Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PHA^`N IV (DL94): TU*` PHONG: "KIE^N TRI` DDA^'U TRANH BA^'T BA.O DDO^.NG" (Gia?i Thu+o+?ng Ha.ng Ba Gia?i Xua^n DDinh Ho+.i 2007 cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 )

Expand Messages
 • vietmarketing
  Vietnet, UNICODE, VNI Gia?i Thu+o+?ng Ha.ng Ba Gia?i Xua^n DDinh Ho+.i 2007 cu?a Phong Tra`o Hie^ n Chu+o+ng 2000 trao cho TU+` PHONG (Ba( c Cali): KIE^N TRI`
  Message 1 of 1 , Mar 4, 2007
    
    
   Vietnet, UNICODE, VNI
    
    
   Gia?i Thu+o+?ng Ha.ng Ba Gia?i Xua^n DDinh Ho+.i 2007 cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000 trao cho TU+` PHONG (Ba('c Cali):
    
    
    
   KIE^N  TRI`  DDA^'U  TRANH
         BA^'T  BA.O  DDO^.NG
    
    
    
   Cu~ng bo+?i da^n ta ma~i cu'i dda^`u
   Co^.ng ca`ng cu+o+~i co^?, co' thu+o+ng dda^u
   Vi' ma` ca? nu+o+'c ddo^`ng ta^m la.i
   DDa?ng co^.ng tie^u ddo+`i dda~ tu+. la^u\.
    
   DDo^`ng loa.t no+i no+i tha?y xuo^'ng ddu+o+`ng
   Bie^?u ti`nh pha?n kha'ng tha^.t kie^n cu+o+`ng
   Kho^ng cho co^.ng tro+? ba`n tay ki.p
   Chu'ng muo^'n ba.o ha`nh, cu~ng he^'t phu+o+ng
    
   Tu+` Ba('c, Trung, Nam kha('p mo.i no+i
   Xe kho^ng chuye^?n ba'nh, cho+. kho^ng ngu+o+`i
   La~ng co^ng, co+ xu+o+?ng kho^ng na(ng xua^'t
   Lie^n tu.c nhie^`u nga`y, co^.ng he^'t ho+i\.
    
   Co^ng An, Bo^. DDo^.i ha~y ho^`i ta^m
   Thu+'c ti?nh mau mau, cho+' ma~i la^`m
   Theo bu+o+'c DDo^ng A^u, ha`nh ddo^.ng ga^'p
   Cu+'u nguy To^? Quo^'c, ho.a Ta^`u xa^m \...
    
   Co^ng An, Bo^. DDo^.i ddu+'ng ve^` da^n
   Ca'ch ma.ng tha`nh co^ng, cha(?ng ma^'t pha^`n
   Mie^~n die^.t tru+` xong qua^n no^.i gia'n
   Thoa't tay Ta^`u co^.ng, nu+o+'c canh ta^n\.
    
   Ca'ch ma.ng tu+ duy, a^'y mo+'i ca^`n
   DDa^'u tranh chi'nh tri., quye^'t kho^ng sa^n
   Nhu+~ng nha` tranh dda^'u nhie^`u ta^m huye^'t
   Ye^u nu+o+'c thu+o+ng no`i, dda~ da^'n tha^n\.
    
               10-16-2006    TU+` PHONG

    
   UNICODE
    
   Giải Thưởng Hạng Ba Giải Xuân Đinh Hợi 2007 của Phong Trào Hiến Chương 2000 trao cho TỪ PHONG (Bắc Cali):
    
    
   KIÊN  TRÌ  ĐẤU  TRANH
         BẤT  BẠO  ĐỘNG
    
   Cũng bởi dân ta mãi cúi đầu
   Cộng càng cưỡi cổ, có thương đâu
   Ví mà cả nước đồng tâm lại
   Đảng cộng tiêu đời đã tự lâu.
    
   Đồng loạt nơi nơi thảy xuống đường
   Biểu tình phản kháng thật kiên cường
   Không cho cộng trở bàn tay kịp
   Chúng muốn bạo hành, cũng hết phương
    
   Từ Bắc, Trung, Nam khắp mọi nơi
   Xe không chuyển bánh, chợ không người
   Lãng công, cơ xưởng không năng xuất
   Liên tục nhiều ngày, cộng hết hơi.
    
   Công An, Bộ Đội hãy hồi tâm
   Thức tỉnh mau mau, chớ mãi lầm
   Theo bước Đông Âu, hành động gấp
   Cứu nguy Tổ Quốc, họa Tầu xâm ...
    
   Công An, Bộ Đội đứng về dân
   Cách mạng thành công, chẳng mất phần
   Miễn diệt trừ xong quân nội gián
   Thoát tay Tầu cộng, nước canh tân.
    
   Cách mạng tư duy, ấy mới cần
   Đấu tranh chính trị, quyết không sân
   Những nhà tranh đấu nhiều tâm huyết
   Yêu nước thương nòi, đã dấn thân.
    
               10-16-2006    TỪ PHONG
    
   VNI
    
   Giaûi Thöôûng Haïng Ba Giaûi Xuaân Ñinh Hôïi 2007 cuûa Phong Traøo Hieán Chöông 2000 trao cho TÖØ PHONG (Baéc Cali):
    
   KIEÂN  TRÌ  ÑAÁU  TRANH
         BAÁT  BAÏO  ÑOÄNG
    
   Cuõng bôûi daân ta maõi cuùi ñaàu
   Coäng caøng cöôõi coå, coù thöông ñaâu
   Ví maø caû nöôùc ñoàng taâm laïi
   Ñaûng coäng tieâu ñôøi ñaõ töï laâu.
    
   Ñoàng loaït nôi nôi thaûy xuoáng ñöôøng
   Bieåu tình phaûn khaùng thaät kieân cöôøng
   Khoâng cho coäng trôû baøn tay kòp
   Chuùng muoán baïo haønh, cuõng heát phöông
    
   Töø Baéc, Trung, Nam khaép moïi nôi
   Xe khoâng chuyeån baùnh, chôï khoâng ngöôøi
   Laõng coâng, cô xöôûng khoâng naêng xuaát
   Lieân tuïc nhieàu ngaøy, coäng heát hôi.
    
   Coâng An, Boä Ñoäi haõy hoài taâm
   Thöùc tænh mau mau, chôù maõi laàm
   Theo böôùc Ñoâng AÂu, haønh ñoäng gaáp
   Cöùu nguy Toå Quoác, hoïa Taàu xaâm ...
    
   Coâng An, Boä Ñoäi ñöùng veà daân
   Caùch maïng thaønh coâng, chaúng maát phaàn
   Mieãn dieät tröø xong quaân noäi giaùn
   Thoaùt tay Taàu coäng, nöôùc canh taân.
    
   Caùch maïng tö duy, aáy môùi caàn
   Ñaáu tranh chính trò, quyeát khoâng saân
   Nhöõng nhaø tranh ñaáu nhieàu taâm huyeát
   Yeâu nöôùc thöông noøi, ñaõ daán thaân.
    
               10-16-2006    TÖØ PHONG
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.