Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Mc 01, 29.

Expand Messages
 • Budelberger, Richard
  3 thermidor an ⅭⅭⅩⅤ (le 22 juillet 2007 d. c.-d. c. g.), 14h35 : 22,2 °C… syrˢ = Syra Sinaitica (/Codex Palimpsestus Sinaiticus/) (*). Mc *1*, 29 :
  Message 1 of 1 , Jul 22 6:55 AM
   3 thermidor an ⅭⅭⅩⅤ (le 22 juillet 2007 d. c.-d. c. g.), 14h35 : 22,2 °C…

   syrˢ = Syra Sinaitica (/Codex Palimpsestus Sinaiticus/) (*).


   Mc *1*, 29 :
   Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος
   καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.

   syrˢ : ܘܢܦܩ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܘܐܬܘ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܐܕܪܢܘܤ (!) ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܥܡܗ ܗܘܘ.
   > Καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς συναγωγῆς ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος Πέτρου καὶ Ἀνδρέου
   καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης ἦσαν μετ’ αὐτοῦ.


   /Cf/.

   Mc *1*, 16 :
   …εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν…

   syrˢ : …ܚܙܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܐܢܕܪܤ…
   > …εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν…

   Mc *1*, 30 :
   Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος…

   syrˢ : ܘܚܡܬܗ ܕܫܡܥܘܢ…
   > Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος…

   (…)

   Mc *3*, 16 :
   …καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον…

   syrˢ : ܘܩܪܐ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ.
   > Καὶ ἐκάλεσεν Σίμωνα Πέτρον.   * James R. Adair Jr., Timothy J. Finney, and Christian Kelm†,
   « Biblical Manuscripts Project », n. p. [cited 20 Feb. 2002]. Online :
   <http://purl.org/BibleMSS/>, para. 4. 1.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.