Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

(hoi-ky) DDA.I TA' HUNG GIA LO+.I GUY NAGY

Expand Messages
 • Le Xuan Nhuan
  ĐẠI-T� HUNG-GIA-LỢI GUY NAGY TRƯỞNG Ph�i-Đo�n Hung-Gia-Lợi (trong Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-So�t v� Gi�m-S�t Ngưng Bắn) tại
  Message 1 of 2 , Jan 5, 2007
   ĐẠI-TÁ HUNG-GIA-LỢI GUY NAGY


   TRƯỞNG Phái-Đoàn Hung-Gia-Lợi (trong Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát và Giám-Sát Ngưng Bắn) tại Khu-Vực II (ở Đà Nẵng, năm 1973-74) là đại-tá Guy Nagy.

   Ngay lần đầu tiên tôi bắt tay, nhìn thẳng mặt, và nói vài câu xã-giao với Guy Nagy, tôi đã nhận thấy có một cái gì khác nhau giữa viên Trưởng Phái-Đoàn Hung-Gia-Lợi này với viên Trưởng Phái-Đoàn Ba-Lan, đại-tá Konelsko, mà tôi vừa mới bắt tay làm quen và đang còn đứng cách đó không xa.

   Không phải chỉ là nhân-dáng, quốc-tịch, ngôn-ngữ khi ông-ta nói chuyện với viên sĩ-quan phụ-tá của mình, mà là tia nhìn dè-dặt, lời nói đắn-đo, thái-độ cẩn-trọng, và còn những gì khác nữa mà tôi chỉ mới cảm thấy lờ-mờ qua trực-giác mà thôi.

   Trước khi các thành-viên cộng-sản trong Ủy-Hội Quốc-Tế đến Vùng I của Việt-Nam Cộng-Hòa, tôi đã nhận được bảng tóm-lược lý-lịch, quá-trình hoạt-động, cùng ảnh căn-cước cỡ lớn của từng người, kèm theo tin-tức & tài-liệu về những chi-tiết mà họ đương-nhiên không tiết-lộ ra.

   Tuy thế, tôi vẫn dễ-dàng hỏi chuyện đại-tá Konelsko của Ba-Lan một cách bình-thường:

   “Đại-tá đã đến Việt-Nam trong Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát Đình-Chiến (ICC: International Commission of Control) theo Hiệp-Định Geneva năm 1954 hay chưa?”

   để ông-ta có thể khéo-léo tránh né bằng cách lịch-sự trả lời:

   “Dù có đến rồi thì cũng ví như chưa đến, vì tình-hình biến-chuyển mỗi khi một khác: 1973 không phải là 1954, phải không, ông?”

   Nhưng tôi không thể hỏi đại-tá Guy Nagy của Hung Gia Lợi một câu tương-tư; không phải chỉ vì Ủy-Hội Quốc-Tế trước kia chỉ gồm có ba nước Ấn-Độ, Gia-Nã-Đại, và Ba-Lan -- chứ không có Hung-Gia-Lợi, cũng như không có Iran và Indonesia -- mà vì tôi đoán chắc rằng, nếu tôi hỏi về chuyện gì thì ông-ta cũng sẽ tìm cách nói tốt cho chế-độ cộng-sản và các đồng-chí của mình; ngay cả hỏi về cảm-tưởng đối với thời-gian lưu trú ở đây tôi cũng không hỏi, vì tôi không muốn mình tạo cơ-hội cho kẻ thù chê-bai xã-hội của mình.

   TÔI đã đọc được báo-cáo nhiều lần là đại-tá Guy Nagy đã lợi-dụng những chuyến đi -- gọi là đi kiểm-soát và giám-sát -- của Ủy-Hội Quốc-Tế, bằng tàu-bay cũng như bằng xe-hơi, để chụp ảnh các căn-cứ quân-sự trọng-yếu của Việt-Nam Cộng-Hòa, hiển-nhiên là để cung-cấp cho các đồng-chí Việt-Nam.
   Tin-tức tình-báo cho biết chính Phái-Bộ Hung-Gia-Lợi ở Sài-Gòn đã làm trung-gian giữa các phái-viên truyền-thông nước ngoài -- hiếu-kỳ, nhất là phản-chiến -- với đại-diện thường-trực của cộng-sản tại Sài-Gòn là Võ Đông Giang, để các ký-giả nói trên vào vùng Việt-Cộng kiểm-soát mà phỏng-vấn, quay phim, tường-thuật... những điều được chúng dàn dựng, ngõ hầu đánh bóng bộ mặt của chúng, tuyên-truyền cho chúng bằng chính phương-tiện của Thế-Giới Tự-Do.  Riêng tại Miền Trung, chính Guy Nagy đã giúp Việt-Cộng thực-hiện việc ấy tại vùng Quế-Sơn thuộc Tỉnh Quảng-Nam.

   THUỘC-VIÊN của Guy Nagy tại Khu-Vực II cũng được huấn-thị đặc-biệt khác với bên phía Ba-Lan.  Các thành-viên Hung-Gia-Lợi cũng có đi ra phố chơi, nhưng họ thường đến phòng trà “Quốc Tế” (“International”), nhà hàng “Danube”, Núi Non-Nước, và vài nơi khác mà đều là chỗ đông người, chứ ít khi đi lẻ-tẻ và tản-mác như Ba-Lan. 
   Trong những việc mua sắm lặt-vặt, như hàng vải, đồ dùng cá-nhân, đặt may áo quần, họ chỉ tới+lui vài nơi nhất-định, chứ không tự-do tùy-tiện như Ba-Lan. 
   Riêng về phim chụp ảnh và phim quay phim, không hề có thành-viên Hung-Gia-Lợi nào đem đến thuê rửa và sang ngay tại địa-phương.

   SAU một thời-gian cố gắng, mật-viên của Ngành Đặc-Cảnh chúng tôi chỉ mới làm được công-việc thám-báo -- bám sát sinh-hoạt, thu lượm tin-tức, đánh cắp tài-liệu, của Guy Nagy -- chứ chưa tìm được cơ-hội đánh vào tư-tưởng hay tâm-tình của ông ta, như đã làm được dễ-dàng với đại-tá Konelsko, là Trưởng Phái-Đoàn Ba-Lan, v.v...

   Một hôm, tôi đã phân-tích, nhận-xét điều đó với Người Bạn Đồng-Minh, là Ferguson.
   Anh trả lời tôi:
   -- Việc gì các bạn đã làm thì chúng tôi khỏi làm, còn việc gì các bạn chưa làm thì chúng tôi làm.
   Ferguson nói thêm:
   -- Sáng-kiến của anh rất hay, và đã thành-công bước đầu.  Chúng tôi cứ thế mà làm, không những ở đây mà thôi.

   Tôi hiểu như thế tức là Người Bạn Đồng-Minh cũng có áp-dụng kế-hoạch của tôi ở những nơi khác, Vùng khác, ngoài khách-sạn “Hồng Kông” và Miền Trung này.
   Qua lời Người Bạn Đồng-Minh, tôi biết là CIA đã không bỏ lỡ một cơ-hội nào.

   TUY thế, tôi vẫn muốn tìm cách nào nhanh hơn để nắm cho được đại-tá Guy Nagy.

   Cứ theo diễn-tiến tình-hình thì chúng tôi vẫn đạt được kết-quả nhờ kế mỹ-nhân.  Nhưng ở thường-trực bên trong khách-sạn “Hồng Kông” thì chúng tôi chỉ có một cô Lan.  Cô đang nhắm vào Konelski, không tiện kiêm cả Guy Nagy.  Mà tôi thì chưa tìm ra thêm được một con-mồi nào cho ông-ta.

   Tôi nghĩ đến các nữ-nhân-viên phục-vụ tại trụ-sở Ủy-Hội Quốc-Tế (không phải khách-sạn “Hồng Kông”), trong đó cũng có một số khá đẹp là người Việt-Nam.

   Khi lập kế-hoạch đánh vào các thành-viên cộng-sản Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi, tôi nghĩ khách-sạn là nơi ăn+uống+nghỉ+ngủ, hẳn tiện cho việc tiếp-xúc của mật-viên hơn, nên tôi chỉ mới nhắm vào “Hồng Kông” và đã tạm để ra ngoài môi-trường “sở Mỹ” nói trên.

   NHƯNG Ferguson đã giải-tỏa giùm ưu-tư cho tôi.  Không lâu sau đó, vào khoảng cuối năm 1974, anh đã rỉ vào tai tôi:
   -- Chúng tôi đã làm tiếp xong phần sau của vụ Trưởng Phái-Đoàn Hung.
    

     XUÂN NHUẬN

    
    
    
   DDA.I-TA' HUNG-GIA-LO+.I GUY NAGY
    
    
   TRU+O+?NG Pha'i DDoa`n Hung-Gia-Lo+.i (trong U?y-Ho^.i Quo^'c-Te^' Kie^?m-Soa't va` Gia'm-Sa't Ngu+ng Ba('n) ta.i Khu-Vu+.c II (o+? DDa` Na(~ng, na(m 1973-74) la` dda.i-ta' Guy Nagy\.
    
   Ngay la^`n dda^`u tie^n to^i ba('t tay, nhi`n tha(?ng ma(.t, va` no'i va`i ca^u xa~-giao vo+'i Guy Nagy, to^i dda~ nha^.n tha^'y co' mo^.t ca'i gi` kha'c nhau giu+~a vie^n Tru+o+?ng Pha'i DDoa`n Hung-Gia-Lo+.i na`y vo+'i vie^n Tru+o+?ng Pha'i DDoa`n Ba-Lan, dda.i-ta' Konelsko, ma` to^i vu+`a mo+'i ba('t tay la`m quen va` ddang co`n ddu+'ng ca'ch ddo' kho^ng xa\.
    
   Kho^ng pha?i chi? la` nha^n da'ng, quo^'c-ti.ch, ngo^n-ngu+~ khi o^ng-ta no'i chuye^.n vo+'i vie^n si~-quan phu.-ta' cu?a mi`nh, ma` la` tia nhi`n de` da(.t, lo+`i no'i dda('n ddo, tha'i ddo^. ca^?n-tro.ng, va` co`n nhu+~ng gi` kha'c nu+~a ma` to^i chi? mo+'i ca?m tha^'y lo+`-mo+` qua tru+.c-gia'c ma` tho^i\.
    
   Tru+o+'c khi ca'c tha`nh-vie^n co^.ng-sa?n trong U?y-Ho^.i Quo^'c-Te^' dde^'n Vu`ng I cu?a Vie^.t-Nam Co^.ng-Ho`a, to^i dda~ nha^.n ddu+o+.c ba?ng to'm-lu+o+.c ly'-li.ch, qua'-tri`nh hoa.t ddo^.ng, cu`ng a?nh ca(n-cu+o+'c co+~ lo+'n cu?a tu+`ng ngu+o+`i, ke`m theo tin-tu+'c & ta`i-lie^.u ve^` nhu+~ng chi-tie^'t ma` ho. ddu+o+ng-nhie^n kho^ng tie^'t-lo^. ra\.
    
   Tuy the^', to^i va^~n de^~ da`ng ho?i chuye^.n dda.i-ta' Konelsko cu?a Ba-Lan mo^.t ca'ch bi`nh-thu+o+`ng:
    
   “DDa.i-ta' dda~ dde^'n Vie^.t-Nam trong U?y-Ho^.i Quo^'c-Te^' Kie^?m-Soa't DDi`nh-Chie^'n (ICC: International Commission of Control) theo Hie^.p DDi.nh Geneva na(m 1954 hay chu+a ?”
    
   dde^? o^ng-ta co' the^? khe'o-le'o tra'nh ne' ba(`ng ca'ch li.ch-su+. tra? lo+`i:
    
   “Du` co' dde^'n ro^`i thi` cu~ng vi' nhu+ chu+a dde^'n, vi` ti`nh-hi`nh bie^'n-chuye^?n mo^~i khi mo^.t kha'c: 1973 kho^ng pha?i la` 1954, pha?i kho^ng, o^ng?”
    
   Nhu+ng to^i kho^ng the^? ho?i dda.i-ta' Guy Nagy cu?a Hung Gia Lo+.i mo^.t ca^u tu+o+ng-tu+; kho^ng pha?i chi? vi` U?y-Ho^.i Quo^'c-Te^' tru+o+'c kia chỉ go^`m co' ba nu+o+'c A^'n DDo^., Gia-Na~ DDa.i, va` Ba-Lan -- chu+' kho^ng co' Hung-Gia-Lo+.i (cu~ng nhu+ kho^ng co’ Iran va` Indonesia) -- ma` vi` to^i ddoa'n cha('c ra(`ng, ne^'u to^i ho?i ve^` chuye^.n gi` thi` o^ng-ta cu~ng se~ ti`m ca'ch no'i to^'t cho che^' ddo^. co^.ng-sa?n va` ca'c ddo^`ng-chi' cu?a mi`nh; ngay ca? ho?i ve^` ca?m-tu+o+?ng ddo^'i vo+'i tho+`i-gian lu+u tru' o+? dda^y to^i cu~ng kho^ng ho?i, vi` to^i kho^ng muo^'n mi`nh ta.o co+-ho^.i cho ke? thu` che^-bai xa~-ho^.i cu?a mi`nh\.
    
   TO^I dda~ ddo.c ddu+o+.c ba'o-ca'o nhie^`u la^`n la` dda.i-ta' Guy Nagy dda~ lo+.i du.ng nhu+~ng chuye^'n ddi -- go.i la` ddi kie^?m-soa't va` gia'm-sa't -- cu?a U?y-Ho^.i Quo^'c-Te^', ba(`ng ta`u-bay cu~ng nhu+ ba(`ng xe-ho+i, dde^? chu.p a?nh ca'c ca(n-cu+' qua^n-su+. tro.ng-ye^'u cu?a Vie^.t-Nam Co^.ng-Ho`a, hie^?n-nhie^n la` dde^? cung-ca^'p cho ca'c ddo^`ng-chi' Vie^.t-Nam\.
   Tin-tu+'c ti`nh-ba'o cho bie^'t chi'nh Pha'i-Bo^. Hung-Gia-Lo+.i o+? Sa`i-Go`n dda~ la`m trung-gian giu+~a ca'c pha'i-vie^n truye^`n-tho^ng nu+o+'c ngoa`i -- hie^'u-ky`, nha^'t la` pha?n-chie^'n -- vo+'i dda.i die^.n thu+o+`ng-tru+.c cu?a co^.ng-sa?n ta.i Sa`i-Go`n la` Vo~ DDo^ng Giang, dde^? ca'c ky'-gia? no'i tre^n va`o vu`ng Vie^.t-Co^.ng kie^?m-soa't ma` pho?ng-va^'n, quay phim, tu+o+`ng-thua^.t\... nhu+~ng ddie^`u ddu+o+.c chu'ng da`n du+.ng, ngo~ ha^`u dda'nh bo'ng bo^. ma(.t cu?a chu'ng, tuye^n-truye^`n cho chu'ng ba(`ng chi'nh phu+o+ng-tie^.n cu?a The^'-Gio+'i Tu+. Do\.  Rie^ng ta.i Mie^`n Trung, chi'nh Guy Nagy dda~ giu'p Vie^.t-Co^.ng thu+.c-hie^.n vie^.c a^'y ta.i vu`ng Que^'-So+n thuo^.c Ti?nh Qua?ng-Nam\.
    
   THUO^.C-VIE^N cu?a Guy Nagy ta.i Khu-Vu+.c II cu~ng ddu+o+.c hua^'n-thi. dda(.c-bie^.t kha'c vo+'i be^n phi'a Ba-Lan\.  Ca'c tha`nh-vie^n Hung-Gia-Lo+.i cu~ng co' ddi ra pho^' cho+i, nhu+ng ho. thu+o+`ng dde^'n pho`ng tra` “Quo^'c Te^'” (“International”), nha` ha`ng “Danube”, Nu'i Non-Nu+o+'c, va` va`i no+i kha'c ma` dde^`u la` cho^~ ddo^ng ngu+o+`i, chu+' i't khi ddi le?-te? va` ta?n-ma'c nhu+ Ba-Lan\.
   Trong nhu+~ng vie^.c mua sa('m la(.t-va(.t, nhu+ ha`ng va?i, ddo^` du`ng ca'-nha^n, dda(.t may a'o qua^`n, ho. chi? to+'i+lui va`i no+i nha^'t ddi.nh, chu+' kho^ng tu+.-do tu`y-tie^.n nhu+ Ba-Lan\.
   Rie^ng ve^` phim chu.p a?nh va` phim quay phim, kho^ng he^` co' tha`nh-vie^n Hung-Gia-Lo+.i na`o ddem dde^'n thue^ ru+?a va` sang ngay ta.i ddi.a-phu+o+ng\.
    
   SAU mo^.t tho+`i-gian co^' ga('ng, ma^.t-vie^n cu?a Nga`nh DDa(.c-Ca?nh chu'ng to^i chi? mo+'i la`m ddu+o+.c co^ng-vie^.c tha'm-ba'o -- ba'm sa't sinh-hoa.t, thu lu+o+.m tin-tu+'c, dda'nh ca('p ta`i-lie^.u, cu?a Guy Nagy -- chu+' chu+a ti`m ddu+o+.c co+-ho^.i dda'nh va`o tu+-tu+o+?ng hay ta^m-ti`nh cu?a o^ng ta, nhu+ dda~ la`m ddu+o+.c de^~ da`ng vo+'i dda.i-ta' Konelsko, la` Tru+o+?ng Pha'i DDoa`n Ba-Lan, v.v\...
    
   Mo^.t ho^m, to^i dda~ pha^n-ti'ch, nha^.n-xe't ddie^`u ddo' vo+'i Ngu+o+`i Ba.n DDo^`ng-Minh, la` Ferguson\.
   Anh tra? lo+`i to^i:
   -- Vie^.c gi` ca'c ba.n dda~ la`m thi` chu'ng to^i kho?i la`m, co`n vie^.c gi` ca'c ba.n chu+a la`m thi` chu'ng to^i la`m\.
   Ferguson no'i the^m:
   -- Sa'ng-kie^'n cu?a anh ra^'t hay, va` dda~ tha`nh-co^ng bu+o+'c dda^`u\.  Chu'ng to^i cu+' the^' ma` la`m, kho^ng nhu+~ng o+? dda^y ma` tho^i\.
    
   To^i hie^?u nhu+ the^' tu+'c la` Ngu+o+`i Ba.n DDo^`ng-Minh cu~ng co' a'p du.ng ke^'-hoa.ch cu?a to^i o+? nhu+~ng no+i kha'c, Vu`ng kha'c, ngoa`i kha'ch-sa.n “Ho^`ng Ko^ng” va` Mie^`n Trung na`y\.
   Qua lo+`i Ngu+o+`i Ba.n DDo^`ng-Minh, to^i bie^'t la` CIA dda~ kho^ng bo? lo+~ mo^.t co+-ho^.i na`o\.
    
   TUY the^', to^i va^~n muo^'n ti`m ca'ch na`o nhanh ho+n dde^? na('m cho ddu+o+.c dda.i-ta' Guy Nagy\.
    
   Cu+' theo die^~n-tie^'n ti`nh-hi`nh thi` chu'ng to^i va^~n dda.t ddu+o+.c ke^'t-qua? nho+` ke^' my~-nha^n\.  Nhu+ng o+? thu+o+`ng-tru+.c be^n trong kha'ch-sa.n “Ho^`ng Ko^ng” thi` chu'ng to^i chi? co' mo^.t co^ Lan\.  Co^ ddang nha('m va`o Konelski, kho^ng tie^.n kie^m ca? Guy Nagy\.  Ma` to^i thi` chu+a ti`m ra the^m ddu+o+.c mo^.t con-mo^`i na`o cho o^ng-ta\.
    
   To^i nghi~ dde^'n ca'c nu+~-nha^n-vie^n phu.c-vu. ta.i tru.-so+? U?y-Ho^.i Quo^'c-Te^' (kho^ng pha?i kha'ch-sa.n “Ho^`ng Ko^ng”), trong ddo' cu~ng co' mo^.t so^' kha' dde.p la` ngu+o+`i Vie^.t-Nam\.
    
   Khi la^.p ke^'-hoa.ch dda'nh va`o ca'c tha`nh-vie^n co^.ng-sa?n Ba-Lan va` Hung-Gia-Lo+.i, to^i nghi~ kha'ch-sa.n la` no+i a(n+uo^'ng+nghi?+ngu?, ha(?n tie^.n cho vie^.c tie^'p-xu'c cu?a ma^.t-vie^n ho+n, ne^n to^i chi? mo+'i nha('m va`o “Ho^`ng Ko^ng” va` dda~ ta.m dde^? ra ngoa`i mo^i-tru+o+`ng “so+? My~” no'i tre^n\.
    
   NHU+NG Ferguson dda~ gia?i-to?a giu`m u+u-tu+ cho to^i\.  Kho^ng la^u sau ddo' (va`o khoa?ng cuo^’i na(m 1974), anh dda~ ri? va`o tai to^i:
   -- Chu'ng to^i dda~ la`m tie^'p xong pha^`n sau cu?a vu. Tru+o+?ng Pha'i Doa`n Hung\.
    

   LE^  XUA^N NHUA^.N

   http://LeXuanNhuan.tripod.com/CSHHome.html
    
  • NGO PHONG
   ĐƠN TỐ C�O V/v cĩ h�nh vi lừa đảo, tr�nh mặt v� trốn ra khỏi địa phương, khơng liên hệ được Và hành vi chiếm đọat
   Message 2 of 2 , Jan 5, 2007

    ĐƠN TỐ CÁO

    V/v  có hành vi lừa đảo, tránh mặt và trốn ra khỏi địa phương, không lieân hệ được
    Vaø haønh vi chieám ñoïat taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc.
     
    Kính gởi:  Bà con xa gần, bà con trong nước và Việt Kiều ngoài nuớc cũng cân quan tâm. Với chiêu thức lừa đảo mới là giả danh giả nghĩa đủ kiểu chỉ để thực hiện lừa đảo.
     
    Nay xin trình bày sự việc như sau:
     
    Năm 2003 thì Bà Nguyễn thị Huỳnh Hoa, cùng Bùi Văn Lên, Nguyễn Thanh Sử, và Bảy Thaéng có tổ chức vaän ñoäng cùng đưa tin là Họ có đất vùng sâu tỉnh DakLak rao bán gía 3Triệu đồng/ Ha kèm theo với những lời nói ngon ngọt bảo đãm chắc ăn 100% là trong tháng sau giao đất ngay. Và Họ tổ chức nhận tiền cọc của rất nhiều người trong nhieàu tænh khaùc nhau.
    Tôi và nhiều bà con tại nhiều nơi khác nhau ( nhiều nhất là 23Hộ bà con huyện Bù Na- tỉnh Bình Phước, rồi Càn Long- tỉnh Trà Vinh, và TP.HCM )tin tưởng đã cùng nhau đi đặt tiền cọc cho Ông Bùi văn Lên với biên nhận là có con dấu Hội Từ Thịên Người Cao Tuổi mà bà Nguyễn thị Huỳnh Hoa có chức danh Giám Đốc. Và biên nhận có ghi rõ là sau này nếu không có đất giao thì hoàn trả tiền cọc lại cho tôi.
    Từ lời hứa ban đầu là một tháng giao đất Earka- DakLak, nhưng sau một năm lên xuống rồi vẫn không thấy giao đất cho chúng tôi chi cả. Chúng tôi điện thoại hỏi trực tiếp đến bà Huỳnh Hoa thì nhận được trả lời là yên tâm đi là do thủ tục chưa xong, nếu không có đất giao thì bà Hoa trả lại tiền cho chúng tôi. Khi đó tôi có hỏi Ông Lên về tiền của tôi giao thì ai giữ thì Ông Lên nói là đã giao lại 90Trieäu cho Bà Hoa các phần tiền cọc của mọi người mà trong đó có tiền của tôi. Vì thaáy coù raéc roái, Tôi có yêu cầu trả tiền lại thì  không nghe nói đến hoàn trả lại cho mọi người mà chỉ hứa lần hứa lủi hoài thành ra 2 năm trôi qua. Có 3 lần Họ kêu bà con đi coi đất điều do bà con tự túc góp tiền thuê xe đi nhưng lên đến nơi thì không thấy đất chi hết mà chỉ là nói phét ñeå keùo daøi thôøi gian chieám duïng voán cuûa moïi ngöôøi.
    Naêm 2004, Thì bà Huỳnh Hoa có thêm giấy phép với chức danh là Giám Đốc Cty TNHH Kỹ Nông- tại tỉnh Long An, số: 5002000472 caáp ngày 19/11/ 2004 Baø lại với chiêu thức cũ rằng tổ chức vaän ñoäng giao đất, khi ñoù tôi có đến gặp mặt bà Hoa để hỏi cho ra lẻ, thì bà Huỳnh Hoa nói xin lỗi mọi người cho êm dịu rồi húa ngon ngọt cho xuôi tai, xong lại còn kêu gọi tôi thêm tiền đặt cọc của tôi lần 2. Vôùi lần 2 này tôi có làm Hợp Đồng ký tên đóng dấu đàng hoàng với chức danh bà Hoa là Giám Đốc Cty Kỹ Nông vaø toång soá tieàn cuûa c 2 laàn ñaõ laø 33Trieäu 500ngaøn, goïi nhiều người mới khác lên HLéo xem đất . Rồi cuối cùng kéo dài mãi đến nay 2006 trôi qua mà Hợp Đồng giao đất quaù thôøi haïn không thấy đâu, mà tiền đặt cọc của Tôi và nhiều người vẫn không muốn trả lại cho mọi người.  Và tôi xin sẳn sàng cung cấp danh sách và chi tiết những ai bị hại lừa đảo.
    Ngoài ra bà Huỳnh Hoa còn tổ chức quyên tiền của 12 gia đình cho việc được bảo lãnh theo đi Mỹ do tìm kiếm được cựu quân nhân Mỹ mất tích, Baø coù haønh vi löøa ñaûo thöôøng laø choïn nhöõng ñoái töôïng ngöôøi ngheøo mong ñöôïc ñoåi ñôøi ñi Myõ, vaø baø Hoa thöôøng mieäng noùi Baø laøm Caùch Maïng laõo Thaønh quen bieát OÂng naøy OÂng kia ñeå huø doïa moïi ngöôøi khaùc .
    Và còn với rất nhiều dự án Trường Học, Bệnh Viện do Từ Thiện nước ngoài cho tieàn tài trợ xây dựng và kêu mọi người tham gia đầu tư mà đưa tiền cho bà Hoa, nhưng chỉ toàn chuyện phét, không có làm.
    Chúng tôi và bà con Bù Na-Bình Phước không mong mõi gì hơn là nhận lại số tiền đã đặt cọc cho Nhóm này. Có bà con nghèo bỏ xứ đi xa lên vùng đất mới với mong có đất chăn tác trồng trọt mà phải vay muợn rồi đổ nợ nầng, lãi mẹ sinh lãi con suốt 3 năm qua lâm cảnh khổ sở như bà Trần Thị Tư là mẹ Trần thị Lượm quê quán Giòng Trôm-Bến Tre.
    Sau khi Ông Lên bịnh chết thì bà Hoa chối phăng ñoå hết trách nhiệm về ông Lên đã nhận tiền của bà con trước đó là bà không coù trách nhiệm với mọi việc ông Lên làm. Veà tieàn 90Trieäu maø oâng Ba Leân ñaõ giao laïi cho baø Hoa thì baø coá yù chieám ñoïat trong im laëng luoân.
    Trong số ba con thì riêng tôi thì đã có làm Hợp Đồng hẳn hoi và có giao tiền lần 2 qua ngân hàng mà tôi là còn giữ chứng từ đầy đủ bàn gốc để làm chứng trước cơ quan pháp luật để làm chứng về sự lừa đảo này.
    Đã hơn 6tháng nay chúng tôi không còn liên hệ được điện thoại, bặt vô âm tín. Đến nhà cũng không thể gặp được.
    Nay chúng tôi mong được các cơ quan triệu tập để xét xử công khai về nhóm lừa đảo này, để nhận lại tiền cho bà con.
    Dưới đây là địa chỉ của các cá nhân đã có hành vi lừa đảo:
     
    - Nguyễn thị Huỳnh Hoa, ngụ tại số nhà cũ là: 350 Lạc Long Quân, P.8, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, diện thoại: 08-8643896, di động: 0913734057
     
    - Bùi Văn Lên, nhà tại  huyện Càng Long- tỉnh Trà Vinh, tel: 074-882296
    - Nguyễn Thanh Sử, nhà tại  Càng Long-tỉnh Trà Vinh. Không biết rõ điện thoại
    - Nguyen Văn Thaéng (gọi là Bảy Răng) đã bỏ trốn xuống Cà Mau.
    - Baø H’GUM H’ÑÔÙK giaùm ñoác Cty H’GUM GUOÁP, nhaø 14 ñöôøng A TRANH, TP. Buoân Meâ Thuoät, Tel: 050-811152.
     
    Mọi thong tin chi tiết bổ sung mà chúng tôi biết thì sẳn sang cung cấp cho Cơ Quan các cấp để điều tra giải quyết. Chúng tôi không mong mỏi gì hơn là nhận lại tiền cọc đã đóng. Chúng tôi cũng có gởi kèm theo một số giấy tờ Hợp Đồng mà bà Huỳnh Hoa đã ký.
    Caùc giaáy tôø khieáu kieän cuûa baø con Buø Na- Bình Phöôùc.
    Caùc giaáy tôø ñaát aûo, ñaát chæ toøan treân giaáy caàn ñieàu tra xaùc nhaän.
    TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm …………
    Kính Đơn
     
     
     
    Ngô Thái Phong


   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.