Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

THI CA VIET NAM HAI NGOAI (QUYEN 6)

Expand Messages
 • Nhuan Le
  Xin hân hạnh giới thiệu với quý vị yêu thơ gần xa: MỘT PHẦN TƯ THẾ-KỶ THI CA VIỆT NAM HẢI-NGOẠI Nhà thơ Võ Đức Trung,
  Message 1 of 1 , Jul 10, 2006
   Click a photo to view a larger version on Yahoo! Photos. See links above for more options.
   Xin hân hạnh giới thiệu với quý vị yêu thơ gần xa:
   MỘT PHẦN TƯ THẾ-KỶ
   THI CA VIỆT NAM HẢI-NGOẠI
    
   Nhà thơ Võ Đức Trung, người chủ trương Nhóm Văn Hóa Pháp Việt (France Vietnam Culture) ở Pháp, vừa xuất bản và phát hành xong tác phẩm mới:
    

   MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ

   THI CA VIỆT NAM HẢI NGOẠI

   (1975-2000)
   Quyển thứ 6
    
   Trong “Lời Vào Sách” Võ Đức Trung cho biết: “Bộ Tập hợp Thi ca ‘Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Việt Nam Hải Ngoại (1975-2000)’ được chúng tôi khởi sự từ năm 1999.  Tính đến nay vừa hơn 6 năm làm việc trong nhẫn nại và trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn về mọi mặt, dù vậy chúng tôi vẫn hoàn thành được 6 Tập, gồm gần 2,500 trang, với hơn 200 tác giả được chúng tôi trang trọng giới thiệu cùng giới thưởng ngoạn thi ca.”
    
   Bộ Tập Hợp Thi Ca này đánh dấu một giai đoạn lịch sử trong dòng văn học Việt Nam lưu vong.  Với mục đích và tâm nguyện bảo tồn cái di sản chung, quý giá ấy của chúng ta (Thi Ca Lưu Vong Hải Ngoại), Võ Đức Trung đã kiên trì dồn hết nhiệt tình, sức lực, thì giờ và tiền bạc của mình vào việc thực hiện được một công trình sưu tập lớn lao, tiếp tay làm chứng tích và tài liệu tham khảo mai sau về bộ môn thi ca trong sinh hoạt văn học và văn hóa của cộng đồng ngót 3 triệu người Việt Nam sống lưu vong rải rác trên mặt địa cầu này.  Thật là một đóng góp cần thiết và hữu ích vô cùng.
    
   Chúng tôi cũng xin ghi nhận thêm, là ngoài 6 Quyển thường lệ trong Bộ Tập Hợp Thi Ca này, Võ Đức Trung còn có thực hiện thêm một Quyển “Niềm Đau Còn Đó” (Thi Ca Lưu Vong – 1975-2005) và vẫn còn tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi này.
    
   Quyển thứ 6 mới thành hình năm nay, cũng cùng khuôn khổ với các tập trước, dày 360 trang, với tranh bìa của họa sĩ Hiếu Đệ, phụ bản của các họa sĩ Hiếu Đệ và Phước Trung, giới thiệu 34 nhà thơ nam nữ sau đây:
   Bích Thuận, Bùi Vĩnh Hưng, Du Yên, Dung Viễn Xứ, Dương Huệ Anh, Đạm Thạch, Đặng Phùng Quân, Đông Hà, Hà Phước Thảo, Hà Phương, Hoa Văn, Hoàng Huy Khánh, Hoàng Minh Hùng, Huệ Thu, Lê Hữu Minh Toán, Lý Thừa Nghiệp, Ngô Tuấn Kiệt, Nguyên Hà, Nguyên Thảo, Nguyễn Mỹ Phượng, Nguyễn Phan Ngọc An, Phan Quang Đán, Phượng Hải, Thái Bạch Vân, Thảo Ca, Trần Huy Sao, Trần Mộng Tú, Trịnh Hưng, Trương Hồng Sơn, Tường Lam,Vĩnh Nhất Tâm, Võ Phước Hiếu, Vũ Thị An, và Yên Vi.
   Ấn phí (kể cả cước phí) mỗi cuốn US$20.00, đề gửi Võ Đức Trung, 1, Allée des Peupliers, 59.320 Hallennes Lez Haubourdin, France (E-mail: vojl72@...).
    
   Xin ha^n ha.nh gio+'i thie^.u vo+'i quy' vi. ye^u tho+ ga^`n xa:
   MO^.T PHA^`N TU+ THE^'-KY?
   THI CA VIE^.T NAM HA?I-NGOA.I
    
   Nha` tho+ Vo~ DDu+'c Trung, ngu+o+`i chu? tru+o+ng Nho'm Va(n Ho'a Pha'p Vie^.t (France Vietnam Culture) o+? Pha'p, vu+`a xua^'t ba?n va` pha't ha`nh xong ta'c pha^?m mo+'i:
    

   MO^.T PHA^`N TU+ THE^' KY?

   THI CA VIE^.T NAM HA?I NGOA.I

   (1975-2000)
   Quye^?n thu+' 6
    
   Trong "Lo+`i Va`o Sa'ch" Vo~ DDu+'c Trung cho bie^'t: "Bo^. Ta^.p ho+.p Thi ca 'Mo^.t Pha^`n Tu+ The^' Ky? Thi Ca Vie^.t Nam Ha?i Ngoa.i (1975-2000)' ddu+o+.c chu'ng to^i kho+?i su+. tu+` na(m 1999. Ti'nh dde^'n nay vu+`a ho+n 6 na(m la`m vie^.c trong nha^~n na.i va` trong hoa`n ca?nh cu+.c ky` kho' kha(n ve^` mo.i ma(.t, du` va^.y chu'ng to^i va^~n hoa`n tha`nh ddu+o+.c 6 Ta^.p, go^`m ga^`n 2,500 trang, vo+'i ho+n 200 ta'c gia? ddu+o+.c chu'ng to^i trang tro.ng gio+'i thie^.u cu`ng gio+'i thu+o+?ng ngoa.n thi ca ."
    
   Bo^. Ta^.p Ho+.p Thi Ca na`y dda'nh da^'u mo^.t giai ddoa.n li.ch su+? trong do`ng va(n ho.c Vie^.t Nam lu+u vong. Vo+'i mu.c ddi'ch va` ta^m nguye^.n ba?o to^`n ca'i di sa?n chung, quy' gia' a^'y cu?a chu'ng ta (Thi Ca Lu+u Vong Ha?i Ngoa.i), Vo~ DDu+'c Trung dda~ kie^n tri` do^`n he^'t nhie^.t ti`nh, su+'c lu+.c, thi` gio+` va` tie^`n ba.c cu?a mi`nh va`o vie^.c thu+.c hie^.n ddu+o+.c mo^.t co^ng tri`nh su+u ta^.p lo+'n lao, tie^'p tay la`m chu+'ng ti'ch va` ta`i lie^.u tham kha?o mai sau ve^` bo^. mo^n thi ca trong sinh hoa.t va(n ho.c va` va(n ho'a cu?a co^.ng ddo^`ng ngo't 3 trie^.u ngu+o+`i Vie^.t Nam so^'ng lu+u vong ra?i ra'c tre^n ma(.t ddi.a ca^`u na`y . Tha^.t la` mo^.t ddo'ng go'p ca^`n thie^'t va` hu+~u i'ch vo^ cu`ng.
    
   Chu'ng to^i cu~ng xin ghi nha^.n the^m, la` ngoa`i 6 Quye^?n thu+o+`ng le^. trong Bo^. Ta^.p Ho+.p Thi Ca na`y, Vo~ DDu+'c Trung co`n co' thu+.c hie^.n the^m mo^.t Quye^?n "Nie^`m DDau Co`n DDo'" (Thi Ca Lu+u Vong -- 1975-2005) va` va^~n co`n tie^'p tu.c no^~ lu+.c kho^ng me^.t mo?i na`y .
    
   Quye^?n thu+' 6 mo+'i tha`nh hi`nh na(m nay, cu~ng cu`ng khuo^n kho^? vo+'i ca'c ta^.p tru+o+'c, da`y 360 trang, vo+'i tranh bi`a cu?a ho.a si~ Hie^'u DDe^., phu. ba?n cu?a ca'c ho.a si~ Hie^'u DDe^. va` Phu+o+'c Trung, gio+'i thie^.u 34 nha` tho+ nam nu+~ sau dda^y:
   Bi'ch Thua^.n, Bu`i Vi~nh Hu+ng, Du Ye^n, Dung Vie^~n Xu+', Du+o+ng Hue^. Anh, DDa.m Tha.ch, DDa(.ng Phu`ng Qua^n, DDo^ng Ha`, Ha` Phu+o+'c Tha?o, Ha` Phu+o+ng, Hoa Va(n, Hoa`ng Huy Kha'nh, Hoa`ng Minh Hu`ng, Hue^. Thu, Le^ Hu+~u Minh Toa'n, Ly' Thu+`a Nghie^.p, Ngo^ Tua^'n Kie^.t, Nguye^n Ha`, Nguye^n Tha?o, Nguye^~n My~ Phu+o+.ng, Nguye^~n Phan Ngo.c An, Phan Quang DDa'n, Phu+o+.ng Ha?i, Tha'i Ba.ch Va^n, Tha?o Ca, Tra^`n Huy Sao, Tra^`n Mo^.ng Tu', Tri.nh Hu+ng, Tru+o+ng Ho^`ng So+n, Tu+o+`ng Lam,Vi~nh Nha^'t Ta^m, Vo~ Phu+o+'c Hie^'u, Vu~ Thi. An, va` Ye^n Vi .
    
   A^'n phi' (ke^? ca? cu+o+'c phi') mo^~i cuo^'n US$20.00, dde^` gu+?i Vo~ DDu+'c Trung, 1, Alle'e des Peupliers, 59.320 Hallennes Lez Haubourdin, France (E-mail: vojl72@...).


   The larger versions of these photos will be available until October 08, 2006 (90 days)
   Share your pictures with PhotoMail from Yahoo! Mail. Learn More Go to Yahoo! Photos
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.