Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

yeni kitap/yanga kitap

Expand Messages
 • Ramil Sabir
  Yeni Kitap: GABDULLAH TUKAY: Seçilmiş Eserler (Şiirler ve Makaleler), Ankara, TÜRKSOY Yayınları, 2006, 390s. Kitap, TÜRKSOY teşkilatı ve Tataristan
  Message 1 of 2 , Jun 4, 2006
  • 0 Attachment
   Yeni Kitap: GABDULLAH TUKAY: Seçilmiþ Eserler (Þiirler ve Makaleler), Ankara, TÜRKSOY Yayýnlarý, 2006, 390s.
    
   Kitap, TÜRKSOY teþkilatý ve Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlýðýnýn ortak giriþimiyle yayýnlanmýþtýr.
    
   Türkçe ve Kiril alfabesiyle Tatarca yayýnlanan kitabýn sunuþu TÜRKSOY Genel Müdürü Polad Bülbüloðlu ve Tataristan Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý ve Kültür Bakaný Zile Valeyeva tarafýndan yapýlmýþtýr. Kitapta yer alan G. Tukay’ýn seçilmiþ 100 þiiri Türkçe’ye Prof. Dr. Fatma Özkan (Gazi Üniversitesi) tarafýndan, 12 makalesi de Doç. Dr. Asiya Rahimova (Kazan) ve Prof. Dr. Mustafa Öner (Ege Üniversitesi) tarafýndan aktarýlmýþtýr.
    
   Söz konusu kitap, Gabdulla Tukay’ýn Türkiye’de yayýnlandýðý 2. kitap. Daha önce Fatma Özkan’ýn hazýrladýðý “Abdullah Tukay’ýn Þiirleri” kitabý 1994 yýlýnda yayýnlanmýþtý. Ayrýca Türkiye’de Gabdulla Tukay ile ilgili 2 doktora, 1 yüksek lisans tezi hazýrlanmýþ ve 1913 yýlýndan günümüze kadar farklý kitap, dergi ve gazetelerde 100’den fazla makale yayýnlanmýþtýr.
    
    
   1.            Akbaþ, Mustafa, Tatar Þair ve Yazarý Abdullah Tukay’ýn Eserlerinden Seçmeler ve Bunlardaki Dil Özellikleri, Ýstanbul Üniversitesi SBE Doktora Tezi, 1996, 286s.
   2.            Öner, Mustafa, Abdullah Tukay’ýn Þiirleri (Giriþ - Metin - Sözlük), danýþman Doç. Dr. Günay Karaaðaç, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, Ýzmir, 1990, LXIV + 559s.
   3.            Özkan, Fatma, Abdullah Tukay’ýn Þiirleri (Metin - Aktarma - Ýnceleme), danýþman Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Ankara Üniversitesi SBE Doktora Tezi, 1992, 951s.
   4.            Özkan, Fatma, Abdullah Tukay’ýn Þiirleri (Ýnceleme - Metin - Aktarma), Ankara, TKAE Yayýnlarý, 1994, X + 953s.
   5.            Tukay, Gabdulla, Gabdullah Tukay: Seçilmiþ Eserler (Þiirler ve Makaleler), Ankara, TÜRKSOY Yayýnlarý, 2006, 390s.

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  • Amil Nur
   Bik qiziq. Rehmet. Yeni Kitap: GABDULLAH TUKAY: SeÚilmiÀ Eserler (àiirler ve Makaleler), Ankara, TøRKSOY YayÜnlarÜ, 2006, 390s.
   Message 2 of 2 , Jun 5, 2006
   • 0 Attachment
    Bik qiziq. Rehmet.

    Yeni Kitap: GABDULLAH TUKAY: Seзilmiю Eserler (Юiirler ve Makaleler), Ankara, TЬRKSOY Yayэnlarэ, 2006, 390s.
    >
    > Kitap, TЬRKSOY teюkilatэ ve Tataristan Cumhuriyeti Kьltьr Bakanlэрэnэn ortak giriюimiyle yayэnlanmэюtэr.
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.