Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [tatar-l] SAÝD KURDÝ VE TATARLAR

Expand Messages
 • MIREXIM
  MERHABA ISMIM EDIP DEGIL ALI BENIM ESIM KAZAN TATARI KENDIM KIPCAGIM YAZDIKLARINIZA KATILIYORUM SADECE ONYARGI KISMINA HARIC BEN ONYARGILI DAVRANMADIGIMA
  Message 1 of 2 , Apr 3, 2006
   MERHABA
   ISMIM EDIP DEGIL
   ALI
   BENIM ESIM KAZAN TATARI
   KENDIM KIPCAGIM
   YAZDIKLARINIZA KATILIYORUM
   SADECE ONYARGI KISMINA HARIC
   BEN ONYARGILI DAVRANMADIGIMA INANIYORUM BU KONUDA
   VE OKUMADIGIM BILMEDIGIM KONULAR HAKKINDA ZATEN YORUM YAPMAM
   DUNYA DA ADALET DENILEN BIR KAVRAM VAR
   VE BU KAVRAM SUISTIMAL EDILMEMESI ICIN
   5 DUYU ORGANININ, YAZILARIN VE KAYITLARIN VERILERI ILE ISLEYEN BIR SISTEMDIR.
   SIZ ISTEDIGINIZ SEKILDE INANABILIRSINIZ
   ISTEDIGINIZ KISIYI SEVEBILIRSINIZ
   AMA SADECE BILIM TARAFSIZDIR
   VE BURDA KONU EDILEN KISI BIR BILIM ADAMI DEGIL
   BIR GRUP LIDERIDIR.
   BUNU BURDA INSANLARA EMPOZE ETMENIN BIR ANLAMI YOKTUR
   DUNYA 50 - 60 YILDIR
   DOGRU
   AMA MANEVIYATLA YONETILEN DUNYALARI GORUYORSUNUZ
   OZGURLUKLER KISITLI
   DOGRULAR SESI COK CIKANLARIN DOGRUSU
   KADINLAR EGITIMSIZ
   OLUMLER YASAL
   TERORIZM TANRI ILE ESDEGER BIR KAVRAM
    
   SIZIN SOYLEDIGINIZ MANEVIYAT
   ISI BU BOYUTA GETIRIYOR
    
   ISTISNASI DA HIC OLMAMISTIR
    
   CEVRENIZE IYI BAKIN
    
   SAYGILARIMLA
    
   M. ALI
    
    
    
   ----- Original Message -----
   Sent: Monday, April 03, 2006 2:49 PM
   Subject: Re: [tatar-l] SAÝD KURDÝ VE TATARLAR

   Merhaba Edip Bey.
   Burasý bence demokratik bir sayfa ve herkes istediðini söyleyebilmeli. Öncelikle sizin tatar olup olmadýðýnýzý öðrenebilirmiyim?
   Said Nursiyi de sevmeyebilirsin. Ama o zat hakkýnda hiç bir þey biliyormusunuz.
   Kimdir? Ne  yapmýþtýr.?
   Biliyorsubuz insan sýrf bu dünya için yaradýlmýþ bir varlýk deðildir. Düþün sene 50-60 yýl yaþayacaksýn ve ölüp gideceksin. Sonra!.... Bu kadar basit olmamalý.,
   Bence bu zat hakkýnda önyargýlýsýnýz?
   Onu milyonlar okuyor ve yakýnda her yerde okunacak ve Yani Asya Gazetesi onun ile ilgili hafta düzenliyor ve bunu her yerde yapýyor. 02/04/2006'da Bursa Teyyare Kültür Merkezinde anýldý.


   MIREXIM <mirexim@...> wrote:
   LUTFEN TERBIYENIZI TAKININ
   BEN KIMSEYE HAKARET ETMEDIM
   YAZIYT OKUDUM
   VE YAZIDAKI TUTARSIZLIKLARI SIZE BILIMSEL BIR YONTEMLE ACIKLAMAYA CALISTIM
   YAZI INANDIRICI DEGIL
   DOGRU BILINEN SEYLERE GELINCE
   BANA DUNYADA HICKIMSE BENZIN DOKULUPTE YANMAYAN BIR AGAC GOSTEREMEZ
   EGER YANMIYAN BIR MADDEDEN YAPILMISSA TABUT
   NE OZELLIGI VAR BUNUN?
   NE ICIN BUNDAN BAHSEDILIYOR YAZIDA?
   VE NE MUBAREK CUMASI NDAN BAHSEDIYORSUNUZ SIZ?
   BURADA DINI ILIMLER MI ALIYORUZ??
   BURADA DIN ADAMLARININ HAYATLARINI MI OGRENIYORUZ??
   DINI BILGIYE IHTIYACIM OLUNCA DEVLET SISTEMINDE BIR MAKAM VAR
   DIYANET ISLERI BASKANLIGI DIYE ORDAN ISTEDIGIMI ALIRIM
   NEYI ANLATMAYA CALISIYORSUNUZ?
   TANRI VE KUTSAL GIBI KAVRAMLARI KULLANARAK NE YAPMAYA CALISIYORSUNUZ?
   BEN SAID NURSI YI SEVMIYORUM!
   SEVMEKTE ZORUNDA DEGILIM
   VE DIN KAVRAMLARINDA DA ONU SEVMEMI GEREKTIREN HICBIRSEY YOK
   SIZ O KISIYI SEVIYORSUNUZ
   BENIM SEVDIGIM BIR SURU BASKA SEYLER VAR
   ONLARI BURDA SIZLERE ANLATAYIM MI?
   KOPERNIK, GALILEO, IBNI SINA, FARABI, NEWTON
   BU KISILERIN YAPMIS OLDUGU BIR SEYLERDEN BAHSETSEYDINIZ ANLAMI VARDI BENIM ICIN
   AMA SOYUT BIR KISILIGIN
   ZATEN BILINEN BIR KUTSAL KITABI YORUMLAMAYA CALISMASINI ( KI BU YORUM RESMI KABUL EDILMEMISTIR ) BANA ANLATMA HAKKINI SIZE KIM VERIYOR?
   NERDEN ALIYORSUNUZ BU HAKKI?
   VE KIM SIZE BEN 100 % HAKLI IKEN BENI MECZUPLUKLA SUCLAMA HAKKINI VERIYOR?
   BU GRUBU KURAN KISIYE HITAB EDIYORUM.
   ASAGIDAKI YAZIYA BAKARAK BEN GIRDIM BU GRUBA
   BU YAZI HARICINDE MARUZ KALDIGIM VE SIZIN MUDAHALE ETMEDIGINIZ HERSEYIN SORUMLUSU SIZSINIZ
    
   Tatar/Tatarstan culture discussion group. For Tatars and non-Tatars interested in Tatar culture, history or current affairs. We accept posts in any language, but prefer English or Tatar. You have to be a member to post, but anyone can read the archive.
   This list used to be the Tatar Mail Group (TMG).
   Group Moderator: tatar-l-owner@yahoogroups.com (Iskender Agi)
    
    
    
   ----- Original Message -----
   Sent: Friday, March 31, 2006 12:52 PM
   Subject: Re: [tatar-l] SAÝD KURDÝ VE TATARLAR

   Nokta falan koymuyor,yeni tartýþmalar açýyorsunuz bence..
   Meczuplara cevap yazmak ta meczupluktur...
   Mübarek Cuma hatýrýna,Allah aþkýna keselim þu tartýþmayý....
   ----- Özgün Ýleti -----
   Gönderme tarihi: 31 Mart 2006 Cuma 12:23
   Konu: Re: [tatar-l] SAÝD KURDÝ VE TATARLAR

   Arkadaþlar 10. köy mutlaka vardýr.
   Doðru bildigimi söylemekten korkmadýðým için böyle bir giriþ yaparak bu tartýþmanýn bitmesi gerektiði kanaatimi belirtmeliyim.
   Birkaç gündür sempozyum nedeniyle mailleri takip edemedim lakin birikmiþ halde bugün kontrol ettim.Aþaðýdaki alýntýlarla bu tartýþmaya son noktayý koymak istiyorum.
   Savlukban Kalýn.
   SAÝDÝ KÜRDÝ KÝMDÝR?
   "Said-i Kürdi Hazretleri'nin Sultan II: Abdülhamit'e kýzgýnlýðýnýn sebeplerinden biri de onun talimatýyla akýl hastanesine kapatýlmýþ olmasýdýr…. Kürt Said Efendi karargâhýndan saygýda kusur edilmeden saraya getirildi… Abdülhamit Han o dönemde genç bir adam olan Said-i Kürdi hazretlerine dönerek:
   "Evladým bir isteðin mi var?" diye sordu.
   "Evet, Doðu'da Kürtçe tedrisat yapan okullar istiyorum."
   "Duyamadým bir daha sesli þekilde söyler misin?"
   Sultan'ýn huyunu bilenler onun kýzdýðýný ve bir nevi susmasý için böyle konuþtuðunu bilirler. Ancak Said-i Kürdi (sonradan Nursi) Hazretleri susmaz ve küstah bir edayla yüksek sesle baðýrýr:
   "Doðu'da Kürtçe tedrisat yapan okullar istiyorum!..."
   Sultan Abdülhamit görevlilere döner "Bu genci Toptaþý akýl hastalýklarý týmarhanesine (hastanesine) götürün biraz dinlensin" der.
   Böylece Said'i Nursi (Kürdi) Hazretleri akýl hastanesine kapatýlýr. Hem de padiþahýn emriyle." (Türkeli dergisi, Ocak 2005 s.106)
   Said Nursi'nin akýl hastanesinde kalýþ süresi üç aydýr.
   Said Nursi, 31 Mart kanlý vakasýnýn tertipçisi Derviþ (!) Vahdeti'nin Volkan mecmuasýnda "Kürt eþrafýndan Said-i Kürdi adýyla yazýlar yazdý.
   Derviþ (!) Vahdeti, Ýttihad-ý Muhammed'i Cemiyeti'ni kurarak "derneðin baþkanlýðýna Peygamber Efendimiz'i getirdiðini" ilan etti.
   Said-i Kürdi, "Ýki Mektebi Musibetin Þehadetnamesi ve Divan-ý Harb-i Örfi" isimli risalesinde: (Belgenin asli resmi Türkeli dergisi'nin Ocak 2005 sayýsýnda yayýmlanmýþtýr.)
   "Ey Asurîler ve Kiyanilerin cihangirlik zamanýnda piþdar, kahraman askerleri olan aslan KÜRTLER! Beþ yüz senedir, yattýnýz; yeter artýk uyanýnýz sabahtýr…" þeklinde "ebnayý cinsine" çaðrýda bulunuyordu. (Bediüzzaman Said-i Kürdi, "Ýki Mektebi Musibetin Þehadetnamesi veya Divaný Harb-i Örfi" Tabi, Kürdizade; Ahmet Ramiz, Ýkbal Millet Matbaasý, Vezirhaný (1327-1911/1912, Ýstanbul)
   Ayrýca Said Nursi hakkýnda ABD Chicago Üniversitesi öðretim üyesi Dr. Hakan Özoðlu'nun "Osmanlý Devleti ve Kürt Milliyetçiliði" kitabýna (Kitap Yayýnevi) bakabilirsiniz.
   Ramazan K. Kurt gazete@...
   KURAN'A GÖRE YECÜC MECÜC
   Bir âyet..
   Ye’cüc ve Me’cüc (ün sedleri) açýldýðýnda,
   Onlar her bir tepeden akýn ederler;
   Gerçek olan vaad yaklaþmýþtýr.
   Ýþte o zaman,
   Ýnkâr edenlerin gözleri yuvalarýndan fýrlayacak:
   "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik,
   Hayýr, bizler zâlim kimselerdik (diyecekler). "
   *Enbiya Suresi, 96-97
    
   Bir hadis..
   On alâmet zuhur etmedikçe kýyamet kopmaz:
   Güneþ’in batýdan doðuþu,
   Duhan (duman),
   Dabbet-ül arz,
   Yecüc-Mecüc,
   Deccâl,
   Meryem oðlu Ýsa’nýn inmesi,
   Yemen’ den çýkacak bir ateþ,
   Doðu’ da bir yerin çökmesi,
   Batý’ da bir yerin çökmesi,
   Arap yarýmadasýnda bir yerin çökmesi..
   *Sünen-i Týrmizi / 4.Cilt / Fitne Bablarý / Hadis no: 2274 , 2275 , 2276 , 2277 , 2278
   VE SAÝDÝ KÜRDÝNÝN RÝSALELERÝ
   ..Kur’ an lisânýyla Ye’ cüc ve Me’ cüc' ün ve
   Tabir-i diðerle ( diðer bir ifadeyle )
   Tarih lisanýnda Mançur ve Moðol denilen ve
   Âlem-i beþeriyeti ( insanlýk âlemini ) kaç defa zir ü zeber ( yerle bir ) eden ve
   Himalaya daðlarýnýn arkasýndan çýkan ve
   Þarktan garba kadar ( doðudan batýya kadar ) harap eden
   Akvâm-ý vahþiye ve garetkâr ( vahþi ve yaðmacý ) milletlerin
   Hind ve Çin’ deki akvam-ý mazlumeye ( mazlum kavimlere )
   Tecavüzlerini ( saldýrýlarý ) durdurmak için,
   O Himalaya silsilelerine ( sýradaðlarýna ) yakýn iki dað ortasýnda,
   Uzun bir sed yaptýðý ruy-i zeminde ( yer yüzünde )
   Mürur-u zamanla(zamanýn geçmesiyle) dað þeklini almýþ,
   Tanýnmayacak bir surete gelmiþ çok sun’i setler vardýr.
   Ve o akvam-ý vahþiyenin ( vahþi kavimlerin )
   Kesretle ( bir çok ) hücumlarýna çok zaman mani olduðu gibi,
   Kafkas daðlarýnda, derbent cihetinde yine çapulcu,
   Garetgir ( yaðmacý ) akvam-ý Tatariyenin ( Tatar kavimlerinin )
   Hücumunu durdurmak için,
   Zülkarneyn-misal ( Hz. Zülkarneyn’ in yaptýðýna benzer )
   Eski Ýran padiþahlarýnýn himmetiyle ( gayretleriyle ) sedler yapýlmýþtýr..
   *Lem’ alar / 16. Lem’ a / syf 112
    
    
    
   Anarþistlik fikrinin tam yeri ise;
   Hem mazlum kalabalýklý,
   Hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak.
   Ve o þerâite muvafýk (þartlara uygun) insanlar ise,
   Çin-i Maçin'de kýrk günlük bir mesafede yapýlan ve
   Acaib-i seb'a-i âlemden ( Dünyanýn yedi harikasýndan ) birisi bulunan
   Sedd-i Çinî'nin (Çin Seddi’nin) binasýna (inþasýna) sebebiyet veren
   Mançur ve Moðol ve bir kýsým Kýrgýz kabileleridir..
   *Þuâlar / 5. Þuâ / 15. Mesele / syf 588
   "Ey Asurîler ve Kiyanilerin cihangirlik zamanýnda piþdar, kahraman askerleri olan aslan KÜRTLER! Beþ yüz senedir, yattýnýz; yeter artýk uyanýnýz sabahtýr…" DÝYEN SAÝDÝ KÜRDÝ TATARLAR VE KIRGIZLARI YECÜC MECÜC OLARAK TARÝF ETMEKTEDÝR.
   VARIN GERÝSÝNÝ SÝZ DÜÞÜNÜN...........
    


   MIREXIM <mirexim@...> wrote:
   MERHABA
   GONDERILEN MAILI OKUDUM
   VE GERCEKTEN PROTESTOLARA VE TEPKILERE GEREK VARDIR.
   NEDENI NE GELINCE
   SAID NURSI BIR IDEOLOJIK VE SIYASI SEMBOLDUR
   YAZININ ICERIGINE GELINCE
   YAZININ BILIMSEL OLMAYAN ( YALAN UNSURLAR ) ICERDIGI DE GORULUYOR
   TABUTA BENZIN DOKMUSLER YAKAMAMISLAR KEFENI HIC CURUMEMIS VS VS
   YANI DOGA USTU GUCLERDEN BAHSEDILIYOR HERHALDE :)
   SIYASI AMAC TASIYAN
   BILIMSEL OLARAK YALAN IFADELER ICEREN BIR YAZIYI MODERATORUN SAVUNMASINI ANLAMIYORUM
    
   BU YAZIYI YAZAN KISI DE BIR CIKIP ANLATSA
   AMACI NEDIR DIYE
    
   GONDERDIGI YAZIDAKI KISIYI DE GERCEKTEN SEVDIGINE INANMIYORUM
   CUNKI COKTAN CIKIP OZUR DILEMELI VE BU KONULARDA BASKA MAILLER ATMAYACAGINI SOYLEMELIYDI
    
   IS OLSUN DIYE YAZI YAZMIS
   VE MODERATORDE ZANNEDERSEM AYNI GORUSLERI PAYLASAN BIR KISI
    
   BU GRUBUN ADI TATAR GRUBU
   YANI TATAR KULTURU DILI COGRAFYASI
   TATAR YEMEKLERI
   TURK TATAR ORTAK OZELLIKLERI
    TATAR KELIMESINI BAGLAYAN HERSEY OLABILIR BURDA
   AMA DIN IN BAGLAYICI BIR UNSUR OLDUGUNU SANMIYORUM
    
   BIR INSAN TATAR DA OLABILIR TURK TE
   AMA AYNI DINDE OLMAYABILIR AYNI SIYASI GORUSTE OLMAYABILIR
    
   HERKESE SAYGILARIMLA
    
   GEREGININ YAPILMASI MODERATOR ICIN BIR VICDAN BORCUDUR
    
   P.S. O KISI AMACINI VE OZURUNU BELIRTEN BIR MAIL ATMADIKCA BU GRUPTAKILERLE ORTAK DUYGULARI PAYLASAMAZ DIYE DUSUNUYORUM
    
   ----- Original Message -----
   Sent: Thursday, March 30, 2006 11:36 PM
   Subject: Re: [tatar-l] SAÝD NURSÎ'NÝN MEZARINI TAÞIYANLAR ANLATIYOR

       Yunus bey goruyorsunuz..Bir meczup kuyuya tas atti,neler oldu..Ben de bunu kastetmis,o maili yollayanlari atalim demistim..
      Meczuplar moderasyonsuz her gruba girip bu tip seyler yolluyor,ortaligi karistiriyorlar..Atilmaz,gerekli tepkiyi gormezlerse belli bir sure sonra gene benzer konulu mai atacaklardir..Bunu bircok grupta gordum..
      Her fikre,goruse,inanca saygimiz var ama tartisilacak yer burasi degil.Bu tip mail gonderenleri asagiliyor ve ahmaklikla sucluyorum cunku bir cok insani aptal yerine koyuyorlar..
     Biliyorum ki,bir sure sonra gene bu tip mail atacaklar ve ben daha sert bir sekilde elestirecek hatta hakaret edecegim..Simdiden soyluyorum,moderator isterse su an atsin.
    
                  BURASI  TARIKAT GRUBU DEGIL!!!  TATAR TURKLERININ GRUBU...
    
        MECZUPLAR!!
   HUZURUMUZU KACIRMAYIN,DEFOLUN!!!!
    
   ----- Özgün Ýleti -----
   Gönderme tarihi: 30 Mart 2006 Perþembe 20:30
   Konu: Re: [tatar-l] SAÝD NURSÎ'NÝN MEZARINI TAÞIYANLAR ANLATIYOR

   HALUK KARDEÞÝM
   DAHA ÖNCE DE AYNI KONU ÝLE ÝLGÝLÝ GÖRÜÞLERÝMÝ BÝLDÝRMÝÞTÝM.
   YÝNE TEKRARLAMAK ÝSTÝYORUM.BU PLATFORM SÝYASÝ DÜÞÜNCELERÝN
   KABUL EDÝLDÝÐÝ, ANLATILDIÐI VE TARTIÞILDIÐI YER OLMAMALI.HEPÝMÝZÝN AMACI ÖZÜMÜZÜ ÖÐRENÝP TANIÞMAK.BÝRBÝRÝMÝZE BU KONUDAKÝ BÝLDÝKLERÝMÝZÝ ANLATMAK. KALDIKÝ HEPÝMÝZ AYNI KAN KARDEÞLÝÐÝNDEN GELÝYORUZ.SEN BANA SÖYLEYEBÝLÝRMÝSÝN SÝYASETÝN ÝNSANLARI
   ÝKÝYE, ÜÇE AYIRMADIÐI YER VAR MI? BEN BU ORTAMDA SÝYASET YAPILMASINI ÝSTEMÝYORUM.ZATEN MEDYANIN BÝZÝ BU KONUDA NASIL TÖRPÜLEDÝÐÝNÝ BÝLÝYORSUNDUR UMARIM. BÝZ DOÐRUYU, GÜZELLÝÐÝ,
   ÖZÜMÜZÜ KONUÞALIM.YILLAR ÖNCE YAÞAMIÞ BÝR ÝNSANIN HAYAT FELSEFESÝ BENÝ ÝLGÝLENDÝRMÝYORKÝ. O ZAMAN BENDE BU GRUPTAKÝLERE ÞÖYLE BÝR BÝLGÝLENDÝRME YAZARIM;
   HER KONUDA SÖMÜRÜ YAPILMAYA DEVAM ETMEKTEDÝR.BUNLARIN BAÞINDA DÝN SÖMÜRÜSÜ GELÝR. ÖLÜMSÜZ YAZAR VE BÝLÝM ADAMI A. TANER KIÞLALI,SON YAZISINDA ÜNLÜ ÝTALYAN FÝLOZOFU BRUNO'NUN (GALÝLE'DEN ÖNCE EVRENÝN SONSUZLUÐUNU ÝFADE ETMÝÞ OLAN KÝÞÝDÝR.) BÝR SÖZÜNE ATIFTA BULUNMUÞTUR: "KÖTÜLER TANRI'YI KULLANIR; TANRI ÝYÝLERÝ KULLANIR." A. TANER KIÞLALI, TANRI'NIN KULLANDIÐI ÝYÝLERÝ SIRALARKEN BAÞTA M. KEMAL'ÝN ÝSMÝNÝ ZÝKRETMÝÞTÝR. KÖTÜLERÝN TANRI'YI KULLANIMINA ÖRNEK TE PEK ÇOKTUR. ÖZELLÝKLE CUMHURÝYET'E YÖNELÝK SALDIRILAR KONUSUNDA  ÖNCELÝKLE AKLA GELMESÝ GEREKENLERDE BUNLAR
   OLUYOR. BUNLARDAN BÝR ÖRNEÐÝ M. KEMAL ATATÜRK, "NUTUK"TA UZUN UZUN ANLATIR. BU, SAÝT MOLLA ÝSÝMLÝ BÝR ZATTIR. SAÝT MOLLA DÝN ADAMI HÜVÝYETÝYLE ORTAYA ÇIKMIÞTIR. ANCAK, M. KEMAL'ÝN ADAMLARI,CUMHURÝYET'ÝN YENÝ KURULDUÐU, BÜTÇENÝN, MAAÞIN OLMADIÐI ANCAK BÜYÜK
   FEDAKARLIKLARIN  VAR OLDUÐU DAHA O DÖNEMDE, EVÝNE HÝZMETÇÝ KILIÐINDA GÝREREK SAÝT MOLLA'NIN GERÇEK KÝMLÝÐÝNÝ ORTAYA ÇIKARIYORLAR. SAÝT MOLLA,ÝNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU GÝBÝ KENDÝSÝNÝ GÖSTEREREK O DÖNEMDE TURKÝYE'YE GELMÝÞ OLAN  RAHÝP FREW ADLI ÝNGÝLÝZ ENTELÝJANS SERVÝSÝ'NÝN BÝR ADAMINDAN TALÝMAT ALARAK ETKÝNLÝKLERÝNÝ SERGÝLEMEKTEDÝR. DÝÐER ADI "REDÝNGOT SAÝT"TÝR. ÇÜNKÜ AKÞAMLARI DA REDÝNGOTUNU GÝYÝP ÝNGÝLÝZ BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ'NDE SERVÝS YAPMAKTADIR. O ZAMAN BU TESPÝTÝ M. KEMAL'ÝN ADAMLARÝ YAPIYORLAR. "BUGÜN NÝYE YAPILAMIYOR?" DÝYE SORULURSA "BUGÜN ARTIK AÇIKÇA YAPILDIÐI ÝÇÝN BUNA GEREK KALMIYOR." DENÝLEBÝLÝR! SAÝT MOLLA NE YAPIYOR? "KUVVA-Ý MÝLLÝYECÝLER KAFÝRDÝR, KATLEDÝLMELERÝ VACÝPTÝR." VS.ÞEKLÝNDE FETVALAR VERÝYOR. DÝÐER ÖRNEK ÞEYH SAÝT OLAYIDIR. ÞEYH SAÝT,1925'TE DOÐU VE GÜNEYDOÐU'DAKÝ YOKSUL ÝNSANLARIMIZI, "MÜSLÜMANLIK ELDEN GÝDÝYOR; EMÝR KAFÝR OLURSA ÝHTÝLAL VACÝPTÝR." DÝYE KENDÝNÝ DÝN OTORÝTESÝ ÝLAN EDEREK ORTAYA ÇIKIYOR. YÝNE O TARÝHTE M. KEMAL'ÝN ADAMLARI ÞEYH SAÝT  ÝLE ÝNGÝLTERE ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝYÝ ORTAYA ÇIKARIYORLAR. BUNLARDAN BÝRÝ SANKÝ ÝNGÝLÝZ AJANI ÝMÝÞ
   GÝBÝ DAVRANARAK ÞEYH SAÝT'ÝN ADAMLARÝ ÝLE PAZARLIÐA GÝRÝÞÝNCE GERÇEK YÜZLERÝ ORTAYA ÇIKIYOR. DAHA SONRA FRANSIZ BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ'NÝN PARÝS'E YOLLADIÐI NOTALARIN BÝRÝNDE "GÜNEYDOÐU AYAKLANMASI'NIN GERÝSÝNDE ÝNGÝLÝZ TERTÝBÝ VARDIR." YAZILDIÐI ÜZERÝNDEN ZAMAN GEÇTÝKTEN SONRA AÇIÐA ÇIKMIÞTIR. ÞEYH SAÝT OLAYI BÜYÜK SANCILARA YOL AÇMIÞTIR. BÝLDÝÐÝNÝZ GÝBÝ LOZAN'DA MÝSAK-I MÝLLÝ SINIRLARI ÝÇÝNDE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KURULMASI KARAR ALTINA ALINMIÞTIR. BÝRKAÇ NOKTA GELECEÐE BIRAKILMIÞTIR. BUNLARDAN BÝR TANESÝ MUSUL MESELESÝ'DÝR. M. KEMAL HÜKÜMETÝ ÝLE ÝNGÝLÝZLER ARASINDA " ÝLERÝDE BU HUSUSUN  TARAFLAR ARASINDA
   DOSTANE ÇÖZÜMLERE KAVUÞTURULACAÐI" KARARA BAÐLANMIÞTIR. TAM BU MUSUL MESELESÝ'NÝN KARARA
   BAÐLANMASI GÜNDEME GELECEÐÝ SIRADA ÞEYH SAÝT ÝSYANI PATLAK VERÝYOR. TÜRKÝYE'NÝN BAÞINA SARILAN BU BELA SAYESÝNDE ÝNGÝLÝZLER MUSUL'A SAHÝP OLMA ÝMKANINA KAVUÞUYORLAR. BURADA DA GÖRÜNÜÞTEKÝ AMACIYLA TAMAMEN TERS BÝR ÝSYAN ("SALDIRI") SÖZ KONUSU. DÜNKÜ BU TÜRDEN BÖLÜCÜ/IRKÇI HAREKETLER NASIL KÝ EN BÜYÜK ZARARI O BÖLGE ÝNSANINA VERMÝÞSE, GÜNÜMÜZDE BUNLARIN  TEKRARI NÝTELÝÐÝNDEKÝ OLAYLARIN ÖNCELÝKLE O BÖLGE ÝNSANINA,O BÖLGEYE TAÞINMAK ÝSTENEN UYGARLIK NÝMETLERÝNÝN KESÝNTÝYE UÐRAMASINA NEDEN OLDUÐU AÇIKTIR . ÞU ANDA OLDUÐU GÝBÝ..
    
   SAYGILARIMLA...

    
    
   yazmak istemedim ama tarikat deyip de aþaðýlamaya baþlayýnca mesele boyut deðiþtiriyor. tarikat kelimesi aþaðýlýk bir kelime olduðundan deðil, aþaðýlamak için kullanýldýðýndan..
    
   fýkralar geliyor, baþka yazýlar geliyor, zaten baþlýktan da konunun neyle ilgili olduðu anlaþýlýyor.. birilerini aþaðýlamak ya da karalamak amacý gütmedikçe bence o arkadaþlar yazýlarýný göndermeye devam etmeli.
    
   Osmanlýda tarikatlar çok saygýndý, Osmanlýyý Osmanlý yapan onlardý. þimdiki sistemizde tarikatýn yeri yok diye geçmiþimizi silip atamayýz. ben ne kadar tatarsam o kadar da osmanlýyým.
    
   ayrýca grup tarikat olmadýðýný söylüyor. mesele neyse ne, eleþtiriye evet ama aþaðýlama boyutuna gelirse orda durun.
    
    
   Bu yazýyý grubumuz adýna deðil kendi adýma gönderiyorum,
    
   M. Haluk Aksu
    
   saygýlar..
    


   dilek gurkan <dilekgurkan@...> wrote:
   Edip beye katýlýyorum.

   Biz burada Tatarlar ile ilgili konuþuyoruz
   yazýþýyoruz.
   Bize ne Saidi Nursiden

   Biz tarikat deðiliz.

   Tarikat isteseydik tarikatlarýn grubuna katýlýrdýk.

   Ayrýca tatarlarýn tarikat olduklarýný sanmýyorum.

   Dilek

   --- Edip YALTIR <eyaltir@...> wrote:

   > Burasý Tatar Türklerinin bir araya geldiði bir grup
   > mu,yoksa belli bir tarikatýn grubu mu?
   > Yarýn karþýt görüþlü birileri cevap yazdýðý ve
   > atýþmalar baþladýðý zaman ne olacak??
   > Bu tip mailleri her zaman protesto
   > edeceðim,moderatörseniz beni þimdiden atýn!!!
   >
   > Yaþasýn Milletimiz..
   >
   >   ----- Özgün Ýleti -----
   >   Kimden: Muazzez Topal
   >   Kime: tatar-l@yahoogroups.com
   >   Gönderme tarihi: 29 Mart 2006 Çarþamba 16:17
   >   Konu: Re: [tatar-l] SAÝD NURSÎ'NÝN MEZARINI
   > TAÞIYANLAR ANLATIYOR
   >
   >
   >   Edip Bey ,
   >
   >   Neden rahatsýzlýk duyuyorsunuz ki,
   >   Hoþunuza gitmeyen makaleleri okumayýn olsun
   > bittin.
   >   Bu arkadaþlar gruptan atýlmayý gerektirecek bir
   > þey
   >   yapmadýlar, siz rahatsýz olduysanýz grubu
   >   terkedebilirsiniz.
   >
   >
   >   --- Edip YALTIR <eyaltir@...> wrote:
   >
   >   > Bu arkadaþlarý lütfen gruptan atýnýz.Bizin
   > konumuzla
   >   > ne ilgisi var bu yolladýklarýnýn???
   >   > Baþka gruplarý da bu þekilde rahatsýz
   > ediyorlar..
   >   >
   >   >
   >   > ----- Özgün Ýleti -----
   >   >   Kimden: NUR KARDEÞLERÝ
   >   >   Kime: nurkardesleri@...
   >   >   Gönderme tarihi: 29 Mart 2006 Çarþamba 07:01
   >   >   Konu: [tatar-l] SAÝD NURSÎ'NÝN MEZARINI
   > TAÞIYANLAR
   >   > ANLATIYOR
   >   >
   >   >
   >   >         Üstad'ýn mezarýný taþýyan askerler
   >   >         Ýbrahim Doðan - i.dogan@...
   >   >
   >   >         Bediüzzaman'ýn mezarýný gizlice taþýyan
   >   > askerler Aksiyon'a konuþtu. Kefeni de bedeni de
   >   > çürümeyen cenazenin taþýnmasýný masonlar
   > istemiþ!  
   >   >
   >   >
   >   >

   >
   ------------------------------------------------------------------------------
   >   >
   >   >   1960'ýn 12 Temmuz'u. Vakit, gece yarýsýna
   >   > yaklaþýyor. Urfa'daki Halil Ýbrahim Dergâhý'ndan
   >   > balyoz sesleri yükseliyor. Etrafý askerlerle
   > çevrili
   >   > türbede, 111 gün evvel vefat eden Bediüzzaman
   > Said
   >   > Nursi Hazretleri yatýyor. Ýhtilal komitesi
   > üstadýn
   >   > mezarýný taþýma kararý almýþ. Ancak balyozlarý
   > tutan
   >   > askerler mermeri bir türlü kýramýyor.
   > Nihayetinde
   >   > komutan sesleniyor: "Mezarý kim kýrarsa 30 gün
   >   > izin." Pehlivan lakaplý Yusuf öne çýkýyor: "Ben
   >   > kýrarým." Orada kimin yattýðýndan ne onun ne de
   >   > diðer askerlerin haberi var. Verilen emir gereði
   >   > Pehlivan Yusuf olanca gücüyle balyozu sallýyor.
   > Önce
   >   > mermer kýrýlýyor, sonra toprak kazýlýyor. Said
   >   > Nursi'nin naaþý bozulmamýþ kefeniyle kabirden
   >   > çýkarýlýyor.
   >   >
   >   >   Bediüzzaman Said Nursi'nin 84 yýllýk hayatý
   >   > sýkýntýlarla geçti. Mahkeme mahkeme, þehir þehir
   >   > dolaþtýrýlýp durdu. Birçok iþkenceye maruz
   > kaldý.
   >   > Kadir Gecesi'ne denk gelen 23 Mart 1960
   > tarihinde
   >   > Ýpek Palas Oteli'nde vefat etti. Ardýndan on
   >   > binlerin duasý eþliðinde Hz. Ýbrahim Makamý'na
   >   > defnedildi. Vefatýndan üç gün önce Isparta
   > yolunda
   >   > talebelerine "Bunlar beni anlamadý." dedi. Bu
   >   > sözleri adeta vefatýndan iki ay sonra
   > gerçekleþecek
   >   > olan 27 Mayýs 1960 ihtilalinin habercisiydi.
   > Ýhtilal
   >   > olmuþ ve Adnan Menderes'i idam sehpasýna götüren
   >   > süreç baþlamýþtý. Ýhtilali yapanlar
   > Bediüzzaman'ý
   >   > vefatýndan sonra da rahat býrakmadý. Yeni
   > iktidar
   >   > mezarýn taþýnmasýna karar verdi. Urfa'dan naaþ
   > önce
   >   > uçakla Afyon'a, oradan da Isparta'ya götürüldü.
   >   > Askerler Bediüzzaman Hazretleri'ni taþýmakla
   >   > görevlendirildi. Bu sürece þahitlik eden
   > erlerden
   >   > biri Kahramanmaraþ'ýn Elbistan ilçesinde, diðeri
   >   > Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir diðeri ise
   >   > Ýstanbul'da yaþýyor. Pehlivan Yusuf ise üç buçuk
   > ay
   >   > kadar önce vefat etmiþ. Said Nursi'nin naaþýný
   >   > taþýyan uçaktaki muhabere subayý ise Bursa'da
   > ikâmet
   >   > ediyor.
   >   >
   >   >   KEFENÝ HÝÇ ÇÜRÜMEMÝÞ
   >   >
   >   >   12 Temmuz gecesi türbeyi 100 civarýnda asker
   >   > kuþatýr. Ýçeriye kimse alýnmazken bekçilerin de
   >   > dýþarý çýkmasýna izin verilmez. Onu ziyarete
   >   > gelenler birer avuç topraðý hatýra olarak
   > yanlarýnda
   >   > götürmeye baþlayýnca Adana'dan getirilen
   > mermerlerle
   >   > mezarýn üstü kapatýlýr. Gece yarýsý kabri
   > taþýmak
   >   > için gelen askerler balyoz darbelerine raðmen bu
   >   > mermerleri kýramaz. Yusuf Hayal (1 Aralýk
   > 2005'te
   >   > vefat etti) "Ben kýrarým." diyerek baþlar
   > vurmaya.
   >   > Diþleriyle 50 kilogramlýk çuvallarý taþýyan, tek
   >   > baþýna bir arabayý 10 dakika boyunca kaldýrarak
   >   > hareket etmesine izin vermeyen Yusuf Hayal,
   > balyozu
   >   > her indiriþinde mermerden de parçalar ayrýlýr.
   >   > Mezarýn üstündeki topraðý kürekle dýþarý atar.
   > Ve
   >   > kefene sarýlý beden ortaya çýkar.
   >   >
   >   >   Yusuf Hayal'in kendine anlattýklarýný aktaran
   > eþi
   >   > Emine Hayal, "Ýçini açmamýþlar ama kefen hiç
   >   > çürümemiþ. Aynen bugün konulmuþ gibi. Sýk sýk
   >   > anlatýrdý bize Yusuf. Kendi elleriyle naaþý
   >   > çýkartmýþ. Adanalý bir arkadaþý galiba ona
   > yardým
   >   > etmiþ." diyor. Bu sahnelere þahitlik edenlerden
   > biri
   >   > de Elbistanlý Tahir Aktaþ'týr: "Türbenin etrafý
   >   > abluka altýna alýnmýþtý. Askerden baþka hiç
   > kimse
   >   > yoktu. Biz kabre 5-6 metre mesafedeydik.
   > Gördüðüm
   >   > kadarýyla cenaze sanki bugün defnedilmiþ
   > gibiydi.
   >   > Bakýþtýk birbirimizle. Merak ediyoruz kim
   > çýkýyor
   >   > diye. Mübarek adamýn ismini hiç iþitmemiþtik.
   > Ama
   >   > cenazenin çürümemiþ olmasýndan dolayý tüylerimiz
   >   > diken diken oldu."
   >   >
   >   >   Askere gitmeden önce köylerinde ceset
   >   > çýkardýklarýný, köylünün kokuya dayanamayarak
   > oradan
   >   > kaçtýðýný anlatan Aktaþ, "Ama bu mübarek insan
   >   > çýktýðýnda yeni konulmuþ gibiydi. 3 ay 21 gün
   > önce
   >   > vefat ettiði düþünülünce çürümüþ olmasý lazýmdý.
   >   > Ancak kefende bedeni aynen duruyordu." diyor.
   >   >
   >   >   Yusuf Hayal'in anlattýklarýný, asker arkadaþý
   >   > Þenol Baþaslan ise þöyle aktarýyor: "Gümüþhaneli
   >   > Yusuf'a mezarýn yerini göster, oradan nasýl
   >   > çýkarttýn diye sordum. Beni götürdü. Mezarýn
   > yerini
   >   > bir iki gün sonra gösterdi. O zaman
   > anlattýklarýna
   >   > inandým. Askerdim, cahildim ama Bediüzzaman
   >   > Hazretleri'ni seviyordum. Bana 'Hiç leke yok.
   > Aynen
   >   > bugün konmuþ gibi' demiþti. Kefen topraða
   > girdikten
   >   > hemen sonra çürür. Ama o üç aydan fazla kalmýþ.
   >   > Mübareðin kefeni çürümemiþ." Baþaslan, kýrýlan
   >   > mermer parçalarýný da alaydaki yemekhane
   > kapýsýnýn
   >   > ardýnda gördüðünü kaydediyor. Daha sonra nereye
   >   > götürüldüðüne dair bilgisi ise yok. Yusuf
   > Hayal'in
   >   > mermeri kýrmasýndan ötürü hak ettiði izni 30
   > günden
   >   > 45'e çýkartýlýr. Bir ay kadar önce çýktýðý
   >   > Gümüþhane'nin Demirören köyüne yeniden döner.
   >   >
   >   >   TABUT, C-47 UÇAÐINA SIÐMADI
   >   >
   >   >   Halilürrahman Dergâhý'nda (Hz. Ýbrahim Makamý)
   > bir
   >
   === message truncated ===


   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com


   New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC and save big.   Yunus KUTLUBAY
   0544 7420635

   Yahoo! Messenger with Voice. PC-to-Phone calls for ridiculously low rates.


   How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.


   New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC for low, low rates.

  • Edip YALTIR
   Öncelikle tüm hemeşehrilerime iyi haftalar.. Ali Bey sizden çok özür diliyorum. Meczuplara sinirlenip haddini aşan bir mail atmışım,bu da sanki size
   Message 2 of 2 , Apr 3, 2006
    Öncelikle tüm hemeşehrilerime iyi haftalar..
    Ali Bey sizden çok özür diliyorum.
    Meczuplara sinirlenip haddini aşan bir mail atmışım,bu da sanki size cevaben gibi olmuş.
    Bugün de bir tanesi benim Tatarlığımı sorguluyor??
    Kendisi Kazan Türkü olsa,soyadım olan YALTIR kelimesinin Anadolu Türkçesinde pek kullanılmadığını,Tatarcada parlak,nurlu anlamına geldiğini bilirdi..
    Aşağıdaki satırları Tatarca sözlükten aldım..
     
    yaltırawıqparlaklık, yakamoz
      yaltırawıqlıparlak
    yaltıru
    parıldamak, parlamak
     
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     
    Lütfen tarikat propogandası yapan maillerle grubumuzu rahatsız etmeyin..
     
    ***************************************************************************************************


    MIREXIM <mirexim@...> wrote:
    MERHABA
    ISMIM EDIP DEGIL
    ALI
    BENIM ESIM KAZAN TATARI
    KENDIM KIPCAGIM
    YAZDIKLARINIZA KATILIYORUM
    SADECE ONYARGI KISMINA HARIC
    BEN ONYARGILI DAVRANMADIGIMA INANIYORUM BU KONUDA
    VE OKUMADIGIM BILMEDIGIM KONULAR HAKKINDA ZATEN YORUM YAPMAM
    DUNYA DA ADALET DENILEN BIR KAVRAM VAR
    VE BU KAVRAM SUISTIMAL EDILMEMESI ICIN
    5 DUYU ORGANININ, YAZILARIN VE KAYITLARIN VERILERI ILE ISLEYEN BIR SISTEMDIR.
    SIZ ISTEDIGINIZ SEKILDE INANABILIRSINIZ
    ISTEDIGINIZ KISIYI SEVEBILIRSINIZ
    AMA SADECE BILIM TARAFSIZDIR
    VE BURDA KONU EDILEN KISI BIR BILIM ADAMI DEGIL
    BIR GRUP LIDERIDIR.
    BUNU BURDA INSANLARA EMPOZE ETMENIN BIR ANLAMI YOKTUR
    DUNYA 50 - 60 YILDIR
    DOGRU
    AMA MANEVIYATLA YONETILEN DUNYALARI GORUYORSUNUZ
    OZGURLUKLER KISITLI
    DOGRULAR SESI COK CIKANLARIN DOGRUSU
    KADINLAR EGITIMSIZ
    OLUMLER YASAL
    TERORIZM TANRI ILE ESDEGER BIR KAVRAM
     
    SIZIN SOYLEDIGINIZ MANEVIYAT
    ISI BU BOYUTA GETIRIYOR
     
    ISTISNASI DA HIC OLMAMISTIR
     
    CEVRENIZE IYI BAKIN
     
    SAYGILARIMLA
     
    M. ALI
     
     
     
    ----- Original Message -----
    Sent: Monday, April 03, 2006 2:49 PM
    Subject: Re: [tatar-l] SAÝD KURDÝ VE TATARLAR

    Merhaba Edip Bey.
    Burasý bence demokratik bir sayfa ve herkes istediðini söyleyebilmeli. Öncelikle sizin tatar olup olmadýðýnýzý öðrenebilirmiyim?
    Said Nursiyi de sevmeyebilirsin. Ama o zat hakkýnda hiç bir þey biliyormusunuz.
    Kimdir? Ne  yapmýþtýr.?
    Biliyorsubuz insan sýrf bu dünya için yaradýlmýþ bir varlýk deðildir. Düþün sene 50-60 yýl yaþayacaksýn ve ölüp gideceksin. Sonra!.... Bu kadar basit olmamalý.,
    Bence bu zat hakkýnda önyargýlýsýnýz?
    Onu milyonlar okuyor ve yakýnda her yerde okunacak ve Yani Asya Gazetesi onun ile ilgili hafta düzenliyor ve bunu her yerde yapýyor. 02/04/2006'da Bursa Teyyare Kültür Merkezinde anýldý.


    MIREXIM <mirexim@...> wrote:
    LUTFEN TERBIYENIZI TAKININ
    BEN KIMSEYE HAKARET ETMEDIM
    YAZIYT OKUDUM
    VE YAZIDAKI TUTARSIZLIKLARI SIZE BILIMSEL BIR YONTEMLE ACIKLAMAYA CALISTIM
    YAZI INANDIRICI DEGIL
    DOGRU BILINEN SEYLERE GELINCE
    BANA DUNYADA HICKIMSE BENZIN DOKULUPTE YANMAYAN BIR AGAC GOSTEREMEZ
    EGER YANMIYAN BIR MADDEDEN YAPILMISSA TABUT
    NE OZELLIGI VAR BUNUN?
    NE ICIN BUNDAN BAHSEDILIYOR YAZIDA?
    VE NE MUBAREK CUMASI NDAN BAHSEDIYORSUNUZ SIZ?
    BURADA DINI ILIMLER MI ALIYORUZ??
    BURADA DIN ADAMLARININ HAYATLARINI MI OGRENIYORUZ??
    DINI BILGIYE IHTIYACIM OLUNCA DEVLET SISTEMINDE BIR MAKAM VAR
    DIYANET ISLERI BASKANLIGI DIYE ORDAN ISTEDIGIMI ALIRIM
    NEYI ANLATMAYA CALISIYORSUNUZ?
    TANRI VE KUTSAL GIBI KAVRAMLARI KULLANARAK NE YAPMAYA CALISIYORSUNUZ?
    BEN SAID NURSI YI SEVMIYORUM!
    SEVMEKTE ZORUNDA DEGILIM
    VE DIN KAVRAMLARINDA DA ONU SEVMEMI GEREKTIREN HICBIRSEY YOK
    SIZ O KISIYI SEVIYORSUNUZ
    BENIM SEVDIGIM BIR SURU BASKA SEYLER VAR
    ONLARI BURDA SIZLERE ANLATAYIM MI?
    KOPERNIK, GALILEO, IBNI SINA, FARABI, NEWTON
    BU KISILERIN YAPMIS OLDUGU BIR SEYLERDEN BAHSETSEYDINIZ ANLAMI VARDI BENIM ICIN
    AMA SOYUT BIR KISILIGIN
    ZATEN BILINEN BIR KUTSAL KITABI YORUMLAMAYA CALISMASINI ( KI BU YORUM RESMI KABUL EDILMEMISTIR ) BANA ANLATMA HAKKINI SIZE KIM VERIYOR?
    NERDEN ALIYORSUNUZ BU HAKKI?
    VE KIM SIZE BEN 100 % HAKLI IKEN BENI MECZUPLUKLA SUCLAMA HAKKINI VERIYOR?
    BU GRUBU KURAN KISIYE HITAB EDIYORUM.
    ASAGIDAKI YAZIYA BAKARAK BEN GIRDIM BU GRUBA
    BU YAZI HARICINDE MARUZ KALDIGIM VE SIZIN MUDAHALE ETMEDIGINIZ HERSEYIN SORUMLUSU SIZSINIZ
     
    Tatar/Tatarstan culture discussion group. For Tatars and non-Tatars interested in Tatar culture, history or current affairs. We accept posts in any language, but prefer English or Tatar. You have to be a member to post, but anyone can read the archive.
    This list used to be the Tatar Mail Group (TMG).
    Group Moderator: tatar-l-owner@yahoogroups.com (Iskender Agi)
     
     
     
    ----- Original Message -----
    Sent: Friday, March 31, 2006 12:52 PM
    Subject: Re: [tatar-l] SAÝD KURDÝ VE TATARLAR

    Nokta falan koymuyor,yeni tartýþmalar açýyorsunuz bence..
    Meczuplara cevap yazmak ta meczupluktur...
    Mübarek Cuma hatýrýna,Allah aþkýna keselim þu tartýþmayý....
    ----- Özgün Ýleti -----
    Gönderme tarihi: 31 Mart 2006 Cuma 12:23
    Konu: Re: [tatar-l] SAÝD KURDÝ VE TATARLAR

    Arkadaþlar 10. köy mutlaka vardýr.
    Doðru bildigimi söylemekten korkmadýðým için böyle bir giriþ yaparak bu tartýþmanýn bitmesi gerektiði kanaatimi belirtmeliyim.
    Birkaç gündür sempozyum nedeniyle mailleri takip edemedim lakin birikmiþ halde bugün kontrol ettim.Aþaðýdaki alýntýlarla bu tartýþmaya son noktayý koymak istiyorum.
    Savlukban Kalýn.
    SAÝDÝ KÜRDÝ KÝMDÝR?
    "Said-i Kürdi Hazretleri'nin Sultan II: Abdülhamit'e kýzgýnlýðýnýn sebeplerinden biri de onun talimatýyla akýl hastanesine kapatýlmýþ olmasýdýr…. Kürt Said Efendi karargâhýndan saygýda kusur edilmeden saraya getirildi… Abdülhamit Han o dönemde genç bir adam olan Said-i Kürdi hazretlerine dönerek:
    "Evladým bir isteðin mi var?" diye sordu.
    "Evet, Doðu'da Kürtçe tedrisat yapan okullar istiyorum."
    "Duyamadým bir daha sesli þekilde söyler misin?"
    Sultan'ýn huyunu bilenler onun kýzdýðýný ve bir nevi susmasý için böyle konuþtuðunu bilirler. Ancak Said-i Kürdi (sonradan Nursi) Hazretleri susmaz ve küstah bir edayla yüksek sesle baðýrýr:
    "Doðu'da Kürtçe tedrisat yapan okullar istiyorum!..."
    Sultan Abdülhamit görevlilere döner "Bu genci Toptaþý akýl hastalýklarý týmarhanesine (hastanesine) götürün biraz dinlensin" der.
    Böylece Said'i Nursi (Kürdi) Hazretleri akýl hastanesine kapatýlýr. Hem de padiþahýn emriyle." (Türkeli dergisi, Ocak 2005 s.106)
    Said Nursi'nin akýl hastanesinde kalýþ süresi üç aydýr.
    Said Nursi, 31 Mart kanlý vakasýnýn tertipçisi Derviþ (!) Vahdeti'nin Volkan mecmuasýnda "Kürt eþrafýndan Said-i Kürdi adýyla yazýlar yazdý.
    Derviþ (!) Vahdeti, Ýttihad-ý Muhammed'i Cemiyeti'ni kurarak "derneðin baþkanlýðýna Peygamber Efendimiz'i getirdiðini" ilan etti.
    Said-i Kürdi, "Ýki Mektebi Musibetin Þehadetnamesi ve Divan-ý Harb-i Örfi" isimli risalesinde: (Belgenin asli resmi Türkeli dergisi'nin Ocak 2005 sayýsýnda yayýmlanmýþtýr.)
    "Ey Asurîler ve Kiyanilerin cihangirlik zamanýnda piþdar, kahraman askerleri olan aslan KÜRTLER! Beþ yüz senedir, yattýnýz; yeter artýk uyanýnýz sabahtýr…" þeklinde "ebnayý cinsine" çaðrýda bulunuyordu. (Bediüzzaman Said-i Kürdi, "Ýki Mektebi Musibetin Þehadetnamesi veya Divaný Harb-i Örfi" Tabi, Kürdizade; Ahmet Ramiz, Ýkbal Millet Matbaasý, Vezirhaný (1327-1911/1912, Ýstanbul)
    Ayrýca Said Nursi hakkýnda ABD Chicago Üniversitesi öðretim üyesi Dr. Hakan Özoðlu'nun "Osmanlý Devleti ve Kürt Milliyetçiliði" kitabýna (Kitap Yayýnevi) bakabilirsiniz.
    Ramazan K. Kurt gazete@...
    KURAN'A GÖRE YECÜC MECÜC
    Bir âyet..
    Ye’cüc ve Me’cüc (ün sedleri) açýldýðýnda,
    Onlar her bir tepeden akýn ederler;
    Gerçek olan vaad yaklaþmýþtýr.
    Ýþte o zaman,
    Ýnkâr edenlerin gözleri yuvalarýndan fýrlayacak:
    "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik,
    Hayýr, bizler zâlim kimselerdik (diyecekler). "
    *Enbiya Suresi, 96-97
     
    Bir hadis..
    On alâmet zuhur etmedikçe kýyamet kopmaz:
    Güneþ’in batýdan doðuþu,
    Duhan (duman),
    Dabbet-ül arz,
    Yecüc-Mecüc,
    Deccâl,
    Meryem oðlu Ýsa’nýn inmesi,
    Yemen’ den çýkacak bir ateþ,
    Doðu’ da bir yerin çökmesi,
    Batý’ da bir yerin çökmesi,
    Arap yarýmadasýnda bir yerin çökmesi..
    *Sünen-i Týrmizi / 4.Cilt / Fitne Bablarý / Hadis no: 2274 , 2275 , 2276 , 2277 , 2278
    VE SAÝDÝ KÜRDÝNÝN RÝSALELERÝ
    ..Kur’ an lisânýyla Ye’ cüc ve Me’ cüc' ün ve
    Tabir-i diðerle ( diðer bir ifadeyle )
    Tarih lisanýnda Mançur ve Moðol denilen ve
    Âlem-i beþeriyeti ( insanlýk âlemini ) kaç defa zir ü zeber ( yerle bir ) eden ve
    Himalaya daðlarýnýn arkasýndan çýkan ve
    Þarktan garba kadar ( doðudan batýya kadar ) harap eden
    Akvâm-ý vahþiye ve garetkâr ( vahþi ve yaðmacý ) milletlerin
    Hind ve Çin’ deki akvam-ý mazlumeye ( mazlum kavimlere )
    Tecavüzlerini ( saldýrýlarý ) durdurmak için,
    O Himalaya silsilelerine ( sýradaðlarýna ) yakýn iki dað ortasýnda,
    Uzun bir sed yaptýðý ruy-i zeminde ( yer yüzünde )
    Mürur-u zamanla(zamanýn geçmesiyle) dað þeklini almýþ,
    Tanýnmayacak bir surete gelmiþ çok sun’i setler vardýr.
    Ve o akvam-ý vahþiyenin ( vahþi kavimlerin )
    Kesretle ( bir çok ) hücumlarýna çok zaman mani olduðu gibi,
    Kafkas daðlarýnda, derbent cihetinde yine çapulcu,
    Garetgir ( yaðmacý ) akvam-ý Tatariyenin ( Tatar kavimlerinin )
    Hücumunu durdurmak için,
    Zülkarneyn-misal ( Hz. Zülkarneyn’ in yaptýðýna benzer )
    Eski Ýran padiþahlarýnýn himmetiyle ( gayretleriyle ) sedler yapýlmýþtýr..
    *Lem’ alar / 16. Lem’ a / syf 112
     
     
     
    Anarþistlik fikrinin tam yeri ise;
    Hem mazlum kalabalýklý,
    Hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak.
    Ve o þerâite muvafýk (þartlara uygun) insanlar ise,
    Çin-i Maçin'de kýrk günlük bir mesafede yapýlan ve
    Acaib-i seb'a-i âlemden ( Dünyanýn yedi harikasýndan ) birisi bulunan
    Sedd-i Çinî'nin (Çin Seddi’nin) binasýna (inþasýna) sebebiyet veren
    Mançur ve Moðol ve bir kýsým Kýrgýz kabileleridir..
    *Þuâlar / 5. Þuâ / 15. Mesele / syf 588
    "Ey Asurîler ve Kiyanilerin cihangirlik zamanýnda piþdar, kahraman askerleri olan aslan KÜRTLER! Beþ yüz senedir, yattýnýz; yeter artýk uyanýnýz sabahtýr…" DÝYEN SAÝDÝ KÜRDÝ TATARLAR VE KIRGIZLARI YECÜC MECÜC OLARAK TARÝF ETMEKTEDÝR.
    VARIN GERÝSÝNÝ SÝZ DÜÞÜNÜN...........
     


    MIREXIM <mirexim@...> wrote:
    MERHABA
    GONDERILEN MAILI OKUDUM
    VE GERCEKTEN PROTESTOLARA VE TEPKILERE GEREK VARDIR.
    NEDENI NE GELINCE
    SAID NURSI BIR IDEOLOJIK VE SIYASI SEMBOLDUR
    YAZININ ICERIGINE GELINCE
    YAZININ BILIMSEL OLMAYAN ( YALAN UNSURLAR ) ICERDIGI DE GORULUYOR
    TABUTA BENZIN DOKMUSLER YAKAMAMISLAR KEFENI HIC CURUMEMIS VS VS
    YANI DOGA USTU GUCLERDEN BAHSEDILIYOR HERHALDE :)
    SIYASI AMAC TASIYAN
    BILIMSEL OLARAK YALAN IFADELER ICEREN BIR YAZIYI MODERATORUN SAVUNMASINI ANLAMIYORUM
     
    BU YAZIYI YAZAN KISI DE BIR CIKIP ANLATSA
    AMACI NEDIR DIYE
     
    GONDERDIGI YAZIDAKI KISIYI DE GERCEKTEN SEVDIGINE INANMIYORUM
    CUNKI COKTAN CIKIP OZUR DILEMELI VE BU KONULARDA BASKA MAILLER ATMAYACAGINI SOYLEMELIYDI
     
    IS OLSUN DIYE YAZI YAZMIS
    VE MODERATORDE ZANNEDERSEM AYNI GORUSLERI PAYLASAN BIR KISI
     
    BU GRUBUN ADI TATAR GRUBU
    YANI TATAR KULTURU DILI COGRAFYASI
    TATAR YEMEKLERI
    TURK TATAR ORTAK OZELLIKLERI
     TATAR KELIMESINI BAGLAYAN HERSEY OLABILIR BURDA
    AMA DIN IN BAGLAYICI BIR UNSUR OLDUGUNU SANMIYORUM
     
    BIR INSAN TATAR DA OLABILIR TURK TE
    AMA AYNI DINDE OLMAYABILIR AYNI SIYASI GORUSTE OLMAYABILIR
     
    HERKESE SAYGILARIMLA
     
    GEREGININ YAPILMASI MODERATOR ICIN BIR VICDAN BORCUDUR
     
    P.S. O KISI AMACINI VE OZURUNU BELIRTEN BIR MAIL ATMADIKCA BU GRUPTAKILERLE ORTAK DUYGULARI PAYLASAMAZ DIYE DUSUNUYORUM
     
    ----- Original Message -----
    Sent: Thursday, March 30, 2006 11:36 PM
    Subject: Re: [tatar-l] SAÝD NURSÎ'NÝN MEZARINI TAÞIYANLAR ANLATIYOR

        Yunus bey goruyorsunuz..Bir meczup kuyuya tas atti,neler oldu..Ben de bunu kastetmis,o maili yollayanlari atalim demistim..
       Meczuplar moderasyonsuz her gruba girip bu tip seyler yolluyor,ortaligi karistiriyorlar..Atilmaz,gerekli tepkiyi gormezlerse belli bir sure sonra gene benzer konulu mai atacaklardir..Bunu bircok grupta gordum..
       Her fikre,goruse,inanca saygimiz var ama tartisilacak yer burasi degil.Bu tip mail gonderenleri asagiliyor ve ahmaklikla sucluyorum cunku bir cok insani aptal yerine koyuyorlar..
      Biliyorum ki,bir sure sonra gene bu tip mail atacaklar ve ben daha sert bir sekilde elestirecek hatta hakaret edecegim..Simdiden soyluyorum,moderator isterse su an atsin.
     
                   BURASI  TARIKAT GRUBU DEGIL!!!  TATAR TURKLERININ GRUBU...
     
         MECZUPLAR!!
    HUZURUMUZU KACIRMAYIN,DEFOLUN!!!!
     
    ----- Özgün Ýleti -----
    Gönderme tarihi: 30 Mart 2006 Perþembe 20:30
    Konu: Re: [tatar-l] SAÝD NURSÎ'NÝN MEZARINI TAÞIYANLAR ANLATIYOR

    HALUK KARDEÞÝM
    DAHA ÖNCE DE AYNI KONU ÝLE ÝLGÝLÝ GÖRÜÞLERÝMÝ BÝLDÝRMÝÞTÝM.
    YÝNE TEKRARLAMAK ÝSTÝYORUM.BU PLATFORM SÝYASÝ DÜÞÜNCELERÝN
    KABUL EDÝLDÝÐÝ, ANLATILDIÐI VE TARTIÞILDIÐI YER OLMAMALI.HEPÝMÝZÝN AMACI ÖZÜMÜZÜ ÖÐRENÝP TANIÞMAK.BÝRBÝRÝMÝZE BU KONUDAKÝ BÝLDÝKLERÝMÝZÝ ANLATMAK. KALDIKÝ HEPÝMÝZ AYNI KAN KARDEÞLÝÐÝNDEN GELÝYORUZ.SEN BANA SÖYLEYEBÝLÝRMÝSÝN SÝYASETÝN ÝNSANLARI
    ÝKÝYE, ÜÇE AYIRMADIÐI YER VAR MI? BEN BU ORTAMDA SÝYASET YAPILMASINI ÝSTEMÝYORUM.ZATEN MEDYANIN BÝZÝ BU KONUDA NASIL TÖRPÜLEDÝÐÝNÝ BÝLÝYORSUNDUR UMARIM. BÝZ DOÐRUYU, GÜZELLÝÐÝ,
    ÖZÜMÜZÜ KONUÞALIM.YILLAR ÖNCE YAÞAMIÞ BÝR ÝNSANIN HAYAT FELSEFESÝ BENÝ ÝLGÝLENDÝRMÝYORKÝ. O ZAMAN BENDE BU GRUPTAKÝLERE ÞÖYLE BÝR BÝLGÝLENDÝRME YAZARIM;
    HER KONUDA SÖMÜRÜ YAPILMAYA DEVAM ETMEKTEDÝR.BUNLARIN BAÞINDA DÝN SÖMÜRÜSÜ GELÝR. ÖLÜMSÜZ YAZAR VE BÝLÝM ADAMI A. TANER KIÞLALI,SON YAZISINDA ÜNLÜ ÝTALYAN FÝLOZOFU BRUNO'NUN (GALÝLE'DEN ÖNCE EVRENÝN SONSUZLUÐUNU ÝFADE ETMÝÞ OLAN KÝÞÝDÝR.) BÝR SÖZÜNE ATIFTA BULUNMUÞTUR: "KÖTÜLER TANRI'YI KULLANIR; TANRI ÝYÝLERÝ KULLANIR." A. TANER KIÞLALI, TANRI'NIN KULLANDIÐI ÝYÝLERÝ SIRALARKEN BAÞTA M. KEMAL'ÝN ÝSMÝNÝ ZÝKRETMÝÞTÝR. KÖTÜLERÝN TANRI'YI KULLANIMINA ÖRNEK TE PEK ÇOKTUR. ÖZELLÝKLE CUMHURÝYET'E YÖNELÝK SALDIRILAR KONUSUNDA  ÖNCELÝKLE AKLA GELMESÝ GEREKENLERDE BUNLAR
    OLUYOR. BUNLARDAN BÝR ÖRNEÐÝ M. KEMAL ATATÜRK, "NUTUK"TA UZUN UZUN ANLATIR. BU, SAÝT MOLLA ÝSÝMLÝ BÝR ZATTIR. SAÝT MOLLA DÝN ADAMI HÜVÝYETÝYLE ORTAYA ÇIKMIÞTIR. ANCAK, M. KEMAL'ÝN ADAMLARI,CUMHURÝYET'ÝN YENÝ KURULDUÐU, BÜTÇENÝN, MAAÞIN OLMADIÐI ANCAK BÜYÜK
    FEDAKARLIKLARIN  VAR OLDUÐU DAHA O DÖNEMDE, EVÝNE HÝZMETÇÝ KILIÐINDA GÝREREK SAÝT MOLLA'NIN GERÇEK KÝMLÝÐÝNÝ ORTAYA ÇIKARIYORLAR. SAÝT MOLLA,ÝNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU GÝBÝ KENDÝSÝNÝ GÖSTEREREK O DÖNEMDE TURKÝYE'YE GELMÝÞ OLAN  RAHÝP FREW ADLI ÝNGÝLÝZ ENTELÝJANS SERVÝSÝ'NÝN BÝR ADAMINDAN TALÝMAT ALARAK ETKÝNLÝKLERÝNÝ SERGÝLEMEKTEDÝR. DÝÐER ADI "REDÝNGOT SAÝT"TÝR. ÇÜNKÜ AKÞAMLARI DA REDÝNGOTUNU GÝYÝP ÝNGÝLÝZ BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ'NDE SERVÝS YAPMAKTADIR. O ZAMAN BU TESPÝTÝ M. KEMAL'ÝN ADAMLARÝ YAPIYORLAR. "BUGÜN NÝYE YAPILAMIYOR?" DÝYE SORULURSA "BUGÜN ARTIK AÇIKÇA YAPILDIÐI ÝÇÝN BUNA GEREK KALMIYOR." DENÝLEBÝLÝR! SAÝT MOLLA NE YAPIYOR? "KUVVA-Ý MÝLLÝYECÝLER KAFÝRDÝR, KATLEDÝLMELERÝ VACÝPTÝR." VS.ÞEKLÝNDE FETVALAR VERÝYOR. DÝÐER ÖRNEK ÞEYH SAÝT OLAYIDIR. ÞEYH SAÝT,1925'TE DOÐU VE GÜNEYDOÐU'DAKÝ YOKSUL ÝNSANLARIMIZI, "MÜSLÜMANLIK ELDEN GÝDÝYOR; EMÝR KAFÝR OLURSA ÝHTÝLAL VACÝPTÝR." DÝYE KENDÝNÝ DÝN OTORÝTESÝ ÝLAN EDEREK ORTAYA ÇIKIYOR. YÝNE O TARÝHTE M. KEMAL'ÝN ADAMLARI ÞEYH SAÝT  ÝLE ÝNGÝLTERE ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝYÝ ORTAYA ÇIKARIYORLAR. BUNLARDAN BÝRÝ SANKÝ ÝNGÝLÝZ AJANI ÝMÝÞ
    GÝBÝ DAVRANARAK ÞEYH SAÝT'ÝN ADAMLARÝ ÝLE PAZARLIÐA GÝRÝÞÝNCE GERÇEK YÜZLERÝ ORTAYA ÇIKIYOR. DAHA SONRA FRANSIZ BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ'NÝN PARÝS'E YOLLADIÐI NOTALARIN BÝRÝNDE "GÜNEYDOÐU AYAKLANMASI'NIN GERÝSÝNDE ÝNGÝLÝZ TERTÝBÝ VARDIR." YAZILDIÐI ÜZERÝNDEN ZAMAN GEÇTÝKTEN SONRA AÇIÐA ÇIKMIÞTIR. ÞEYH SAÝT OLAYI BÜYÜK SANCILARA YOL AÇMIÞTIR. BÝLDÝÐÝNÝZ GÝBÝ LOZAN'DA MÝSAK-I MÝLLÝ SINIRLARI ÝÇÝNDE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KURULMASI KARAR ALTINA ALINMIÞTIR. BÝRKAÇ NOKTA GELECEÐE BIRAKILMIÞTIR. BUNLARDAN BÝR TANESÝ MUSUL MESELESÝ'DÝR. M. KEMAL HÜKÜMETÝ ÝLE ÝNGÝLÝZLER ARASINDA " ÝLERÝDE BU HUSUSUN  TARAFLAR ARASINDA
    DOSTANE ÇÖZÜMLERE KAVUÞTURULACAÐI" KARARA BAÐLANMIÞTIR. TAM BU MUSUL MESELESÝ'NÝN KARARA
    BAÐLANMASI GÜNDEME GELECEÐÝ SIRADA ÞEYH SAÝT ÝSYANI PATLAK VERÝYOR. TÜRKÝYE'NÝN BAÞINA SARILAN BU BELA SAYESÝNDE ÝNGÝLÝZLER MUSUL'A SAHÝP OLMA ÝMKANINA KAVUÞUYORLAR. BURADA DA GÖRÜNÜÞTEKÝ AMACIYLA TAMAMEN TERS BÝR ÝSYAN ("SALDIRI") SÖZ KONUSU. DÜNKÜ BU TÜRDEN BÖLÜCÜ/IRKÇI HAREKETLER NASIL KÝ EN BÜYÜK ZARARI O BÖLGE ÝNSANINA VERMÝÞSE, GÜNÜMÜZDE BUNLARIN  TEKRARI NÝTELÝÐÝNDEKÝ OLAYLARIN ÖNCELÝKLE O BÖLGE ÝNSANINA,O BÖLGEYE TAÞINMAK ÝSTENEN UYGARLIK NÝMETLERÝNÝN KESÝNTÝYE UÐRAMASINA NEDEN OLDUÐU AÇIKTIR . ÞU ANDA OLDUÐU GÝBÝ..
     
    SAYGILARIMLA...

     
     
    yazmak istemedim ama tarikat deyip de aþaðýlamaya baþlayýnca mesele boyut deðiþtiriyor. tarikat kelimesi aþaðýlýk bir kelime olduðundan deðil, aþaðýlamak için kullanýldýðýndan..
     
    fýkralar geliyor, baþka yazýlar geliyor, zaten baþlýktan da konunun neyle ilgili olduðu anlaþýlýyor.. birilerini aþaðýlamak ya da karalamak amacý gütmedikçe bence o arkadaþlar yazýlarýný göndermeye devam etmeli.
     
    Osmanlýda tarikatlar çok saygýndý, Osmanlýyý Osmanlý yapan onlardý. þimdiki sistemizde tarikatýn yeri yok diye geçmiþimizi silip atamayýz. ben ne kadar tatarsam o kadar da osmanlýyým.
     
    ayrýca grup tarikat olmadýðýný söylüyor. mesele neyse ne, eleþtiriye evet ama aþaðýlama boyutuna gelirse orda durun.
     
     
    Bu yazýyý grubumuz adýna deðil kendi adýma gönderiyorum,
     
    M. Haluk Aksu
     
    saygýlar..
     


    dilek gurkan <dilekgurkan@...> wrote:
    Edip beye katýlýyorum.

    Biz burada Tatarlar ile ilgili konuþuyoruz
    yazýþýyoruz.
    Bize ne Saidi Nursiden

    Biz tarikat deðiliz.

    Tarikat isteseydik tarikatlarýn grubuna katýlýrdýk.

    Ayrýca tatarlarýn tarikat olduklarýný sanmýyorum.

    Dilek

    --- Edip YALTIR <eyaltir@...> wrote:

    > Burasý Tatar Türklerinin bir araya geldiði bir grup
    > mu,yoksa belli bir tarikatýn grubu mu?
    > Yarýn karþýt görüþlü birileri cevap yazdýðý ve
    > atýþmalar baþladýðý zaman ne olacak??
    > Bu tip mailleri her zaman protesto
    > edeceðim,moderatörseniz beni þimdiden atýn!!!
    >
    > Yaþasýn Milletimiz..
    >
    >   ----- Özgün Ýleti -----
    >   Kimden: Muazzez Topal
    >   Kime: tatar-l@yahoogroups.com
    >   Gönderme tarihi: 29 Mart 2006 Çarþamba 16:17
    >   Konu: Re: [tatar-l] SAÝD NURSÎ'NÝN MEZARINI
    > TAÞIYANLAR ANLATIYOR
    >
    >
    >   Edip Bey ,
    >
    >   Neden rahatsýzlýk duyuyorsunuz ki,
    >   Hoþunuza gitmeyen makaleleri okumayýn olsun
    > bittin.
    >   Bu arkadaþlar gruptan atýlmayý gerektirecek bir
    > þey
    >   yapmadýlar, siz rahatsýz olduysanýz grubu
    >   terkedebilirsiniz.
    >
    >
    >   --- Edip YALTIR <eyaltir@...> wrote:
    >
    >   > Bu arkadaþlarý lütfen gruptan atýnýz.Bizin
    > konumuzla
    >   > ne ilgisi var bu yolladýklarýnýn???
    >   > Baþka gruplarý da bu þekilde rahatsýz
    > ediyorlar..
    >   >
    >   >
    >   > ----- Özgün Ýleti -----
    >   >   Kimden: NUR KARDEÞLERÝ
    >   >   Kime: nurkardesleri@...
    >   >   Gönderme tarihi: 29 Mart 2006 Çarþamba 07:01
    >   >   Konu: [tatar-l] SAÝD NURSÎ'NÝN MEZARINI
    > TAÞIYANLAR
    >   > ANLATIYOR
    >   >
    >   >
    >   >         Üstad'ýn mezarýný taþýyan askerler
    >   >         Ýbrahim Doðan - i.dogan@...
    >   >
    >   >         Bediüzzaman'ýn mezarýný gizlice taþýyan
    >   > askerler Aksiyon'a konuþtu. Kefeni de bedeni de
    >   > çürümeyen cenazenin taþýnmasýný masonlar
    > istemiþ!  
    >   >
    >   >
    >   >

    >
    ------------------------------------------------------------------------------
    >   >
    >   >   1960'ýn 12 Temmuz'u. Vakit, gece yarýsýna
    >   > yaklaþýyor. Urfa'daki Halil Ýbrahim Dergâhý'ndan
    >   > balyoz sesleri yükseliyor. Etrafý askerlerle
    > çevrili
    >   > türbede, 111 gün evvel vefat eden Bediüzzaman
    > Said
    >   > Nursi Hazretleri yatýyor. Ýhtilal komitesi
    > üstadýn
    >   > mezarýný taþýma kararý almýþ. Ancak balyozlarý
    > tutan
    >   > askerler mermeri bir türlü kýramýyor.
    > Nihayetinde
    >   > komutan sesleniyor: "Mezarý kim kýrarsa 30 gün
    >   > izin." Pehlivan lakaplý Yusuf öne çýkýyor: "Ben
    >   > kýrarým." Orada kimin yattýðýndan ne onun ne de
    >   > diðer askerlerin haberi var. Verilen emir gereði
    >   > Pehlivan Yusuf olanca gücüyle balyozu sallýyor.
    > Önce
    >   > mermer kýrýlýyor, sonra toprak kazýlýyor. Said
    >   > Nursi'nin naaþý bozulmamýþ kefeniyle kabirden
    >   > çýkarýlýyor.
    >   >
    >   >   Bediüzzaman Said Nursi'nin 84 yýllýk hayatý
    >   > sýkýntýlarla geçti. Mahkeme mahkeme, þehir þehir
    >   > dolaþtýrýlýp durdu. Birçok iþkenceye maruz
    > kaldý.
    >   > Kadir Gecesi'ne denk gelen 23 Mart 1960
    > tarihinde
    >   > Ýpek Palas Oteli'nde vefat etti. Ardýndan on
    >   > binlerin duasý eþliðinde Hz. Ýbrahim Makamý'na
    >   > defnedildi. Vefatýndan üç gün önce Isparta
    > yolunda
    >   > talebelerine "Bunlar beni anlamadý." dedi. Bu
    >   > sözleri adeta vefatýndan iki ay sonra
    > gerçekleþecek
    >   > olan 27 Mayýs 1960 ihtilalinin habercisiydi.
    > Ýhtilal
    >   > olmuþ ve Adnan Menderes'i idam sehpasýna götüren
    >   > süreç baþlamýþtý. Ýhtilali yapanlar
    > Bediüzzaman'ý
    >   > vefatýndan sonra da rahat býrakmadý. Yeni
    > iktidar
    >   > mezarýn taþýnmasýna karar verdi. Urfa'dan naaþ
    > önce
    >   > uçakla Afyon'a, oradan da Isparta'ya götürüldü.
    >   > Askerler Bediüzzaman Hazretleri'ni taþýmakla
    >   > görevlendirildi. Bu sürece þahitlik eden
    > erlerden
    >   > biri Kahramanmaraþ'ýn Elbistan ilçesinde, diðeri
    >   > Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir diðeri ise
    >   > Ýstanbul'da yaþýyor. Pehlivan Yusuf ise üç buçuk
    > ay
    >   > kadar önce vefat etmiþ. Said Nursi'nin naaþýný
    >   > taþýyan uçaktaki muhabere subayý ise Bursa'da
    > ikâmet
    >   > ediyor.
    >   >
    >   >   KEFENÝ HÝÇ ÇÜRÜMEMÝÞ
    >   >
    >   >   12 Temmuz gecesi türbeyi 100 civarýnda asker
    >   > kuþatýr. Ýçeriye kimse alýnmazken bekçilerin de
    >   > dýþarý çýkmasýna izin verilmez. Onu ziyarete
    >   > gelenler birer avuç topraðý hatýra olarak
    > yanlarýnda
    >   > götürmeye baþlayýnca Adana'dan getirilen
    > mermerlerle
    >   > mezarýn üstü kapatýlýr. Gece yarýsý kabri
    > taþýmak
    >   > için gelen askerler balyoz darbelerine raðmen bu
    >   > mermerleri kýramaz. Yusuf Hayal (1 Aralýk
    > 2005'te
    >   > vefat etti) "Ben kýrarým." diyerek baþlar
    > vurmaya.
    >   > Diþleriyle 50 kilogramlýk çuvallarý taþýyan, tek
    >   > baþýna bir arabayý 10 dakika boyunca kaldýrarak
    >   > hareket etmesine izin vermeyen Yusuf Hayal,
    > balyozu
    >   > her indiriþinde mermerden de parçalar ayrýlýr.
    >   > Mezarýn üstündeki topraðý kürekle dýþarý atar.
    > Ve
    >   > kefene sarýlý beden ortaya çýkar.
    >   >
    >   >   Yusuf Hayal'in kendine anlattýklarýný aktaran
    > eþi
    >   > Emine Hayal, "Ýçini açmamýþlar ama kefen hiç
    >   > çürümemiþ. Aynen bugün konulmuþ gibi. Sýk sýk
    >   > anlatýrdý bize Yusuf. Kendi elleriyle naaþý
    >   > çýkartmýþ. Adanalý bir arkadaþý galiba ona
    > yardým
    >   > etmiþ." diyor. Bu sahnelere þahitlik edenlerden
    > biri
    >   > de Elbistanlý Tahir Aktaþ'týr: "Türbenin etrafý
    >   > abluka altýna alýnmýþtý. Askerden baþka hiç
    > kimse
    >   > yoktu. Biz kabre 5-6 metre mesafedeydik.
    > Gördüðüm
    >   > kadarýyla cenaze sanki bugün defnedilmiþ
    > gibiydi.
    >   > Bakýþtýk birbirimizle. Merak ediyoruz kim
    > çýkýyor
    >   > diye. Mübarek adamýn ismini hiç iþitmemiþtik.
    > Ama
    >   > cenazenin çürümemiþ olmasýndan dolayý tüylerimiz
    >   > diken diken oldu."
    >   >
    >   >   Askere gitmeden önce köylerinde ceset
    >   > çýkardýklarýný, köylünün kokuya dayanamayarak
    > oradan
    >   > kaçtýðýný anlatan Aktaþ, "Ama bu mübarek insan
    >   > çýktýðýnda yeni konulmuþ gibiydi. 3 ay 21 gün
    > önce
    >   > vefat ettiði düþünülünce çürümüþ olmasý lazýmdý.
    >   > Ancak kefende bedeni aynen duruyordu." diyor.
    >   >
    >   >   Yusuf Hayal'in anlattýklarýný, asker arkadaþý
    >   > Þenol Baþaslan ise þöyle aktarýyor: "Gümüþhaneli
    >   > Yusuf'a mezarýn yerini göster, oradan nasýl
    >   > çýkarttýn diye sordum. Beni götürdü. Mezarýn
    > yerini
    >   > bir iki gün sonra gösterdi. O zaman
    > anlattýklarýna
    >   > inandým. Askerdim, cahildim ama Bediüzzaman
    >   > Hazretleri'ni seviyordum. Bana 'Hiç leke yok.
    > Aynen
    >   > bugün konmuþ gibi' demiþti. Kefen topraða
    > girdikten
    >   > hemen sonra çürür. Ama o üç aydan fazla kalmýþ.
    >   > Mübareðin kefeni çürümemiþ." Baþaslan, kýrýlan
    >   > mermer parçalarýný da alaydaki yemekhane
    > kapýsýnýn
    >   > ardýnda gördüðünü kaydediyor. Daha sonra nereye
    >   > götürüldüðüne dair bilgisi ise yok. Yusuf
    > Hayal'in
    >   > mermeri kýrmasýndan ötürü hak ettiði izni 30
    > günden
    >   > 45'e çýkartýlýr. Bir ay kadar önce çýktýðý
    >   > Gümüþhane'nin Demirören köyüne yeniden döner.
    >   >
    >   >   TABUT, C-47 UÇAÐINA SIÐMADI
    >   >
    >   >   Halilürrahman Dergâhý'nda (Hz. Ýbrahim Makamý)
    > bir
    >
    === message truncated ===


    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
    http://mail.yahoo.com


    New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC and save big.    Yunus KUTLUBAY
    0544 7420635

    Yahoo! Messenger with Voice. PC-to-Phone calls for ridiculously low rates.


    How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.


    New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC for low, low rates.


    To help you stay safe and secure online, we've developed the all new Yahoo! Security Centre.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.