Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Differences Robinson Byz GNT 2005/1991

Expand Messages
 • Wieland Willker
  Maurice Robinson provided me with the following list. It notes the changes made in his new 2005 edition of the Byzantine text. Note especially the changes in
  Message 1 of 1 , Nov 30, 2005
   Maurice Robinson provided me with the following list. It notes the changes made in his new 2005 edition of the Byzantine text. Note especially the changes in the PA and in Revelation.
   The new text will be included in Bibleworks 7, out in 2006.


   -begin-
   ====================
   You will note that most of the changes involve previously bracketed words which now are either unbracketed in the main text (with a note regarding divided Byzantine omission in the margin) or removed from the main text (with a note indicating divided Byzantine addition in the margin).
   ====================

   Complete collation 2005 ByzGNT versus the 1991 Byz text.

   Ch/V 1991 text ) 2005 text
   * = change now identical with H/F

   MT
   5:39 [sou] siagona ) siagona
   5:45 * [toiv] ) toiv
   10:28 * [thn] quchn kai [to] swma ) thn quchn kai to swma
   19:5 * [autou] kai thn ) kai thn
   19:26 * dunata [estin] ) dunata
   21:33 * [tiv] ) tiv
   22:23 * [oi] ) oi
   24:27 [kai] h ) kai h
   26:9 * [toiv] ptwcoiv ) ptwcoiv
   26:33 * [de] oudepote ) de oudepote

   MK
   2:14 leuin ) leui (minor)
   6:16 * [o] hrwdhv ) hrwdhv
   8:26 * [ton] ) ton
   9:2 * [ton] iwannhn ) iwannhn
   9:38 * [o] iwannhv ) iwannhv
   10:2 * [oi] farisaioi ) farisaioi
   10:29 [de] o ) o
   10:29 * [eneken] ) eneken
   10:31 * [oi] escatoi prwtoi ) escatoi prwtoi
   11:4 * [ton] pwlon ) pwlon
   13:21 [kai] tote ) tote
   14:9 [de] legw ) legw
   15:32 * [autw] kai ) autw kai
   16:1 * [h tou] iakwbou ) iakwbou

   LK
   1:15 * [tou] ) tou
   4:4 * [o] anyrwpov ) anyrwpov
   5:30 * [twn] ) twn
   7:12 * [hn] chra ) chra
   7:37 * [kai] epignousa ) epignousa
   9:55 * [kai eipen ouk oidate oiou pneumatov este umeiv] )
   kai eipen ouk oidate oiou pneumatov este umeiv
   9:56 * [o gar uiov tou anyrwpou ouk hlyen qucav anyrwpwn apolesai alla swsai] )
   o gar uiov tou anyrwpou ouk hlyen qucav anyrwpwn apolesai alla swsai
   14:24 [polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi] )
   polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi
   19:4 * [di] ekeinhv ) ekeinhv
   19:15 * [kai] eipen ) kai eipen
   20:32 * [de] ) de
   22:30 [en th basileia mou] kai kayisesye ) kai kayisesye
   24:10 * [h] iakwbou ) iakwbou

   JN
   1:29 * [o iwannhv] ton ) ton
   1:42 * [de] autw ) autw
   1:43 [o ihsouv] ) o ihsouv
   3:36 [thn] zwhn all ) zwhn all
   5:1 * [h] ) h
   5:5 [kai] oktw ) oktw
   6:39 * [en] th ) th
   6:54 * [en] th ) th
   6:70 [o ihsouv] ) o ihsouv

   7:53 aphlyen ) eporeuyh
   8:2 [prov auton] kai kayisav ) kai kayisav
   8:3 epi moiceia kateilhmmenhn ) en moiceia katalhfyeisan
   8:4 [peirazontev] ) peirazontev
   8:4 tauthn euromen ) auth h gunh katelhfyh
   8:4 autofwrw moiceuomenhn ) autoforw moiceuomenh
   8:5 hmwn mwshv ) mwshv hmin
   8:5 legeiv [peri authv] ) legeiv
   8:6 kathgorian ) kathgorein
   8:6 kat autou ) autou
   8:7 prwtov ) prwton
   8:9 [ewv twn escatwn] kai kateleifyh ) kai kateleifyh
   8:10 [gunai] pou ) pou
   8:11 [auth] o ) o
   8:11 katakrinw ) krinw
   8:11 [apo tou nun] mhketi ) mhketi

   8:39 * epoieite [an] ) epoieite
   12:16 [o] ihsouv ) ihsouv
   12:30 [o] ihsouv ) ihsouv
   14:3 [kai] etoimasw ) etoimasw
   14:14 [me] ) me
   18:2 [kai] o ihsouv ) o ihsouv
   18:28 prwi ) prwia
   18:37 * [o] ihsouv ) ihsouv
   19:38 [o] iwshf ) iwshf
   21:1* [autou] epi ) epi

   AC
   4:12 * [upo ton ouranon] to ) to
   7:14 * [autou] en ) en
   9:18 * [paracrhma] kai anastav ) kai anastav
   9:28 * [kai ekporeuomenov] eiv ) eiv
   13:25 * [o] ) o
   13:27 [en] ) en
   13:42 rhmata [tauta] ) rhmata
   22:20 * [kai] fulasswn ) fulasswn
   23:7 [kai twn saddoukaiwn] kai ) kai
   27:38 * [thv] ) thv
   28:16 stratopedarcw ) stratopedarch

   RO
   3:10 * [oti] ) oti
   7:23 [en] tw ) tw
   13:9 * [ou qeudomarturhseiv] ouk ) ouk

   1CO
   6:16 * [h] ouk ) ouk
   8:5 * [thv] ghv ) ghv

   2CO
   5:14 * [ei] ) ei (?) [NB: error in HF, where txt has EI and note says
   txt does not, but that Mpt adds]
   7:11 * panti ) en panti

   GA
   2:9 [men] ) men

   EPH (none)

   PHP (none)

   COL
   1:6 * [kai auxanomenon] ) kai auxanomenon
   1:14 * [dia tou aimatov autou] thn afesin ) thn afesin

   1TH
   4:1 * [to] loipon ) loipon

   2TH
   1:8 ihsou [cristou] ) ihsou
   1:12 * [cristou] en umin ) en umin

   HEB
   11:9 * [thn] ghn ) ghn
   12:7 * uiov estin ) estin uiov

   1TI (none)

   2TI (none)

   TIT (none)

   PHM (none)

   JAS
   4:7 * [de] ) de

   1PE
   3:16 katalalwsin ) katalalousin
   4:3 umin ) hmin

   2PE (none)

   1JO
   4:16 * autw [menei] ) autw menei
   5:4 umwn ) hmwn
   5:20 [h] zwh [h] aiwniov ) zwh aiwniov

   2JO (none)

   3JO (none)

   JUDE (none)

   RE
   1:4 * [estin] enwpion ) enwpion
   1:20 * epta lucniai ) lucniai (?- chk HF vs RP by direct collation)
   1:20 * [av eidev] epta ekklhsiai ) ai epta epta ekklhsiai (??-ditto)
   2:7 * mesw tou paradeisou ) tw paradeisw
   2:10 * pascein ) payein
   2:13 [en] aiv ) en aiv
   2:14 * [kai] fagein ) kai fagein
   2:17 * [apo] tou manna ) tou manna
   3:3 * [kai hkousav kai threi] ) kai hkousav kai threi
   3:12 * [mou] to ) mou to
   4:1 * legousa ) legwn
   4:3 * orasei smaragdinw ) orasiv smaragdinwn
   4:4 * kd kai ) eikosi tessarev kai
   4:4 * kd presbuterouv ) eikosi tessarav presbuterouv
   4:7 * to proswpon wv anyrwpov ) proswpon anyrwpou
   4:7 * [zwon] omoion ) zwon omoion
   4:8 * [ta] ) ta
   4:10 * kd ) eikosi tessarev
   4:11 * [ta] panta ) panta
   4:11 * eisin ) hsan
   5:3 * [anw] ) anw
   5:5 * anoixai ) o anoigwn
   5:8 * kd ) eikosi tessarev
   5:8 * [ai] proseucai ) proseucai
   5:12 * [ton] ) ton
   5:13 * [estin] en ) en
   6:11 * [ou] plhrwswsin ) plhrwswsin
   6:11 * [kai] oi mellontev ) kai oi mellontev
   6:12 * [olh] ) olh
   6:15 * [pav] eleuyerov ) eleuyerov
   7:4 * esfragismenoi ek ) esfragismenwn ek
   7:5 * [esfragismenoi] ) esfragismenai
   7:5 * roubim ib ) roubim dwdeka
   7:5 * gad ib ) gad dwdeka
   7:6 * ashr ib ) ashr dwdeka
   7:6 * nefyaleim ib ) nefyaleim dwdeka
   7:6 * manassh ib ) manassh dwdeka
   7:7 * sumewn ib ) sumewn dwdeka
   7:7 * leui ib ) leui dwdeka
   7:7 * isacar ib ) isacar dwdeka
   7:8 * zaboulwn ib ) zaboulwn dwdeka
   7:8 * iwshf ib ) iwshf dwdeka
   7:8 * beniamin ib ) beniamin dwdeka
   7:8 * esfragismenoi ) esfragismenai
   7:11 [autou] epi ) epi
   7:14 * [autav] en ) en
   7:17 * poimanei ) poimainei
   7:17 * odhghsei ) odhgei
   8:12 * h hmera mh fainh to triton authv ) to triton authv mh fanh h hmera
   9:2 * [kai hnoixen to frear thv abussou] ) kai hnoixen to frear thv
   abussou
   9:15 * [eiv] thn hmeran ) eiv thn hmeran
   9:20 * [kai ta calka] ) kai ta calka
   10:6 * [en] tw ) tw
   10:11 * legei ) legousin
   11:6 * exousian kleisai ton ouranon ) ton ouranon exousian kleisai
   11:6 * en pash plhgh osakiv ean yelhswsin ) osakiv ean yelhswsin en pash
   plhgh
   11:8 * ta ptwmata ) to ptwma
   11:16 * [tou yronou] ) tou yronou
   12:12 * [oi] ouranoi ) ouranoi
   13:14 * [touv emouv] ) touv emouv
   13:14 * thv macairav kai ezhsen ) kai ezhsen apo thv macairav 13:16 * dwsin ) dwswsin 13:16 * twn metwpwn ) to metwpon
   13:18 [kai] ) kai
   13:18 [estin] cxv ) estin exakosia exhkonta ex
   14:1 * [to] arnion ) to arnion
   14:1 * [ariymov] ) ariymov
   14:1 rmd ) ekaton tessarakonta tessarev
   14:3 rmd ) ekaton tessarakonta tessarev
   14:5 * en tw stomati autwn ouc eureyh ) ouc eureyh en tw stomati autwn
   14:7 * yeon ) kurion
   14:7 * tw poihsanti ) auton ton poihsanta
   14:8 * [epesen] epesen ) epesen
   14:12 * [wde] oi ) oi
   14:13 * [moi] graqon ) graqon
   15:6 * [ek tou naou] ) ek tou naou
   16:4 * [aggelov] execeen ) execeen
   16:10 * [aggelov] execeen ) execeen
   16:12 * [aggelov] execeen ) execeen
   16:13 * tria akayarta ) akayarta tria
   16:17 * [aggelov] execeen ) execeen
   16:18 * [egeneto] megav oiov ) megav oiov
   17:6 * agiwn [kai] ) agiwn
   17:10 * epta eisin ) eisin epta
   17:16 * gunnhn [poihsousin authn] ) gumnhn poihsousin authn
   18:1 * [kai] meta ) meta
   18:2 * [en] iscura ) iscura
   18:2 * [epesen] epesen ) epesen
   18:6 * apedwken [umin] ) apedwken
   18:7 * eauthn ) authn
   18:14 * ou mh eurhv auta ) auta ou mh eurhv
   19:1 * [kai] meta ) meta
   19:2 * [thv] ceirov ) ceirov
   19:14 * [ta] en ) ta en
   19:17 * [ena] aggelon ) aggelon
   20:2 * [o] satanav ) o satanav
   20:4 * tw yhriw oute ) to yhrion oude
   20:4 * metwpon [autwn] ) metwpon
   20:4 * [ta] ) ta
   20:8 [autwn] wv ) wv
   21:1 * parhlyen ) aphlyon
   21:6 * gegona [egw] ) gegona
   21:10 [thn megalhn] ) thn megalhn
   21:12 * [onomata] twn ) onomata twn
   21:12 [twn] uiwn ) twn uiwn
   21:15 * [kai to teicov authv] ) kai to teicov authv
   21:16 * ciliadwn [dwdeka] ) ciliadwn dwdeka
   21:19 * [kai] oi ) oi
   21:20 * sardiov ) sardion
   22:2 * enteuyen xulon ) ekeiyen xulon
   22:3 * ekei ) eti
   22:7 * [kai] ) kai
   22:10 * [gar] ) gar
   22:18 * [epta] plhgav ) plhgav

   -end-


   Best wishes
   Wieland
   <><
   ------------------------------------------------
   Wieland Willker, Bremen, Germany
   mailto:willker@...-bremen.de
   http://www.uni-bremen.de/~wie
   Textcritical commentary:
   http://www.uni-bremen.de/~wie/TCG/index.html
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.