Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Mc 01, 16, 17.

Expand Messages
 • Budelberger, Richard
  4 thermidor an ⅭⅭⅩⅤ (le 23 juillet 2007 d. c.-d. c. g.), 18h25 : 22,2 °C… syrˢ = Syra Sinaitica (/Codex Palimpsestus Sinaiticus/) (*). N. B. : « *
  Message 1 of 1 , Jul 23, 2007
   4 thermidor an ⅭⅭⅩⅤ (le 23 juillet 2007 d. c.-d. c. g.), 18h25 : 22,2 °C…

   syrˢ = Syra Sinaitica (/Codex Palimpsestus Sinaiticus/) (*).

   N. B. : « * » = pluralis…


   Mc *1*, 16, 17 :
   ¹⁶ …ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. ¹⁷ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
   Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

   syrˢ : ܂܂܂ܡܛܠ ܕ*ܨܝܕܐ ܗܘܘ܂ ¹⁷ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ
   ܬܘ ܒܬܪܝ܂ ܘܐܥܒܕܟܘܢ *ܨܝܕܐ ܕ*ܒܢܝ ܐܢܫܐ܂
   > ¹⁶ …ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. ¹⁷ Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
   Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.


   /Cf/. Mt *4*, 18, 19.   * James R. Adair Jr., Timothy J. Finney, and Christian Kelm†,
   « Biblical Manuscripts Project », n. p. [cited 20 Feb. 2002]. Online :
   <http://purl.org/BibleMSS/>, para. 4. 1.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.