Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

lectionary rubrics

Expand Messages
 • chris jordan
  These are rubrics taken from a sel Greek Gospel lectionary. I made a transcription a number of years ago from a microfilm of the manuscript while at the INTF
  Message 1 of 7 , Dec 23, 2012

    

   These are rubrics taken from a sel Greek Gospel lectionary. I made a transcription a number of years ago from a microfilm of the manuscript while at the INTF in Muenster. I am struggling to make a sense of the bits in yellow highlight. Can anyone make sense of these?

    

   Many thanks in advance.

    

    

   Rubric: προεγραφη τους (επτειμη) τω αυτω κθ [29th August] εις την αποτομην του πατρος ευαγγελιον κατα μαρκον

   Pericope: Mark 6: 14-30

    

    

   Rubric: τη επαυριον του χριστου γεννησεως συναξιν της αγιας θεοτοκος και εις την μνημην τω αντιπαυτω νηπιων και εις την α κυριακην απο του χριστου το ευαγγελιον κατα ματθαιον

   Pericope: Matthew 2: 13-23

    

   Rubric: προεγραφη κυριακη του αντιπασχα και εκει ζητει τη μεσο ν και τη αγια αναληψη ευαγγελιον κατα μαρκον  [I can translate this rubric literally but what does it actually mean?]

   Pericope: Mark 16: 9-20

    

   Similarly this one:

    

   Rubric: προεγραφη τη κυριακη του αντιπασχα και εκει ζητει εις το γενεσιον της παναγιας θεοτοκος ευαγγελιον του ορθρου κατα λουκαν

   Pericope: Luke 1: 39-56

    

   Rubric: μηνι ιουνιω ε εις την λιτην του καμπ εκ του κατα ματθαιον

   Pericope: Matthew 8: 23-27

    

   Rubric: ευαγγελιον εις μνημην εφοδου εθνων

   Pericope: Luke 13:1-9 and 14:35

    

    

    
  • TeunisV
   Ad Luke 13,1-9: In the modern Euaggelion: eis epidromen ethnoon, In Gregory s Die kirchlichen Lesestuecke aus dem N.T. (Textkritik, p. 385): eis epidromen
   Message 2 of 7 , Dec 24, 2012
    Ad Luke 13,1-9:
    In the modern Euaggelion:
    eis epidromen ethnoon,
    In Gregory's "Die kirchlichen Lesestuecke aus dem N.T. (Textkritik, p. 385):
    eis epidromen ethnoon, oder eis mnymen fobou ethnoon oder eis fobon.

    Teunis van Lopik,
    Leidschendam, The Netherlands

    --- In textualcriticism@yahoogroups.com, chris jordan <jordancrd@...> wrote:
    >
    >
    >
    > These are rubrics taken from a sel Greek Gospel lectionary. I made a transcription a number of years ago from a microfilm of the manuscript while at the INTF in Muenster. I am struggling to make a sense of the bits in yellow highlight. Can anyone make sense of these?
    >
    > Many thanks in advance.
    >
    >
    > Rubric: ðñïåãñáöç ôïõò (åðôåéìç) ôù áõôù êè [29th August] åéò ôçí áðïôïìçí ôïõ ðáôñïò åõáããåëéïí êáôá ìáñêïí
    > Pericope: Mark 6: 14-30
    >
    >
    > Rubric: ôç åðáõñéïí ôïõ ÷ñéóôïõ ãåííçóåùò óõíáîéí ôçò áãéáò èåïôïêïò êáé åéò ôçí ìíçìçí ôù áíôéðáõôù íçðéùí êáé åéò ôçí á êõñéáêçí áðï ôïõ ÷ñéóôïõ ôï åõáããåëéïí êáôá ìáôèáéïí
    > Pericope: Matthew 2: 13-23
    >
    > Rubric: ðñïåãñáöç êõñéáêç ôïõ áíôéðáó÷á êáé åêåé æçôåé ôç ìåóï í êáé ôç áãéá áíáëçøç åõáããåëéïí êáôá ìáñêïí [I can translate this rubric literally but what does it actually mean?]
    > Pericope: Mark 16: 9-20
    >
    > Similarly this one:
    >
    > Rubric: ðñïåãñáöç ôç êõñéáêç ôïõ áíôéðáó÷á êáé åêåé æçôåé åéò ôï ãåíåóéïí ôçò ðáíáãéáò èåïôïêïò åõáããåëéïí ôïõ ïñèñïõ êáôá ëïõêáí
    > Pericope: Luke 1: 39-56
    >
    > Rubric: ìçíé éïõíéù å åéò ôçí ëéôçí ôïõ êáìð åê ôïõ êáôá ìáôèáéïí
    > Pericope: Matthew 8: 23-27
    >
    > Rubric: åõáããåëéïí åéò ìíçìçí åöïäïõ åèíùí
    > Pericope: Luke 13:1-9 and 14:35
    >
   • TeunisV
    Ad Luke 1, 39-56: Nιphyte Edelby, Liturgicon : missel byzantin ΰ l usage des fidθles, 1960, p. 168-169 at Friday in the first week after Eastern, so before
    Message 3 of 7 , Dec 25, 2012
     Ad Luke 1, 39-56:
     Néphyte Edelby, Liturgicon : missel byzantin à l'usage des fidèles, 1960, p. 168-169 at Friday in the first week after Eastern, so before Antipascha: On peut aussi lire l'Evangile de la Visitation: Luc 1, 39-56.
     In the Megas Hieros Synekdemos, Athens, Phoos, X.E.E.N, no date, p. 614-615: on Friday in the first week after Eastern "he akolouthia tes Zooodoxou Peges". (Church dedicated to Mary in Constantinople.)
     Edelby, 169, the Kondakion is refers to the Luke 1,39-56.

     Ad Mark 16,9-20: references to the Wednesday of Mid-Pentecost (tetarte tes Mezopentekostes) and Ascension-day.

     Teunis van Lopik

     --- In textualcriticism@yahoogroups.com, "TeunisV" <tvanlopik@...> wrote:
     >
     > Ad Luke 13,1-9:
     > In the modern Euaggelion:
     > eis epidromen ethnoon,
     > In Gregory's "Die kirchlichen Lesestuecke aus dem N.T. (Textkritik, p. 385):
     > eis epidromen ethnoon, oder eis mnymen fobou ethnoon oder eis fobon.
     >
     > Teunis van Lopik,
     > Leidschendam, The Netherlands
     >
     > --- In textualcriticism@yahoogroups.com, chris jordan <jordancrd@> wrote:
     > >
     > >
     > >
     > > These are rubrics taken from a sel Greek Gospel lectionary. I made a transcription a number of years ago from a microfilm of the manuscript while at the INTF in Muenster. I am struggling to make a sense of the bits in yellow highlight. Can anyone make sense of these?
     > >
     > > Many thanks in advance.
     > >
     > >
     > > Rubric: ðñïåãñáöç ôïõò (åðôåéìç) ôù áõôù êè [29th August] åéò ôçí áðïôïìçí ôïõ ðáôñïò åõáããåëéïí êáôá ìáñêïí
     > > Pericope: Mark 6: 14-30
     > >
     > >
     > > Rubric: ôç åðáõñéïí ôïõ ÷ñéóôïõ ãåííçóåùò óõíáîéí ôçò áãéáò èåïôïêïò êáé åéò ôçí ìíçìçí ôù áíôéðáõôù íçðéùí êáé åéò ôçí á êõñéáêçí áðï ôïõ ÷ñéóôïõ ôï åõáããåëéïí êáôá ìáôèáéïí
     > > Pericope: Matthew 2: 13-23
     > >
     > > Rubric: ðñïåãñáöç êõñéáêç ôïõ áíôéðáó÷á êáé åêåé æçôåé ôç ìåóï í êáé ôç áãéá áíáëçøç åõáããåëéïí êáôá ìáñêïí [I can translate this rubric literally but what does it actually mean?]
     > > Pericope: Mark 16: 9-20
     > >
     > > Similarly this one:
     > >
     > > Rubric: ðñïåãñáöç ôç êõñéáêç ôïõ áíôéðáó÷á êáé åêåé æçôåé åéò ôï ãåíåóéïí ôçò ðáíáãéáò èåïôïêïò åõáããåëéïí ôïõ ïñèñïõ êáôá ëïõêáí
     > > Pericope: Luke 1: 39-56
     > >
     > > Rubric: ìçíé éïõíéù å åéò ôçí ëéôçí ôïõ êáìð åê ôïõ êáôá ìáôèáéïí
     > > Pericope: Matthew 8: 23-27
     > >
     > > Rubric: åõáããåëéïí åéò ìíçìçí åöïäïõ åèíùí
     > > Pericope: Luke 13:1-9 and 14:35
     > >
     >
    • Peter Streitenberger
     Friends, fortunately I ve found the Peshitta Old Testament Text according to the Leiden critical edition on the internet - there is also a lexicon included.
     Message 4 of 7 , Dec 25, 2012
      Friends, fortunately I've found the Peshitta Old Testament Text according to the Leiden critical edition on the internet - there is also a lexicon included. Please see: http://cal1.cn.huc.edu/
      As you may know the printed Leiden edition is so expensive that noone can afford it Trauriges Smiley
      Is there a discussion board for Peshitta matters ?
      Yours
      Peter, Germany
     • Steven Avery
      Hi, Peter ... I ve found the Peshitta Old Testament Text according to the Leiden critical edition on the internet - there is also a lexicon included. Please
      Message 5 of 7 , Dec 26, 2012
       Hi,

       Peter
       ... I've found the Peshitta Old Testament Text according to the Leiden critical edition on the internet - there is also a lexicon included. Please see: http://cal1.cn.huc.edu/ As you may know the printed Leiden edition is so expensive that noone can afford it Trauriges Smiley Is there a discussion board for Peshitta matters ? Yours  Peter, Germany 

       Steven
       There have been discussion boards which have a Peshitta primacy approach.  They are rather a mixed bag, since they begin with a flawed concept.  I did have fun a few years back when I posted on the forums and they do know the Peshitta texts (including the differences between the various eastern and western editions variously called Peshitta and Peshitto).

       These may be the active two today, they are web forums.

       Peshitta.org
       http://www.peshitta.org/forum/

       Aramaic NT
       http://aramaicnt.org/discussion/

       One of the leading scholars is

       George A. Kiraz of Georgias Press.
       http://www.gorgiaspress.com/bookshop/

       Georgias Press may have some ideas of discussion lists, however there may not be any active email lists at the moment on Syriac matters.

       You may find this interesting.

       The Peshitta: Michaelis Introduction
       James Snapp, Jr. »  Nov 2012,
       http://tcg.iphpbb3.com/forum/64774768nx21631/textual-criticism-general-discussion-f18/the-peshitta--michaelis-introduction-t265.html

       Shalom,
       Steven Avery
       Bayside, NY
       http://purebible.blogspot.com/

      • Wieland Willker
       There s the Hugoye list: http://groups.yahoo.com/group/hugoye-list/messages Best wishes Wieland
       Message 6 of 7 , Dec 26, 2012
        There's the Hugoye list:
        http://groups.yahoo.com/group/hugoye-list/messages


        Best wishes
        Wieland
        <><
        --------------------------
        Wieland Willker, Bremen, Germany
        http://www-user.uni-bremen.de/~wie
        Textcritical commentary:
        http://www-user.uni-bremen.de/~wie/TCG/

        Please check out the TC forum:
        http://tcg.iphpbb3.com
       • Peter Streitenberger
        Dear Steven and Wieland, thank you ! I just subscribed to the discussion list on Syriac matters. I know the forum based on the Syriac primacy theory, but I
        Message 7 of 7 , Dec 26, 2012
         Dear Steven and Wieland,
         thank you ! I just subscribed to the discussion list on Syriac matters. I know the forum based on the Syriac primacy theory, but I don’t hold that position at all. That’s pure nonsense in my eyes, but some contributions are interesting....
         Yours
         Peter, Germany
          
         Sent: Wednesday, December 26, 2012 8:21 PM
         Subject: RE: [textualcriticism] Peshitta discussion boards ?
          
          

         There's the Hugoye list:
         http://groups.yahoo.com/group/hugoye-list/messages

         Best wishes
         Wieland
         <><
         --------------------------
         Wieland Willker, Bremen, Germany
         http://www-user.uni-bremen.de/~wie
         Textcritical commentary:
         http://www-user.uni-bremen.de/~wie/TCG/

         Please check out the TC forum:
         http://tcg.iphpbb3.com

        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.