Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nu Cuoi Thu Hai

Expand Messages
 • Nguyen Huu Nghia
  Người kh�n Chuyện nghe lỏm được trong một trại cải-tạo: Quản-gi�o: - Người kh�n th� việc g� cũng phải đắn-đo, chỉ
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2005

   Người khôn

   Chuyện nghe lỏm được trong một trại cải-tạo:

   Quản-giáo:

   - Người khôn thì việc gì cũng phải đắn-đo, chỉ có những kẻ ngu dốt như nguỵ các anh, việc gì cũng xác-quyết!

   Cải-tạo-viên:

   - Thưa, quản-giáo có chắc thế không?

   Quan-giáo:

   - Sao lại không! Chắc như đinh đóng vào cột í chứ!

   -------------------------------------

   Mời nghe chương trình tạp chí Làng Văn phát thanh về Việt Nam

   Mời quí vị bấm vào đây www.radiohaingoai.com

   chọn Chương Trình Tuần Rồi và Chương Trình Tuần Này,

   lúc 11:00PM ngày Thứ Ba (Việt Nam Tự Do) để nghe.

   (Chương trình Thứ Ba tuần này, nghe đọc truyện của Linh Phương)

   -----------------------------------------------------------------

   Mỗi ngày một truyện cười

   Kính mời quí vị thưởng thức "Mỗi ngày một truyện cười" trên Website này. Các truyện cười này đều được lưu trử trên egroups <VanHuu@yahoogroups.com> để giúp quí vị giải sầu khi đọc lại. Ngày nào quí vị không thấy truyện cười trên Diễn Đàn này, xin mời bấm vào: VanHuu@... để đọc.

   Muốn góp truyện cười, xin gửi về địa chỉ: <langvan@...>

   Cười chưa "đã", muốn cười thêm, xin mua bộ truyện Cả Cười (12 cuốn), gồm: Cười cho đời lên hương, Cười là thang thuốc bổ, Cười vui cho đời tươi, Cười mặn, Cười chay, Cười tủm, Cười toe, Cười khì, Cười đỏ, Cười mệt nghỉ, Cười chết bỏ, và Cười lăn. Làng Văn xuất bản (đã phát hành khắp nơi).

   ======================================

   Ngu+o+`i kho^n

   Chuye^.n nghe lo?m ddu+o+.c trong mo^.t tra.i ca?i-ta.o:

   Qua?n-gia'o:

   - Ngu+o+`i kho^n thi` vie^.c gi` cu~ng pha?i dda('n-ddo, chi? co' nhu+~ng ke? ngu do^'t nhu+ nguy. ca'c anh, vie^.c gi` cu~ng xa'c-quye^'t!

   Ca?i-ta.o-vie^n:

   - Thu+a, qua?n-gia'o co' cha('c the^' kho^ng?

   Quan-gia'o:

   - Sao la.i kho^ng! Cha('c nhu+ ddinh ddo'ng va`o co^.t i' chu+'!

   -------------------------------------

   Mo+`i nghe chu+o+ng tri`nh ta.p chi' La`ng Va(n pha't thanh ve^` Vie^.t Nam

   Mo+`i qui' vi. ba^'m va`o dda^y www.radiohaingoai\.com

   cho.n Chu+o+ng Tri`nh Tua^`n Ro^`i va` Chu+o+ng Tri`nh Tua^`n Na`y,

   lu'c 11:00PM nga`y Thu+' Ba (Vie^.t Nam Tu+. Do) dde^? nghe\.

   (Chu+o+ng tri`nh Thu+' Ba tua^`n na`y, nghe ddo.c truye^.n cu?a Linh Phu+o+ng)

   -----------------------------------------------------------------

   Mo^~i nga`y mo^.t truye^.n cu+o+`i

   Ki'nh mo+`i qui' vi. thu+o+?ng thu+'c "Mo^~i nga`y mo^.t truye^.n cu+o+`i" tre^n Website na`y\. Ca'c truye^.n cu+o+`i na`y dde^`u ddu+o+.c lu+u tru+? tre^n egroups <VanHuu@yahoogroups.com> dde^? giu'p qui' vi. gia?i sa^`u khi ddo.c la.i\. Nga`y na`o qui' vi. kho^ng tha^'y truye^.n cu+o+`i tre^n Die^~n DDa`n na`y, xin mo+`i ba^'m va`o: VanHuu@... dde^? ddo.c.

   Muo^'n go'p truye^.n cu+o+`i, xin gu+?i ve^` ddi.a chi?: <langvan@...>

   Cu+o+`i chu+a "dda~", muo^'n cu+o+`i the^m, xin mua bo^. truye^.n Ca? Cu+o+`i (12 cuo^'n), go^`m: Cu+o+`i cho ddo+`i le^n hu+o+ng, Cu+o+`i la` thang thuo^'c bo^?, Cu+o+`i vui cho ddo+`i tu+o+i, Cu+o+`i ma(.n, Cu+o+`i chay, Cu+o+`i tu?m, Cu+o+`i toe, Cu+o+`i khi`, Cu+o+`i ddo?, Cu+o+`i me^.t nghi?, Cu+o+`i che^'t bo?, va` Cu+o+`i la(n. La`ng Va(n xua^'t ba?n (dda~ pha't ha`nh kha('p no+i).

   ======================================

    

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.