Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: PHA^`N II (KTTT66): Tuye^n Ca'o cu?a Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam Nam California ve^` VC xa^m nha^.p co^.ng d-o^`ng

Expand Messages
 • vietmarketing
  Vietnet, UNICODE VIETNAMESE COMMUNITY OF SOUTHERN CALIFORNIA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NAM CALIFORNIA A Domestic Non-Profit Corporation- Corp No: C 1479500
  Message 1 of 1 , May 1, 2007
  • 0 Attachment
                                    Vietnet, UNICODE
    
    
                                    VIETNAMESE COMMUNITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
                                 CO^.NG DDO^`NG VIE^.T NAM NAM CALIFORNIA

                            
               A Domestic Non-Profit Corporation- Corp No: C 1479500
                                                   10288 Westminster Avenue - Garden Grove, CA 92843
                                                        Phone: (714) 539 - 8568; Fax: (714) 539 - 3771
                         Email:
   cdvn_namcali@ yahoo.com                  <mailto:cdvn_ namcali@yahoo. com>
    
                                                                                 TUYE^N CA'O
    
   V/v: CSVN xa^m nha^.p va`o ca'c Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam ta.i Ha?i Ngoa.i du+o+'i chie^u ba`i Giao Lu+u Va(n Ho'a dde^? tuye^n truye^`n, co^? vo~ cho Che^' DDo^. Co^.ng Sa?n.

    
              Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam Nam California tra^n tro.ng tuye^n ca'o:
    
   Trong nhie^`u na(m qua CSVN va` tay sai du`ng moiï thu? ddoa.n dde^? xa^m mha^.p va`o ca'c Co^.ng DDo^`ng cu?a ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n ta.i Hoa Ky` va` ta.i ca'c nu+o+'c tre^n the^' gio+'i. Chu'ng len lo?i va`o ca'c ho^.i ddoa`n, ddoa`n the^?, ca'c to^? chu+'c, ga^y ma^u thua^~n pha' hoa.i ti`nh ddoa`n ke^'t da^n to^.c, pha^n ho'a co^.ng ddo^`ng vo+'i tha^m y' hu?y hoa.i su+'c ma.nh dda^'u tranh cu?a ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia ta.i ca'c Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam ta.i ha?i ngoa.i.
    
   Du+o+'i chie^u ba`i “Va(n Ho'a Nghe^. Thua^.t, Ti`nh Tu+. da^n To^.c, Va(n Nghe^. gia?i Tri', Giao Lu+u Va(n Ho'a, Kinh Doanh Thu+o+ng Ma~i, Co+ Quan Truye^`n Tho^ng, v.v..”, CSVN va` tay sai va^.n ddo^.ng mo^.t nghe^. si~ ha?i ngoa.i va` ddem ca'c nghe^. si~ tu+` Vie^.t Nam qua, a^m mu+u to^? chu+'c nhu+~ng buo^?i tri`nh die^~n va(n nghe^. giu'p vui, nha^n dda.o, hay ca?i lu+o+ng, nhu+~ng ba`i ca vo.ng co^? mu`i ma^~n na(.ng ti`nh que^ hu+o+ng dda'nh ddo^.ng lo`ng thu+o+ng nho+' que^ nha` cu?a ddo^`ng ba`o ha?i ngoa.i nha^'t la` ca'c vi. cao nie^n.
    
   DDie^?n hi`nh: dde^m tri`nh die^~n nghe^. thua^.t co^? nha.c Da. Co^? Hoa`i Lang ta.i nha` ha`ng Sea Food World nga`y 11/05/2001, buo^?i va(n nghe^. cu?a mo^.t so^' nghe^. si~ va(n co^ng CS ta.i The Sun Theater thuo^.c TP Anaheim nga`y 19/08/2001. Cuo^.c ho.p ma(.t chui ru'c le'n lu't dde^? tie^'p pho' thu? tu+o+'ng, kie^m bo^. tru+o+?ng ngoa.i giao Pha.m Gia Khie^m trong tha'ng tru+o+'c ta.i vu`ng San Gabriel, Los Angeles.  Mo^.t so^' buo^?i DDa.i Nha.c Ho^.i trong tho+`i gian qua, ba'n ve' hoa(.c cho kho^ng, bi. nhie^`u ba` con lo+~ da.i ddi xem pha`n na`n ve^` no^.i dung kho^ng phu.c vu. ly' tu+o+?ng quo^'c gia tu+. do da^n chu?, tra'i la.i lo' mo`i tuye^n truye^`n cho CS. Theo nguo^`n tin ba'o chi' ddi.a phu+o+ng, tho+`i gian sa('p to+'i  ddoa`n va(n co^ng Duye^n Da'ng se~ co' ma(.t ta.i Nam California va` qua tri`nh die^~n o+? ca'c Tie^?u Bang kha'c ta.i Hoa Ky`, cu~ng nhu+ se~ dde^'n tri`nh die^~n ta.i ca'c quo^'c gia kha'c no+i co' ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n qui tu..
    
   CSVN va` tay sai dda~ nhie^`u la^`n bi. tha^'t ba.i the^ tha?m vi` tinh tha^`n cho^'ng co^.ng cao ddo^. cu?a ddo^`ng hu+o+ng ty. na.n chu'ng ta. Ha(`ng nga`n ddo^`ng hu+o+ng dde^'n tham gia cuo^.c bie^?u ti`nh tu+. pha't cho^'ng va(n ho'a pha^?m CS xa^m nha^.p ke^? tre^n, pha?n ddo^'i su+. hie^.n die^.n cu?a ca'c va(n co^ng CS sang tri`nh die^~n. Tha^m y' cu?a CSVN va` tay sai muo^'n tha'ch thu+'c ca'c co^.ng ddo^`ng ty. na.n ha?i ngoa.i, ne^'u la^`n na`y chu'ng to^? chu+'c tha`nh co^ng, chu'ng se~ lie^n tie^'p dda'nh pha' chu'ng ta ba(`ng ca'c hoa.t ddo^.ng tuye^n truye^`n tha^m ddo^.c du+o+'i mo.i hi`nh thu+'c va(n nghe^., pho^? bie^'n ca'c va(n ho'a pha^?m CS, la`m sai la.c li.ch su+? ha`o hu`ng cu?a da^n to^.c, bo^i xo'a chi'nh the^? VNCH, la`m tu?i ho^? vong linh ca'c anh hu`ng, lie^.t si~ vi. quo^'c vong tha^n trong cuo^.c chie^'n Vie^.t Nam vi` ly' tu+o+?ng Tu+. Do
   Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam Nam California tra^n tro.ng ra tuye^n ca'o:
    
   1. Xa'c ddi.nh la^.p tru+o+`ng kho^ng bao gio+` cha^'p nha^.n su+.  tha^m nha^.p co^.ng ddo^`ng cu?a CS du+o+'i mo.i hi`nh thu+'c.
   2.  Ba'o ddo^.ng y' ddo^` tha^m nha^.p va(n ho'a tha^m ddo^.c cu?a CSVN va` kha^?n thie^'t ke^u go.i ddo^`ng hu+o+ng va` ca'c va(n gio+'i nghe^. si~ ha?i ngoa.i ba`y to? tha'i ddo^. du+'t khoa't cu?a ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n co^.ng sa?n la` kho^ng cha^'p nha^.n CS du+o+'i ba^'t cu+' hi`nh thu+'c va(n ho'a hay va(n nghe^. phi?nh ga.t na`o.
   3. Ba^'t cu+' no+i dda^u co' Va(n co^ng CSVN tri`nh die^~n, xin mo+`i ddo^`ng hu+o+ng, vi` danh du+ cu?a mi`nh ï, ddu+`ng dde^'n tham du+.. Thay va`o ddo' ddi bie^?u ti`nh tha^.t ddo^ng, dde^? la^.t ma(.t na. bo.n Va(n Co^ng CS va` be` lu~ Vie^.t Gian ddang ba'n ddu+'ng chi'nh chu'ng ta.
    
   Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam Nam California kha^?n thie^'t ke^u go.i DDo^`ng Hu+o+ng, ca'c Ho^.i DDoa`n, DDoa`n The^?, ca'c To^? Chu+'c DDa^'u Tranh, Ca'c To^? Chu+'c Cu+.u Chie^'n Si~ QLVNCH, Co+ Quan Truye^`n Tho^ng Ba'o Chi', Thanh Nie^n Sinh Vie^n, ca'c vi. Da^n Cu+?, ca'c Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^',  tie^'p tay vo+'i Co^.ng DDo^`ng trong co^ng cuo^.c dda^'u tranh cho^'ng tuye^n truye^`n CS du+o+'i mo.i hi`nh thu+'c, ke^? ca? chie^u ba`i va(n ho'a dde^? co^? vo~ va` dda'nh bo'ng cho che^' ddo^. ddo^.c ta`i CS, mo^.t che^' ddo^. phi nha^n,  kho^ng bao gio+` co' the^? cha^'p nha^.n ddu+o+.c.
    
   Little Saigon nga`y 18 tha'ng 04 na(m 2007
   Chu? Ti.ch Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam Nam California

   Ky' te^n
   BS Nguye^~n Xua^n Vinh, MD
    
    
   UNICODE
    
    
                           VIETNAMESE COMMUNITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
                                 CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NAM CALIFORNIA
                             A Domestic Non-Profit Corporation- Corp No: C 1479500
                             10288 Westminster Avenue - Garden Grove, CA 92843
                                 Phone: (714) 539 - 8568; Fax: (714) 539 - 3771
         Email:
   cdvn_namcali@...                  <mailto:cdvn_ namcali@...>
    
                                                     TUYÊN CÁO
    
   V/v: CSVN xâm nhập vào các Cộng Đồng Việt Nam tại Hải Ngoại dưới chiêu bài Giao Lưu Văn Hóa để tuyên truyền, cổ võ cho Chế Độ Cộng Sản.
    
              Cộng Đồng Việt Nam Nam California trân trọng tuyên cáo:
    
   Trong nhiều năm qua CSVN và tay sai dùng moiï thủ đoạn để xâm mhập vào các Cộng Đồng của tập thể người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ và tại các nước trên thế giớị Chúng len lỏi vào các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức, gây mâu thuẫn phá hoại tình đoàn kết dân tộc, phân hóa cộng đồng với thâm ý hủy hoại sức mạnh đấu tranh của tập thể người Việt Quốc Gia tại các Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoạị
    
   Dưới chiêu bài “Văn Hóa Nghệ Thuật, Tình Tự dân Tộc, Văn Nghệ giải Trí, Giao Lưu Văn Hóa, Kinh Doanh Thương Mãi, Cơ Quan Truyền Thông, v.v..”, CSVN và tay sai vận động một nghệ sĩ hải ngoại và đem các nghệ sĩ từ Việt Nam qua, âm mưu tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ giúp vui, nhân đạo, hay cải lương, những bài ca vọng cổ mùi mẫn nặng tình quê hương đánh động lòng thương nhớ quê nhà của đồng bào hải ngoại nhất là các vị cao niên.
    
   Điển hình: đêm trình diễn nghệ thuật cổ nhạc Dạ Cổ Hoài Lang tại nhà hàng Sea Food World ngày 11/05/2001, buổi văn nghệ của một số nghệ sĩ văn công CS tại The Sun Theater thuộc TP Anaheim ngày 19/08/2001. Cuộc họp mặt chui rúc lén lút để tiếp phó thủ tướng, kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm trong tháng trước tại vùng San Gabriel, Los Angeles.  Một số buổi Đại Nhạc Hội trong thời gian qua, bán vé hoặc cho không, bị nhiều bà con lỡ dại đi xem phàn nàn về nội dung không phục vụ lý tưởng quốc gia tự do dân chủ, trái lại ló mòi tuyên truyền cho CS. Theo nguồn tin báo chí địa phương, thời gian sắp tới  đoàn văn công Duyên Dáng sẽ có mặt tại Nam California và qua trình diễn ở các Tiểu Bang khác tại Hoa Kỳ, cũng như sẽ đến trình diễn tại các quốc gia khác nơi có người Việt tỵ nạn qui tu..
    
   CSVN và tay sai đã nhiều lần bị thất bại thê thảm vì tinh thần chống cộng cao độ của đồng hương tỵ nạn chúng tạ Hằng ngàn đồng hương đến tham gia cuộc biểu tình tự phát chống văn hóa phẩm CS xâm nhập kể trên, phản đối sự hiện diện của các văn công CS sang trình diễn. Thâm ý của CSVN và tay sai muốn thách thức các cộng đồng tỵ nạn hải ngoại, nếu lần này chúng tổ chức thành công, chúng sẽ liên tiếp đánh phá chúng ta bằng các hoạt động tuyên truyền thâm độc dưới mọi hình thức văn nghệ, phổ biến các văn hóa phẩm CS, làm sai lạc lịch sử hào hùng của dân tộc, bôi xóa chính thể VNCH, làm tủi hổ vong linh các anh hùng, liệt sĩ vị quốc vong thân trong cuộc chiến Việt Nam vì lý tưởng Tự Do
   Cộng Đồng Việt Nam Nam California trân trọng ra tuyên cáo:
    
   1. Xác định lập trường không bao giờ chấp nhận sự  thâm nhập cộng đồng của CS dưới mọi hình thức.
   2.  Báo động ý đồ thâm nhập văn hóa thâm độc của CSVN và khẩn thiết kêu gọi đồng hương và các văn giới nghệ sĩ hải ngoại bày tỏ thái độ dứt khoát của người Việt tỵ nạn cộng sản là không chấp nhận CS dưới bất cứ hình thức văn hóa hay văn nghệ phỉnh gạt nàọ
   3. Bất cứ nơi đâu có Văn công CSVN trình diễn, xin mời đồng hương, vì danh dư của mình ï, đừng đến tham dư.. Thay vào đó đi biểu tình thật đông, để lật mặt nạ bọn Văn Công CS và bè lũ Việt Gian đang bán đứng chính chúng tạ
    
   Cộng Đồng Việt Nam Nam California khẩn thiết kêu gọi Đồng Hương, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, các Tổ Chức Đấu Tranh, Các Tổ Chức Cựu Chiến Sĩ QLVNCH, Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Thanh Niên Sinh Viên, các vị Dân Cử, các Hội Đồng Thành Phố,  tiếp tay với Cộng Đồng trong công cuộc đấu tranh chống tuyên truyền CS dưới mọi hình thức, kể cả chiêu bài văn hóa để cổ võ và đánh bóng cho chế độ độc tài CS, một chế độ phi nhân,  không bao giờ có thể chấp nhận được.
    
   Little Saigon ngày 18 tháng 04 năm 2007
   Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California
   Ký tên
   BS Nguyễn Xuân Vinh, MD
    

    


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.