Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: lectionary rubrics

Expand Messages
 • TeunisV
  Ad Luke 1, 39-56: Nιphyte Edelby, Liturgicon : missel byzantin ΰ l usage des fidθles, 1960, p. 168-169 at Friday in the first week after Eastern, so before
  Message 1 of 7 , Dec 25, 2012
   Ad Luke 1, 39-56:
   Néphyte Edelby, Liturgicon : missel byzantin à l'usage des fidèles, 1960, p. 168-169 at Friday in the first week after Eastern, so before Antipascha: On peut aussi lire l'Evangile de la Visitation: Luc 1, 39-56.
   In the Megas Hieros Synekdemos, Athens, Phoos, X.E.E.N, no date, p. 614-615: on Friday in the first week after Eastern "he akolouthia tes Zooodoxou Peges". (Church dedicated to Mary in Constantinople.)
   Edelby, 169, the Kondakion is refers to the Luke 1,39-56.

   Ad Mark 16,9-20: references to the Wednesday of Mid-Pentecost (tetarte tes Mezopentekostes) and Ascension-day.

   Teunis van Lopik

   --- In textualcriticism@yahoogroups.com, "TeunisV" <tvanlopik@...> wrote:
   >
   > Ad Luke 13,1-9:
   > In the modern Euaggelion:
   > eis epidromen ethnoon,
   > In Gregory's "Die kirchlichen Lesestuecke aus dem N.T. (Textkritik, p. 385):
   > eis epidromen ethnoon, oder eis mnymen fobou ethnoon oder eis fobon.
   >
   > Teunis van Lopik,
   > Leidschendam, The Netherlands
   >
   > --- In textualcriticism@yahoogroups.com, chris jordan <jordancrd@> wrote:
   > >
   > >
   > >
   > > These are rubrics taken from a sel Greek Gospel lectionary. I made a transcription a number of years ago from a microfilm of the manuscript while at the INTF in Muenster. I am struggling to make a sense of the bits in yellow highlight. Can anyone make sense of these?
   > >
   > > Many thanks in advance.
   > >
   > >
   > > Rubric: ðñïåãñáöç ôïõò (åðôåéìç) ôù áõôù êè [29th August] åéò ôçí áðïôïìçí ôïõ ðáôñïò åõáããåëéïí êáôá ìáñêïí
   > > Pericope: Mark 6: 14-30
   > >
   > >
   > > Rubric: ôç åðáõñéïí ôïõ ÷ñéóôïõ ãåííçóåùò óõíáîéí ôçò áãéáò èåïôïêïò êáé åéò ôçí ìíçìçí ôù áíôéðáõôù íçðéùí êáé åéò ôçí á êõñéáêçí áðï ôïõ ÷ñéóôïõ ôï åõáããåëéïí êáôá ìáôèáéïí
   > > Pericope: Matthew 2: 13-23
   > >
   > > Rubric: ðñïåãñáöç êõñéáêç ôïõ áíôéðáó÷á êáé åêåé æçôåé ôç ìåóï í êáé ôç áãéá áíáëçøç åõáããåëéïí êáôá ìáñêïí [I can translate this rubric literally but what does it actually mean?]
   > > Pericope: Mark 16: 9-20
   > >
   > > Similarly this one:
   > >
   > > Rubric: ðñïåãñáöç ôç êõñéáêç ôïõ áíôéðáó÷á êáé åêåé æçôåé åéò ôï ãåíåóéïí ôçò ðáíáãéáò èåïôïêïò åõáããåëéïí ôïõ ïñèñïõ êáôá ëïõêáí
   > > Pericope: Luke 1: 39-56
   > >
   > > Rubric: ìçíé éïõíéù å åéò ôçí ëéôçí ôïõ êáìð åê ôïõ êáôá ìáôèáéïí
   > > Pericope: Matthew 8: 23-27
   > >
   > > Rubric: åõáããåëéïí åéò ìíçìçí åöïäïõ åèíùí
   > > Pericope: Luke 13:1-9 and 14:35
   > >
   >
  • Peter Streitenberger
   Friends, fortunately I ve found the Peshitta Old Testament Text according to the Leiden critical edition on the internet - there is also a lexicon included.
   Message 2 of 7 , Dec 25, 2012
    Friends, fortunately I've found the Peshitta Old Testament Text according to the Leiden critical edition on the internet - there is also a lexicon included. Please see: http://cal1.cn.huc.edu/
    As you may know the printed Leiden edition is so expensive that noone can afford it Trauriges Smiley
    Is there a discussion board for Peshitta matters ?
    Yours
    Peter, Germany
   • Steven Avery
    Hi, Peter ... I ve found the Peshitta Old Testament Text according to the Leiden critical edition on the internet - there is also a lexicon included. Please
    Message 3 of 7 , Dec 26, 2012
     Hi,

     Peter
     ... I've found the Peshitta Old Testament Text according to the Leiden critical edition on the internet - there is also a lexicon included. Please see: http://cal1.cn.huc.edu/ As you may know the printed Leiden edition is so expensive that noone can afford it Trauriges Smiley Is there a discussion board for Peshitta matters ? Yours  Peter, Germany 

     Steven
     There have been discussion boards which have a Peshitta primacy approach.  They are rather a mixed bag, since they begin with a flawed concept.  I did have fun a few years back when I posted on the forums and they do know the Peshitta texts (including the differences between the various eastern and western editions variously called Peshitta and Peshitto).

     These may be the active two today, they are web forums.

     Peshitta.org
     http://www.peshitta.org/forum/

     Aramaic NT
     http://aramaicnt.org/discussion/

     One of the leading scholars is

     George A. Kiraz of Georgias Press.
     http://www.gorgiaspress.com/bookshop/

     Georgias Press may have some ideas of discussion lists, however there may not be any active email lists at the moment on Syriac matters.

     You may find this interesting.

     The Peshitta: Michaelis Introduction
     James Snapp, Jr. »  Nov 2012,
     http://tcg.iphpbb3.com/forum/64774768nx21631/textual-criticism-general-discussion-f18/the-peshitta--michaelis-introduction-t265.html

     Shalom,
     Steven Avery
     Bayside, NY
     http://purebible.blogspot.com/

    • Wieland Willker
     There s the Hugoye list: http://groups.yahoo.com/group/hugoye-list/messages Best wishes Wieland
     Message 4 of 7 , Dec 26, 2012
      There's the Hugoye list:
      http://groups.yahoo.com/group/hugoye-list/messages


      Best wishes
      Wieland
      <><
      --------------------------
      Wieland Willker, Bremen, Germany
      http://www-user.uni-bremen.de/~wie
      Textcritical commentary:
      http://www-user.uni-bremen.de/~wie/TCG/

      Please check out the TC forum:
      http://tcg.iphpbb3.com
     • Peter Streitenberger
      Dear Steven and Wieland, thank you ! I just subscribed to the discussion list on Syriac matters. I know the forum based on the Syriac primacy theory, but I
      Message 5 of 7 , Dec 26, 2012
       Dear Steven and Wieland,
       thank you ! I just subscribed to the discussion list on Syriac matters. I know the forum based on the Syriac primacy theory, but I don’t hold that position at all. That’s pure nonsense in my eyes, but some contributions are interesting....
       Yours
       Peter, Germany
        
       Sent: Wednesday, December 26, 2012 8:21 PM
       Subject: RE: [textualcriticism] Peshitta discussion boards ?
        
        

       There's the Hugoye list:
       http://groups.yahoo.com/group/hugoye-list/messages

       Best wishes
       Wieland
       <><
       --------------------------
       Wieland Willker, Bremen, Germany
       http://www-user.uni-bremen.de/~wie
       Textcritical commentary:
       http://www-user.uni-bremen.de/~wie/TCG/

       Please check out the TC forum:
       http://tcg.iphpbb3.com

      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.