Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

tho 9/11 LU+?A CHA'Y NIE^`M DDAU cua? Ngo.c Thuy?

Expand Messages
 • Le Xuan Nhuan
  LỬA CHÁY NIỀM ÐAU khói và lửa, máu và nước mắt chảy tràn lan trên mặt kính tivi tháng chín, ngày mười một ở Cali tôi mở
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2006

   LỬA CHÁY NIỀM ÐAU             

    
    
   khói và lửa, máu và nước mắt  
   chảy tràn lan trên mặt kính tivi    
   tháng chín, ngày mười một ở Cali
   tôi mở máy truyền hình, nhìn rồi tôi bật khóc!
    
   trời New York, trời ơi đang đổ sập  
   Washington, kìa đất cũng rung rinh...         
   những tiếng hô: khủng bố! chiến tranh!         
   tôi nghe rõ như chưa từng nghe rõ!    
    
   nước Mỹ thanh bình lâu ngay bỏ ngõ            
   quân tham tàn đã có cớ xâm lăng                     
   chúng cướp máy bay, chúng lái, chúng đâm 
   chúng liều mệnh kéo theo ngàn sinh mệnh           
    
   Twin Tower chìm trong khói quyện                   
   Ngũ Giác Ðài thép đá tan hoang...                        
   ôi chao ôi cả nước Mỹ kinh hoàng                           
   cả thế giới cũng giật mình kinh tởm                      
    
   quân khủng bố thấy máu người không gớm         
   nhìn cảnh này chúng sướng, có điên thêm?
   chúng là ai mà lại ghét ấm êm?                       
   chúng là ai mà chỉ thèm phá hoại?                   
    
   nước Mỹ có thế nào thì cũng không ai chết đói     
   nhưng sẽ chết vì buồn khi nhân loại thê lương  
   nước Mỹ đây dù chẳng phải thiên đường       
   nhưng sứt mẻ thì còn chi thế giới?                    
    
   quân khủng bố thật tình làm bối rối                    
   chẳng riêng Hoa Kỳ mà tất cả Năm Châu
   nhưng bậc hiền nhân rồi sẽ bưng đầu            
   cân nhắc kỹ chuyện tầm thù, báo oán...            
    
   bạn ơi bạn! lòng tôi đau buổi sáng                    
   tới bây giờ, trọn tháng vẫn còn đau            
   tôi ngẩn ngơ tôi tự hỏi vì sao:                    
   “quân khủng bố không tình yêu mà lớn mạnh?”     
    
   triệu cánh tay giơ cao lên đòi đánh!                   
   triệu lời kinh thì hạ xuống xin tha!                      
   tôi thấy thương Tổng Thống Bush chi là          
   ông ứa lệ nói những lời Lịch Sử...                    
    
   những lá cờ được treo lên trước cửa           
   trong đau buồn nước Mỹ vẫn hiên ngang!                 
    
                                          NGỌC-THUỶ                  
    

   LU+?A CHA'Y NIE^`M DDAU          

    
    
   kho'i va` lu+?a, ma'u va` nu+o+'c ma('t
   cha?y tra`n lan tre^n ma(.t ki'nh tivi    
   tha'ng chi'n, nga`y mu+o+`i mo^.t o+? Cali  
   to^i mo+? ma'y truye^`n hi`nh, nhi`n ro^`i to^i ba^.t kho'c!
    
   tro+`i New York, tro+`i o+i ddang ddo^? sa^.p          
   Washington, ki`a dda^'t cu~ng rung rinh...         
   nhu+~ng tie^'ng ho^: khu?ng bo^'! chie^'n tranh!         
   to^i nghe ro~ nhu+ chu+a tu+`ng nghe ro~!  
    
   nu+o+'c My~ thanh bi`nh la^u ngay bo? ngo~          
   qua^n tham ta`n dda~ co' co+' xa^m la(ng                    
   chu'ng cu+o+'p ma'y bay, chu'ng la'i, chu'ng dda^m       
   chu'ng lie^`u me^.nh ke'o theo nga`n sinh me^.nh                
    
   Twin Tower chi`m trong kho'i quye^.n                         
   Ngu~ Gia'c DDa`i the'p dda' tan hoang...                        
   o^i chao o^i ca? nu+o+'c My~ kinh hoa`ng                          
   ca? the^' gio+'i cu~ng gia^.t mi`nh kinh to+?m                   
    
   qua^n khu?ng bo^' tha^'y ma'u ngu+o+`i kho^ng go+'m        
   nhi`n ca?nh na`y chu'ng su+o+'ng, co' ddie^n the^m?      
   chu'ng la` ai ma` la.i ghe't a^'m e^m?                   
   chu'ng la` ai ma` chi? the`m pha' hoa.i ?                          
    
   nu+o+'c My~ co' the^' na`o thi` cu~ng kho^ng ai che^'t ddo'i
   nhu+ng se~ che^'t vi` buo^`n khi nha^n loa.i the^ lu+o+ng     
   nu+o+'c My~ dda^y du` cha(?ng pha?i thie^n ddu+o+`ng
   nhu+ng su+'t me? thi` co`n chi the^' gio+'i ?                          
    
   qua^n khu?ng bo^' tha^.t ti`nh la`m bo^'i ro^'i                      
   cha(?ng rie^ng Hoa Ky` ma` ta^'t ca? Na(m Cha^u        
   nhu+ng ba^.c hie^`n nha^n ro^`i se~ bu+ng dda^`u                 
   ca^n nha('c ky~ chuye^.n ta^`m thu`, ba'o oa'n...                   
    
   ba.n o+i ba.n! lo`ng to^i ddau buo^?i sa'ng                   
   to+'i ba^y gio+`, tro.n tha'ng va^~n co`n ddau          
   to^i nga^?n ngo+ to^i tu+. ho?i vi` sao:                     
   "qua^n khu?ng bo^' kho^ng ti`nh ye^u ma` lo+'n ma.nh?"    
    
   trie^.u ca'nh tay gio+ cao le^n ddo`i dda'nh!                
   trie^.u lo+`i kinh thi` ha. xuo^'ng xin tha!                      
   to^i tha^'y thu+o+ng To^?ng Tho^'ng Bush chi la`              
   o^ng u+'a le^. no'i nhu+~ng lo+`i Li.ch Su+?...                         
    
   nhu+~ng la' co+` ddu+o+.c treo le^n tru+o+'c cu+?a                  
   trong ddau buo^`n nu+o+'c My~ va^~n hie^n ngang!                 
    
                                          NGO.C-THUY?                                        

    

    

   the flames flared my pain

    

    
   Smokes and flames, blood and tears
   on the television screen spread dyeing.
   On September the 11th in California
   I tuned in, watched and burst out crying.
    
   Oh, my God!  I saw New York tumble,
   Washington DC’s heaven and earth quake.
   Terrorism! War! yells and shouts resounded
   clearer than ever before to make me shake.
    
   The States had been in peace and left open,
   the barbarous profited from this to violate;
   they hijacked the planes, piloted, crashed
   casting their trunks thousands’ fates to waste.
    
   The Twin Towers submerged in the smokes,
   the Pentagon’s steel and stones fell into ruin.
   Alas!  the whole America got in panic,
   the whole world started, disgusted at the sin.
    
   The heartless terrorists, seeing human blood
   were they satisfied, madder in this condition?
   what species are they that hate coziness?
   who are they that only thirst for demolition?
    
   Whatever happened nobody’d starve in the US
   but would die of pangs if humans pain;
   though the States is not a paradise,
   were it chipped, what’d of the world remain?
            
   The terrorists did really embarrass
   not only this country but the world affiliation;
   the élite will make up their minds
   considering measures in revenge, retaliation.
    
   Oh, friends! my heart ached all that morning
   and has so far suffered such sadness sable;
   I have been astonished and wondered why:
   though pitiless the terrorists are still able?
    
   Million hands were raised demanding to fight!
   million prayers were said asking to excuse!
   I felt so compassionate for President Bush:
   he was moved the historical course to choose.
    
   Flags and flags are hung, door to door expand;
   in melancholy the States is still forever grand.
    
         Translation by THANH-THANH
                           (PEN USA)


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.