI MAÙT NHÔØ MC VAØ TAÄP THEÅ NGHEÄ SÓ HUØNG HAÄU

    Dieãn Ñaøn Quoác Teá Cuûa Caùc Phong Traøo Daân Chuû VN

    Chöa moät laàn naøo maø Phong Traøo Hieán Chöông 2000 taäp trung ñöôïc moät toång löïc huøng haäu cho moät Leã Coâng Boá Keát Quaû moät Giaûi Thi nhö kyø naøy: Giaûi Lyù Toáng. Lyù do laø vì kyø naøy coù söï hieän dieän cuûa LYÙ TOÁNG, moät vò anh huøng cuûa ngöôøi Vieät, ñaõ maáy laàn hy sinh thaân maïng, bay veà Saøi Goøn raõi truyeàn ñôn "HOÂ HAØO NOÅI DAÄY!" taïi VN. Maëc duø ñaïi cuoäc chöa thaønh, nhöng söï hy sinh cuûa LYÙ TOÁNG ñaõ nung ñuùc tinh thaàn cho raát nhieàu ngöôøi daân Vieät - Haûi Ngoaïi cuõng nhö Quoác Noäi, ñeå chôø dòp quaät khôûi trong töông lai.

    Söï hieän dieän cuûa LYÙ TOÁNG ñeâm 18-5-2007 taïi Leã Coâng Boá Keát Quaû Giaûi Lyù Toáng do Phong Traøo Hieán Chöông 2000 toå chöùc quaû ñaõ laøm nöùc loøng ñoàng baøo vaøchieán só, vaø buoåi Leã ñaõ laø moät thaønh coâng ñaùng keå, maëc duø yeáu toá thôøi gian vaø söï chuaån bò khaù caäp raäp. Ñoù laø nhôø ba yeáu toá sau ñaây:

    - Khí theá ñaáu tranh daâng cao qua Baûn Tuyeân Boá cuûa nhaø laõnh ñaïo Phong Traøo Hieán Chöông 2000, cuõng laø Tröôûng Ban Toå Chöùc Giaûi Lyù Toáng vaø Leã Coâng Boá Keát Quaû toái 18-5-2007: TS NGUYEÃN BAÙ LONG ñaõ khaúng ñònh "TRIEÄT ÑEÅ VÔÙI COÄNG SAÛN VAØ TAY SAI" vaø chæ coù moät con ñöôøng ñaáu tranh duy nhaát laø "GIAÛI THEÅ CSVN", khoâng coù chuyeän "HOØA HÔÏP HOØA GIAÛI" theo ñöôøng loái cuûa Nghò Quyeát 36 maø ñang ñöôïc boïn tay sai Coäng Saûn trong haøng nguõ tò naïn thi haønh taïi Haûi Ngoaïi hieän nay. Phaùt ñoäng "CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN TREÂN KHAÉP HAÛI NGOAÏI VAØ QUOÁC NOÄI" laø ñöôøng loái ñöa ñeán cuoäc "BUØNG NOÅ CAÙCH MAÏNG" toaøn dieän cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000 ñeå DÖÙT ÑIEÅM Coäng Saûn vaø giaûi quyeát vaán ñeà Daân Toäc. Khoâng bao giôø coù chuyeän Hoøa Hôïp Hoøa Giaûi vôùi Coäng Saûn, tröôùc moät loaøi caàm thuù ñang taøn haïi ñaát nöôùc vaø tieâu dieät nhöõng nhaø aùi quoác chaân chính muoán cöùu Daân Toäc ra khoûi voøng taùc haïi cuûa chuû nghiaõ vaø cheá ñoä Coäng Saûn, hieän ñang bò chuùng ñaøn aùp man rôï vôùi nhöõng baûn aùn ñoäc aùc, voâ löông. Neân chi ñoái vôùi CSVN, chæ coù moät con ñöôøng "TÖÛ CHIEÁN", chöù khoâng theå naøo coù "HOØA HÔÏP HOØA GIAÛI". CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN seõ ñöôïc lieân tuïc thuùc ñaåy ñeán ngaøy naøo Caùch maïng VN BUØNG NOÅ vaø Ñaûng Coäng Saûn "ÑEÀN TOÄI". Ñoù laø con ñöôøng ñoái phoù vôùi CSVN ñeå taïo sinh loä cho Daân Toäc. Cöù nhìn boä maët aùc quûy cuûa Coâng An NGUYEÃN MINH TAÂN khi haén ñöa tay BÒT MIEÄNG CHA LYÙ tröôùc Toøa AÙn Thöøa Thieân - Hueá ngaøy 30-3-2007, thì ta coù theå thaáy ngay BOÄ MAËT AÙC QUÛY CUÛA ÑAÛNG CSVN, bieåu loä qua boä maët AÙc Quûy cuûa Coâng An NGUYEÃN MINH TAÂN, trong giôø khaéc haén BÒT MIEÄNG CHA LYÙ. AÙc Quûy CSVN ñaõ hieän roõ qua AÙc Quûy NGUYEÃN MINH TAÂN trong giôø khaéc ñoù, maø moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy qua BÖÙC HÌNH BÒT MIEÄNG. Cho neân khoâng coù troâng mong naøo vaøo TÌNH TÖÏ DAÂN TOÄC maø Voõ Vaên Kieät ñang keâu goïi, maø phaûi TÖÛ CHIEÁN ñeå töï GIAÛI THOAÙT. Bôûi vaäy, CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN laø nguyeân lyù chính GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC, maøø caùc nhaø aùi quoác cuõng nhö caùc nhaø ñaáu tranh choáng Coäng Saûn phaûi thuùc ñaåy cho baèng ñöôïc , töï nhieân seõ ñaåy Ñaûng CSVN ñeán taän cuøng tuyeät loä vaø phaûi ñeàn toäi cho caùc toäi aùc maø Ñaûng naøy ñaõ vaø ñang gaây ra cho moïi thaønh phaàn Daân Toäc vaø caùc Toân Giaùo. Khoâng theå naøo traùnh ñöôïc traän BUØNG NOÅ giöõa QUOÁC DAÂN vaø COÄNG SAÛN ñeå ñi ñeán moät keát thuùc cuoái cuøng, cho pheùp coù cuoäc HOÀI SINH DAÂN TOÄC. Hieän nay khoâng coù con ñöôøng DUNG THÖÙ (tolerance) maø Coäng Saûn daønh cho Ñoái Laäp, cho neân cuõng khoâng coù GIAÛI PHAÙP DAÂN CHUÛ cho ñeán khi naøo BUØNG NO traän chieán quyeát ñònh giöõa QUOÁC DAÂN vaø COÄNG SAÛN, ñeå ñöa ñeán GIAÛI THEÅ HOAØN TOAØN heä thoáng Coäng Saûn taïi VNÅ. Vì theá maø CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN caàn ñöôïc tích cöïc thuùc ñaåy voùi moïi khiaù caïnh thöïc haønh cuûa noù, vaø moät cuoäc thi seõ ñöôïc Phong Traøo Hieán Chöông 2000 môû ra ñeå thuùc ñaåy buøng noå cao traøo naøy.

    - Söï quyeát lieät vôùi Coäng Saûn VN khoâng chæ ñeán töø nhaø laõnh ñaïo Phong Traøo Hieán Chöông 2000, maø coøn ñeán töø Chieán Só LYÙ TOÁNG khi anh kích phaùt cuoäc xuoáng ñöôøng Quoác Noäi - Haûi Ngoaïi choáng BAÀU CÖÛ ÑOÄC ÑAÛNG cuûa VC ngaøy 20-5-07 töø ngay Leã Coâng Boá Keát Quûa Giaûi Lyù Toáng toái 18-5-2007. Tröôùc ñoù ba ngaøy, moät baûn toång keát caùc bieän phaùp haønh ñoäng cho ngaøy 20-5-2007 (ngaøy baàu cöû) ñaõ ñöôïc Dieãn Ñaøn Viet Marketing leân löôùi vaø ñöôïc Dieãn Ñaøn Ñieän Töû Nuoc_VIETquocnoi giuùp chuyeån taûi veà VN.

    LYÙ TOÁNG raát quyeát lieät trong vieäc thuùc ñaåy daân chuùng VN NOÅI DAÄY, vaø tröôùc sau gì cuõng seõ coù caùc haït nhaân laøm cho vieäc ñöùng daäy taïi Quoác Noäi thaønh hình, nhôø vaøo söï thaát nhaân taâm cuûa CSVN trong caùc cuoäc ñaøn aùp, baét bôù vaø xöû tuø daõ man caùc chieán só daân chuû hieän nay. Nhaân daân ñaõ thaáy ñöôïc boä maët aùc quûy cuûa CSVN, vaø quoác teá cuõng vaäy. Do ñoù, ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñaõ choáng Coäng quyeát lieät vaø ñang chôø Nguyeãn Minh Trieát sang Myõ ñeå thaúng tay ñoái phoù vôùi ngöôøi ñaïi dieän Ñaûng taøn aùc ñang baét bôù vaø caàm tuø caùc chieán só daân chuû trong nöôùc. LYÙ TOÁNG ñaõõ noùi veà cuoäc "CAÙCH MAÏNG ÑUA XE" cuûa anh vaø caùc bieän phaùp khaùc nhaèm thuùc ñaåy caùc cuoäc bieåu tình trong nöôùc dieãn ra.

    Vì LYÙ TOÁNG laø moät maãu ngöôøi raát coù aûnh höôûng ñeán quaàn chuùng, nhôø tính chaát "HUØNG" , "NAÊNG ÑOÄNG" vaø söï "HY SINH CHO ÑAÏI CUOÄC" cuûa anh, ñaõ khieán chuyeán ñi Haûi Ngoaïi ñaàu tieân cuûa anh taïi Toronto sau khi töø Thaùi lan veà Myõ, ñeå chuû toïa Leã Coâng Boá Keát Quûa GIAÛI LYÙ TOÁNG cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000, coù moät yù nghiaõ ñaëc bieät: TÖØ BOÛ THEÁ TRANH ÑAÁU CAÙ NHAÂN NGOAÏN MUÏC ñeå thay vaøo ñoù laø caùc keá hoaïch ñöôïc tieán haønh moät caùch coù heä thoáng bôûi caùc boä oùc chieán löôïc cuûa caùc só phu vaø caùc nhaø caùch maïng, chuyeân gia moät loøng vì nöôùc cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000.

    Söï tham gia cuûa LYÙ TOÁNG vaøo Phong Traøo Hieán Chöông 2000 vaø GIAÛI LYÙ TOÁNG ñöôïc Phong Traøo môû ra laø CHUYEÅN ÑIEÅM cho ñöôøng loái ñaáu tranh môùi cuûa LYÙ TOÁNG sau bao naêm nghieàn ngaãm veà cuoäc tranh ñaáu choáng CSVN trong nhaø tuø Thaùi Lan. Phaûi noùi raèng trong tình theá hieän nay, haønh ñoäng caù nhaân khoù thaønh coâng trong vieäc choáng laïi moät taäp ñoaøn vaø heä thoáng coù lieân heä quoác teá vaø ñöôïc söï baûo veä cuûa moät cöôøng quoác giaøu khaû naêng kinh teá vaø phöông tieän. Vaø chæ coù söï VAÄN ÑOÄNG DAÂN TOÄC thaønh coâng môùi coù theå khaéc cheá ñöôïc caùc ñieàu kieän vaø söùc maïnh noäi taïi vaø ngoaïi lai cuûa moät heä thoáng kieåu CSVN maø thoâi. Do ñoù phaûi ñöùng vaøo TAÄP THEÅ vaø tìm cho ñöôïc phöông thöùc höõu hieäu tieán haønh cuoäc VAÄN ÑOÄNG DAÂN TOÄC. Khi Vaän Ñoäng Daân Toäc thaønh coâng chính laø luùc phaù vôõ heä thoáng CSVN, vaø caùc nguyeân lyù khoa hoïc cho pheùp phaù vôõ heä thoáng naøy naèm ôû "LYÙ THUYEÁT LOAÏN BIEÁN VEÀ NGOÏN TRIEÀU DAÂNG CUÛA TOAØN DAÂN TOÄC" cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000, do nhaø laõnh ñaïo Phong Traøo Hieán Chöông 2000 - TS NGUYEÃN BAÙ LONG - bieân soaïn töø naêm 1992, sau Ngaøy Caàu Nguyeän Cho Hoøa Bình VN taïi Vatican maø oâng laø moät thaønh vieân tham döï, vaø oâng ñaõ ñöa ra TUYEÂN NGOÂN ROMA 92 ñöôïc loan taûi roäng raõi bôûi heä thoáng truyeàn thoâng cuûa oâng Chöõ Baù Anh (ñaõ qua ñôøi) raát chaán ñoäng thôøi ñoù.

    Vieät Nam Khôûi Nghiaõ seõ phaùt xuaát töø CAO TRAØO THÍ MAÏNG VÔÙI COÄNG SAÛN trong caùc taàng lôùp ñaáu tranh vaø quaàn chuùng VN, vaø chuùng ta hy voïng LYÙ TOÁNG seõ laø chaát keo giuùp keát hôïp quaàn chuùng vaø caùc löïc löôïng ñaáu tranh laïi vôùi nhau, nhôø HAÁP LÖÏC vaø LAÄP TRÖÔØNG choáng CS cuûa anh khoâng ai dò nghò, tröôùc sau chæ laø söï THUÙC ÑAÅY MOÄT CUOÄC NOÅI DAÄY CUÛA TOAØN DAÂN, raát gaàn vôùi keá hoaïch thuùc ñaåy cuoäc TRAØN LEÂN CUÛA DAÂN TOÄC cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000.

    Noùi nhieàu veà khí theá ñaáu tranh maø queân coâng cuûa taäp theå ca nhaïc só cuõng nhö MC My My raát khôûi saéc vaø loäng laãy trong Leã Coâng Boá Keát Quaû Giaûi Lyù Toáng ñeâm 18-5-2007 laø moät thieáu soùt. Album hình buoåi Leã cho thaáy ñaây laø ñeâm laøm MC thaønh coâng nhaát trong cuoäc ñôøi ca só cuûa My My, vaø Ban Tam Ca: My My, Ñoan Nguyeân, Bích Yeán; khi nhieàu ngöôøi coâng nhaän ñaây laø tieát muïc hay nhaát vaø ñeïp nhaát trong buoåi Leã hoâm ñoù.

    Trong soá nhöõng ngöôøi ñaõ ñoùng goùp cho söï thaønh coâng cuûa buoåi Leã, vôùi soá thu gaàn 10000 Gia Kim, khi chæ chuaån bò coù moät thaùng, vöøa môû cuoäc thi, vöøa baùn veù, vöøa chaám baøi döï thi, vöøa ñaët nhaø haøng vaø lo chöông trình vaên ngheä, vöøa lo maùy bay vaø khoù khaên giaáy tôø cuûa Lyù Toáng, vöøa bò VC vaø tay sai ñaùnh phaù loan truyeàn roäng raõi raèng Lyù Toáng khoâng theå naøo qua ñöôïc, ñöøng mua veù; nghiaõ laø traêm ngaøn khoù khaên; nhöng vôùi söï kieân nhaãn vaø quyeát taâm cuûa quùy thaønh vieân Ban Toå Chöùc (ñaëc bieät Th/t Nguyeãn Quoác Thaùi) vaø söï giuùp ñôû cuûa anh chò em CQN (ñaëc bieät anh Trung, anh Hoaøng, chò Lan, anh Giang , Ch/h Khoâi v.v.), caùc khoù khaên ñaõ ñöôïc vöôït qua vaø LYÙ TOÁNG ñaõ sang Toronto ñeâm 16-5-07, ñöôïc haøng chuïc anh chò em ra ñoùn taïi phi tröôøng, ngoaøi Ban Toå Chöùc (goàm chò Daï Thaûo vaø TS Nguyeãn Baù Long).

    Toùm laïi, thaønh coâng noåi baät trong Giaûi Lyù Toáng vaø Leã Coâng Boá Keát Quaû kyø naøy laø nhôø anh em CQN veà maët toå chöùc vaø baùn veù, keå caû phaàn Chaøo Côø vaø Maëc Nieäm; vaø nhieàu ngöôøi ñeïp haùt hay trong chöông trình vaên ngheä (ñaëc bieät MC My My, Bích Yeán, Ñoan Nguyeân raát thaønh coâng trong chöông trình ñeâm 18-5-07). Dó nhieân, naâng cao tinh thaàn chieán só vaø giöông cao khí theá ñaáu tranh quyeát töû vôùi Coäng Saûn laø vieäc laøm cuûa hai nhaø laõnh ñaïo thieân veà HAØNH ÑOÄNG cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000: TS NGUYEÃN BAÙ LONG vaø Chieán Só LYÙ TOÁNG. Chæ coù QUYEÁT TÖÛ vôùi COÄNG SAÛN môùi ñöa ñeán GIAÛI PHOÙNG DAÂN TOÄC khoûi boïn caàm thuù ñang ngöï trò taïi VN hieän nay!

    PHOTO (Attachment):

    LYÙ TOÁNG, TRÖÔÛNG BAN TOÅ CHÖÙC & GIAØN NGHEÄ SÓ GIUÙP VUI

    ñeâm Coâng Boá Keát Quûa Giaûi Lyù Toáng cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000:

    Beân phaûi LT: Tröôûng Ban TC, MC My My, AÙi Ly, Kim AÙi. Beân traùi LT:Vaân Khanh, Bích Yeán, Ñoan Nguyeân, Douglas Chöông, N.V. Hoøa & Löu V. Gioûi

    (thieáu Laâm Quyønh Nhö, Anh Phuïng, Quoác Vuõ, Tuyeát Phöôïng, veà khi haùt xong)

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.